Pełny tekst orzeczenia

  Sygnatura akt VI K 717/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Hajduk

Protokolant: Katarzyna Pilna

przy udziale Prokuratora Sebastiana Dymskiego

po rozpoznaniu dnia 07 listopada 2012r., 19 grudnia 2012r., 13 lutego 2013r. sprawy karnej

1.  P. W.

urodz. (...) w N.

syna M. i K. z domu S.

2.  A. Ś. (1)

urodz. (...) w N.

syna M. i K. z domu K.

oskarżonych o to, że:

w 21 kwietnia 2011 roku w miejscowości R. powiat N. w (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wyważeniu drzwi hali na terenie byłego składowiska odpadów, dostali się do jej wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia 4 szt. kabli spawalniczych miedzianych o długości 5 m z końcówką do spawania łukiem elektrycznym, pistolet – rozpylacz do malowania, wiertarkę ręczną elektryczną z pompą o średnicy5 cm, to jest mienia o łącznej wartości1229,25 zł., na szkodę obywatela Czech – S. R.;

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

----///----

I.  oskarżonych P. W. i A. Ś. (1) uznaje za winnych tego, że w 21 kwietnia 2011 roku w miejscowości R. powiat N. w Republice Czeskiej, działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim odgięciu i usunięciu blachy w bocznej ścianie hali dostali się od jej wnętrza, a następnie poprzez wyważenie od środka drzwi hali zabrali w celu przywłaszczenia 4 szt. kabli spawalniczych miedzianych o długości 5 m z końcówką do spawania łukiem elektrycznym, pistolet – rozpylacz do malowania, wiertarkę ręczną elektryczną z pompą o średnicy5 cm, to jest mienia o łącznej wartości1229,25 zł., na szkodę obywatela Czech – S. R., przy czym P. W. dopuścił się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio karanym za przestępstwa podobne w tym z art. 280 § 1 k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16 marca 2001 roku sygn. akt II K 1082/00, którą odbył w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23 października 2001 roku sygn. akt II K 1048/01 w okresie od 18.07.2000 roku do 22.06.2004 roku i od 12.06.2006 roku do 08.07.2007 roku, a A. Ś. (2) czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio karanym za przestępstwa podobne, w tym z art. 280 § 1 k.k. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16 marca 2005 roku sygn. akt II K 1042/04, która odbył w okresie od 05.07.2004 roku do 06.04.2007 roku, to jest przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wymierza im kary po 1 roku i 6 (sześciu) miesiącach pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania: A. Ś. (2) od dnia 21 maja 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku i P. W. od dnia 01 października 2012 roku do dnia 12 października 2012 roku;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. R. kwoty 1800 koron czeskich, stanowiących koszty naprawy hali;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia obu oskarżonych w całości od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek tegoż Skarbu Państwa.

Sygn. akt VI K 717/11

POSTANOWIENIE

Dnia 04 marca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Hajduk

Protokolant: Katarzyna Pilna

po rozpoznaniu w sprawie P. W. i A. Ś. (1)

oskarżonych o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

z urzędu

w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

na podstawie art. 105 § 1 k.p.k.

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w części wstępnej wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. akt VI K 717/11 w ten sposób, iż w miejscu dotyczącym opisu czynu zarzucanego oskarżonym dopisać:

„I. P. W. czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio karanym za przestępstwa podobne w tym z art. 280 § 1 k.k. na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16.03.2001r. sygn. akt II K 1082/00, którą odbywał w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23.10.2001r., sygn. akt II K 1048/01 w okresie od 18.07.2000r., do 22.06.2004r. i od 12.06.2006r. do 08.07.2007r.

„II. A. Ś. (2) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio karanym za przestępstwa podobne w tym z art. 280 § 1 k.k. na kare trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 16.03.2005r. sygn. akt II K 1042/04, którą obdył w okresie od 05.07.2004r. do 06.04.2007r.;

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

albowiem

brak powyższy, biorąc pod uwagę opis czynu zarzucanego oskarżonym w akcie oskarżenia, przez oczywistą omyłkę nie został wpisany w części wstępnej wyroku.

