Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

z dnia 12 października 2011 r.

Sygn. akt Ts 224/10Trybunał Konstytucyjny w składzie:Marek Kotlinowski – przewodniczący

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca

Marek Zubik,po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2011 r. o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej Jana F.,p o s t a n a w i a:nie uwzględnić zażalenia.UZASADNIENIEW sporządzonej przez radcę prawnego skardze konstytucyjnej Jana F. (dalej: skarżący), wniesionej do Trybunału Konstytucyjnego 7 września 2010 r. (data nadania), zarzucono niezgodność: po pierwsze – art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zm.; dalej: ustawa emerytalno-rentowa) – w zakresie, w jakim przepis ten pozostawia w mocy „przepisy dotychczasowe” w randze zarządzeń – z art. 87, art. 92 oraz art. 93 ust. 2 Konstytucji; po drugie – art. 32 ust. 4 oraz art. 184 ustawy emerytalnorentowej – w zakresie, w jakim ograniczają prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę pracowników formalnie zatrudnionych na stanowiskach pracy nieokreślonych jako szkodliwe – z art. 32 Konstytucji.

W uzasadnieniu skargi ograniczono się jedynie do przywołania stanu faktycznego, w związku z którym złożono skargę, oraz pewnego rodzaju polemiki z orzeczeniami sądowymi zapadłymi w sprawie skarżącego, a także do przytoczenia treści jednego z konstytucyjnych wzorców kontroli, tj. art. 32 ustawy zasadniczej.Postanowieniem z 16 lutego 2011 r. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Za takim rozstrzygnięciem przemawiały następujące argumenty: po pierwsze – uzasadnienie analizowanej skargi konstytucyjnej w warstwie jurydycznej ograniczyło się wyłącznie do wymienienia, bez przedstawienia stosownego uzasadnienia, w myśl art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej ustawa o TK), czterech artykułów Konstytucji powołanych jako wzorce kontroli; po drugie – trzy wskazane przepisy konstytucyjne mają charakter wyłącznie ustrojowy (art. 87, art. 92 oraz art. 93 ust. 2), uniemożliwiający „wydobycie” z ich treści praw lub wolności konstytucyjnych; po trzecie – jedyny przepis ustawy zasadniczej dotyczący wskazanej materii praw lub wolności, czyli art. 32 Konstytucji, nie stanowi samoistnego wzorca kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną.

Odpis powyższego postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego 28 lutego 2011 r.W sporządzonym przez radcę prawnego piśmie procesowym, wniesionym do Trybunału Konstytucyjnego 7 marca 2011 r. (data nadania), skarżący złożył zażalenie na postanowienie z 16 lutego 2011 r., zarzucając: po pierwsze – naruszenie art. 32 Konstytucji przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że naruszenie wyrażonej w tym postanowieniu ustawy zasadniczej zasady równości nie może stanowić samodzielnej podstawy skargi konstytucyjnej; po drugie – naruszenie art. 36 ust. 3 ustawy o TK przez niewłaściwe zastosowanie oraz przyjęcie, że w sprawie występują przesłanki odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art. 36 ust. 4 w związku z art. 49 ustawy o TK skarżącemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Trybunał, w składzie trzech sędziów, rozpatruje zażalenie na posiedzeniu niejawnym (art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. b in fine w związku z art. 36 ust. 6 i 7 ustawy o TK). Na etapie rozpatrzenia zażalenia Trybunał Konstytucyjny bada przede wszystkim, czy wydając zaskarżone postanowienie, prawidłowo stwierdził istnienie przesłanek odmowy nadania skardze dalszego biegu.W niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny uznaje, że zaskarżone postanowienie jest prawidłowe, zaś argumenty podniesione w zażaleniu nie podważają ustaleń przedstawionych w tym orzeczeniu i dlatego nie zasługują na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Trybunał przypomina skarżącemu, że art. 79 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż „każdy (…) ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego”. Oznacza to, że skarga konstytucyjna winna odpowiadać – z woli ustawodawcy konstytucyjnego – warunkom merytorycznym i formalnym opisanym w ustawie zwykłej, czyli ustawie o Trybunale Konstytucyjnym (por. J. Trzciński, uwaga 10. do art. 79 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999-2007).

