Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 440/12
POSTANOWIENIE
Dnia 6 września 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący)
SSN Anna Kozłowska
SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)
Protokolant Izabella Janke
w sprawie z wniosku L. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
przy uczestnictwie J. K. i Gminy L.
o zasiedzenie służebności przesyłu,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 września 2013 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w L.
z dnia 31 maja 2012 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od wnioskodawczyni na
rzecz uczestnika J. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych
tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Według pisemnych motywów zaskarżonego orzeczenia wnioskodawca -
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w L. wniósł o
stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa służebności przesyłu na prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę gruntu o
numerze 12/4, położoną w L. przy ul. S., oddaną w użytkowanie wieczyste
uczestnikowi postępowania J. K., dla której Sąd Rejonowy w L. Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr […]. W uzasadnieniu wniosku
wskazano, że na wymienionej nieruchomości znajduje się urządzenie przesyłowe w
postaci kolektora kanalizacji sanitarnej K-5 wraz z uzbrojeniem sieci, które stanowi
własność wnioskodawczyni i jest przez nią wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nadmieniła też, że z mocy art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z
późn.zm.), z dniem 27 maja 1990 r. mienie należące do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji (w tym kolektor kanalizacji sanitarnej K-5), stało się
mieniem Gminy Miejskiej L. oraz funduszem założycielskim przedsiębiorstwa
wnioskodawczyni. W ocenie wnioskodawczyni bieg terminu zasiedzenia
służebności rozpoczął się z dniem 27 maja 1990 r. i upłynął z dniem 27 maja 2010
r., tj. po okresie dwudziestu lat posiadania w dobrej wierze.
W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania J. K. wniósł o jego
oddalenie z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione przesłanki do stwierdzenia
zasiedzenia służebności, w tym w szczególności, konieczny upływ czasu. Zdaniem
uczestnika wnioskodawczyni nie udowodniła także okoliczności korzystania
z gruntu w takim zakresie i w taki sposób i w jaki czyniłaby to osoba, której
przysługuje służebność.
Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 16 lutego 2012 r. oddalił wniosek
oraz zasądził od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika postępowania koszty
postępowania. Rozstrzygnięcie zostało poprzedzone ustaleniem,
że wnioskodawczyni jako podmiot zajmujący się w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków posiada
infrastrukturę sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne. W dniu 23 grudnia 1975 r.
dokonano odbioru kolektora kanalizacji sanitarnej K-5 na działce gruntu o numerze
3
12/4, położonej przy ul. S. W dacie realizacji inwestycji nieruchomość była
własnością Skarbu Państwa. Poczynając od dnia 27 maja 1990 r. stała się
majątkiem Gminy L. Decyzją z dnia 10 lutego 1992 r. Wojewoda L. stwierdził
nabycie własności nieruchomości na rzecz Gminy L., zaś w dniu 10 listopada 1994
r. Gmina L. zawarła z Usługową Spółdzielnią Pracy „Z." umowę użytkowania
wieczystego działki gruntu nr 12/4, położonej przy ul. S.
Poprzednik prawny wnioskodawczyni do 1990 r. funkcjonował w formie
przedsiębiorstwa państwowego, którego majątek z dniem 27 maja 1990 r. stał się
elementem majątku Gminy. W dniu 30 czerwca 1992 r. ten majątek został
wniesiony do gminnej spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
Akcyjna z siedzibą w L.
Uczestnik postępowania J. K. jest użytkownikiem wieczystym działki i
właścicielem budynków od siedmiu lat. Wnioskodawca nie konserwował kolektora i
nie dokonywał jego przeglądów.
Sąd Rejonowy wskazał w uzasadnieniu, że bieg terminu zasiedzenia
rozpoczął się dopiero od dnia 10 listopada 1994 r., kiedy to posiadanie zależne
zmieniło swój charakter w posiadanie samoistne, zaś momentem kulminacyjnym
było obciążenie działki gruntu nr 12/4 prawem użytkowania wieczystego na rzecz
Usługowej Spółdzielni Pracy „Z." Z tą chwilą powstało nowe prawo, które pozbawiło
wnioskodawczynię statusu posiadacza zależnego i mógł rozpocząć się bieg terminu
zasiedzenia, ponieważ wcześniej prawo użytkowania wieczystego nie istniało.
