Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 430/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
SSA Monika Koba
Protokolant Izabela Czapowska
w sprawie z powództwa G. C. – T. Spółki z o.o.
przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta T.
o ustalenie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 21 lutego 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 24 stycznia 2012 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego
rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu pozostawiając temu Sądowi
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Sąd Okręgowy w T. wyrokiem z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie z powództwa
G. C. spółki ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Skarbowi Państwa
reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta T. ustalił, że aktualizacja opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, objętych prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w T. księgą wieczystą nr […], położonych w T. przy ul. Ż. i Ł., będących
w użytkowaniu wieczystym powódki, dokonana w piśmie z dnia 22 listopada 2006 r.
jest nieuzasadniona.
Według ustaleń Sądu Okręgowego powódka wniosła sprzeciw od orzeczenia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 27 września 2007 r.,
ustalającego wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wymienionych
gruntów w kwocie 695.340 złotych. W orzeczeniu tym nie zostały uwzględnione
zarzuty powódki dotyczące wartości nieruchomości wyliczonej przez pozwanego
oraz dotyczące braku zaliczenia poczynionych przez powódkę nakładów
na budowę urządzeń infrastruktury technicznej. W postępowaniu sądowym
powódka domagała się ostatecznie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej
dokonana przez pozwanego pismem z dnia 22 listopada 2006 r. jest
nieuzasadniona, bo powódka poniosła nakłady w wysokości 11.193.474,71 złotych,
a pozwany powinien był zaliczyć je na poczet opłaty rocznej zgodnie z art. 78
ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. dalej jako
u.g.n.). Wymieniona nieruchomość o łącznej powierzchni 71,262 m2
, stanowiąca
własność Skarbu Państwa, została oddana w użytkowanie wieczyste spółce E. M.
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. na okres 99 lat, tj. do
dnia 28 grudnia 2089 r., w celu wybudowania Centrum Handlowo - Usługowego.
Opłata roczna z tego tytułu została ustalona na kwotę 54.964 złotych. W umowie z
dnia 2 grudnia 2004 r. te same strony ustaliły zakres współpracy i świadczeń
dotyczących przebudowy i remontu układu drogowego ul. Ż., W. i C. wraz z
powiązaniem komunikacyjnym do Centrum Handlowo - Usługowego. Strony ustaliły
między innymi przebudowę oraz remont określonych ulic i skrzyżowań. Spółka E.
M. umową z dnia 20 stycznia 2005 r. przeniosła na rzecz powódki prawo
użytkowania wieczystego gruntów i prawo własności położonych na nich
nieruchomości w postaci budynków i budowli wraz z rozpoczętą inwestycją.
3
Pismem z dnia 22 listopada 2006 r. Prezydent Miasta T. wypowiedział powódce
wysokość dotychczasowej opłaty rocznej wynoszącej w 2005 r. 58.966 złotych i
zaproponował przyjęcie opłaty w wysokości 848.314,80 złotych poczynając od dnia
1 stycznia 2007 r. w związku ze wzrostem wartości gruntów do kwoty 23.178.000
złotych wynikającej z operatu szacunkowego biegłego A. L.
Ponieważ Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło opłatę roczną
w wysokości 695.340 złotych bez uwzględnienia nakładów na gruncie, G. C.
wystąpiła z pozwem do Sądu Okręgowego w T. Po przeprowadzeniu dowodu z
opinii biegłego Sąd ten ustalił, że wartość gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste wynosi 20.331.000 złotych jak również, że powódka poniosła nakłady na
budowę kolektora deszczowego na ul. Ż., zasilania kablowego ul. Ż., przebudowę
sieci ciepłowniczej na ul. Ż., wybudowanie sygnalizatorów na skrzyżowaniu ulic W.
i R. i skrzyżowaniu ulic L., Ż., W. – Ż., przebudowę ulicy Ż. oraz remont ul. W., S. i
R. w łącznej wysokości 11.193.474,71 złotych. Sąd okręgowy uznał, za wadliwą
opinię - operat przygotowany przez biegłego A. L. Uwzględnił nakłady poczynione
na gruncie według ustalonej przez biegłego wartości. Ponieważ wartość nakładów
znacznie przekraczała różnicę pomiędzy dotychczasową opłatą a opłatą
zaktualizowaną, Sąd Okręgowy uznał, że wypowiedzenie dotychczasowej opłaty
było nieuzasadnione i uwzględnił powództwo na podstawie art. 77 ust. 1, 3 i 4 u.g.n.
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. uwzględniając apelację
pozwanego zmienił wyrok Sądu Okręgowego w T. i ustalił, że aktualizacja opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w T. przy ulicach Ż. i
Ł. będących w użytkowaniu wieczystym G. C. – T. spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością objętych księgą wieczystą nr […] prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w T., dokonana przez pozwanego w piśmie z dnia 22 listopada 2006 r.
jest uzasadniona w wysokości 609.930 złotych od dnia 1 stycznia 2007 r.