Skarga konstytucyjna stanowi środek prawny służący ochronie konstytucyjnych wolności oraz praw o charakterze podmiotowym, do których naruszenia doszło na skutek wydania rozstrzygnięcia na podstawie przepisu, którego konstytucyjność się kwestionuje. W odróżnieniu od wniosków kierowanych przez podmioty wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji, skarga nie jest środkiem uruchamiania tzw. kontroli abstrakcyjnej, a więc realizowanej w oderwaniu od płaszczyzny stosowania kwestionowanych przepisów (por. postanowienie TK z 6 lipca 2005 r., SK 25/03, OTK ZU nr 7/A/2005, poz. 83), co przekłada się również na kwestię dopuszczalności powoływania określonych przepisów Konstytucji jako wzorców kontroli w sprawie.

Odnosząc się do zarzutu „naruszenia” art. 32 Konstytucji przez zaskarżone postanowienie, Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że stanowisko w przedmiocie braku cechy samoistności tego przepisu ustawy zasadniczej jako wzorca kontroli w sprawach skargowych zostało zajęte w postanowieniu pełnego składu TK z 24 października 2001 r. o sygn. SK 10/01 (OTK ZU nr 7/2001, poz. 225), którego zasadnicze motywy zostały przywołane w postanowieniu z 16 lutego 2011 r. Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie podziela ten pogląd i przypomina, że na gruncie procesowym – czego świadomość powinien był mieć profesjonalny pełnomocnik skarżącego – zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. e in fine ustawy o TK wszystkie składy orzekające Trybunału są związane określonym zapatrywaniem prawnym wyrażonym w orzeczeniu pełnego składu, dopóki sam pełny skład nie odstąpi od przyjętego stanowiska. Tym samym powołanie w skardze konstytucyjnej art. 32 Konstytucji bez powiązania go z innym przepisem statuującym konstytucyjne prawo podmiotowe było nieprawidłowe i – zasadnie – skutkowało odmową nadania dalszego biegu na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 in fine oraz art. 36 ust. 3 w związku z art. 49 ustawy o TK.

Przechodząc do drugiego zarzutu zażalenia, Trybunał Konstytucyjny przypomina, że z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK wynika obowiązek wskazania przez skarżącego, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób – jego zdaniem – zostały naruszone przez kwestionowane przepisy aktu normatywnego. Z kolei art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK nakłada na skarżącego – co trzeba podkreślić – obowiązek uzasadnienia zarzutów postawionych w skardze konstytucyjnej wraz z powołaniem dowodów (uprawdopodabniającej argumentacji) na ich poparcie. W niniejszej sprawie przesłanka ta nie została spełniona. Skarżący w petitum skargi wprawdzie powołuje kilka postanowień Konstytucji, jednakże w jej uzasadnieniu nie przeprowadza dowodu, w jaki sposób zostały one naruszone przez zaskarżone przepisy ustawy emerytalno-rentowej. W świetle powyższego Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że w postanowieniu z 16 lutego 2011 r. w sposób prawidłowy przyjęto, iż skarżący nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o TK, gdyż nie wykazał w skardze żadnych praw lub wolności konstytucyjnych naruszonych – jego zdaniem – przez zakwestionowany akt normatywny, a które mogły być przedmiotem ochrony w postępowaniu inicjowanym skargą konstytucyjną, jak również nie przedstawił jakichkolwiek dowodów na poparcie zarzutu niekonstytucyjności kwestionowanych przepisów ustawy emerytalno-rentowej.Z przedstawionych wyżej powodów – na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 49 ustawy o TK – postanowiono jak w sentencji.