Pełny tekst orzeczenia

23/2/A/2006

postanowienie
z dnia 21 lutego 2006 r.
Sygn. akt SK 11/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodnicząca
Wiesław Johann – sprawozdawca
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącej, Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Zakład w Poznaniu, o orzeczenie zwrotu kosztów postępowania,

postanawia:

nie uwzględnić wniosku.

Uzasadnienie:

Postanowieniem z 26 października 2005 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Zakład w Poznaniu, umorzył postępowanie w sprawie zbadania zgodności art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.; dalej: ustawy o TK) zwrot kosztów postępowania orzekany jest wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W razie nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny może orzec zwrot kosztów postępowania tylko „w uzasadnionych przypadkach” (art. 24 ust. 2 zd. 2 ustawy o TK).
Nie ulega wątpliwości, że zwrot kosztów postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o TK ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady ogólnej. Obowiązek wykazania, że pomimo nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej zachodzi „uzasadniony przypadek”, o którym mowa w ustawie o TK, ciąży na zainteresowanym pełnomocniku skarżącej, który w rozpatrywanej sprawie swego wniosku w żaden sposób nie uzasadnił.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.