Pełny tekst orzeczenia

44/4/A/2010

POSTANOWIENIE
z dnia 24 maja 2010 r.
Sygn. akt P 13/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca
Mirosław Wyrzykowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2010 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:
czy art. 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.) jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i 178, poz. 1375) umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

UZASADNIENIE

I

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, Wydział II (dalej: WSA, sąd), postanowieniem z 4 grudnia 2008 r. (sygn. akt II SA/Gd 504/08), uzupełnionym postanowieniem z 5 marca 2009 r. o tej samej sygnaturze, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepis art. 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.; dalej: ustawa o komercjalizacji) jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
Wątpliwości co do konstytucyjności wskazanego przepisu ustawy powstały na tle następującego stanu faktycznego:
Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie zawisłej przed sądem pytającym, a wcześniej przed organami administracji, było ustalenie potencjalnego prawa do odszkodowania za przejęcie nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 160/2, w obrębie Wielki Kack, jedn. rej. 195, arkusz mapy 5, o powierzchni 0,5990 ha, wpisanego w księdze wieczystej KW Nr 2716 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział V Ksiąg Wieczystych (dalej: nieruchomość). Na nieruchomości tej, począwszy od lat dwudziestych XX wieku, znajdowały się nieruchomości służące do wykonywania transportu kolejowego (tory, perony, urządzenia sterowania ruchem).
Wskazana nieruchomość, co wynika z akt sprawy, została przejęta na potrzeby kolejowe w trakcie budowy linii kolejowej Nowa Wieś Wielka – Gdynia w 1929 r., co potwierdzają księgi inwentarzowe PKP z datą rozpoczęcia linii kolejowej oraz decyzja Wojewody Pomorskiego z 22 listopada 2005 r. – fakt ten jest niesporny. Nadto w konsekwencji przejęcia nieruchomości, w księdze wieczystej nieruchomości, której sprawa dotyczy, zamieszczono wzmiankę o prawach PKP do nieruchomości (wzmianka o treści „parcele 489/45, 490/53, 491/53 i 556/55 ulegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa Polskiego (Zarząd Kolei)” wpisaną 22 października 1930 r.
Powyższa nieruchomość jest do tej pory w posiadaniu kolei.
1.1. W związku z wejściem w życie – 25 maja 2003 r. – ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 80, poz. 720), która dodała do ustawy o komercjalizacji art. 37a, PKP SA wystąpiły do Wojewody Pomorskiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. a) prawa własności gruntu wchodzącego w skład linii kolejowej Nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia, oznaczonego jako działka Nr 160/2 – na rzecz Skarbu Państwa b) prawa użytkowania wieczystego w/w gruntu oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności budowli i urządzeń budowlanych znajdujących się na tym gruncie – na rzecz PKP SA. Prawa te miały być nabyte bez odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli.
