Pełny tekst orzeczenia

45POSTANOWIENIE

z dnia 27 maja 2003 r.
Sygn. akt K 43/02


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski – przewodniczący

Wiesław Johann

Ewa Łętowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb – sprawozdawca,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 maja 2003 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że:
1) § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444, z 1995 r. Nr 50, poz. 272) jest niezgodny z art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z art. 52 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) § 10 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 jest niezgodny z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,


p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w sprawie na skutek cofnięcia wniosku.

UZASADNIENIE:

I

1. Wnioskiem z 22 października 2002 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował zgodność art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji. Uznał także, że § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444 ze zm.; dalej jako rozporządzenie MON) jest niezgodny z art. 52 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zaś § 10 ust. 1 tegoż rozporządzenia – z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także z art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, żaden przepis wymienionych ustaw nie określa przesłanek materialnoprawnych, którymi powinien kierować się organ rozstrzygający sprawę udzielenia żołnierzowi zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą. Materia ta została natomiast uregulowana w § 6 rozporządzenia MON, zgodnie z którym właściwy organ wojskowy może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli wymagają tego względy ochrony tajemnicy państwowej lub służbowej, w szczególności gdy żołnierz był karany za naruszenie tajemnicy. Dopiero więc z treści rozporządzenia wynika, jakimi przesłankami powinien kierować się organ wojskowy rozstrzygający sprawę wydania na rzecz żołnierza zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą. Są to przede wszystkim względy ochrony tajemnicy państwowej lub służbowej (w szczególności gdy żołnierz był karany za naruszenie tajemnicy). Treść § 6 rozporządzenia wkracza więc w materię zastrzeżoną do wyłącznej właściwości ustawodawcy pozostając w sprzeczności z art. 52 ust. 3 Konstytucji. Upoważnienie zawarte w art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych dotyczyło określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą. W pojęciu „szczegółowych zasad postępowania” – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich – nie mieści się wydawanie regulacji o charakterze materialnoprawnym. Przepis § 6 rozporządzenia MON nie posiada cech koniecznych, które pozwoliłyby na uznanie go za wykonujący ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przez co pozostaje w kolizji także z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, warunków legalności nie spełnia także § 10 rozporządzenia MON. Zgodnie z jego treścią odwołanie od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia może wnieść żołnierz w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji. Tymczasem z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wyraźnie wynika, iż od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w tej ustawie żołnierz zawodowy może wnieść odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia na zasadach określonych w k.p.a. Termin do wniesienia przez stronę postępowania administracyjnego odwołania od decyzji został określony w art. 129 § 2 k.p.a. i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Co prawda, z art. 129 § 3 k.p.a. wynika, iż przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. Jednak muszą to być przepisy rangi ustawowej bądź co najmniej przepisy wydane na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego dopuszczającego odstępstwa od zasady określonej w art. 129 § 2 k.p.a.
Rozporządzenie zawierające kwestionowane przepisy zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Z art. 107 ust. 2 ustawy wynika, iż Minister Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia organy wojskowe wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 k.p.a., właściwe w sprawach określonych w ustawie. Upoważnienie nie zawierało zatem jakiegokolwiek umocowania dla organu normodawczego do określenia w rozporządzeniu innego terminu do wniesienia odwołania niż wskazany w art. 129 § 2 k.p.a. Z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wyraźnie wynika, że odwołanie może być wniesione na zasadach określonych w k.p.a. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, przywołującego orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (orzeczenie z 1 marca 1994 r., sygn. U. 7/93), rozporządzenie musi być wydane na podstawie wyraźnego tj. nie opartego na domniemaniu szczegółowego upoważnienia ustawowego oraz spełniać inne – szczegółowo określone w orzecznictwie Trybunału – dodatkowe elementy. Warunków takich nie spełnia § 10 ust. 1 rozporządzenia MON, który w sposób oczywisty jest niezgodny z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Wykracza także poza granice upoważnień zawartych w art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie żołnierzy zawodowych, ponieważ żaden z tych przepisów wyraźnego nie zawiera wyraźnego umocowania dla ministra do wprowadzenia w rozporządzeniu odstępstwa od reguły określonej w art. 129 § 2 k.p.a. W konsekwencji § 10 ust. 1 rozporządzenia MON pozostaje też w kolizji z art. 92 ust. 1 Konstytucji, gdyż nie służy wykonaniu ustawy.

2. Pismem z 23 grudnia 2002 r. stanowisko w sprawie zajął Minister Obrony Narodowej. Wniósł w nim o stwierdzenie, że § 6 kwestionowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenia MON jest niezgodny z art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z art. 52 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji. Uznał także iż § 10 ust. 1 rozporządzenia MON jest niezgodny z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie stwierdził, że w resorcie Obrony Narodowej podjęte zostały prace legislacyjne prowadzące do zmiany zakwestionowanych przepisów.

