Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 557/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 18 kwietnia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Krzysztof Pietrzykowski
SSN Agnieszka Piotrowska
w sprawie z powództwa P. O. W. Centrum Dystrybucji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.
przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "W." Spółce Akcyjnej
z siedzibą w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 kwietnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 15 marca 2012 r.,
1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1 lit. a i b oraz
w pkt 3 i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego;
2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części.
Uzasadnienie
2
Wyrokiem z dnia 13 października 2011 r. Sąd Okręgowy w P. w częściowym
uwzględnieniu powództwa P. O. W. Centrum Dystrybucji - Spółki z o.o. z siedzibą w
B. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji W. S.A. z siedzibą w W.
zasądził na rzecz powoda kwotę 2 148 000 zł z ustawowymi odsetkami.
Podstawą wyroku był następujące ustalenia.
W dniu 30 marca 2005 r. pozwany i ubezpieczający Z. P. zawarli dwie
umowy ubezpieczenia środków obrotowych znajdujących się pomieszczeniach P.
Hurtownia Motoryzacyjna w O. od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzone
polisami nr …564 (dalej jako polisa nr 564) oraz nr …565 (dalej jako polisa nr 565).
Polisa nr 564 obejmowała okres ubezpieczenia od 27 marca 2005 r. do 26 marca
2006 r., przy sumie ubezpieczenia 6 000 000 zł, polisa nr 565 okres od 27 marca
2005 r. do 26 marca 2006 przy sumie ubezpieczenia 2.380.000 zł. W dniu 3
października 2005 r. nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w
postaci pożaru i spalenia środków obrotowych należących do ubezpieczonego. W
czerwcu 2007 r. ubezpieczyciel ustalił całkowitą wysokość szkody na kwotę 1 256
722, 52 zł, która została wypłacona wskazanym przez ubezpieczonego bankom
Raiffeissen Bank Polska S.A. i PKO S.A. Wcześniej - w dniu 5 lipca 2004 r. Z. P.
zawarł umowę kredytową z Raiffeisen Bank, w której zabezpieczeniem spłaty
kredytu była cesja wierzytelności z polisy nr 564 na podstawie umowy cesji z dnia
11 kwietnia 2005 r. Umowa nie ograniczała kwoty przelanych praw i stanowiła, że
bank jest jedynym uprawnionym do otrzymania odszkodowania, aż do chwili
ostatecznej i całkowitej spłaty wierzytelności kredytobiorcy na rzecz banku. W
umowie zawarto postanowienie o cesji zwrotnej praw z polisy z banku na
kredytobiorcę w przypadku spłaty całości kredytu. Cesja zwrotna nastąpiła w dniu
9 lipca 2007 r., po spłacie kredytu zabezpieczonego cesją. Prawa z polisy nr 564
przysługiwały Z. P. do dnia 21 listopada 2007 r., tj. do daty zawarcia między nim
a powodem umowy przelewu całości wierzytelności z polisy 564.
Cesja zabezpieczała wykonanie zobowiązań Z. P. w stosunku do cesjonariusza
wynikających z dwóch tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 545 751,20 zł.
Umowę zawarto początkowo do dnia 30 czerwca 2008 r. przedłużając następnie
kolejnymi aneksami okres jej obowiązywania. Ostatecznie postanowiono o
bezwarunkowym i bezterminowym przeniesieniu praw z cesji na cesjonariusza.
3
Negocjacje prowadzone przez cedenta z ubezpieczycielem, w których uczestniczył
cesjonariusz zakończyły się ostatecznie ugodą zawartą w dniu 13 sierpnia 2008 r.,
w której ustalono wysokość należnego od ubezpieczyciela odszkodowania na
kwotę 4 256 722,52 zł, a w związku z jego częściową wypłatą pozwany zobowiązał
się wypłacić jeszcze kwotę 3 000 000 zł tytułem odszkodowania z obu polis. W § 5
ust. 3 ugody ubezpieczyciel oświadczył, że ustalona w umowie ubezpieczenia
suma ubezpieczenia z polisy nr 564, z której prawa zostały przelane na rzecz
powoda stanowi 71,6% całej sumy ubezpieczenia i uprawnia do odszkodowania
w takim procencie tj. do kwoty 2.148.000 zł. Pozostała kwota przypada na polisę nr
565, do której powód nie ma praw. W § 6 ust. 2 ugody postanowiono, że ugoda
wygasa w przypadku dokonania przez komornika zajęcia wierzytelności
przysługującej ubezpieczającemu i Bankowi PKO SA w stosunku do
ubezpieczyciela z tytułu obu polis, uniemożliwiającego przekazanie odszkodowania
w sposób wskazany w § 5 ugody. W okresie od 9 lipca 2007 r. (data, od której Z. P.