Wojewoda Pomorski decyzją z 22 listopada 2005 r., na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zm.) rozstrzygnął o potwierdzeniu, od 1 czerwca 2003 r., nabycia własności nieruchomości, zgodnie ze wskazanymi w decyzji przepisami, na rzecz Skarbu Państwa. W decyzji stwierdzono również, że PKP SA uzyskują z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., prawo użytkowania wieczystego rzeczonej nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń budowlanych. Wojewoda orzekł również, że nabycie następuje za odszkodowaniem, z zastrzeżeniem art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji.
Od decyzji potwierdzającej nabycie wyżej wskazanych praw rzeczowych strony postępowania, tj. dotychczasowi właściciele oraz PKP SA i Skarb Państwa uprawnione były do wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury. Jak wynika z treści akt, decyzja Wojewody Pomorskiego uprawomocniła się na skutek braku odwołania od potwierdzenia nabycia ww. praw rzeczowych.
1.2. Wojewoda Pomorski, we wskazanej wyżej decyzji z 22 listopada 2005 r. zaznaczył też, że postępowanie o odszkodowanie prowadzone będzie w odrębnym postępowaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej (dalej: Prezydenta). Roszczenie o odszkodowanie nie będzie jednak przysługiwało jeśli: 1) wniosek dotychczasowych właścicieli o ustalenie i wypłacenie odszkodowania zostanie złożony po 31 grudnia 2007 r., 2) w postępowaniu o odszkodowanie zostanie ustalone, że nieruchomość, o której mowa w decyzji, pozostawała do 31 maja 2003 r. w posiadaniu samoistnym PKP SA lub jej poprzedników prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.
Przedstawiciel wnioskodawców 23 kwietnia 2007 r. złożył wniosek do Prezydenta o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za nieruchomość, zgodnie z art. 37a ustawy.
Prezydent przeprowadził 30 lipca 2007 r. rozprawę administracyjną z udziałem zainteresowanych, czego efektem były m.in. wyjaśnienia przedstawione przez PKP SA, oddział gospodarowania nieruchomościami w Gdańsku, w piśmie z 13 sierpnia 2007 r. Wnosząc o uznanie, że wnioskodawcy nie mają prawa do odszkodowania, PKP wskazały, że nieruchomość, za którą wnioskodawcy żądają odszkodowania jest w jej władaniu od lat przedwojennych, a objęła ją samoistna osoba prawna, jaką były PKP, na mocy art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 1930 r. Nr 89, poz. 705, ze zm.), będąca poprzednikiem prawnym powojennych kolei państwowych działających na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. Nr 54, poz. 311). Okres władania zaczął się z chwilą zajęcia nieruchomości pod budowę linii kolejowej, od 1 stycznia 1929 r., czyli trwał ponad 30 lat. Do tej pory, jak zaznaczono w piśmie, posiadanie ma charakter nieprzerwany.
Ani PKP SA, ani wnioskodawcy nie byli w stanie przedstawić dokumentów na podstawie których doszło do objęcia posiadania. Wnioskodawcy nie byli w stanie potwierdzić swojej tezy, że płacili od rzeczonej nieruchomości podatek. Pełnomocnik PKP stwierdził, że ponieważ nieruchomość oznaczona jest w operacie geodezyjnym jako tory kolejowe, to podatek od niej nie mógł być pobierany. Obie strony zgodnie stwierdziły, że nic im nie wiadomo o tym, aby nieruchomość była oddawana w dzierżawę, użyczana lub w inny sposób udostępniana przez PKP lub wnioskodawców, bądź ich poprzedników prawnych, jakimkolwiek podmiotom.
