Pełny tekst orzeczenia

140/9/A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 23 października 2006 r.
Sygn. akt SK 66/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann – przewodniczący
Jerzy Ciemniewski
Ewa Łętowska
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącej spółki Telekomunikacja Polska SA o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:

Trybunał Konstytucyjny 23 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym umorzył postępowanie ze skargi konstytucyjnej o sygn. SK 66/05 ze względu na zbędność orzekania.
Tym samym nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), uzasadniająca orzeczenie zwrotu kosztów na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną.
W ocenie Trybunału nie ma również podstaw do orzeczenia zwrotu kosztów w oparciu o art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W niniejszej sprawie nie zachodzi „uzasadniony przypadek”, pozwalający na orzeczenie zwrotu kosztów postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.