Według Sądu Apelacyjnego miarodajna dla ustalenia wartości gruntów
w użytkowaniu wieczystym powódki jest opinia biegłego sporządzona na zlecenie
sądu. Według biegłej E. B. wartość gruntów wynosi 20.331.000 złotych, a wobec
tego wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 609.930
złotych, co stanowi 3% wartości gruntów. Jednocześnie Sąd Apelacyjny podkreślił,
4
że jeśli wyliczenie wartości gruntów stanowiących podstawę wypowiedzenia
dotychczasowej opłaty jest wadliwe, w postępowaniu sądowym wywołanym
wniesieniem przez użytkownika wieczystego sprzeciwu od orzeczenia
samorządowego kolegium odwoławczego jest możliwe ustalenie prawidłowej
wartości gruntu i związanej z nią prawidłowej wysokości opłaty rocznej. Sąd
Apelacyjny podzielił stanowisko wnoszącego apelację pozwanego, co do
bezpodstawności zaliczenia przez Sąd Okręgowy nakładów w wysokości
11.193.474,71 na poczet wzrostu opłaty rocznej. Uznał, że Sąd pierwszej instancji
bezkrytycznie przyjął tę wielkość, nie weryfikując opinii biegłej. Poza tym, zdaniem
Sądu Apelacyjnego nie ma dostatecznych dowodów, jakie nakłady rzeczowe
powódka poniosła, na jakie nieruchomości, jaka jest ich wartość, czy powódka
jest uprawniona do zaliczenia nakładów poniesionych przez jej poprzednika
(Spółkę E. M.). Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na powódce (art. 6 k.c.).
Dlatego Sąd Apelacyjny przyjął, że powódka nie wykazała, że poniosła
w jakiejkolwiek wysokości nakłady, o których jest mowa w art. 77 ust. 4 ustawy
o księgach wieczystych i hipotece i dlatego nie było podstaw do ich zaliczenia.
Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na wątpliwości związane z wykładnią tej normy
prawnej, zwłaszcza co do użytego w nim określenia „budowa”.
Jednak wobec braku wykazania przez powódkę rodzaju, rozmiaru i wartości
nakładów uznał, że wyjaśnienie tych wątpliwości nie jest konieczne dla
merytorycznego rozstrzygnięcia.
Powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego. Oparła ją
na obu podstawach wymienionych w art. 3983
§ 1 k.p.c. W ramach podstawy
określonej w art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c. zarzuciła naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. w zw.
z art. 316 § 1 k.p.c., art. 244 § 1 k.p.c. oraz art. 6 k.c. w związku z art. 229 przez
pominięcie w uzasadnieniu orzeczenia rozważań, co do przyczyn, dla których
zostało uznane, że powódka nie wykazała faktu poniesienia nakładów, pomimo
że jedynie ich kwalifikacja była sporna między stronami, a także co do przyczyn
pominięcia materiału dowodowego przedstawionego przez powódkę na okoliczność
zakresu i rozmiarów nakładów. Powódka zarzuciła naruszenie art. 328 § 2 k.p.c.
także w związku z treścią art. 157 ust. 3 u.g.n. oraz art. 286, 382 k.p.c. przez
5
nieprawidłowy tryb weryfikacji opinii biegłej E. B. Opierając skargę kasacyjną na
podstawie wymienionej w art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c. powódka zarzuciła naruszenie:
- art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 187,
poz. 1110 dalej jako nowelizacja u.g.n.) w zw. z art. 77 ust. 2a u.g.n. przez
ich błędną wykładnię i niezastosowanie, a w konsekwencji ustalenie,
iż podniesiona opłata za użytkowanie wieczyste jest należna w pełnej
wysokości od dnia 1 stycznia 2007 r., pomimo iż jej wzrost przekroczył 100%
wysokości poprzedniej opłaty i powinien być rozłożony na trzy lata;
- art. 77 ust. 4 oraz art. 77 ust. 6 u.g.n. w związku z art. 3531
k.c. przez ich
błędną wykładnię i niezastosowanie;
- art. 77 ust. 3 w zw. z art. 77 ust. 1 u.g.n. przez uznanie, iż aktualizacja opłaty
i ustalenie jej w nowej, podwyższonej wysokości, jest możliwa, pomimo
iż operat sporządzony w trybie art. 77 ust. 3 u.g.n. zawiera dyskwalifikujące
go błędy i został negatywnie zweryfikowany przez sąd w trybie
przewidzianym w art. 157 ust. 3 u.g.n.
