Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 69/12
POSTANOWIENIE
Dnia 24 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
w sprawie z urzędu
przy uczestnictwie M. K.
o stwierdzenie podstaw do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 24 stycznia 2013 r.,
zażalenia uczestniczki postępowania na postanowienie
Sądu Okręgowego
z dnia 2 marca 2012 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.
2
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 2 marca 2012 r. odrzucił apelację
uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27 grudnia
2011 r. w sprawie o stwierdzenie podstaw do przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego. Podkreślił, że Sąd Rejonowy ustanowił dla uczestniczki
postępowania adwokata z urzędu oraz odnotował życzenie uczestniczki
sporządzenia przez Sąd uzasadnienia orzeczenia. Wniosek uczestniczki w tym
zakresie nie mógł być uwzględniony, gdyż został zgłoszony przed ogłoszeniem
sentencji postanowienia, więc jako przedwczesny nie wywołuje skutków
procesowych. Pełnomocnik z urzędu uczestniczki postępowania złożył dnia 13
stycznia 2012 r. wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z dnia 27 grudnia
2011 r. wraz z uzasadnieniem. Wniosek ten był spóźniony, gdyż termin do żądania
uzasadnienia upłynął z dniem 2 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy doręczył
pełnomocnikowi odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem, przyjmując, że
wniosek o sporządzenie uzasadnienia był skutecznie złożony przez uczestniczkę
na rozprawie w dniu 27 grudnia 2011 r. Pełnomocnik uczestniczki postępowania
wniósł apelację w dniu 22 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy, powołując się na
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1996 r., I CR 435/65
(niepubl.) uznał, że termin do wniesienia apelacji upłynął z dniem 17 stycznia 2012
r.
Uczestniczka postępowania reprezentowana przez adwokata z urzędu
wniosła na podstawie art. 3941
§ 1 w związku z art. 397 § 2 zdanie pierwsze i art.
386 § 4 k.p.c. zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego, żądając jego
uchylenia i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu w celu rozpoznania apelacji.
Podkreśliła w szczególności, że prawdopodobnie protokolant omyłkowo wpisał
wniosek uczestniczki postępowania nie na dole ostatniej strony protokołu, ale
wyżej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W niniejszej sprawie istnieje wątpliwość co do tego, kiedy uczestniczka
postępowania zgłosiła wniosek o uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego.
3
Twierdzenie Sądu Okręgowego, że wniosek ten został zgłoszony przed
ogłoszeniem sentencji postanowienia, nie wydaje się logiczne, trudno byłoby
bowiem przyjąć, że doświadczony sędzia pouczył uczestniczkę postępowania
o takiej możliwości przed ogłoszeniem sentencji postanowienia. Takie twierdzenie
Sądu Okręgowego znajduje wprawdzie podstawę w treści protokołu rozprawy. Nie
jest jednak w tym zakresie wykluczona pomyłka protokolanta, na co trafnie
wskazano w zażaleniu.
Z przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji (art. 39815
§ 1
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.).