Konsekwentnie Sąd Rejonowy uznał, że nie upłynął zarówno dwudziestoletni, jak i -
tym bardziej - trzydziestoletni okres zasiedzenia. Nadto Sąd I instancji zauważył, że
z datą ustanowienia użytkowania wieczystego wnioskodawczyni z łatwością mogła
powziąć wiadomość o nowym uprawnionym, jednak tego nie uczyniła, co
znamionuje złą wiarę po jej stronie. Sąd ten podkreślił również, że
wnioskodawczyni uzasadnienie swojego żądania odnosiła do prawa własności, gdy
tymczasem sam wniosek obejmował żądanie stwierdzenia zasiedzenia służebności
przesyłu ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego, które musi się mieścić
w granicach czasowych istnienia tego prawa. W ocenie Sądu Rejonowego
przeprowadzone w sprawie dowody nie przemawiają za tym, by rzeczywiście
4
wnioskodawczyni posiadała służebność o treści opisanej we wniosku, czy
jakąkolwiek inną służebność. Wskazane ograniczone prawo rzeczowe polega
bowiem na korzystaniu, tj. oprócz przesyłu i transmisji, także na ingerowaniu w
prawo właściciela bądź użytkownika wieczystego poprzez wchodzenie na
cudzy teren w celu wykonywania czynności związanych między innymi z bieżącym
użytkowaniem, w tym konserwatorskich i naprawczych. Tymczasem
wnioskodawczyni nie wykazała, że w taki sposób korzystała z działki gruntu nr 12/4.
Od opisanego wyżej postanowienia Sądu Rejonowego apelację złożyła
wnioskodawczyni domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez
uwzględnienie wniosku w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego
postanowienia i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego
rozpoznania oraz o rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w tym kosztach
postępowania apelacyjnego, według norm przepisanych.
W odpowiedzi uczestnik postępowania wniósł o oddalenie apelacji oraz
zasądzenie na jego rzecz od wnioskodawczyni kosztów postępowania
apelacyjnego.
Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 31 maja 2012 r. oddalił apelację w
całości i zasądził od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika koszty postępowania
apelacyjnego. Sąd Odwoławczy oparł swoje orzeczenie na ustaleniach sądu I
instancji, z tym że przyjął, iż prawo użytkowania powstało z chwilą jego ujawnienia
w księdze wieczystej, a więc z dniem 28 listopada 1994 r. i dopiero od tej daty
można liczyć bieg terminu zasiedzenia, co jednak nie miało znaczenia z punktu
widzenia trafności rozstrzygnięcia sądu I instancji. Sąd Okręgowy podniósł, że
wnioskodawczyni nie ma możliwości zaliczenia terminów posiadania swoich
poprzedników prawnych, bowiem nie byli oni posiadaczami samoistnymi. Sąd ten
zwrócił uwagę, że w okresie od 27 maja 1990 r. do 30 czerwca 1992 r. tj. do daty
utworzenia wnioskującej spółki zarówno sporna działka jak i znajdujące się na niej
urządzenia przesyłowe były własnością jednego podmiotu tj. Gminy L.
W ocenie Sądu Okręgowego, wnioskodawczyni błędnie przyjęła,
że ograniczone prawo rzeczowe posiada w dobrej wierze, a co za tym idzie -
bezzasadnie wskazywała na dwudziestoletni termin zasiedzenia, skoro nie
5
legitymowała się żadnym spośród tytułów prawnych, na podstawie których byłaby
ustanawiana służebność przesyłu, tj. umową, orzeczeniem sądu lub decyzją
administracyjną, a zatem nie miała podstaw przyjmować, że przysługuje jej
uprawnienie do korzystania z nieruchomości uczestnika w zakresie
odpowiadającym treści służebności przesyłu.