Sygn.akt VIK 717/11

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Oskarżeni P. W. i A. Ś. (2) zatrudnieni byli na terytorium Czeskiej Republiki w firmie (...). W dniu 21 kwietnia 2011r.znajdując się w miejscowości R. zauważyli ogrodzoną halę znajdującą się na byłym składowisku odpadów. Jako że brama ogrodzenia była otwarta wjechali na plac samochodem marki F. (...) nr rej (...) i po stwierdzeniu, że hala jest zamknięta, odgięli jedną z blach falistych w ścianie bocznej, dzięki czemu dostali się do jej wnętrza. Następnie aby otworzyć drzwi hali które w górnej i dolnej części zabezpieczone były drążkami ,przecięli plastikowe paski przyłączone do drążków dzięki czemu nie wyłamując zamka wypchnęli drzwi na zewnątrz, otwierając je . Następnie po dokonaniu penetracji wnętrza hali zaczęli pakować do samochodu którym przyjechali sprzęt w postaci kabli spawalniczych miedzianych długości 5m z końcówką do spawania w ilości 4 sztuk, pistolet-rozpylacz do malowania, wiertarkę ręczną elektryczną z pompoą o średnicy 5 cm.

W tym czasie na teren składowiska nadjechali J. D. (1) i K. D., którzy tego dnia wywozili odpady komunalne na byłe składowisko, zauważyli wówczas stojący przy hali samochód osobowy z polskimi numerami rejestracyjnymi , dostrzegli że brama hali jest uchylona po czym z jej wnętrza wybiegło dwóch mężczyzn, z których jeden przeskoczył boczne ogrodzenie i zbiegł a drugi wsiadł do samochodu usiłując odjechać. Widząc to, celem uniemożliwienia wyjazdu J. D. (1) próbował zamknąć bramę wjazdową i w trakcie zamykania został najechany i przyciśnięty do bramy przez kierującego samochodem, który uderzył w słupek . Następnie sprawca cofnął samochód pod halę, wrócił też drugi żczyzna i obaj zaczęli wynosić z samochodu z powrotem na teren hali jakieś przedmioty, w postaci kabli i sprzętu w kolorze pomarańczowym ,co widzieli obaj pracownicy czeskich służb. W tym czasie J. D. (1) zadzwonił do swojego zwierzchnika, aby zawiadomił właściciela hali S. R. o zdarzeniu. Natychmiast na miejsce przyjechał właściciel hali S.R. wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Rejonowego Policji P. nad M.. Właściciel stwierdził wówczas uszkodzenie ściany bocznej hali, natomiast w jej wnętrzu pozostawione w nieładzie, na kupce przedmioty które sprawcy wyciągnęli ze swojego pojazdu, a które wcześniej znajdowały się na półkach. Na miejscu zatrzymani zostali oskarżeni P. W. i A. Ś. (2).

Dowód :

Zeznania świadków : S. R. k:3-5, 61-63, 220-220o, J. D. (2) k: 16-19, 73-76, 220o-221o, K. D. k:21-23, 78-80, 221o-222

Protokół oględzin k:25-26, 82-83, dokumentacja fotograficzna k:27-31, ,84

Oskarżeni P. W. i A. Ś. (2) stojący pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art.279§1 kk w zw. z art.64§1 kk nie przyznali się do winy i w swoich wyjaśnieniach podali iż krytycznego dnia jechali do pracy na terenie Czech i w trakcie jazdy oskarżony W. stwierdził iż ma usterkę w układzie kierowniczym. Zjechali więc na znajdujący się nieopodal teren składowiska widząc otwartą bramę wjazdową. Stała tam hala, która również była otwarta, toteż oskarżeni postanowili wejść do środka w poszukiwaniu narzędzi do naprawy pojazdu. Na miejscu nikogo nie było, w hali tez nie znaleźli niczego do naprawy . W pewnym momencie na teren składowiska nadjechali jacyś ludzie, którzy zaczęli krzyczeć. Oskarżony Ś. w zdenerwowaniu uciekł przez bramę boczną, zaś oskarżony W. usiłował odjechać, co w jego odczuciu sugerowali przybyli mężczyźni. Jeden z nich stanął jednak na drodze, toteż oskarżony cofnął i zatrzymał się czekając na przyjazd policji. W tym czasie powrócił też oskarżony Ś. . Po przybyciu patrolu samochód został skontrolowany i nie ujawniono żadnych rzeczy które należeć miałyby do właściciela hali.