Po przeprowadzonym postępowaniu, na mocy art. 104 k.p.a., Prezydent orzekł o odmowie przyznania odszkodowania. Uzasadnił to stwierdzeniem, że zebrane dowody świadczą o spełnieniu przesłanki zawartej w art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji (nieprzerwane i samoistne posiadanie nieruchomości przez PKP), a także wskazał na nieudowodnienie podnoszonego przez pełnomocnika wnioskodawców faktu, że płacili oni za nieruchomość podatek.
Wnioskodawcy zaskarżyli tę decyzje do Wojewody Pomorskiego, jednak ten utrzymał ją w mocy decyzją z 17 kwietnia 2008 r., Nr WG.III/AD/7724-98/08. W związku z powyższym wnioskodawcy wystąpili do WSA ze skargą na decyzję Wojewody Pomorskiego z 17 kwietnia 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta, wnosząc o stwierdzenie, że naruszono:
– prawo materialne poprzez uznanie, że PKP SA lub jej poprzednicy pozostawali samoistnymi posiadaczami nieruchomości nieprzerwanie przez okres 30 lat do 31 maja 2003 r. (art. 37a ustawy o komercjalizacji oraz odpowiednio 336 k.c. i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”, Dz. U. Nr 26, poz. 138, ze zm.), art. 21 Konstytucji poprzez uznanie, że wywłaszczenie może być dokonane bez słusznego odszkodowania, art. 87 Konstytucji poprzez błędne uznanie, że tylko Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić niekonstytucyjność ustawy;
– art. 6 i 8 k.p.a.
Zdaniem skarżących samoistnym posiadaczem działki PKP mogły się stać dopiero po dacie uchwalenia z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 26, poz. 138, ze zm.), zaś wcześniej jej posiadaczem samoistnym był Skarb Państwa. Dlatego też nie mogło dojść do uznania, że PKP spełniło warunek samoistnego posiadania przez ponad 30 lat przed datą wejścia w życie art. 37a ustawy o komercjalizacji. Dlatego też, ich zdaniem, przesłanka do uznania, że za nieruchomość odszkodowanie nie przysługuje, jest legalną formą pozbawienia obywatela własności bez odszkodowania.
Wskazali również, że nieruchomość została w 1931 r. objęta w posiadanie przez „Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe” SA w Paryżu, a przez Skarb Państwa w 1946 r. i następnie przekazana we władanie przedsiębiorstwu państwowemu PKP, które jest poprzednikiem prawnym PKP SA.
1.3. W związku z powyższym sąd postanowił wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o treści jak na wstępie. Sąd zreferował w swym postanowieniu o wystąpieniu do Trybunału stanowiska stron oraz przebieg postępowania administracyjnego. Przedstawił również zarys postępowania legislacyjnego oraz uzasadnienia wprowadzenia kwestionowanego art. 37a do ustawy o komercjalizacji, opisując obszernie informacje przedstawione w druku sejmowym (nr 908 z 2003 r.) oraz referując orzecznictwo sądowe i Trybunału w sprawach, zdaniem sądu, analogicznych.
Sąd stwierdził, że „propozycje zawarte w art. 37a ustawy, aby grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, z wymienionymi wyjątkami stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem, są w istocie wywłaszczeniem z mocy prawa (ex lege). Podobne unormowania ustawowe dotyczą nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (…) Trybunał Konstytucyjny orzekł o ich zgodności z art. 21 ust. 2 Konstytucji”.