Zmiana stanu prawnego nieruchomości była na tyle doniosła, że wyklucza
przeświadczenie wnioskodawczyni, iż korzystanie z tej nieruchomości będzie w
dalszym ciągu możliwe w taki sposób, jak w okresie wcześniejszym, kiedy grunt
stanowił nieobciążoną jeszcze własność Państwa. Po ustanowieniu użytkowania
wieczystego, przy dołożeniu należytej staranności, wnioskodawczyni mogła bez
problemu uzyskać informacje o podmiocie wyłącznie uprawnionym do korzystania
z gruntu. W tych okolicznościach Sąd Okręgowy przyjął, że posiadała służebność
przesyłu w złej wierze, co wiąże się z trzydziestoletnim terminem zasiedzenia,
dlatego termin ewentualnego zasiedzenia służebności przesyłu upłynąłby z dniem
28 listopada 2024 r. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
jest zatem przedwczesny. Sąd Okręgowy na marginesie dodał, że żądanie
wnioskodawczyni jest przedwczesne nawet przy przyjęciu wskazanej przez nią daty
rozpoczęcia biegu terminu zasiedzenia, tj. 27 maja 1990 r.
Sąd Okręgowy zauważył też, że z błędnego założenia co do przedmiotu
służebności przesyłu wnioskodawczyni w sposób nieprawidłowy wywiodła,
iż początek biegu terminu posiadania służebności rozpoczął się dla niej od daty
objęcia w posiadanie rzeczy (nieruchomości obciążonej), a nie - jak słusznie ustalił
Sąd Rejonowy - od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na działce
gruntu nr 12/4.
Od postanowienia Sądu Okręgowego skargę kasacyjną opartą na obu
dopuszczalnych podstawach złożyła wnioskodawczyni domagając się uchylenia
zaskarżonego postanowienia w całości i przekazania sprawy sądowi okręgowemu
do ponownego rozpoznania, wnosząc również o rozstrzygnięcie o kosztach
postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.
W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej skarżąca podniosła:
6
 niezastosowanie przepisu art. 176 § 1 k.c., art. 172 § 1 k.c. w związku z art.
352 § 2 k.c. w związku z art. 292 k.c. w związku z art. 3054
k.c. polegające
na przyjęciu, że wnioskująca Spółka jako posiadacz służebności przesyłu nie
może doliczyć do czasu swojego posiadania czasu posiadania swojego
poprzednika prawnego, albowiem w czasie biegu zasiedzenia służebności,
było ono wykonywane w pierwszej kolejności przeciwko właścicielowi
spornej nieruchomości, a następnie jej użytkownikowi wieczystemu,
w sytuacji gdy brak jest przepisów prawa uzasadniających oddzielenie obu
tych okresów;
 niezastosowanie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z późn. zm.), polegające na przyjęciu, że skoro z dniem 27 maja
1990 r. sporna działka gruntu oraz zamieszczone na niej urządzania
przesyłowe stały się mieniem Gminy, to fakt ten wyklucza rozpoczęcie biegu
zasiedzenia służebności przesyłu, z uwagi na obowiązywanie w tym czasie
zasady jednolitego funduszu własności państwowej, podczas gdy wskutek
wejścia w życie tej ustawy zasada ta przestała mieć zastosowanie wobec
mienia skomunalizowanego, z uwagi na jego odrębny od mienia
państwowego charakter, co skutkowało rozpoczęciem biegu terminu
zasiedzenia od dnia 27 maja 1990 r., a nie do daty wpisu prawa użytkowania
wieczystego spornej działki gruntu do księgi wieczystej, w sytuacji
korzystania z trwałego i widocznego urządzenia posadowionego na tej
działce, która do dnia 27 maja 1990 r. była przedmiotem własności
państwowej i z tym dniem z mocy prawa stała się mieniem komunalnym;
 niezastosowanie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r.
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 51,
poz. 298) w związku z przepisem art. 172 § 1 k.c., art. 176 § 1 k.c.,
w związku z art. 352 § 2 k.c., w związku z art. 292 k.c. i w związku z art. 3054
k.c., polegające na przyjęciu, że wnioskująca Spółka nie jest posiadaczem
spornej służebności przez okres 20 lat, podczas gdy wskutek sukcesji
uniwersalnej praw i obowiązków w oparciu o art. 8 ust. 2 w/w ustawy
wnioskująca Spółka stała się następcą prawnym przedsiębiorstwa
7
komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, wobec
czego może doliczyć do czasu swojego posiadania czas posiadania swojego
poprzednika prawnego, które wskutek sukcesji przeszło na wnioskodawcę
w trakcie biegu zasiedzenia;
 niezastosowanie przepisu art. 7 k.c. polegające na przyjęciu, że wnioskująca
Spółka nie jest posiadaczem służebności w dobrej wierze, podczas gdy
przepis ten ustanawia domniemanie istnienia dobrej wiary, co nie nakładało
na wnioskodawczynię obowiązku udowodnienia jej po stronie
wnioskującej Spółki;
 błędną wykładnię przepisu art. 3054
k.c. polegającą na przyjęciu,
że przedmiotem Służebności przesyłu jako ograniczonego prawa
rzeczowego jest prawo, a nie rzecz w postaci nieruchomości, podczas gdy
z definicji legalnej służebności przesyłu wynika, że jest ona prawem na
rzeczy cudzej, a brak jest przepisu szczególnego wskazującego na
możliwość obciążenia służebnością przesyłu prawa do rzeczy w postaci
prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Ponadto wnioskodawczyni oparła swą skargę kasacyjną na naruszeniu
przepisów postępowania, których uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawcy,
tj. naruszeniu art. 234 k.p.c. w związku z art. 7 k.c. w związku z art. 172 § 1 k.c.,
w związku z art. 292 k.c. w związku z art. 3054
k.c., w zakresie w jakim
przewidziane art. 7 k.c. domniemanie istnienia dobrej wiary po stronie posiadacza
służebności przesyłu wiąże sąd oceniający zasadność żądania stwierdzenia
zasiedzenia tej służebności, polegające na przyjęciu że wnioskująca Spółka jest
co najwyżej posiadaczem spornej służebności w złej wierze, w sytuacji gdy w toku
całego postępowania uczestnicy postępowania nie obalili tego domniemania
poprzez przeprowadzanie dowodu przeciwnego, wskutek czego oba sądy
pozostawały związane tym domniemaniem i były zobowiązane przyjąć istnienie
dobrej wiary wnioskodawczyni, wywodząc po stronie wnioskującej Spółki skutki
prawne przewidziane art. 172 § 2 k.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
8
Skarga kasacyjna wnioskodawczyni nie zasługuje na uwzględnienie pomimo,
iż część z podniesionych w niej zarzutów jest uzasadniona.
Słusznie zarzuca się w skardze kasacyjnej nadanie przez Sąd Okręgowy
takiej doniosłości prawnej ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na
nieruchomości objętej wnioskiem, która nakazywałaby przyjęcie, że od tego
zdarzenia może rozpocząć się bieg zasiedzenia służebności gruntowej
odpowiadającej treści służebności przesyłu. Stanowiska Sądu nie usprawiedliwia
treść żądania sformułowanego we wniosku o wszczęcie postępowania. Nie można
bowiem utożsamiać żądania stwierdzenia zasiedzenia służebności na
nieruchomości opisanej we wniosku jako będącej w użytkowaniu wieczystym osoby
trzeciej z wolą stwierdzenia zasiedzenia służebności na prawie użytkowania
wieczystego. Istotą czynnej służebności gruntowej jest obciążenie cudzej
nieruchomości prawem do określonego korzystania z nieruchomości. W tym
znaczeniu przedmiotem służebności gruntowej jest nieruchomość a nie prawo do
tej nieruchomości.
Dlatego istotne z punktu widzenia zasiedzenia służebności gruntowej jest
posiadanie tej służebności polegające na korzystaniu z trwałego i widocznego
urządzenia znajdującego się na cudzej nieruchomości w takim zakresie i w taki
sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługiwałaby służebność (patrz
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2011 r., V CSK 181/11 niepubl.;
z dnia 5 czerwca 2009 r., I CSK 392/08, niepubl.; z dnia 18 maja 2007 r., I CSK
64/07, niepubl.; z dnia 4 października 2006 r., II CSK 119/06, Mon. Pr. 2006/21/118
niepubl.; z dnia 31 maja 2006 r., IV CSK 149/05, niepubl.; z dnia 11 lutego 2010 r.,
I CSK 1800/09, niepubl.).