Dowód :

Wyjaśnienia oskarżonych P. W. i A. Ś. (1)

Oskarżeni P. W. i A. Ś. (2) byli już w przeszłości karani i obaj odpowiadali w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w art.64§1 kk.

I tak: P. W. za przestępstwo podobne w tym z art.280§1 kk na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wyrokiem Sądu rejonowego w Kłodzku z dnia 16.03.2001r.sygn.akt IIK 1082/00, która odbył w ramach wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 23.10.2001r. sygn.akt IIK 1048/01 w okresie od 18.07.200r. do 22.06.2004r. i od 12.06.2006r. do 08.07.2007r.

A. Ś. (2) za przestępstwa podobne w tym z art.280§1 kk na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wyrokiem Sądu rejonowego w Kłodzku z dnia 16.03.2005r.,sygn.akt IIK 1042/04, którą odbył w okresie od 05.07.2004r. do 06.04.2007r.

Dowód :

Karta karna A. Ś. (1) k:107, 338

Karta karna P. W. k: 108-109, 340-341

Informacje o odbytych karach k:116

Odpisy wyroków k;117-118, 119, 120, 121-124

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył :

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał, iż wina oskarżonych P. W. i A. Ś. (1) w zakresie zarzucanego im czynu nie może budzić żadnych wątpliwości.

Już na wstępie podnieść należy, iż Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych uznając je za gołosłowna próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej. Opis zdarzenia przedstawiony przez oskarżonych w wyjaśnieniach pozostaje w całkowitej sprzeczności z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Z relacji oskarżonych jednoznacznie wynika ,iż nigdzie się nie włamywali, drzwi do hali były otwarte, zaś oni niczego z jej wnętrza nie zabrali, co zresztą stwierdzili po przyjeździe funkcjonariusze policji.

Tymczasem jak wynika z relacji naocznych świadków J. D. (1) i K. D., po przyjeździe na teren składowiska zobaczyli, że brama wjazdowa jest przymknięta, mimo że wcześniej zostawili ja otwarta z uwagi na cykliczne przyjazdy z odpadami, natomiast hala, która zawsze jest zamknięta ma uchylone drzwi a z jej wnętrza wybiegli dwaj mężczyźni, z których jeden uciekł przeskakując ogrodzenie , natomiast drugi wsiadł do auta którym próbował odjechać co uniemożliwił mu świadek D.. Świadkowie zgodnie podali ,iż po nieudanej próbie opuszczenia placu kierowca cofnął autem pod halę i wraz z drugim mężczyzną ,który wrócił, wynosili z bagażnika pojazdu jakieś przedmioty do wnętrza hali. Świadkowie opisali wygląd tych przedmiotów, aczkolwiek nie do końca mogli obserwować całą operację, po czym zawiadomili właściciela hali o całym zdarzeniu.

Właściciel hali S. R. w swoich zeznaniach stanowczo stwierdził, iż hala była zamknięta , została jednak otwarta poprzez wypchnięcie od środka, drzwi wejściowych, po usunięciu pasków zabezpieczających przymocowanych do drążków. Świadek stwierdził, iż sprawcy dostali się do środka dzięki otworowi powstałemu w ścianie przez usunięcia kawałka blachy falistej , z której zbudowana jest hala . Świadek dokładnie wymienił przedmioty które zostały zabrane przez sprawców a następnie odłożone przez nich z uwagi na to że leżały w jednym miejscu, a nie tam gdzie wcześniej były składowane.

W ocenie Sądu zeznania powyższych świadków zasługują w pełni na wiarę, są to osoby obce dla oskarżonych nie mające żadnego interesu by składać nieprawdziwe, obciążające oskarżonych zeznania. Świadkowie w sposób spontaniczny zrelacjonowali zdarzenie a ich zeznania w częściach zasadniczych mających znaczenie dla sprawy są zbieżne i wzajemnie się uzupełniają. Nadto są one kompatybilne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym w postaci sporządzonego na miejscu materiału fotograficznego jak i protokołu oględzin miejsca.

