Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 224/12
POSTANOWIENIE
Dnia 7 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Lech Walentynowicz
w sprawie z wniosku M. L.
przy uczestnictwie U. L.
o podział majątku wspólnego,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 lutego 2013 r.,
na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy
od postanowienia Sądu Okręgowego w K.
z dnia 27 października 2011 r.,
1.) odrzuca skargę kasacyjną;
2.) zasądza od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki
postępowania kwotę 1600, zł (jeden tysiąc sześćset)
tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Sąd Rejonowy w M. w postanowieniu z dnia 21 czerwca 2011 r. ustalił, że w
skład majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki postępowania wchodzi
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu położonego w M. przy ul. S. 21/60 o
wartości 160 000 zł oraz przyznał te prawo uczestniczce, zobowiązując ją do
spłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 47 750 zł, po uwzględnieniu jej nakładów na
majątek wspólny.
W następstwie apelacji uczestniczki Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone
postanowienie i oddalił wniosek, ponieważ ustalił, że nie istnieje przedmiot podziału
w postaci majątku wspólnego.
W skardze kasacyjnej wnioskodawca wniósł o uchylenie postanowienia
odwoławczego. Jako wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego podał kwotę
160 000 zł.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podana w skardze kasacyjnej wartość zaskarżenia, obejmująca całkowitą
wartość majątku wspólnego przedstawionego przez wnioskodawcę do podziału,
jest oczywiście nieprawidłowa, ponieważ majątkowy interes w zaskarżeniu
z zasady nie przekracza wartości udziału w majątku wspólnym strony skarżącej
(zob. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r., III CZ 98/02, OSNC
2004, nr 1, poz. 11, z dnia 30 stycznia 2007 r., IV CZ 118/06, niepubl. i z dnia
18 grudnia 2008 r., IV CSK 352/08, nie publ.).
Jest bezsporne, że wnioskodawca ma pretensję majątkową jedynie
w zakresie swego równego udziału w dorobku, zatem jego interes
w zaskarżeniu nie może przekraczać 80 000 zł (160 000 zł : 2). W praktyce jest
jeszcze niższy, wyrażony kwotą zasądzonej przez Sąd Rejonowy spłaty (47 750 zł),
po uwzględnieniu bezspornych nakładów dokonanych przez uczestniczkę
postępowania z majątku odrębnego na majątek wspólny.
W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej
między małżonkami kasacja nie jest dopuszczalna, jeżeli wartość zaskarżenia jest
niższa niż 150.000 zł (art. 5191
§ 2 k.p.c.). Skoro więc prawidłowo obliczona
3
wartość zaskarżenia kasacyjnego wynosi 47 750 zł, skarga kasacyjna
wnioskodawcy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (art. 3986
§ 3 k.p.c.
w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).
Na rzecz uczestniczki postępowania zostały zasądzone od wnioskodawcy
należne koszty postępowania kasacyjnego obliczone od rzeczywistej wartości
zaskarżenia (art. 98 i 108 § 1 k.p.c.).
jw