Pełny tekst orzeczenia

68/4/A/2008

POSTANOWIENIE
z dnia 20 maja 2008 r.
Sygn. akt SK 9/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski – przewodniczący
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym, w dniu 20 maja 2008 r., wniosku pełnomocnika skarżącego Stanisława Parola, o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE

Trybunał Konstytucyjny 20 maja 2008 r., orzekł w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława Parola, że § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 377) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 Konstytucji. Tym samym nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.), uzasadniająca orzeczenie zwrotu kosztów na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną.
W ocenie Trybunału nie ma również podstaw do orzeczenia zwrotu kosztów w oparciu o art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pełnomocnik skarżącego ograniczył swoje działanie jedynie do złożenia wniosku o zwrot kosztów, przy czym nie zostały złożone żadne dowody wskazujące, iż koszty wymienione w spisie zostały poniesione. Obowiązek wykazania, iż pomimo nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej zachodzi „uzasadniony przypadek”, pozwalający na orzeczenie zwrotu kosztów postępowania, ciąży na skarżącym (pełnomocniku skarżącego).

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.