Na materiale fotograficznym k:28, widać uszkodzenia w ścianie bocznej hali umożliwiające wejście do środka.

Z protokołu oględzin miejsca czynu wynika „hala o wymiarach 9m x12m. Ściany tej hali pokryte blachą ocynkowaną falistą, w czasie oględzin hala otwarta jej zamek nieuszkodzony. Prawa część bramy, patrząc od zewnątrz, daje się zabezpieczyć w częściach górnej i dolnej za pomocą drążków zabezpieczających, przy drążkach znajdują się dwa przecięte paski zabezpieczające z plastyku. Lewa część bramy ma zamek z wkładką cylindryczną od strony zewnętrznej zaopatrzona w tabliczkę z przyciskiem. Brama otwiera się na zewnatrz….Dalej w hali znajdują się w prawo na ziemi 4 kable spawalnicz4-miedziane o dł.5m, z końcówkami do spawania łukiem elektrycznym. Dalej w hali leży pistolet-rozpylacz do malowania samochodów marki S., ręczna wiertarka elektryczna z przymocowana pompą marki P., pompa jest koloru pomarańczowego o śr.5 cm marka nieustalona….W lewej części hali mniej więcej w środku leżą na ziemi dwie blachy wygięte i oderwane z nitów od konstrukcji w kierunku na zewnątrz. Wymiary blach 1m x 2m.”

Oskarżeni w swoich wyjaśnieniach podali, iż uszkodzenie w układzie kierowniczym skłoniło ich do zjazdu na teren byłego wysypiska. Z protokołu oględzin wynika „samochód ma uszkodzoną prawa przednia część. W samochodzie uszkodzony jest układ kierowniczy”. Tymczasem z relacji świadków jednoznacznie wynika, iż samochód został uszkodzony przez oskarżonego w wyniku próby opuszczenia placu, gdzie został zatrzymany przez J. D. (1) i uderzył w słupek ogrodzenia. Świadek zeznał ,iż w jego ocenie właśnie wtedy doszło do uszkodzenia układu kierowniczego, co zaobserwował.

Nie budzi zdaniem Sądu wątpliwości także kwestia przedmiotów które zostały przez oskarżonych zabrane a następnie z uwagi na okoliczności zwrócone. Pokrzywdzony S. R. opisał i wskazał wartość przedmiotów które znajdowały się na ziemi w hali, a więc nie tam gdzie wcześniej były składowane. Również świadkowie potwierdzili fakt wnoszenia do hali przez oskarżonych kabli jak i przedmiotu w kolorze pomarańczowym.

W ocenie Sądu oskarżeni P. W. i A. Ś. (2) swoim zachowaniem wyczerpali ustawowe znamiona zarzucanego im przestępstwa opisanego w art.279§1 kk w zw. z art.64§1kk. , zaś w przypisanym oskarżonym czynie dokonał szczegółowego opisu sposobu dokonania przestępstwa oraz warunki działania w ramach recydywy pojedynczej.

Przy wymiarze kary Sąd kierował się dyspozycja art.53 kk. Nie ulega wątpliwości, iż przestępstwo jakiego dopuścili się oskarżeni cechuje wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa z uwagi na nagminność tego typu czynów. Jako że obaj byli już w przeszłości wielokrotnie karani, również za przestępstwo podobne, Sąd wymierzył im kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, uznając że zarówno rodzaj jak i wymiar orzeczonej wobec oskarżonych kar jest w pełni adekwatny do stopnia ich zawinienia i w zupełności spełni wymogi w zakresie prewencji szczególnej jak i ogólnej. Z uwagi na fakt iż pokrzywdzony S. R. przedstawił rachunki dotyczące naprawy hali na kwotę 1800 koron czeskich i wniósł o naprawienie szkody (vide k:54, 15) Sąd w myśl art.46§1 kk orzekł o powyższym .Nadto w myśl art.63§1 kk zaliczył obu oskarżonym na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania, jak też zwolnił obu oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych.