Pełny tekst orzeczenia

51/4/A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
Sygn. akt SK 12/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski – przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2006 r., wniosku pełnomocnika spółki „Dandys” s.c. Andrzej Zajdler, Stanisław Stencelewicz, Jan Stencelewicz, o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:

Pełnomocnik skarżącej spółki „Dandys” s.c. Andrzej Zajdler, Stanisław Stencelewicz, Jan Stencelewicz wraz ze skargą konstytucyjną wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania przed Trybunałem według norm przepisanych.
Postanowieniem z 19 kwietnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej, sygn. SK 12/05. Tym samym nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), uzasadniająca orzeczenie zwrotu kosztów na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W ocenie Trybunału nie ma również podstaw do orzeczenia zwrotu kosztów na zasadzie wyjątku, w oparciu o art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.