Objęcie w posiadanie służebności gruntowej, odpowiadającej obecnie
służebności przesyłu, następuje najczęściej w chwili wejścia na cudzy grunt w celu
budowy trwałego i widocznego urządzenia, co w przypadku nieruchomości objętej
wnioskiem oznaczało wejście na grunt w celu budowy urządzeń kanalizacyjnych
(zob. tez postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2013 r., V CSK
321/12, niepubl. oraz uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11, OSNC 2011/12/121). Z poczynionych w sprawie
9
ustaleń faktycznych wynika, że przedmiotowe urządzenia zostały postawione na
nieruchomości w latach 1967 - 1975. Przyjęciu tak odległej chwili rozpoczęcia biegu
zasiedzenia sprzeciwia się jednak to, że przedmiotowa nieruchomość, na której
wybudowano urządzenia przesyłowe, aż do jej komunalizacji, była przedmiotem
własności państwowej.
Okoliczność ta wymaga rozważenia z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich
wiąże się z treścią art. 7 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r.
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, poz. 159 ze zm.)
według którego, od dnia 21 lipca 1961 r. nie można było nabyć w drodze
zasiedzenia własności terenu państwowego położonego w granicach miast i osiedli
oraz położonego poza tymi granicami, lecz włączonego do planu
zagospodarowania przestrzennego miasta lub osiedla i przekazanego dla realizacji
zadań jego gospodarki. Od dnia wejścia w życie kodeksu cywilnego (1 stycznia
1965 r.), stosownie do art. 177 tego kodeksu, przepisy o nabywaniu własności
nieruchomości przez zasiedzenie nie miały zastosowania do nieruchomości
będącej przedmiotem własności państwowej. Ze względu na odpowiednie
stosowanie przepisów o nabywaniu przez zasiedzenie własności nieruchomości do
nabywania w drodze zasiedzenia służebności gruntowej (art. 292 zdanie drugie
k.c.), w piśmiennictwie jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowano,
że wyłączone było nabycie przez zasiedzenie służebności obciążającej
nieruchomość stanowiącą przedmiot własności państwowej (zob. postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2002 r., II CKN 160/00 (nie publ.).
Jeżeli w czasie obowiązywania art. 177 k.c. nieruchomość przestała być
przedmiotem własności państwowej, możliwe stawało się nabycie przez
zasiedzenie zarówno jej własności, jak i obciążającej ją służebności gruntowej.
Nie ma też wątpliwości, że jeżeli posiadanie prowadzące do zasiedzenia
rozpoczęło się w czasie, gdy nieruchomość była przedmiotem własności
państwowej i trwało, bieg zasiedzenia rozpoczynał się z chwilą, w której Skarb
Państwa przestał być właścicielem nieruchomości (zob. uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 23/2007, OSNC 2008/5/45).
Druga istotna przyczyna wyłączająca możliwość uwzględnienia do biegu
zasiedzenia służebności gruntowej okresu eksploatacji urządzeń infrastruktury
10
energetycznej położonych na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa wiąże
się z podmiotem, który korzystał w tym czasie z urządzeń a miał status
przedsiębiorstwa państwowego. Były one wprawdzie odrębnymi od Skarbu
Państwa osobami prawnymi, jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. m.in.
postanowienia z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 314/08, niepubl.; z dnia 3 lutego
2010 r., II CSK 465/09, niepubl.; z dnia 3 lutego 2010 r., II CSK 465/09, niepubl.;
z dnia 16 września 2009 r., II CSK 103/09, niepubl. a także wyrok z dnia 9 grudnia
2009 r., IV CSK 291/09, Mon. Pr. 2010/2/68) trafnie wskazuje się, że obowiązujący
do 31 stycznia 1989 r. art. 128 k.c. w pierwotnym brzmieniu wyrażał zasadę
jednolitego funduszu własności państwowej, w myśl której, zgodnie z poglądem
dominującym w praktyce, państwowe osoby prawne nie miały żadnych praw
podmiotowych do zarządzanego przez nie mienia, które mogłyby przeciwstawiać
państwu (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
16 października 1961 r., I CO 20/61, OSN 1962, nr II, poz. 41, uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 27 czerwca 1984 r., III CZP 28/84, OSNC 1985, nr 1, poz. 11,
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - zasada prawna - z dnia
18 czerwca 1991 r., III CZP 38/91, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 118; postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2002, III CZP 62/02, OSNC 2004, nr 1,
poz. 7 oraz z dnia 16 września 2009 r., II CSK 103/09, nie publ.).
