Pełny tekst orzeczenia

postanowienie
z dnia 21 stycznia 2003 r.
Sygn. akt SK 30/02


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski – przewodniczący
Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

po rozpoznaniu z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2003 r., skargi konstytucyjnej Jerzego Gelerta o zbadanie zgodności:
art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.).

UZASADNIENIE:

Skarżący Jerzy Mirosław Gelert wniósł o stwierdzenie, że artykuł 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym), na podstawie którego Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił jego skargę na Uchwałę Rady Miasta i Gminy Góra Kalwaria – jest niezgodny z art. 2 i 77 ust. 2 Konstytucji.
W toku postępowania do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pismo radcy prawnego, reprezentującego skarżącego Jerzego Gelerta w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, z wnioskiem o zawieszenie postępowania przed Trybunałem, ze względu na przyjęcie przez Sąd Najwyższy rewizji nadzwyczajnej, w sprawie będącej przedmiotem skargi konstytucyjnej.
Zgodnie z art. 79 Konstytucji i art. 46 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dopiero rozstrzygnięcie ostateczne może być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego miało – co do zasady – tę cechę, jednak zastosowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego, jakim jest rewizja nadzwyczajna, może odebrać temu rozstrzygnięciu walor ostateczności. Dopiero wyczerpanie drogi sądowej – a takie nastąpi po rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd Najwyższy – może dać możliwość rozpoznania sprawy przez Trybunał.

W związku z powyższym, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika skarżącego, Trybunał Konstytucyjny zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 20 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.