Na tych podstawach powódka wniosła o uchylenie i zmianę zaskarżonego
wyroku przez ustalenie w kilku wariantach, że kwestionowana aktualizacja opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona względnie, że jest
uzasadniona w określonych wysokościach ale z zastrzeżeniem uprawnienia
użytkownika wieczystego do zaliczenia na poczet podwyższonej opłaty wartości
nakładów albo też, że aktualizacja jest uzasadniona we wskazanej w skardze
kasacyjnej wysokości ale od 1 stycznia 2028 r.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności wymagają rozważenia zarzuty dotyczące przepisów
postępowania, z których naruszeniem może łączyć się stwierdzenie wadliwości
podstawy faktycznej wyrokowania. Skuteczne zgłoszenie zarzutu kasacyjnego
odwołującego się do naruszenia prawa materialnego jest możliwe wtedy, gdy stan
faktyczny, do którego powinny być zastosowane określone normy prawa
materialnego, został ustalony prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń (zob. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 26 marca 1997 r., II CKN 60/97, OSNC 1997, Nr 9, poz. 128
6
oraz z dnia 13 czerwca 2012 r., II UK 319/11, niepubl.). Przy braku zarzutów
naruszenia przepisów procesowych a także, gdy zarzuty te okażą się
nieusprawiedliwione, Sąd Najwyższy ze względu na treść art. 3983
§ 3 i 39813
§ 2
in fine k.p.c. jest związany stanem faktycznym stanowiącym podstawę wydania
zaskarżonego wyroku i na tej podstawie ocenia prawidłowość zastosowania norm
prawa materialnego.
W przedmiotowej sprawie ocena ta jest w zasadzie niemożliwa, a to przede
wszystkim dlatego, że według słusznych zarzutów podniesionych w skardze
kasacyjnej, Sąd drugiej instancji nie wywiązał się należycie z przewidzianego w art.
382 k.p.c. obowiązku uwzględnienia całości materiału dowodowego zebranego
w pierwszej instancji. Trafnie wskazuje się w skardze kasacyjnej na pominięcie
umowy notarialnej z dnia 14 i 24 listopada 2005 r. w kontekście oceny nabycia
prawa do nakładów przez nabywcę prawa wieczystego użytkowania a także
na pominięcie operatów szacunkowych, opinii biegłej w odniesieniu do rodzaju
i wartości robót. Pomimo istnienia tych dowodów, odmiennej ich oceny dokonanej
przez Sąd pierwszej instancji prowadzącej do uwzględnienia powództwa,
Sąd Apelacyjny poprzestał na stwierdzeniu braku wykazania przez powódkę,
że zostały dokonane nakłady na grunt objęty użytkowaniem wieczystym.
Nie wyjaśnił jednocześnie dlaczego te same dowody, które Sąd pierwszej instancji
uznał za wiarygodne i przydatne do przyjęcia, że powódka lub też jej poprzednik
prawny dokonali tych nakładów nie pozwalają na przyjęcie podobnych ocen
i wniosków. Ta wada pisemnych motywów zaskarżonego orzeczenia, będąca
jednocześnie naruszeniem obowiązków określonych w art. 328 § 2 k.p.c. stanowi
zasadniczą przyczynę uchylenia zaskarżonego wyroku i nie pozwala
na odniesienie się do wszystkich zarzutów skargi kasacyjnej naruszenia prawa
materialnego.
W związku z ustalonym przez Sąd drugiej instancji stanem faktycznym
sprawy nie można przyjąć, że doszło do naruszenia art. 77 ust. 4 oraz art. 77 ust. 6
u.g.n. w sposób wskazany w skardze kasacyjnej. Sąd drugiej instancji
nie zastosował tych przepisów ze względu na przyjętą podstawę faktyczną
wyrokowania i uznanie za nieudowodnione faktów dotyczących jakichkolwiek
nakładów poczynionych przez powódkę lub jej poprzednika prawnego na grunt
7
będący w użytkowaniu wieczystym powódki. Podobne stanowisko Sąd drugiej
instancji zajął odnośnie wykazania uprawnienia do zaliczenia wartości nakładów
poczynionych przez spółkę E. M. W związku z tym przedwczesne jest odniesienie
się do treści art. 77 ust. 4 u.g.n., który podobnie jak art. 77 ust. 6 u.g.n. mógłby
mieć zastosowanie w sprawie jedynie w przypadku ustalenia, że nakłady zostały
dokonane, a wątpliwości wiązały się z zakresem i charakterem tych nakładów. Sąd
Apelacyjny nie podjął się wyjaśnienia wątpliwości mogących powstać na tle
wykładni norm prawnych zawartych w art. 77 ust. 4 i 6 u.g.n. uznając, że nie ma to
znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu.