ponownie przysługiwały prawa z polisy nr 564) do 21 listopada 2007 r. (data
przelania przez Z. P. całości wierzytelności z polisy nr 564 na powoda) nie
dokonano żadnego skutecznego zajęcia wierzytelności z tej polisy. Zajęcia
dokonane przed 9 lipca 2007 r. oraz po 21 listopada 2007 r. były bezskuteczne
albowiem w tym czasie prawa z polisy nr 564 nie przysługiwały Z. P. Po zawarciu
ugody w dniu 13 sierpnia 2008 r. komornik na wniosek pozwanego dokonał
aktualizacji zajęć z polisy nr 564, które w tej sytuacji były bezskuteczne.
W tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy przyjął, że brak jest podstaw do
uznania - zgodnie ze stanowiskiem pozwanego - iż ugoda zawarta między
pozwanym a Z. P. w dniu 13 sierpnia 2008 r. wygasła. Podstawą jej wygaśnięcia
zgodnie z § 6 ust. 2 ugody mogło być bowiem jedynie zajęcie wskazanych w niej
wierzytelności, podczas gdy Z. P. wierzytelność z polisy nr 564 nie przysługiwała
już od 21 listopada 2007 r., a więc żadne z zajęć komorniczych dokonane w
stosunku do niego po tym dniu nie mogło być skuteczne. Zajęcie wierzytelności
przez komornika jest zajęciem określonego prawa wchodzącego w skład majątku
dłużnika. W wydanym zaświadczeniu organ egzekucyjny stwierdził wprost, że nie
doszło do zajęcia wierzytelności będącej przedmiotem niniejszej sprawy. W
konsekwencji tego Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest uzasadnione do
4
wysokości zasądzonej kwoty, należnej polisy nr 564. Oddalenie powództwa w
pozostałym zakresie uzasadnił tym, że dalsza część dochodzonej kwoty 3 000 000
zł przysługiwała uprawnionemu z polisy nr 565, a cesja z dnia 21 listopada 2007 r.
dotyczyła tylko wierzytelności polisy nr 564.
Wyrokiem z dnia 15 marca 2012 r. Sąd Apelacyjny, który rozpoznawał
sprawę na skutek apelacji obu stron, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten
sposób, że oddalił powództwo oraz oddalił apelację powoda.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego jednak
odmiennie niż ten Sąd przyjął, że zajęcie przez komornika sądowego w dniu
28 czerwca 2007 r. wierzytelności w postaci nadpłaty powstałej w wypłacie
odszkodowania przez pozwanego z polisy nr 564 było skuteczne wobec Z. P. co do
ewentualnych przyszłych należnych mu z tego tytułu wypłat, niezależnie od tego
kiedy nastąpił przelew zwrotny z umowy cesji z dnia 11 kwietnia 2005 r. i wywołało
skutek w postaci wygaśnięcia ugody z dnia 13 sierpnia 2008 r. Tym samym upadła
podstawa do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, co - jak stwierdził - stanowi
samoistną i podstawową przyczynę oddalenia powództwa. Wskazał przy tym, że
strony umowy cesji z dnia 21 listopada 2007 r. traktowały wierzytelność z tytułu
odszkodowania z umowy 564 jako objętą zajęciem komorniczym o czym świadczy
treść § 2 ust. 5, § 3 ust. 3 lit. a umowy. Odwołanie się w nich do art. 831 § 1 pkt 5
k.c. i ustalenie w pierwotnej wersji umowy cesji, że 25% odszkodowania miało być
przekazane komornikowi miało sens jedynie przy założeniu, że odszkodowanie jest
skutecznie zajęte. Ostatecznie na skutek zmiany umowy kolejnymi aneksami
ustalono w niej i stan taki istniał w dacie zawarcia ugody, że odszkodowanie z
umowy nr 564 zostanie przekazane w całości wierzycielowi tj. powodowi.