2. Pismem z 8 maja 2009 r. Marszałek Sejmu wniósł o stwierdzenie, że 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.) jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
Zdaniem Marszałka nie można traktować kwestionowanego przepisu jako lex specialis art. 336 k.c. i uznać, że jest to nabycie własności przez posiadacza samoistnego w złej wierze. Uznając zasadność kontroli kwestionowanego przepisu z art. 21 ust. 2 Konstytucji, Marszałek stwierdził, że warunkiem legalności wywłaszczenia (dokonanego w tym wypadku na cel publiczny) jest przyznanie słusznego odszkodowania. Jego nieprzyznanie oznacza naruszenie art. 21 ust. 2 Konstytucji.

II

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

1. Trybunał Konstytucyjny przypomina, że zgodnie z art. 193 Konstytucji oraz art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK), każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Cechą istotną pytania prawnego jest jego ścisły związek z toczącym się postępowaniem w indywidualnej sprawie i wątpliwość, która wystąpiła w toku konkretnego postępowania. Jej istnienie jest przesłanką konieczną wszczęcia i prowadzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego. Skorzystanie z instytucji pytania prawnego jest możliwe od momentu wszczęcia postępowania sądowego aż do jego prawomocnego zakończenia. Musi ono spełniać przesłanki: 1) podmiotową, 2) przedmiotową oraz 3) funkcjonalną.
Przesłanka podmiotowa oznacza, że z pytaniem prawnym może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego sąd. Przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona.
Przedmiotem pytania prawnego (przesłanka przedmiotowa) musi być konstytucyjność konkretnej normy prawnej, co do której sąd pytający musi wykazać, że zastrzeżenia dotyczące jej konstytucyjności czy legalności są tak istotne, iż zachodzi potrzeba ich wyjaśnienia przez Trybunał Konstytucyjny w drodze procedury pytań prawnych (por. wyrok z 2 grudnia 2008 r., sygn. P 48/07, OTK ZU nr 10/A/2008, poz. 173). Nie może to być norma, której zastosowanie nie ma bezpośredniego znaczenia dla rozstrzygnięcia w rozpatrywanej przez sąd sprawie i która nie będzie podstawą rozstrzygnięcia.
Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowane pytaniem prawnym, stanowi kontrolę prawa związaną z konkretną sprawą, toczącą się przed sądem, gdy na jej gruncie pojawiła się wątpliwość co do legalności lub konstytucyjności przepisu, który ma być w niej zastosowany. Przesłanką funkcjonalną pytania prawnego jest więc jego relewancja. Trybunał Konstytucyjny, przyjmując pytanie prawne do rozpoznania, powinien zbadać, czy jego wypowiedź dotycząca konstytucyjności przepisu będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. To znaczy, że musi istnieć zależność między odpowiedzią na pytanie a rozstrzygnięciem toczącej się przed sądem pytającym sprawy. To sąd pytający, kierując pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, musi wykazać tę zależność (por. np. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2000 r., sygn. P 13/99, OTK ZU nr 2/2000, poz. 68; z 10 października 2000 r., sygn. P 10/00, OTK ZU nr 6/2000, poz. 195; z 27 kwietnia 2004 r., sygn. P 16/03, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 36; z 15 maja 2007 r., sygn. P 13/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 57 oraz wyrok z 30 maja 2005 r., sygn. P 7/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 53).
W postanowieniu sądu winna zostać dokonana subsumcja stanu prawnego i faktycznego, której efektem jest jednoznaczne i uzasadnione sformułowanie wątpliwości konstytucyjnych.

2. Trybunał Konstytucyjny, analizując postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i jego wątpliwości co do konstytucyjności art. 37a ust. 7 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, ze zm.; dalej: ustawa o komercjalizacji) postanowił dokonać analizy uzasadniającej istnienie przesłanki funkcjonalnej w niniejszej sprawie.
Dla rozstrzygnięcia sprawy wskazane jest przypomnienie treści całego przepisu, w skład którego wchodzi kwestionowana norma prawna, dodanego do ustawy o komercjalizacji przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 80, poz. 720):
„Art. 37a. 1. Grunty wchodzące w skład linii kolejowych pozostające w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP SA, niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP SA stają się z dniem 1 czerwca 2003 r. z mocy prawa własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Do gruntów, o których mowa w ust. 1, PKP SA przysługuje z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez wniesienia pierwszej opłaty.
4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji.
5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może naruszać praw osób trzecich.
6. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa i prawa użytkowania wieczystego PKP SA.
7. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek dotychczasowego właściciela gruntu, złożony w okresie od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Po upływie tego okresu roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje. Roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje również w przypadku, gdy grunt, o którym mowa w ust. 1, pozostawał do dnia 31 maja 2003 r. w posiadaniu samoistnym PKP SA lub jej poprzedników prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.
8. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 7, wypłaca PKP SA.
9. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość gruntu według stanu z dnia 1 czerwca 2003 r., przy czym nie uwzględnia się wzrostu jego wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właściciela”.

