Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 269/08

POSTANOWIENIE
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Stanisław Sadowy

Członkowie: Anna Packo
Małgorzata Stręciwilk

Protokolant: Jadwiga Ząbek


po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie* w dniu 9 kwietnia 2008 r. w Warszawie
odwołania wniesionego przez Jacka Michalaka G.U.E. Mainzer Strasse 93, 64293
DARMSTADT, NIEMCY od rozstrzygnięcia przez zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa protestu z dnia 11 marca 2008 r.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego XXX po
stronie odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*.orzeka:
1. odrzuca odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża Jacka Michalaka G.U.E. Mainzer Strasse 93, 64293
DARMSTADT, NIEMCY i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez Jacka Michalaka G.U.E. Mainzer Strasse
93, 64293 DARMSTADT, NIEMCY
2) dokonać wpłaty kwoty 3 600 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) przez Jacka Michalaka G.U.E. Mainzer Strasse 93, 64293
DARMSTADT, NIEMCY na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa, stanowiącej uzasadnione koszty strony
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika;
3) dokonać wpłaty kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;
4) dokonać zwrotu kwoty 15 936 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Jacka Michalaka G.U.E. Mainzer Strasse
93, 64293 DARMSTADT, NIEMCY.


U z a s a d n i e n i e

W piśmie z dnia 21.03.2008 r. nadanym w tej samej dacie w urzędzie pocztowym do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesione zostało odwołanie od rozstrzygnięcia
protestu złożonego przez Jacka Michalaka G.U.E. 64293 Darmstadt, Mainzer Strasse 93 w
dniu 12.03.2008 r. do Zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie,
prowadzącego - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej: „pzp” - postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podsypki tłuczniowej kolejowej.

Na posiedzeniu niejawnym skład orzekający Izby, na podstawie § 15 i § 16 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 187, poz. 1327) dokonał czynności
formalnoprawnych i sprawdzających, mających na celu przygotowanie rozprawy, w
szczególności zbadał wniesione odwołanie w celu ustalenia, czy w przedmiotowym
postępowaniu protestacyjno-odwoławczym zostały zachowane terminy oraz czy środki
ochrony prawnej zostały złożone przez osoby uprawnione.

Skład orzekający Izby ustalił, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu,
o którym mowa w art. 184 ust. 2 pzp oraz przez podmiot nieuprawniony.
Jak wynika z dokumentacji postępowania oraz oświadczeń stron złożonych na
posiedzeniu rozstrzygnięcie protestu zostało dokonane przez Zamawiającego w dniu 12
marca 2008 r. i w tej dacie zostało przekazane za pomocą faksu Odwołującemu. Dwie strony
rozstrzygnięcia protestu zostały przekazane przez Zamawiającego w tej dacie o godz. 13:28
na nr faksu 0004961513977799, co wynika z raportu faksu znajdującego się w aktach
sprawy odwoławczej oraz kopii rozstrzygnięcia protestu, załączonej do odwołania.
Przywołany numer faksu należy do Odwołującego; został on wskazany w jego ofercie.
Uwzględniając powyższe oraz treść art. 184 ust. 2 pzp, stanowiącego, że odwołanie
wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu, termin na złożenie odwołania w niniejszym postępowaniu upływał w
dniu 17 marca 2008 r.
Bez znaczenia - w ocenie składu orzekającego Izby – jest, podniesiona przez
Odwołującego na posiedzeniu Izby, okoliczność niezawinionego naruszenia tego terminu w
wyniku błędnego ustalenia przez pełnomocnika Odwołującego, że doręczenie przez
Zamawiającego rozstrzygnięcia protestu nastąpiło w dniu 18 marca 2008 r., a nie w dniu 12
marca 2008 r. Termin na złożenie odwołania jest bowiem terminem zawitym i nie podlega
przywróceniu.

Ponadto skład orzekający Izby ustalił, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot
nieuprawniony. Pod odwołaniem znajduje się bowiem podpis pani Magdaleny Skoneckiej –
radcy prawnego. Do odwołania zostały załączone dwa pełnomocnictwa:
1) z dnia 5 marca 2008 r., udzielone panu Witoldowi Mikołajczykowi przez pana Jacka
Michalaka – Odwołującego się wykonawcy,
2) z dnia 20 marca 2008 r. udzielone pani Magdalenie Skoneckiej przez pana Witolda
Mikołajczyka.

W wyniku analizy treści wymienionych wyżej pełnomocnictw skład orzekający Izby
ustalił, co następuje:
Do skutecznego udzielenia dalszego pełnomocnictwa konieczne jest posiadanie
takiego uprawnienia (do udzielania dalszych pełnomocnictw). Pełnomocnictwo z dnia 5
marca 2008 r. zapisów w tym zakresie nie zawiera. Z treści tego pełnomocnictwa nie wynika
uprawnienie dla pana Witolda Mikołajczyka do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Zatem,
osoba wnosząca odwołanie nie jest podmiotem uprawnionym do jego wniesienia. Zgodnie
bowiem z art. 106 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

mającego - na podstawie art. 14 pzp - zastosowanie do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Pełnomocnik
może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie
wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą
pełnomocnictwa”.
Zatem, osoba wnosząca odwołanie nie jest podmiotem uprawnionym do jego
wniesienia, bowiem udzielenie przez pana Witolda Mikołajczyka dalszego pełnomocnictwa
na rzecz pani Magdaleny Skoneckiej nie znajdowało podstawy prawnej.
Ponadto skład orzekający Izby ustalił, że na podstawie pierwotnego pełnomocnictwa,
udzielonego przez pana Jacka Michalaka na rzecz pana Witolda Mikołajczyka, nie wynika
uprawnienie do wniesienia odwołania. Czynność ta (wniesienie odwołania) jest czynnością
wymagającą udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego, tj. określającego rodzaj czynności
objętej umocowaniem, wymagane dla czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
(art. 98 zdanie drugie Kc).


Mając powyższe na uwadze ustalono, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem
terminu oraz przez podmiot nieuprawniony. W związku z powyższym odwołanie należało
odrzucić na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 i 4 pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
191 ust. 6 i 7 pzp oraz na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128 poz.886)

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie dla Warszawy Pragi.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

________
*
niepotrzebne skreślić