Pełny tekst orzeczenia

125
POSTANOWIENIE

z dnia 2 marca 1999 r.

Sygn. Ts 11/99Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stefan J. Jaworski

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Władysława A., w sprawie zgodności:
art. 19 w związku z art. 23 oraz art. 109 i art. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114, poz. 739) oraz art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 10, poz. 49)p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.
Uzasadnienie:


W skardze konstytucyjnej Władysława A. sporządzonej 29 stycznia 1999 r. zarzucono, iż art. 19 w związku z art. 23 oraz art. 109 i art. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114, poz. 739) oraz art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 10, poz. 49) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Pismem z dnia 25 lutego 1999 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę konstytucyjną.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, należało umorzyć postępowanie.