Kwestionowany art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji zawiera 3 elementy statuujące postępowanie w zakresie, którego dotyczyło postępowanie administracyjne w sprawie zawisłej przed WSA. Pierwszym, skonsumowanym przez czynności faktyczne i prawne, był złożony w terminie wniosek o odszkodowanie. Drugim, również niemającym już znaczenia w sprawie, była zawarta w zdaniu drugim, a wynikająca ze zdania pierwszego, sankcja za niezłożenie wniosku w określonym przez ustawodawcę terminie, czyli brak podstaw do roszczenia o odszkodowanie. Ostatnim, będącym również przedmiotem pytania prawnego, jest określenie przez ustawodawcę przesłanek utraty prawa do odszkodowania, związanych z ustaleniem czy PKP SA pozostawała posiadaczem samoistnym nieruchomości przez określony przez ustawodawcę czas (co najmniej 30 lat) w dniu poprzedzającym wejście ustawy w życie (25 maja 2003 r.).
Pytanie prawne dotyczy zdania ostatniego art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji, a więc ustalenia prawa do odszkodowania. Należy więc stwierdzić, że powiązanie tego przepisu z wątpliwościami co do konstytucyjności wywłaszczenia – bez słusznego odszkodowania – mogłoby być uzasadnione. Jednak również należy wskazać, że decyzja Wojewody Pomorskiego z 22 listopada 2005 r., wydana na podstawie kwestionowanego art. 37a ustawy nie dotyczyła wywłaszczenia bez odszkodowania, lecz była rozstrzygnięciem co do prawa własności nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na niej elementami infrastruktury kolejowej. Była ona potwierdzeniem stanu faktycznego, który trwał nieprzerwanie od lat dwudziestych XX wieku. Decyzja o odmowie przyznania odszkodowaniu została wydana w oddzielnym postępowaniu, 7 listopada 2007 r., przez Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej. Przesłanką odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania było uznanie, że PKP SA spełniła warunek zawarty w art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji, iż „grunt, o którym mowa w ust. 1, pozostawał do dnia 31 maja 2003 r. w posiadaniu samoistnym PKP SA lub jej poprzedników prawnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat”.

3. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że brak jest informacji, jakie środki podjął sąd w celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości oraz jak odniósł się do podnoszonych w postępowaniu przed organami administracyjnymi twierdzeń wnioskodawców, że płacili podatek od przedmiotowej nieruchomości (jak twierdził pełnomocnik wnioskodawców i co podnosi również sąd w uzasadnieniu pytania prawnego), skoro grunty kolejowe (oznaczone w operacie geodezyjnym symbolem TK – tory kolejowe) nie podlegały opodatkowaniu.
Nadto w postępowaniu sądowym do rozstrzygnięcia pozostała wątpliwość, co również podnosił pełnomocnik wnioskodawców w postępowaniu administracyjnym i sądowym (vide np. pismo z 8 maja 2008 r. – skarga do WSA na decyzję Wojewody Pomorskiego z 17 kwietnia 2008 r. oraz wcześniejsze jego pisma), czy w danej sytuacji można uznać prawo PKP SA do gruntu jako posiadacza samoistnego. Dopiero jej rozstrzygnięcie – przez sąd – pozwala na stwierdzenie, czy wnioskodawcy mają prawo do odszkodowania, czy też nie.
Trybunał Konstytucyjny przypomina również, że przedsiębiorstwa państwowe, a takim przed komercjalizacją były również PKP, zarówno na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), jak i na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, ze zm.) posiadały osobowość prawną. Szczególne przepisy sektorowe dotyczące kolei tego nie zmieniały. Dla wykładni art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji implikuje to określone skutki prawne i faktyczne.

