Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V KZ 49/13
POSTANOWIENIE
Dnia 4 lipca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Józef Dołhy
w sprawie A. B.
oskarżonego z art. 286 § 1 i in. k.k.
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, bez udziału stron,
w dniu 4 lipca 2013 r.,
zażalenia oskarżonego
na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego Sądu
Okręgowego w Ś.
z dnia 12 marca 2013 r., sygn. akt […], o odmowie przyjęcia kasacji
p o s t a n o w i ł
zaskarżone zarządzenie utrzymać w mocy.
UZASADNIENIE
Zaskarżonym zarządzeniem odmówiono - na podstawie art. 530 § 2 k.p.k. –
przyjęcia kasacji, złożonej dnia 1 marca 2013 r. przez oskarżonego A. B., od
postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 12 lutego 2013 r., którym to
postanowieniem utrzymano w mocy zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego o
odmowie przyjęcia zażalenia oskarżonego na postanowienie Sądu Rejonowego z
dnia 15 listopada 2012 r., o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego o wyłączenie
sędziego – po stwierdzeniu że kasacja w przedmiotowej sprawie jest
niedopuszczalna z mocy prawa.
W zażaleniu na powyższe zarządzenie oskarżony kwestionuje jego
zasadność i domaga się nadania biegu kasacji.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
2
Zażalenie jest bezzasadne.
W myśl przepisu art. 519 k.p.k. kasacją może być zaskarżone jedynie takie
orzeczenie Sądu, które ma postać wyroku, jest to wyrok Sądu odwoławczego
kończący postępowanie i jest on prawomocny.
W realiach sprawy jest oczywiste, że postanowienie Sądu Okręgowego w Ś.
z dnia 12 lutego 2013 r., nie jest orzeczeniem wzruszalnym kasacją, zatem
zaskarżonym zarządzeniem całkowicie zasadnie odmówiono przyjęcia kasacji.
Z tych względów orzeczono jak na wstępie.