3. Stanowisko w sprawie (pismo z 11 kwietnia 2003 r.) przedstawił także Prokurator Generalny. Jego zdaniem § 6 rozporządzenia MON jest niezgodny z art. 52 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji, zaś § 10 rozporządzenia MON jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Uznał dodatkowo, że postępowanie w przedmiocie zgodności przepisów § 6 i § 10 ust. 1 rozporządzenia MON z art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych podlega umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wobec niedopuszczalności wydania orzeczenia w tej kwestii. Dotyczy to także zgodności § 10 ust. 1 rozporządzenia MON z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zbędności wydania orzeczenia w tej sprawie). Takie stanowisko jest konsekwencją przyjęcia przez Prokuratora założenia, że sama delegacja do wydania rozporządzenia jest niezgodna z Konstytucją (art. 92 ust. 1 Konstytucji). W ten sposób np. § 6 rozporządzenia MON stał się samoistną podstawą do wydania decyzji administracyjnej ograniczającej przewidzianą w art. 52 ust. 3 Konstytucji wolność opuszczania terytorium RP. Przepis aktu wykonawczego uregulował samoistnie materię zastrzeżoną do regulacji ustawowej. Za niedopuszczalne należy uznać – uważa – badanie zgodności przepisu aktu wykonawczego z przepisem upoważniającym do wydania tego aktu, jeżeli samo upoważnienie uznane zostało za niekonstytucyjne. Pomieszczony w ustawie przepis niezgodny z Konstytucją nie może być wzorcem kontroli przepisu aktu podustawowego. Stąd wniosek o umorzenie postępowania w przedmiocie zgodności obu zakwestionowanych przez Rzecznika przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z art. 51 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W przypadku uznania niekonstytucyjności § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, zbędne staje się – zdaniem Prokuratora Generalnego – orzekanie w zakresie dotyczącym zgodności tego przepisu z innymi wzorcami kontroli zawartymi w ustawie zwykłej. Uzasadnia to wniosek o umorzenie postępowania w przedmiocie zgodności tego przepisu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 107 ust. 1 i art. 107 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

II

W niniejszej sprawie istotne znaczenie ma to, że jeszcze przed rozpoznaniem sprawy przez Trybunał Konstytucyjny nastąpiły istotne zmiany rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. Na mocy § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 50, poz. 430) uchylony został dotychczasowy § 6 rozporządzenia, zaś zgodnie z jego § 1 pkt 7 – § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 1992 r. otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym: „Odwołanie od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia może wnieść żołnierz w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji”. Nowelizacja rozporządzenia, jak wynika z uzasadnienia, została opracowana w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, w którym została wskazana niezgodność przepisów przedmiotowego rozporządzenia (§ 6 i § 10 ust. 1) z przepisami ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz Konstytucji. Zdaniem Ministra Obrony Narodowej, nowelizacja rozporządzenia MON była konieczna, gdyż nie było żadnych wątpliwości, iż treść § 6 rozporządzenia MON wkraczała w materię zastrzeżoną do wyłącznej właściwości ustawodawcy. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 marca 2003 r. dostosowało treść § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 1992 r. w zakresie dotyczącym terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu wojskowego do treści art. 129 § 2 k.p.a.
Nowelizacja rozporządzenia MON spowodowała istotne skutki procesowe w rozpatrywanej sprawie. Jeden z zakwestionowanych przepisów rozporządzenia – § 6 został bowiem całkowicie uchylony. Zgodnie z jego treścią organ wojskowy mógł odmówić wydania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą jeżeli wymagały tego względy ochrony tajemnicy państwowej lub służbowej, w szczególności gdy żołnierz był karany za naruszenie tajemnicy. Jak wynika bowiem z uzasadnienia do nowelizacji rozporządzenia MON, § 6 tego rozporządzenia został uchylony, gdyż jego treść wkraczała w materię zastrzeżoną do wyłącznej właściwości ustawodawcy.
W drugim przypadku, nowelizacja rozporządzenia MON nie uchyliła wprawdzie całego kwestionowanego § 10 ust. 1, ale w sposób znaczący zmieniła jego treść normatywną. Podstawowy bowiem zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich w stosunku do pierwotnej treści § 10 ust. 1 rozporządzenia MON był taki, że termin do wniesienia odwołania od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wynosił dla żołnierza 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosił żołnierz za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w I instancji. Sprzeczność takiej regulacji była najbardziej widoczna w zestawieniu z art. 107 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zgodnie z którym od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w ustawie (a więc i w sprawie wyjazdu i pobytu za granicą) żołnierz zawodowy mógł wnieść odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia na zasadach określonych w k.p.a., a więc w terminie 14 dni (art. 129 § 2 k.p.a.). Nowelizacja kwestionowanego § 10 ust. 1 rozporządzenia MON ustanowiła 14 dniowy termin do wniesienia odwołania, zgodny z terminem określonym w k.p.a., do którego odsyłała ustawa.
Mając na uwadze nowelizację zakwestionowanych przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 1992 r., która wychodziła naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawcy, Rzecznik Praw Obywatelskich cofnął wniosek w zakresie dotyczącym zbadania zgodności ze wskazanymi wzorcami kontroli § 6 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 1992 r.

III

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym oparte jest na zasadzie dyspozycyjności. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wnioskodawca może do rozpoczęcia rozprawy wycofać wniosek, pytanie prawne albo skargę. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że prawo do cofnięcia wniosku przed rozpoczęciem rozprawy mieści się w granicach swobodnego uznania wnioskodawcy i jest jednym z przejawów zasady dyspozycyjności (postanowienia TK z: 4 marca 1999 r., sygn. SK 16/98, OTK ZU nr 2/1999, poz. 26; z 8 marca 2000 r., sygn. K. 32/98, OTK ZU nr 2/2000, poz. 64). Cofnięcie wniosku przed rozpoczęciem rozprawy nie podlega zatem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, co w konsekwencji oznacza konieczność umorzenia postępowania stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (por. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 112). Kierując się powyższymi ustaleniami należy stwierdzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich skutecznie cofnął wniosek, zatem postępowanie podlega umorzeniu w trybie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.


5