Niezależnie od tego Sąd Apelacyjny uznał za celowe - na wypadek uznania,
że zajęcie dokonane przez komornika w dniu 28 czerwca 2007 r. nie było
skuteczne wobec Z. P. - rozważenie kwestii ważności umowy cesji wierzytelności z
dnia 21 listopada 2007 r. W związku z tym dokonał dodatkowych ustaleń
faktycznych, w oparciu o które przyjął, że celem stron tej umowy po ostatecznym jej
zmodyfikowaniu było wywołanie skutków prawnych prowadzących do wypełnienia
przesłanek przestępstwa z art. 302 § 1 k.k., określającego odpowiedzialność za
5
przestępstwo faworyzowania wierzycieli, polegające na zaspokajaniu roszczeń
tylko niektórych z nich ze szkodą dla pozostałych. Celem umowy - jak ocenił - było
bowiem tylko zaspokojenie powoda, a w zasadzie przejęcie wierzytelności dłużnika
znacznie przewyższającej jego dług wobec cesjonariusza, z jednoczesnym
pozbawieniem możliwości zaspokojenia innych wierzycieli. Z powołaniem się na
pogląd wyrażony w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyroki z dnia 28
października 2005, II CK 174/05 OSNC 2006, nr 9, poz. 149 i z dnia 17 lipca 2008
r., II CSK 102/08 nie publ.), przyjął, że przedmiotowa umowa cesji wierzytelności,
jako podjęta w celu przestępczym jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c.
Podstawą tej oceny było ustalenie (w oparciu o dokumenty postępowania
egzekucyjnego i zeznania komornika), że Z. P. w listopadzie 2007 r. posiadał
liczne zobowiązania wobec wierzycieli, a suma dochodzonych od niego należności
głównych wynosiła 7 400 000 zł. Większość postępowań egzekucyjnych była
wszczęta w 2006 r. O postępowaniach tych i dokonanych zajęciach dłużnik
wiedział. Łączna suma ubezpieczenia z obu umów wynosiła 8 380 000 zł, z czego
pozwany z obu polis wypłacił 1 256 722, 52 zł Bankowi Raiffeisen w czerwcu 2007
r. pokrywając dług cedenta w całości i Bankowi PKO SA, co pokryło jego dług w
części. Z ubezpieczania pozostała kwota niższa niż długi cedenta wynoszące 7 123
278 zł. Egzekucja z innych składników majątku dłużnika była bezskuteczna. W tej
sytuacji dłużnik - cedent musiał zdawać sobie sprawę, że stwarza powodowi
uprzywilejowaną pozycję. Tę świadomość posiadał także powód, który przed
zawarciem umowy cesji bezskutecznie prowadził przeciwko cedentowi egzekucję.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, czynność prawna cesji wierzytelności jest nieważna
także z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.)
tj. z zasadą lojalności i rzetelnego, uczciwego zachowania przedsiębiorcy wobec
kontrahentów. Nieważność umowy powoduje brak legitymacji czynnej powoda
w sprawie, co prowadzi do oddalenia powództwa.
Odnosząc się do zarzutów apelacji powoda Sąd Apelacyjny podzielił
stanowisko Sądu Okręgowego, że powód nie był z mocy ugody z dnia 13 sierpnia
2008 r. legitymowany do dochodzenia odszkodowania z polisy nr 565, a wynikająca
z niej kwota należała się Bankowi PKO S.A., dalsze żądanie zapłaty było więc
nieuzasadnione.
6
Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył w całości powód. W skardze kasacyjnej
opartej na obu ustawowych podstawach zarzucił naruszenie:
1) art. 58 § 1 k.c. przez błędne zastosowanie polegające na przyjęciu bez
podstaw prawnych, że umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu
21 listopada 2007 r. miała znamiona czynu opisanego w art. 302 § 1 k.k.,
mimo braku upoważnienia do samodzielnego stwierdzenia przez Sąd
Apelacyjny tego faktu, przez co doszło do naruszenia art. art. 42 ust. 3
Konstytucji i art. 5 § 1 k.p.k. (błędnie określonego w petitum skargi jako art. 5
§ 1 k.k.),
2) art. 58 § 2 k.c. przez błędne zastosowanie polegające na przyjęciu,
że umowa ta była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, gdyż
godziła w wierzycieli nie będących jej stronami, mimo braku w jej treści
postanowień sprzecznych z tymi zasadami i mimo, że interesy osób trzecich
są chronione w takiej sytuacji innymi przepisami prawa cywilnego np. art. 59
i 527 k.c.,
3) art. 65 § 2 k.c. przez niezgodne z dyrektywami tego przepisu przyjęcie,
że strony porozumienia trójstronnego z 13 sierpnia 2008 r. już w chwili jego
zawarcia w sposób nieracjonalny przyjęły w § 6 ust. 2, że traci ona moc na
skutek zajęcia wierzytelności dokonanego na rok przed jego zawarciem,
podczas gdy skutek taki mogły przypisać jedynie nowym zajęciom, które
będą dokonane po tej dacie,
4) art. 896 § 1 w zw. z art. 900 § 1 k.p.c. przez przyjęcie, że czynność
komornika mająca na celu zajęcie wierzytelności dłużnika jest skuteczna
w sytuacji, gdy wierzytelność ta nie przysługiwała dłużnikowi w chwili
zawiadomienia o zajęciu dłużnika i dłużnika wierzytelności przez organ
egzekucyjny,
5) art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 372 k.p.c. przez pominięcie przez Sąd
Apelacyjny rozważań i twierdzeń powoda zgłoszonych w odpowiedzi na
apelację i kolejnych pismach procesowych,
7
6) art. 321 k.p.c. przez błędne określenie podstawy dochodzenia przez powoda
kwoty 825.000 zł z tytułu umowy ubezpieczenia nr 565, podczas gdy powód
wykazywał jako podstawę swego roszczenia umowę nr 564.
Wskazując na powyższe skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku
i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Dokonywane przez komornika zajęcie wierzytelności (art. 896 § 1 k.p.c.) jest
zajęciem określonego prawa wchodzącego w skład majątku dłużnika. Podzielić
należy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 sierpnia 1971 r.
I CR 308/71 (OSNCP 1972, nr 5, poz. 85), zgodnie z którym przy egzekucji
z wierzytelności uregulowanej w przepisach art. 895 – 912 k.p.c. zajęcie
wierzytelności obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi
z określonego stosunku prawnego. Wyjątki od tej zasady przewidują jedynie
przepisy dotyczące egzekucji z należności za pracę (art. 880 - 888 k.p.c.),
egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego (art. 890 k.p.c.) i egzekucji z sum
płatnych periodycznie (art. 900 § 2 k.p.c.). W stanie faktycznym niniejszej sprawy
wierzytelność Z. P. w stosunku do pozwanego z polisy nr 564 w dacie zajęcia
dokonanego przez komornika w dniu 28 czerwca 2007 r. nie wchodziła w skład jego
majtku, gdyż na podstawie umowy cesji z dnia 11 kwietnia 2005 r. przeszła do
majątku cesjonariusza Raiffeisen Banku. Cesja zwrotna tej wierzytelności na rzecz
Z. P. nastąpiła dopiero w dniu 7 lipca 2007 r. Zajęcie w stosunku do Z. P.
przedmiotowej wierzytelności przed tą datą było więc niedopuszczalne i nie mogło
wywołać skutków prawnych, jakie ugoda z dnia 13 sierpnia 2008 r. wiązała z
czynnością zajęcia objętej nią wierzytelności.
W tym stanie rzeczy zasadnie zarzuca skarżący, że Sąd Apelacyjny,
z naruszeniem art. 896 § 1 w zw. z art. 900 § 1 k.p.c., wyprowadził nieprawidłowe
wnioski z dokonanych ustaleń faktycznych przyjmując, iż w następstwie skutecznie
dokonanego zajęcia wierzytelności Z. P. doszło do wygaśnięcia ugody z dnia 13
sierpnia 2008 r., co prowadzało do zwolnienia pozwanego od zapłaty
odszkodowania powodowi.
8
W następstwie tego zbędne staje się odnoszenie się przez Sąd Najwyższy
do podnoszonego przez skarżącego zarzutu naruszenia art. 65 § 2 k.c., który
w przyjętym w skardze ujęciu pozbawiony jest doniosłości prawnej wyrażającej się
jego możliwym wpływem na wynik sprawy.
Rozważenia natomiast wymagają dalsze zarzuty skargi odnoszące się do
kwestii ważności umowy cesji wierzytelności zawartej między powodem i Z. P. w
dniu 27 listopada 2007 r., zmierzające do podważenia oceny Sądu Apelacyjnego o
braku legitymacji powoda do dochodzenia od pozwanego na podstawie ugody z
dnia 13 sierpnia 2008 r. zapłaty odszkodowania należnego z polisy nr 564.
W zamkniętym katalogu przyczyn nieważności czynności prawnych
przewidzianych w prawie cywilnym mieszczą się poza przyczynami określonymi art.
58 § 1 i 2 k.c. nadto przewidziane w ustawie takie przyczyny jak brak dochowania
formy, brak kompetencji organu do jej podjęcia, brak zezwolenia na jej dokonanie,
brak zdolności do czynności prawnych, stan wyłączający świadome albo swobodne
podjęcie decyzji i wyrażenie woli
Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna jest nieważna, jeżeli jest
sprzeczna z ustawą (wszystkimi aktami prawnymi składającymi się na system
źródeł prawa powszechnie obowiązującego), albo ma na celu obejście ustawy.
Treść czynności prawnej jest sprzeczna z ustawą wówczas, gdy zawiera
postanowienia z nią sprzeczne albo gdy nie zawiera treści przez ustawę
nakazanych. Czynnościami sprzecznymi z prawem są wiec zarówno czynności
objęte zakazem prawnym jak i nim nie objęte lecz podjęte w celu osiągnięcia
zakazanego skutku.
Ustawowy zakaz odnoszący się do treści albo celu czynności może wynikać
także z innych niż tylko prawo cywilne dziedzin prawa np. z prawa karnego, gdzie
jest sankcjonowany karą. Niezgodność określonego zachowania z normami
prawa karnego może wywoływać na płaszczyźnie prawa cywilnego także inne
skutki niż nieważność czynności prawnej w postaci bezskuteczności względnej,
czy zawieszonej albo wzruszalności.
Pojęcie czynności prawnej sprzecznej prawem odnosi się do jej treści, a nie
do okoliczności jej zawarcia, z którymi prawo karne wiąże sankcje prawno - karną.
9
Jak trafnie wskazuje się w doktrynie nie ma automatycznego sprzężenia
nieważności umowy na podstawie art. 58 § 1 k.c., z penalizacją zachowań
dotyczących okoliczności zawarcia umowy. W przypadku umów, które można
określić jako uszczuplające na gruncie prawa karnego, ich przestępczość polega na
okolicznościach towarzyszących ich zawarciu. Są to dozwolone umowy których cel
jedynie zmierza do pokrzywdzenia wierzyciela.
Treść przedmiotowej umowy cesji nie jest sprzeczna z zakazem prawnym
wynikającym z art. 302 § 1 k.k., sankcjonującym czynności zmierzające do
uprzywilejowania jednego wierzyciela kosztem innych.
Przepis art. 58 k.c. na równi z czynnościami sprzecznymi z ustawą traktuje
pod względem skutków czynności służące obejściu ustawy. Są to czynności,
których treść nie zawiera elementów zabronionych przez prawo, lecz która służy
realizacji celu zabronionego przez ustawę. Celem, z powodu którego czynność
prawna może być uznana za nieważną jest taki skutek, który nie mieści się w jej
treści i nie jest jej typowym celem, ale który czynność ta pozwala osiągnąć. Taki cel
powinien być nie tylko wiadomy stronom czynności ale także objęty ich zamiarem
(albo przynajmniej jednej z nich gdy chodzi o cel skierowany w stosunku do drugiej
strony umowy), a czynność jest podejmowana tylko dla jego osiągnięcia.
Czynność „podjęta w celu przestępczym” (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 28 października 2005 r. II CK 174/05 OSNC 2006, nr 6, poz. 149), jak ocenił
Sąd Apelacyjny przedmiotową umowę cesji, to w klasyfikacji art. 58 § 1 k.c.
czynność podjęta w celu obejścia prawa. Ustalenie, że umowa zmierza do obejścia
prawa wymaga poczynienia konkretnych ustaleń faktycznych dotyczących
okoliczności jej zawarcia i celu jaki strony zamierzały osiągnąć, których
uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera. Sąd Apelacyjny poprzestał w tym
względzie na ustaleniu sytuacji finansowej cedenta i świadomości stron umowy
w tym zakresie.
W tych okolicznościach, gdy ustalony stan faktyczny nie jest dostateczny dla
porównania go hipotezą normy art. 58 § 1 k.c. nie można uznać, że zarzut jego
naruszenia jest bezzasadny.
10
Wbrew stanowisku skarżącego sąd cywilny może ustalić, że czynność
prawna stanowi przestępstwo, jednak nie ma tu zastosowania przepis art. 5 § 1
k.p.k. jako właściwy dla postępowania karnego. Ustalenie takie nie narusza art. 42
ust. 3 Konstytucji, którego znaczenie ogranicza się do postępowania karnego
i innych postępowań represyjnych.
O ocenie czynności prawnej na gruncie art. 58 § 2 k.c. rozstrzyga nie tylko jej
treść, ale także zamierzony przez jej strony cel i przewidywane przez jej strony
skutki czynności. Sama treść czynności prawnej może nie pozostawać
w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, ale ze względu na
okoliczności towarzyszące jej dokonaniu, w tym w szczególności motywy działania
jej stron będzie można uznać ją za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.
Zgodność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego jest zawsze
zagadnieniem kontekstu faktycznego tj. okoliczności danego wypadku (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 9 października 2009 r. IV CSK 157/09, nie publ.). W relacjach
między przedsiębiorcami zasady współżycia społecznego należy rozumieć jako
zasady uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania, lojalności, zaufania
w stosunku do partnera umowy. Każda ze stron powinna powstrzymać się od
wszelkich zachowań, które świadczą o braku respektu dla interesów partnera lub
wywołują uszczerbek w tych interesach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
22 czerwca 2010 r., IV CSK 555/09, nie publ.).
W przypadku sprzeczności czynności prawnej z zasadami współżycia
społecznego przepis art. 58 § 2 k.c. nie zastrzega, tak jak art. 58 § 1 k.c.
w odniesieniu do sprzeczności czynności prawnej z ustawą, możliwości wystąpienia
innego skutku niż nieważność czynności. Zgodnie z regułą wykładni lex specialis
derogat legi generali sankcję nieważności czynności prawnej, która jest sprzeczna
z zasadami współżycia społecznego wyłączać będą przepisy przewidujące - tak jak
przypadku czynności zmierzających do ochrony wierzycieli (art. 59 k.c., art. 527
k.c.) - inną sankcję niż bezwzględna nieważność czynności. Zastosowanie sankcji
bezwzględnej nieważności będzie jednak uzasadnione, w razie znacznej
intensywności rażącego pokrzywdzenia drugiej strony (wyroki Sądu Najwyższego
z dnia 30 listopada 1971 r., II CR 505/71, OSPiKA 1972, nr 4, poz. 75, z dnia
30 maja 1980, III CRN 54/80, OSN1981, nr 4, poz. 60).
11
W doktrynie trafnie podnosi się konieczność ostrożnego korzystania z zasad
współżycia społecznego jako podstawy uznania nieważności czynności prawnej,
wskazując, że klauzula ta, wprowadzając nieostre kryteria, może zagrażać
pewności obrotu. W odniesieniu do umów naruszających prawo obligacyjne osób
trzecich co do zasady uznaje się, że nie są one sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, a sprzeczność taka zachodzić może jedynie w szczególnych
okolicznościach na przykład, gdy naruszenie praw obligacyjnych osób trzecich jest
celem umowy (podobnie Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 16 marca 1993 r.,
II CRN 94/92, Wokanda 1993, nr 6, str. 4, z dnia 1 lutego 2000 r., III CKN 1135/98,
nie publ.).
Zasadnicza dla oceny zasadności zarzutu naruszenia art. 58 § 2 k.c. kwestia
wzajemnej relacji między art. 58 § 2 k.c. a art. 527 k.c. i nast. oraz art. 59 k.c. była
już rozważana w judykaturze Sądu Najwyższego. Podzielić należy stanowisko
wyrażone w tym zakresie przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r.,
II CSK 101/05 (nie publ.), w którym stwierdzono, że wzgląd na ochronę interesów
osób trzecich może uzasadniać uznanie czynności prawnej za nieważną z powodu
jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.), jednak
za taką oceną muszą przemawiać szczególne okoliczności, leżące poza zakresem
działania przepisów zarówno art. 527 i nast. k.c., jak i art. 59 k.c. W razie dokonania
przez dłużnika czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli, pokrzywdzony wierzyciel
powinien skorzystać z przystosowanej do takiego celu instytucji skargi pauliańskiej.
Dopiero w razie wystąpienia innych, szczególnych okoliczności potrzeba udzielenia
ochrony interesom osoby trzeciej może stanowić podstawę do uznania czynności
prawnej za nieważną z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego.
Brak rozważenia przez Sąd Apelacyjny powyższych kwestii na tle
okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy nie pozwala zaakceptować
stanowiska zaskarżonego wyroku uznającego przedmiotowa umowę cesji
wierzytelności za nieważną z powodu sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego.
12
Nie mogą odnieść skutku zarzuty wniesionej skargi zmierzające do
podważenia zaskarżonego wyroku w części oddalającej apelację powoda.
Przyczyną oddalenia powództwa ponad zasądzoną kwotę było przyjęcie
przez Sądy orzekające, na podstawie § 5 ugody z dnia 13 sierpnia 2008 r.,
że odszkodowanie za spalone środki obrotowe w określonej w jej § 2 ust. 2
w kwocie 3 000 000 zł, ma być podzielone pomiędzy podmioty uprawnione do jego
otrzymania tj. Bank PKO SA (z polisy nr 565) oraz wierzyciela i ubezpieczającego
(z polisy nr 564) proporcjonalnie do sum ubezpieczenia środków obrotowych
ustalonych w umowach ubezpieczenia objętych tymi polisami, przy czym na polisę
nr 564 przypada 71,6%, a na polisę nr 565 przypada 28,4% odszkodowania. Sądy
orzekające w sprawie zgodne były natomiast co do tego, że powód wywodził swoje
roszczenia jedynie z polisy nr 564 gdyż – co było poza sporem - umowa cesji
wierzytelności z dnia 21 listopada 2007 r. obejmowała tylko wierzytelność z tej
polisy. Bezpodstawne jest więc twierdzenie skarżącego, uzasadniające zarzut
naruszenia art. 321 § 1 k.p.c., że podstawa jego roszczenia została błędnie
określona i rozpoznana.
Powołanie jako podstawy skargi kasacyjnej naruszenia przepisów
postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy (art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c.)
wymaga wskazania naruszonego przepisu oraz wskazania błędów lub braków
świadczących o jego naruszeniu. Zarzuty skargi kasacyjnej powinny być
przedstawione tak szczegółowo, aby Sąd Najwyższy bez poszukiwań w pismach
procesowych i aktach sprawy dysponował omówieniem wytkniętego uchybienia,
które jest dostateczne dla rozpoznania obejmującego je zarzutu (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., II UK 32/96, nie publ.). Niewskazanie przez
skarżącego w ramach zarzutu naruszenia art. 378 k.p.c., jakie rozważania
i twierdzenia zawarte w apelacji i kolejnych (bliżej nieokreślonych) pismach
procesowych pominięte zostały przez Sąd Apelacyjny i jakie wpływ mogło mieć to
ewentualne uchybienie na rozstrzygnięcie sprawy nie pozwala uznać, że podstawa
skargi w tym zakresie została skutecznie przytoczona.
Z powyższych względów Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego
w części zmieniającej wyrok Sądu Okręgowego przez oddalenie powództwa
13
o zapłatę kwoty 2 148 000 zł oraz orzekającej o kosztach postępowania i sprawę
w tym zakresie przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania wraz
z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego (art. 39815
§ 1 zd. pierwsze
k.p.c. i art. 108 § 2 w zw. z art. 39821
k.p.c.), a w pozostałym zakresie skargę
kasacyjną oddalił (art. 39814
k.p.c.).