Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO/UZP 125/08

WYROK
z dnia 28 lutego 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman
Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek
Magdalena Grabarczyk
Protokolant: Lidia Ziółkowska
po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie* w dniu / w dniach* 28.02.2008 r. w Warszawie
odwołania wniesionego przez Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, ul.
śabiniec 46, 31-215 Kraków od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Szpital Miejski
Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków protestu /
protestów* z dnia 28.01.2008 r.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego XXX po
stronie odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*.

orzeka:
1 uwzględnia odwołanie, nakazuje unieważnienie czynności Zamawiającego
polegającej na czynności unieważnienia wyboru oferty Odwołującego

2. kosztami postępowania obciąża Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul.
Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4064
zł gr 00 (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote, zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Spółdzielnię Inwalidów
"Naprzód" w Krakowie, ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków,

2) dokonać wpłaty kwoty 4064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt
cztery złote, zero groszy) przez Szpital Miejski Specjalistyczny
im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków na rzecz
Spółdzielni Inwalidów "Naprzód" w Krakowie, ul. śabiniec 46, 31-215
Kraków, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
uiszczenia wpisu,

3) dokonać wpłaty kwoty XXX zł XX gr (słownie: XXX ) przez XXX na rzecz
Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,

4) dokonać zwrotu kwoty 15936 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści sześć złotych, zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Naprzód"
w Krakowie, ul. śabiniec 46, 31-215 Kraków.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na specjalistyczne sprzątanie
i całodobowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych, segregacji odpadów
komunalnych i medycznych na terenie szpitala, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz. Urz. UE 2007/S 228 - 278287), w dniu 28.01.2008 r. został wniesiony
protest przez śak System Sp. z o.o. z Krakowa.
Protest był następstwem powiadomienia pismem doręczonym 21.01.2008 r.
o wyborze oferty Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” z Krakowa.
Protestujący zarzucił Zamawiającemu - Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu
im. G. Narutowicza z Krakowa naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223,
poz. 1655) przez dokonanie wyboru oferty podlegającej odrzuceniu oraz zaniechanie
odrzucenia oferty Spółdzielni Inwalidów „Naprzód,” ze względu na nie złożenie
zaakceptowanego i wypełnionego wzoru umowy oraz brak instrukcji czynności dotyczących
procedury mycia i dezynfekcji dyżurek pielęgniarskich, lekarskich, pokoi socjalnych, a także
brak procedury mycia i dezynfekcji korytarzy na oddziałach, w tym wind. Protestujący żądał
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i jej odrzucenia oraz dokonania
wyboru oferty firmy śak System Sp. z o.o.
Do postępowania wywołanego wniesieniem protestu, na wezwanie Zamawiającego z dnia
28.01.2008 r., w dniu 31.01.2008 r. przystąpiła Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód,” wskazując
na naruszenie swego interesu prawnego i bezpodstawność zarzutów.
Pismem doręczonym 4.02.2008 r. Zamawiający rozstrzygnął protest w ten sposób,
iż uwzględnił jedynie zarzut dotyczący nie złożenia wypełnionego projektu umowy
i unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie na przedmiotowe rozstrzygnięcie w dniu 8.02.2008 r., z kopią przekazaną
Zamawiającemu w tym samym terminie, wniosła Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód,” która
zarzuciła Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i podniosła, że projekt umowy
został zaakceptowany przez jego dołączenie do oferty, a brak wypełnienia w nim wolnych
miejsc jest jedynie zarzutem formalnym, a nie merytorycznym, ponieważ wszelkie niezbędne
informacje do zawarcia umowy wymagane przez Zamawiającego zostały zawarte w ofercie,
tym samym brak było uzasadnionych podstaw do dokonania czynności unieważnienia
wyboru danej oferty.
Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła i przeprowadziła dowody: z dokumentacji akt sprawy:
protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty Odwołującego,

