Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 72/12
POSTANOWIENIE
Dnia 24 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
w sprawie z wniosku G. B.-S.
przy uczestnictwie P. J. i "E.-B." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
likwidacji z siedzibą w S. (poprzednio: "E.-B." Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we W.)
o zniesienie współwłasności,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 24 stycznia 2013 r.,
zażalenia uczestnika postępowania "E.-B." Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w S. (poprzednio: "E.-B." Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we W.)
na postanowienie Sądu Okręgowego
z dnia 20 lutego 2011 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.
2
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 20 lutego 2011 r. odrzucił skargę
kasacyjną uczestnika postępowania E.-B. sp. z o.o. w likwidacji od postanowienia
Sądu Okręgowego z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie o zniesienie współwłasności.
Podkreślił, że w niniejszej sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna na podstawie
art. 5191
k.p.c. w stosunku do wspomnianego postanowienia mającego charakter
incydentalny.
Uczestnik postępowania wniósł zażalenie na postanowienie Sądu
Okręgowego, żądając jego uchylenia oraz zarzucając naruszenie art. 5191
k.p.c.,
art. 3941
§ 1 i 2 w związku z art. 5191
w związku z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 328 § 2
w związku z art. 361 w związku z art. 3986
§ 2 k.p.c. Podkreślił w szczególności,
że postanowienie Sądu II instancji dotyczące odmowy dalszego udziału w sprawie
uczestnika postępowania należy traktować jako kończące postępowanie w sprawie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2011 r. oddalił zażalenie
uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 kwietnia
2011 r. odmawiające dopuszczenia E.-B. sp. z o.o. w likwidacji we W. do dalszego
udziału w postępowaniu, uzasadniając to tym, że E.-B. sp. z o.o. nie jest
współwłaścicielem nieruchomości według księgi wieczystej, nie ma więc interesu
prawnego w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. Postanowienie Sądu Okręgowego jest
zatem postanowieniem częściowo kończącym postępowanie w sprawie w stosunku
do wspomnianego uczestnika postępowania, równoznacznym z umorzeniem wobec
niego postępowania. Jeżeli zatem, jak w niniejszej sprawie, skarga kasacyjna jest
dopuszczalna ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (150 000 zł – art.
5191
§ 4 pkt 4 k.p.c.), przysługuje ona również od postanowienia częściowo
kończącego postępowanie w sprawie.
Z przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji (art. 39815
§ 1
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.).