Pełny tekst orzeczenia

28
POSTANOWIENIE
z dnia 12 grudnia 2000 r.
Sygn. T. 31/00Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Miejskiej w Barcinie z 21 lipca 2000 r., o stwierdzenie zgodności:
– art. 1 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 7, poz. 85) w części dotyczącej kwoty przeznaczonej na część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
– art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.),
– art. 167 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483),
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r., w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 111, poz. 1284 ze zm.)


p o s t a n a w i a :

odmówić nadania wnioskowi dalszego biegu.


Uzasadnienie:

Zarządzeniem Trybunału Konstytucyjnego z 14 listopada 2000 r., Rada Miejska w Barcinie wezwana została do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wskazanie, z którym artykułem Konstytucji oraz (odpowiednio) ustawy są niezgodne kwestionowane przepisy aktów normatywnych wymienionych we wniosku oraz nadesłanie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Barcinie.
Uchwała taka nie została nadesłana w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia.
Jednocześnie w piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie, któremu powierzono wykonanie uchwały Nr XXIV/140/2000 z 21 lipca 2000 r., wyjaśniono, iż nie jest możliwe zwołanie w tak krótkim czasie sesji Rady Miejskiej.
W związku z tym Przewodniczący wyjaśnia, iż wzorcem konstytucyjnym, o którym mowa w powołanej uchwale Rady Miejskiej jest art. 167 Konstytucji RP, co – jego zdaniem – zostało w sposób dostateczny wyartykułowane w uzasadnieniu wniosku.
Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż dla spełnienia wymagań wniosku dotyczącego oceny zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów, niezbędne jest by wnioskodawca – w tym przypadku Rada Miejska w Barcinie – w samej uchwale sprecyzował treść i zakres wniosku, zarówno jeśli chodzi o zaskarżone przepisy, jak i wzorce konstytucyjne, w odniesieniu do których każdy z tych przepisów winien być oceniany (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643; zm.: z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 53, poz. 638).

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał postanowił jak wyżej, ze względu na fakt, iż nie zostały uzupełnione braki formalne wniosku.

Trybunał Konstytucyjny informuje jednocześnie, iż toczą się już przed nim postępowania w sprawach z wniosków wielu gmin, dotyczących zbadania zgodności z Konstytucją tych samych przepisów ustawowych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.