Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 120/13
POSTANOWIENIE
Dnia 27 lutego 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)
SSN Marian Kocon (sprawozdawca)
SSN Iwona Koper
w sprawie z wniosku B. M.
przy uczestnictwie E. Operator Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w P.
o ustanowienie służebności przesyłu,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 27 lutego 2014 r.,
zażalenia wnioskodawczyni
na postanowienie Sądu Okręgowego w P.
z dnia 15 października 2013 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 15 października 2013 r. Sąd Okręgowy w P. odrzucił
apelację wnioskodawczyni B. M., w sprawie przy udziale E. Operator sp. z o.o. w
P., o ustanowienie służebności przesyłu.
W zażaleniu na to postanowienie pełnomocnik procesowy B. M. wniósł o
jego uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 marca 2005 r. (III CK
28/05, niepubl.) art. 351 k.p.c. odnosi się bezpośrednio jedynie do orzeczeń
wydawanych w postępowaniu procesowym, natomiast w postępowaniu
nieprocesowym może być stosowany tylko odpowiednio (art. 13 § 2 k.p.c.).
Odpowiednie stosowanie art. 351 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wiąże się
z oceną czy przepis ten w ramach danego postępowania może spełniać tę samą
funkcję co w procesie. Co do postępowania w przedmiocie ustanowienia
służebności odpowiedź powinna być negatywna. Na przeszkodzie stoją właściwości
postępowania, w szczególności integralność zagadnień mieszczących się
w orzeczeniu sądu w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu. Zarówno
przebieg służebności jak i jej odpłatność muszą być rozpoznawane łącznie, stąd też
niepożądane byłoby konstruowanie orzeczenia sądu w sposób sugerujący
możliwość ich odrębnego rozpoznawania. Na tej podstawie trzeba stwierdzić,
że w zasądzeniu określonego wynagrodzenia zawiera się oddalenie wniosku
o wynagrodzenie w wyższej wysokości, podobnie jak w określeniu przebiegu
służebności zawiera się oddalenie wniosku o jej przeprowadzenie w inny sposób.
Skoro Sąd Okręgowy przyjął odmiennie, zaskarżone postanowienie należało
uchylić.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.