Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CNP 41/12
POSTANOWIENIE
Dnia 13 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Lech Walentynowicz
w sprawie ze skargi B. T.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego w W.
z dnia 9 stycznia 2012 r. sygn. akt […]
w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Ż. 43 w W.
przeciwko B. T.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2013 r.,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
B. T. zakwestionował skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 9 stycznia 2012 r.
oddalające jego zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 27
października 2011 r. oddalające z kolei jego wniosek o uzupełnienie postanowienia
co do kosztów postępowania w sprawie o zapłatę.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W dniu 25 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 155, poz. 1037),
która zmieniła przepisy dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4241
§ 1 k.p.c.,
można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu
drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie
stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze
przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. W wypadku
prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania
z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia
niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia
niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie
skorzystała z przysługujących jej środków prawnych (art. 4241b
k.p.c.).
W związku z tym wniesiona skarga o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego postanowienia oddalającego zażalenie, podlegała jako
niedopuszczalna, odrzuceniu (art. 4248
§ 1 k.p.c.).
es