Tak rozumiana zasada jednolitego funduszu własności państwowej leżała
u podstaw art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w pierwotnym brzmieniu
(Dz. U. Nr 22, poz. 99), jak też art. 2 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 29 września
1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
(Dz. U. Nr 79, poz. 464 dalej jako u.zm.g.g.) oraz art. 1 pkt 9 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6).
Zasadę jednolitego funduszu własności państwowej rozumianą w powyższy sposób
odnoszono także do posiadania, przyjmując, że w wyniku jej obowiązywania Skarb
Państwa był nie tylko właścicielem, ale i posiadaczem rzeczy znajdujących się
w zarządzie państwowych osób prawnych. W rezultacie, jeżeli nieruchomość
pozostająca w zarządzie państwowej osoby prawnej nie była przedmiotem
11
własności państwowej, jej zasiedzenie w razie ziszczenia się przesłanek
przewidzianych w art. 172 k.c. mogło nastąpić nie przez państwową osobę prawną
sprawującą zarząd, lecz przez Skarb Państwa. Jak przyjmuje się w orzecznictwie
Sądu Najwyższego, uchylenie art. 128 k.c. w pierwotnym brzmieniu w dniu 1 lutego
1989 r. nie spowodowało "uwłaszczenia" z tym dniem państwowych osób
prawnych, co do składników mienia państwowego znajdujących się w ich zarządzie
(poza wymienionymi wyżej postanowieniami z dnia 11 grudnia 2008 r. oraz
z dnia 3 lutego 2010 r. zob. uchwałę z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 38/9, OSNC
1991/10 - 12/118 oraz postanowienie z dnia 23 stycznia 2013 r., I CSK 256/12,
niepubl.). "Uwłaszczenie" takie nastąpiło dopiero z dniem 5 grudnia 1990 r. na
podstawie art. 2 ust. 1 i 2 u.zm.g.g.. Dopóty zatem, dopóki wspomniane
"uwłaszczenie" nie nastąpiło, państwowe osoby prawne nie miały samodzielnych
praw do składników mienia państwowego, którym dotychczas zarządzały; nadal
wykonywały w tym zakresie jedynie uprawnienia Skarbu Państwa.
W przedmiotowej sprawie do zmiany własności nieruchomości, na której
zostały postawione urządzenia przesyłowe doszło wcześniej, bo z dniem 27 maja
1990 r. Stało się to z mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm. dalej jako p.wp.u.s.t.), do którego
odsyłał art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.
tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). W ten sposób własność przedmiotowej
nieruchomości stała się składnikiem majątku komunalnego a gmina jako nowy
właściciel wstąpiła w sytuację prawną Skarbu Państwa. Podobnie, z mocy art. 5
ust. 1 pkt 2 up.wp.u.s.t. mieniem Gminy stało się mienie Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, które zachowując osobowość prawną stało się z mocy
art. 8 ust. 1 p.wp.u.s.t. przedsiębiorstwem komunalnym.
Skutkiem zdarzeń, które nastąpiły z dniem 27 maja 1990 r., było uchylenie
stosowania do przedmiotowej nieruchomości konstrukcji jednolitej własności
państwowej. Od tego czasu przedsiębiorstwa państwowe, w odniesieniu do
skomunalizowanych dotychczasowych składników majątku państwowego, mogły
ingerować w sferę cudzej własności nieruchomości dla bieżącego utrzymania
urządzeń przesyłowych we własnym imieniu i na własną rzecz. Taką możliwość
12
uzyskały również przedsiębiorstwa mające status przedsiębiorstwa komunalnego,
będącego odrębnym od Gminy podmiotem prawa. Jednak jeśli nawet przyjąć,
że poczynając od 27 maja 1990 r. poprzednik prawny wnioskodawcy pomimo
swego statusu przedsiębiorstwa komunalnego i przynależności do 1992 r. mienia
tego przedsiębiorstwa do Gminy L., objął korzystanie z urządzeń infrastruktury
wodnokanalizacyjnej dla siebie i we własnym imieniu, to i tak ze względu na brak
przymiotu dobrej wiary po jego stronie nie doszło do zasiedzenia służebności
gruntowej do chwili zamknięcia rozprawy przed Sądem drugiej instancji. Wymaga
jednocześnie podkreślenia, że nie podlega zaliczeniu na podstawie art. 176 k.c.