dokumentów złożonych przez Zamawiającego na rozprawie t.j.: druk ZP-19 i ZP-23, oraz
wniosek z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczący zatwierdzenia rozstrzygnięcia protestu oraz
powtórzonych czynności.
Nadto rozpatrzyła stanowiska pełnomocników i stron, przedstawione do protokołu rozprawy.
Rozpatrując sprawę w granicach zarzutu, uwzględnionego w rozstrzygnięciu protestu.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje.
Zamawiający wyjaśnił, że dokonał następnych czynności t.j. powtórzył ocenę ofert, w
wyniku której wybrał ofertę śak-System Sp. z o.o., a następnie unieważnił przedmiotowe
postępowanie, gdyż stwierdził, że cena tej oferty w kwocie 4 474 368,06 zł., przekracza
kwotę jaka może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Strony zgodnie przyznały, że na czynność unieważnienia postępowania został
złożony odrębny protest przez Odwołującego, zatem Izba uznaje, że zachowany został
interes prawny Odwołującego w popieraniu odwołania w niniejszej sprawie.
Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonymi
w punkcie 7 .1 poz. 12 tabeli – „wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu”, należało dołączyć między innymi zaakceptowany
i wypełniony projekt umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do siwz.
Jak wynika z treści przedmiotowego wzoru umowy, do wypełnienia pozostawało oznaczenie
wykonawcy i osoby go reprezentującej, ceny ofertowej, kwoty zabezpieczenia w wysokości
3% ceny ofertowej i formy wniesienia zabezpieczenia.
Odwołujący załączył do dokumentacji swojej oferty wymieniony projekt umowy, bez
wypełnienia wyżej opisanych danych. Na każdej stronie znajduje się adnotacja „akceptuję”,
opatrzona pieczęcią Spółdzielni i podpisem Prezesa Zarządu, upoważnionym do
jednoosobowej reprezentacji (KRS nr 232923), zidentyfikowanym pieczątką imienną.
W ocenie składu orzekającego Izby, zastosowany sposób akceptacji wzoru umowy stanowi
wystarczający przejaw woli Odwołującego w rozumieniu art. 65 k.c., co do przyjęcia
warunków określonych przez Zamawiającego.
Oznaczenie wykonawcy i sposób reprezentacji wynika ze złożonego z ofertą odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość wynagrodzenia natomiast z formularza
ofertowego. Kwota zabezpieczenia jest procentowo określoną pochodną ceny oferty, zaś
formy zabezpieczenia są ustawowo określone i co do zasady pozostają do wyboru
wykonawcy.
Przepis art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp wymaga, aby specyfikacja zawierała informacje
o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie ma więc przeszkód, a wręcz jest celowe
aby wykonawca na tym etapie uzupełnił wzór umowy o wymagane informacje.

Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że w żadnej mierze brak wypełnienia wyżej
opisanych postanowień umowy nie kwalifikuje oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią
siwz, gdyż o niezgodności z treścią siwz można mówić jedynie w przypadku odstępstw od
istotnych warunków umowy, w rozumieniu art. 66 par. 1 KC.
Izba uznała również za trafną argumentację Odwołującego, opartą na
postanowieniach siwz, że zaakceptowany wzór umowy był wymagany na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w przetargu. Z powyższego wynika, że Zamawiający nie był
uprawniony do unieważnienia czynności wyboru tej oferty, czym z góry dał wyraz, że uznaje
ofertę za nieodpowiednią, bez uprzedniego wyczerpania trybu określonego w art. 26 ust. 3
Pzp. Zamawiający wprost w pkt 7.2 i 7.3 siwz zobowiązał się do stosowania w przypadku
braku żądanych dokumentów na potwierdzenie warunków spełnienia udziału postanowień
art. 26 ust. 3 i 4 Pzp.
Jeżeli zatem Zamawiający uznawał, że kwestionowany dokument zawiera braki, winien
wezwać Odwołującego do jego uzupełnia w wyznaczonym terminie. Procedura określona
w art. 26 ust. 3 Pzp jest obligatoryjna, i nie może być pomijana przed podjęciem decyzji
dotyczących wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, czy jak w niniejszej sprawie
unieważnienia wyboru oferty.
Izba zauważa, że protest został uznany jedynie częściowo, zatem stosownie do
postanowień art. 183 ust. 5 pkt 2 czynności unieważnienia wyboru oferty, ponownej oceny
ofert, wyboru oferty firmy śak – System Sp. z o.o. oraz unieważnienia postępowania zostały
dokonane przedwcześnie, przed ostatecznym rozstrzygnięciem zarzutów protestu przeciwko
ofercie Odwołującego.
Zamawiający potwierdził jednoznacznie do protokołu rozprawy, iż posiada środki
w wysokości ceny oferty Odwołującego w kwocie 3 961 508,85 zł., umożliwiające zawarcie
umowy.
Biorąc pod uwagę ustalony stan sprawy Izba orzekła jak w sentencji.
Na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 uwzględniła Odwołanie oraz nakazała unieważnienie
czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu czynności wyboru oferty
Odwołującego.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 Pzp.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejszy wyrok/postanowienie* - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………_________

*
niepotrzebne skreślić