Z przedstawionych względów, do rozważenia pozostają jedynie zarzuty
dotyczące naruszenia art. 4 nowelizacji u.g.n. w zw. z art. 77 ust. 2 a przez ich
błędną wykładnię i niezastosowanie oraz naruszenia art. 77 ust. 1 i 3 u.g.n. przez
dopuszczenie do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste pomimo
dyskwalifikujących błędów operatu, który stanowił dla pozwanego Skarbu Państwa
podstawę do wypowiedzenia opłaty w dotychczasowej wysokości.
Odnosząc się do ostatnio opisanego zarzutu trzeba podzielić stanowisko,
jakie w tym względzie zajął Sąd drugiej instancji a mianowicie, że wniesienie
sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego na podstawie
art. 80 ust. 1 u.g.n. obliguje sąd do ustalenia opłaty należnej w razie wzrostu
wartości gruntów, a przecież tę wartość ustala się zgodnie z art. 156 u.g.n.
na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.
Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie powództwo rozpoznawane przez
sąd na podstawie art. 80 u.g.n. ma charakter powództwa o ukształtowanie prawa;
a zatem sąd nie ogranicza się do oceny skuteczności czy bezskuteczności
wypowiedzenia stawki opłaty, ale tę stawkę ustala w sposób wiążący dla stron
stosunku umownego. W ramach tej samej procedury aktualizacyjnej następuje
zaliczenie nakładów, określonych w art. 77 ust. 4 i 6 u.g.n. Również w tym zakresie
wniosek użytkownika podlega weryfikacji przez rzeczoznawcę majątkowego według
zasad określonych w wydanym na podstawie art. 159 u.g.n. rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).
8
Jak słusznie przyjmuje się w judykaturze zaliczenie nakładów poniesionych przez
wieczystego użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych
urządzeń infrastruktury technicznej lub też nakładów koniecznych może być
realizowane wyłącznie przy aktualizacji opłaty. Ze względu na brak wierzytelności
wzajemnej wykluczone jest odrębne, dokonane poza procedurą aktualizacji opłat,
jednostronne oświadczenie użytkownika wieczystego o potrąceniu (art. 498 k.c.)
wartości wymienionych nakładów (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
21 kwietnia 2010 r. V CSK 356/09, niepubl. a także postanowienie Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2011 r. I OSK 1429/11, niepubl.).
Ponieważ zaliczenie może być realizowane tylko przy aktualizacji opłaty słusznie
uznaje się, że użytkownik wieczysty nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia
wysokości nakładów na nieruchomość podlegających zaliczeniu na poczet różnicy
opłaty za użytkowanie wieczyste (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego
2013 r., IV CSK 306/12 niepubl.). Zaliczenie wartości nakładów przewidzianych
w art. 77 ust. 4 i 6 u.g.n. może nastąpić także w przypadku zgłoszenia przez
wieczystego użytkownika wniosku dopiero na etapie postępowania sądowego
po złożeniu sprzeciwu (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2012 r.,
II CSK 223/12, niepubl.). Uwzględniając wskazane okoliczności należy
wbrew twierdzeniom zawartym w skardze kasacyjnej przyjąć, że wadliwość
dotychczasowego operatu sporządzonego na podstawie art. 77 ust. 3 u.g.n.
nie wyklucza ustalenia na podstawie innego prawidłowo sporządzonego operatu
należnej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
Słusznie zarzuca się w skardze kasacyjnej nieuwzględnienie art. 4
nowelizacji u.g.n. Zgodnie z jego treścią, zmieniony art. 77 u.g.n. wraz z dodanym
do niego ust. 2a ma zastosowanie w sprawach wszczętych i niezakończonych
przed wejściem życie tej ustawy tj. przed dniem 9 października 2011 r. (art. 6
nowelizacji u.g.n.) dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Przyjęcie szczególnego przepisu przejściowego w odniesieniu do przepisów u.g.n.
regulujących kwestie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania i nakaz ich stosowania
(w tym art. 77 ust. 2 a u.g.n.) do będących w biegu spraw dotyczących aktualizacji
opłat wskazuje, że w ramach tych postępowań muszą być uwzględnione zasady
wnoszenia opłat rocznych, których wysokość przewyższa co najmniej dwukrotnie
9
wysokość dotychczasowej opłaty. Zastosowanie znowelizowanego art. 77 u.g.n.
do będących w toku sporów o aktualizacje opłat nakłada obowiązek
uwzględnienia jego postanowień także w przedmiotowej sprawie a to oznacza,
w przypadku gdyby okazały się uzasadnione podstawy do aktualizacji opłaty,
że sąd w orzeczeniu kształtującym obowiązek dłużnika z tytułu opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste gruntu ma obowiązek określenia wysokości jego świadczeń
w poszczególnych okresach z uwzględnieniem treści art. 77 ust. 2a u.g.n.
Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy orzekł jak wyżej na podstawie
art. 39815
§ 1 k.p.c.
jw