Trybunał Konstytucyjny przypomina też, że w aktach sądowych został zamieszczony wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy spór o odszkodowanie, w której zamieszczono wzmiankę o prawach PKP do nieruchomości. Jest to wzmianka o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa Polskiego (Zarząd Kolei), wpisana 22 października 1930 r. Sąd nie rozstrzygnął skutków prawnych tego wpisu.
Za decydujące należy jednak uznać art. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1931 r., o oddaniu „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu”, Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej (Dz. U. Nr 40, poz. 350, ze zm.), które stanowią, że:
„Art. 1. 1) Upoważnia się Ministra Komunikacji do oddania „Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu” („Compagnie Franco-Polonaise de Chemins de Fer”), Spółce Akcyjnej w Paryżu, zwanemu w następnych artykułach tej ustawy „koncesjonarjuszem”, kolei państwowej od stacji Herby Nowe do stacji Inowrocław i od stacji Nowawieś Wielka do stacji Gdynia do dokończenia jej budowy i eksploatacji oraz odnogi tej kolei od stacji Siemkowice do węzła kolejowego w Częstochowie do budowy i eksploatacji na warunkach koncesyjnych, ustalonych w porozumieniu z wspomnianą Spółką dnia 30 marca 1931 r.
2) Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu może za zgodą Spółki zmieniać wymienione w ust. (1) warunki koncesyjne.
Art. 2. Nieruchomości, wchodzące obecnie w skład wymienionych w art. 1 linij kolejowych, pozostają własnością Państwa, nieruchomości zaś, które koncesjonarjusz nabędzie w celu budowy lub eksploatacji tych linij kolejowych, stają się z chwilą ich nabycia własnością Państwa”.
Treść tych przepisów nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że nieruchomość, za której przejęcie odszkodowania domagają się wnioskodawcy, była już wtedy własnością Skarbu Państwa ex lege.
Wątpliwe jest wobec tego, czy podstawą ewentualnego postępowania w sprawie ustalenie i przyznania odszkodowania powinien być kwestionowany przez WSA art. 37a ust. 7 ustawy.

4. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, argumenty sądu pytającego w niedostateczny sposób wskazują na spełnienie przesłanki istotnego związku funkcjonalnego przedstawionego pytania prawnego. Sąd pytający nie wyjaśnił, w jakim zakresie odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego na to pytanie prawne, sformułowana w postaci stwierdzenia konstytucyjności lub niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu, może mieć wpływ na wyjaśnienie wątpliwości co do statusu PKP jako posiadacza samoistnego, w związku z którą pytanie zostało postawione. Stwierdzenie sądu o braku możliwości uzyskania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie nie koresponduje z działaniami procesowymi podjętymi przez WSA, zmierzającymi do ustalenia, czy faktycznie odszkodowanie mogłoby się należeć. Sąd nie spełnił zatem podstawowej przesłanki formalnej warunkującej dopuszczalność pytania prawnego do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że pytanie prawne nie może być traktowane jako pomoc organom sądowym w merytorycznej ocenie sprawy zawisłej przed sądem. Trybunał Konstytucyjny nie może rozstrzygać wątpliwości prawnych związanych ze sprawowaniem przez sądy wymiaru sprawiedliwości (zob. K. Kolasiński, Zaskarżalność ustaw w drodze pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2001, nr 9, s. 25).
Trybunał przypomina swój pogląd wyrażony w wyroku z 7 listopada 2005 r. (sygn. P 20/04, OTK ZU nr 10/A/2005, poz. 111), że „w instytucji pytania prawnego dopatrzyć się można pewnych elementów zasady subsydiarności, wyrażających się w tym, że może ono być przedstawione wówczas, gdy inne możliwości rozstrzygnięcia sprawy rozpatrywanej przez sąd bez zastosowania niekonstytucyjnego przepisu (np. umorzenie postępowania z innych przyczyn, ustalenie, że określony przepis nie ma w danej sprawie zastosowania, a przede wszystkim – wykładnia w zgodzie z Konstytucją w dopuszczalnych ramach) nie mogą być wykorzystane”.
Pytanie prawne powinno wynikać z dokonania subsumcji stanu faktycznego i prawnego przez skład orzekający. Subsumcja ta powinna pozwolić na sformułowanie pytania prawnego opartego na zgromadzonym materiale dowodowym. Dopiero poprawne ustalenie stanu faktycznego i regulacji prawnej mającej do niego zastosowanie umożliwia wyjaśnienie wątpliwości konstytucyjnych w trybie art. 193 Konstytucji.

W związku z powyższym Trybunał postanowił umorzyć postępowanie jako przedwczesne i przez to niedopuszczalne.