Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CZ 67/13
POSTANOWIENIE
Dnia 4 lipca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Jan Górowski (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk
SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa P. S.
przeciwko M. W.
o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 lipca 2013 r.,
zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 13 marca 2013 r.,
oddala zażalenie.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 13 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę
kasacyjną powoda P. S. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 30 października
2012 r. w sprawie przeciwko M. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.
Przyczyną odrzucenia skargi było nieusunięcie w zakreślonym terminie
tygodniowym braków formalnych skargi kasacyjnej (art. 3986
§ 2 k.p.c.) w postaci
niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej.
W zażaleniu powód zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art.
3984
§ 1 i 3 k.p.c. przez nieuprawnione przyjęcie, że w niniejszej sprawie skarga nie
czyniła zadość wymaganiom pisma procesowego i miała braki uniemożliwiające
nadanie jej biegu. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia
i przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie jest bezpodstawne.
Skarżący, składając zażalenie, wskazał na złożenie w terminie wymaganego
odpisu pełnomocnictwa, a zatem na wypełnienie wezwania Sądu z dnia 26 lutego
2013 r. do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. Ponadto stwierdził,
że brak tego rodzaju nie może stanowić przyczyny odrzucenia skargi kasacyjnej.
Oba argumenty powoda są chybione. Pierwszy z tej przyczyny, że w aktach
sprawy nie ma ani odpisu pełnomocnictwa, ani dowodu na jego złożenie, jest
natomiast pismo z dnia 5 marca 2013 r., złożone w odpowiedzi na wezwanie Sądu
o uzupełnienie braków formalnych i w spisie załączników do tego pisma nie jest
wymieniony odpis pełnomocnictwa, a tylko samo pełnomocnictwo.
Drugi z argumentów nie znajduje oparcia w przepisach kodeksu
postępowania cywilnego. Wprawdzie w art. 126 k.p.c., na który się powołuje
skarżący w zażaleniu, nie ma mowy o konieczności złożenia odpisu
pełnomocnictwa, jednakże obowiązek taki wynika z art. 89 § 1 k.p.c. Wbrew zatem
temu, co twierdzi w uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik powoda nie można
uważać, że naruszenie dyspozycji każdego z wymienionych przepisów należy
oceniać odmiennie i niezależnie od siebie, w szczególności przez uznanie, iż brak
złożenia odpisu pełnomocnictwa nie stanowi wady formalnej pisma procesowego.
3
Wprowadzenie obowiązku załączenia odpisu pełnomocnictwa oznacza niewątpliwie
nałożenie na stronę (jej pełnomocnika) obowiązku o charakterze formalnym,
którego naruszenie podlega zastosowaniu art. 130 k.p.c. Stosując łącznie art. 126
i art. 89 § 1 k.p.c. należy uznać, że brak złożenia przez stronę odpisu
pełnomocnictwa do reprezentowania jej przed Sądem Najwyższym stanowi brak
formalny pisma procesowego i uzasadnia odrzucenie skargi kasacyjnej na
podstawie art. 3986
§ 2 k.p.c., jeżeli zgodnie z art. 130 k.p.c. strona mimo wezwania
nie uzupełni w terminie tego braku.
Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny zasadnie na podstawie art.
3986
§ 2 k.p.c. odrzucił skargę kasacyjną, a Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c. oddalił zażalenie w tej sprawie.