Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II KK 80/14
POSTANOWIENIE
Dnia 7 maja 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jacek Sobczak
w sprawie D. K.
skazanego za czyny z art. 13 § 1 k.k. zw. z art. 148 § 1 k.k. i inne
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 7 maja 2014 r.,
wniosków obrońców skazanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego
orzeczenia
na podstawie art. 532 § 1 kpk
p o s t a n o w i ł
wniosków nie uwzględnić.
UZASADNIENIE
D. K. wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 25 marca 2013 r., sygn. akt …
145/12, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., sygn.
akt … 369/13 został skazany za szereg czynów, w tym za czyn z art. 13 § 1 k.k. w
zw. z art. 148 § 1 k.k. i inne, na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.
W związku ze skierowanymi do Sądu Najwyższego kasacjami od orzeczenia Sądu
odwoławczego, obrońcy skazanego D. K. - adw. E. B. (z urzędu) oraz adw. K. T. (z
wyboru) złożyły wnioski o wstrzymanie wykonania orzeczenia wobec tego
skazanego (k.6 i 39, akta SN).
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Wnioski obrońców skazanego D. K. nie zasługują na uwzględnienie.
2
Wskazać już na wstępie należy, że samo wywiedzenie kasacji nie jest
wystarczającą podstawą do wstrzymania wykonania prawomocnego wyroku,
szczególnie gdy zaważy się, że zgodnie z art. 9 k.k.w., postępowanie wykonawcze
wszczyna się niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenia. Przyjmuje się także,
że orzeczenie prawomocne jest orzeczeniem trafnym, prawidłowym, natomiast Sąd
korzystający i wypowiadający się w kwestii zastosowania instytucji określonej w art.
532 § 1 k.p.k. musi powziąć przekonanie, nawet przy pobieżnej lekturze akt sprawy,
iż uwzględnienie kasacji i wywiedzionych w niej zarzutów jest realne. Z jednej
strony wadliwość zaskarżonego w drodze kasacji orzeczenia nie może budzić
wątpliwości z drugiej zaś, muszą powstać dla skazanego lub skazanych takie
okoliczności, które przekonają, że wykonanie przez nich orzeczonych kar - przed
rozpoznaniem skarg - będzie rodzić poważne i nieodwracalne dolegliwości.
Wprawdzie przepis art. 532 § 1 k.p.k. nie zawiera katalogu warunków, od
których zależne jest wtrzymanie wykonania orzeczenia, jednakże bezspornym
pozostaje, iż za zastosowaniem tej instytucji przemawiać mogą jedynie
okoliczności wyjątkowe. Potrzeba sięgnięcia po tę instytucję aktualizuje się dopiero
wówczas, gdy bądź to (niezależnie od przyszłego rozstrzygnięcia, co do
zasadności skargi kasacyjnej) już wcześniej można stwierdzić zaistnienie istotnych
powodów do uznania słuszności tej kasacji, bądź też wówczas, gdy strona wykaże
odrębnie istnienie szczególnych okoliczności powodujących, że wykonywanie lub
wykonanie orzeczenia pociągałoby za sobą wyjątkowo dolegliwe i w zasadzie
nieodwracalne skutki. Przy czym w tym drugim przypadku - jak to akcentuje się w
orzecznictwie (np. por. postanowienie Sądu
Najwyższego z 23 czerwca 1996, V KKN 11/96 - S. Zabłocki, Przegląd
orzecznictwa SN, Palestra 1996, nr. 5-6, s. 235) wniosek o wstrzymanie wykonania
orzeczenia powinien też zawierać dodatkową argumentację wskazującą na duże
prawdopodobieństwo zasadności podniesionych w kasacji zarzutów i przez to
nieodwracalność skutków kary w razie jej wykonania (zob. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn.. II KK 361/13, Lex 1427396).
Tymczasem obrońcy skazanego, poza zgłoszeniem przedmiotowych
wniosków w kasacjach, owych wyjątkowych okoliczności nie ujawnili.
3
Nie przesądzając zatem ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zasadności
kasacji, Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, iż nie zachodzą w przedmiotowej
sprawie wystarczające podstawy do zastosowania nadzwyczajnej instytucji
przewidzianej w art. 532 § 1 k.p.k. i z tych względów orzekł jak na wstępie.