wcześniejszy okres korzystania z urządzeń infrastruktury wodnokanalizacyjnej
przez przedsiębiorstwo państwowe, kiedy nieruchomość, na której znajdowały się
te urządzenia była przedmiotem własności państwowej (zob. też wymienione
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r., z dnia 11 grudnia 2008
r., z dnia 23 stycznia 2013 r. a także postanowienia z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV
CSK 21/08, niepubl.; z dnia 10 sierpnia 2005 r. I CK 50/05, niepubl.).
Stosownie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. zmian do
ustawy - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) dotychczasowe terminy
zasiedzenia uległy wydłużeniu. Nowe terminy, przedłużone z dziesięciu do
dwudziestu lat od uzyskania posiadania w dobrej wierze oraz z dwudziestu do
trzydziestu lat w przypadkach uzyskania posiadania w złej wierze, mają
zastosowanie do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r., czyli przed dniem 1 października 1990 r.,
a dotychczasowy termin zasiedzenia nie upłynął przed tym dniem. Taki wniosek
wynika nie tylko z treści art. 9 tej ustawy ale także z istoty samego zasiedzenia,
które następuje z mocy prawa (zob. uchwałę Sądu najwyższego z dnia 10 stycznia
1991 r., III CZP 73/90, OSNC 1991/7/83 ). Wskazane zasady mają z mocy art. 292
zdanie drugie k.c.. odpowiednie zastosowanie do zasiedzenia służebności
gruntowych.
Bezpodstawnie w kasacji zarzuca się naruszenie art. 7 k.c. Wniosek
o zasiedzenie nie był akceptowany przez uczestnika postępowania J. K., który
wnosił o jego oddalenie między innymi ze względu na niespełnienie przesłanki
upływu czasu, odpowiedniego do zasiedzenia służebności gruntowej. Sądy obu
13
instancji dokonując ustaleń w zakresie sposobu wejścia w posiadanie
nieruchomości gruntowej i znajdujących na niej urządzeń infrastruktury
wodnokanalizacyjnej wskazując na te okoliczności uznały, że doszło od obalenia
domniemania przewidzianego w art. 7 k.c. i dlatego nie było potrzeby
uwzględnienia tego domniemania. Według poczynionych ustaleń, wnioskująca
o stwierdzenie zasiedzenia spółka nie legitymowała się jakimkolwiek tytułem,
na którego podstawie mogło zostać ustanowione na nieruchomości Gminy
ograniczone prawo rzeczowe odpowiadające treścią obecnej służebności przesyłu.
Dlatego zdaniem Sądu wnioskodawczyni nie miała też podstaw przyjmować,
że przysługuje jej uprawnienie do korzystania z nieruchomości Gminy w zakresie
odpowiadającym służebności przesyłu. Podobne wnioski Sąd rozciągnął na stan z
chwili komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz mienia dotychczasowego
przedsiębiorstwa państwowego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje
się, że nieuregulowanie, po zmianach własnościowych kwestii korzystania ze
spornych gruntów, oznacza brak tytułu prawnego (zob. np. wyroki z dnia 25
listopada 2008 r., II CSK 346/08, niepubl.; z dnia 3 kwietnia 2009 r., II CSK 400/08,
niepubl.; z dnia 24 lipca 2009 r., II CSK 121/09, niepubl.; z dnia 20 sierpnia 2009 r.,
II CSK 166/09, niepubl.). Sąd Najwyższy akceptując to stanowisko w uzasadnieniu
postanowienia z dnia 17 marca 2010 r., (sygn. akt II CSK 439/09, niepubl.)
podniósł, że brak własnego tytułu uprawniającego do korzystania w zakresie
służebności z cudzego gruntu wyłącza dobrą wiarę, skoro powinien wzbudzić
poważne wątpliwości odnośnie do tego, czy posiadaczowi przysługuje prawo do
korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie.
Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
w związku z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił skargę kasacyjną wnioskodawczyni
rozstrzygają o kosztach postępowania na podstawie art. 520 § 2 k.p.c.
14
jw