Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 707 /08

WYROK
z dnia 24 lipca 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman
Członkowie: Agnieszka Trojanowska
Renata Tubisz
Protokolant: Jadwiga Ząbek
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Wojciecha Czeżyk i Grzegorza Barana Proinfo S.C ul. Gdyńska 49,
05-200 Wołomin od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Narodowy Bank Polski,
Departament Informatyki i Telekomunikacji ul. Świętokrzyska 11/12, 00-919 Warszawa
protestu z dnia 1 lipca 2008 r.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*.

orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu modyfikacji Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
- w rozdziale III pkt 1.5 i 1.6.1, w rozdziale VII i w odnośnych postanowieniach wzoru
umowy, przez oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy;
- w rozdziale III zdanie 1 pkt 1.6.13 i w odnośnych postanowieniach wzoru umowy,
w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza w okresie przejściowym ( nie dłuższym niż

3 miesiące) od wyznaczonego terminu rozpoczęcia usługi zastosowanie połączeń
z użyciem aparatury radiowej wykonanej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy;
- w rozdziale IX pkt 7 SIWZ przez zmianę żądanego dokumentu – oświadczenia firmy
Cisco Systems na zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli
jakości w oparciu o specyfikacje techniczną przełącznika Catalyst 6500 i wymagania
odnośnych norm.

2. Kosztami postępowania obciąża Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki
i Telekomunikacji ul. Świętokrzyska 11/12, 00-919 Warszawa
i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez Wojciecha Czeżyk i Grzegorza Barana
Proinfo S.C ul. Gdyńska 49,05-200 Wołomin;

2) dokonać wpłaty kwoty 6 504 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy pięćset cztery
złote zero groszy) przez Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki
i Telekomunikacji ul. Świętokrzyska 11/12, 00-919 Warszawa na rzecz
Wojciecha Czeżyk i Grzegorza Barana Proinfo S.C ul. Gdyńska 49, 05-200
Wołomin stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od
odwołania, oraz wynagrodzenia pełnomocnika;

3) dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4) dokonać zwrotu kwoty 15 936 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Wojciecha Czeżyk i Grzegorza Barana
Proinfo S.C ul. Gdyńska 49, 05-200 Wołomin.


U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na dzierżawę kanałów ATM dla
potrzeb sieci WAN NBP – droga podstawowa, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz. Urz. UE nr 2008/S 116 – 154690 z 17.06.2008 r.), w dniu

1 lipca 2008 r. został złożony protest a następnie odwołanie przez Grzegorza Barana
i Wojciecha Czeżyka, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Proinfo s. c.
w Wołominie.
W proteście zostały zakwestionowane niżej wymienione postanowienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, której treść została opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego – Narodowego Banku Polskiego w dniu 17 czerwca 2008 r.:
1. postanowienia rozdziału III pkt 1.6.1(pkt 1.5), termin udostępnienia łączy
tj. 19.10.2008r. preferuje wykonawców dotychczas świadczących tą usługę na rzecz
Zamawiającego i dysponujących konieczną infrastrukturą.
2. postanowienia rozdziału III pkt 1.6.6, opisany parametr Jitter – wahania nadejścia
pakietów w wielkości nie większej niż 3 ms jest nadmierny,
3. postanowienia rozdziału III pkt 1.6.15, z których nie wynika zakaz stosowania
urządzeń używanych, co preferuje wykonawców dotychczas świadczących tą usługę
na rzecz Zamawiającego,
4. postanowienia rozdziału III pkt 1.6.16, stanowiące, że po upływie roku Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zwiększenia przepustowości do 6 Mgps we wszystkich
relacjach bez zwiększenia opłaty, gdzie nie podano sposobu skalkulowania ceny
zwiększenia przepustowości,
5. postanowienia rozdziału VII, wskazywanie konkretnego terminu rozpoczęcia realizacji
umowy w dniu 19.10.2008 r. jest nieprawidłowe, ponieważ procedura przetargowa
może ulec wydłużeniu,
6. postanowienia rozdziału VIII pkt 6.1, gdzie Zamawiający wymaga aby wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie każdy z osobna spełniali warunki udziału
określone w punkcie 1.1 i 1.4 rozdziału VIII SIWZ obejmujące m.in. wyciąg z rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, udokumentowane złożeniem dokumentów
określonych w rozdziale IX pkt 1 – 4 SIWZ, natomiast nie dotyczy to dokumentów
określonych w rozdziale IX pkt 5 – 9, co pozostaje w wewnętrznej sprzeczności.
7. postanowienia rozdziału IX pkt 6, pkt 7, brak upoważnienia ustawowego:
a) do żądania Oświadczenia wykonawcy, że sieć ATM, w której będą znajdować się
oferowane do dzierżawy kanały posiada w całej swej strukturze bezprzerwowe
elektryczne zasilanie, gwarantujące pracę całej sieci przez 24 godziny na dobę,
b) do żądania, aby w przypadku zaoferowania kart równoważnych, o których mowa
w rozdziale III pkt 1.6.8 i 1.6.9 SIWZ wykonawca był zobowiązany złożyć
oświadczenie producenta przełącznika firmy Cisco Systems, że zaoferowane karty
będą współpracowały z urządzeniami tej firmy zastosowanymi u Zamawiającego oraz
załączyć do oferty standardową dokumentację producenta dla urządzeń
równoważnych.

Opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta jest co do zasady
niedopuszczalny. Nie zostały podane warunki równoważności innych urządzeń niż
określone w SIWZ.
8. postanowienia § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 i wzoru umowy (zał. Nr 4 do SIWZ).
– wskazany § 1 ust. 3 wzoru umowy nie zawiera punktu 1, zatem odesłanie w § 2 ust
1 jest bezprzedmiotowe,
– wskazany w § 2 pkt 3 i 4 trzymiesięczny termin przejściowy dopuszczalności
stosowania aparatury radiowej przed doprowadzeniem drogą kablową sieci ATM do
obiektów NBP jest zbyt krótki, naraża wykonawcę na zapłatę kar oraz preferuje
wykonawców dotychczas świadczących przedmiotową usługę. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 3, art. 25, art.
29 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2008 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655)

Odwołujący wniósł o dokonanie modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
– dodanie w rozdziale III pkt 1.6.15 zapisu, że dostarczane urządzenia muszą być
fabrycznie nowe.
– wydłużenie terminu uruchomienia usługi do co najmniej 9 tygodni od dnia podpisania
umowy,
– zmianę terminu rozpoczęcia usługi przez wskazanie terminu realizacji zmówienia od dnia
podpisania umowy.
– usunięcie zapisów określonych w punkcie 6 i 7 rozdziału IX,
– zmianę zapisu § 2 ust. 1 wzoru umowy przez poprawne odesłanie do § 1 ust. 4 pkt 1.
– wydłużenie terminu stosowania połączeń z użyciem aparatury radiowej przez 12 miesięcy
zamiast 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, określonych w § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy.
– określenie w SIWZ czy i w jaki sposób wykonawca powinien ująć w ofercie realizację
zapisu rozdziału III pkt 1.6.16 SIWZ, dotyczącego wyceny zwiększenia przepustowości sieci.
– usunięcie zapisów określonych w rozdziale III pkt 1.6.6 SIWZ, dotyczących parametru
Jitter.

W przypadku gdyby wnioskowane zmiany nie były dopuszczalne, Odwołujący wniósł
o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Pismem z dnia 7 lipca 2008 r. Zamawiający uwzględnił jedynie zarzut dotyczący pomyłki
w postanowieniu § 2 ust. 1 wzoru umowy i w tym zakresie zmodyfikował SIWZ.
W dalszej części rozstrzygnął protest przez jego oddalenie.

Ad. pkt 1. Zdaniem Zamawiającego termin uruchomienia usługi od 19.10.2008 r. jest
wystarczający i możliwy do dotrzymania. Informacja była zawarta w ogłoszeniu i brak jest
możliwości jej korekty.
Ad. pkt 2. Korporacyjna sieć teleinformatyczna musi być technicznie niezawodna, zatem
ważny parametr jakim są wahania opóźnień nadejścia pakietów, które nie mogą być
większe niż 3 ms (parametr Jitter), wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
Ad. pkt 3. Brak jest wymogu dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, ponieważ
przedmiotem zamówienia jest udostępnienie w formie dzierżawy sieci kanałów
transmisyjnych w technologii ATM i ich przyłączenia do infrastruktury teleinformatycznej NBP
wraz z wszystkimi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania urządzeniami, które nie
stają się własnością Zamawiającego.
Ad. pkt 4. W rozdziale XVII SIWZ zostało podane, że cena oferty powinna obejmować
wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Ad. pkt 5. Nie ma możliwości zmiany terminu rozpoczęcia usługi i przedłużenia terminu
świadczenia usługi drogą radiową ponad 3 miesiące od zawarcia umowy. Obowiązek
wdrożenia bezpiecznego przesyłania danych został nałożony na Zamawiającego przez
Europejski Bank Centralny.
Ad. pkt 6. W rozdziale VIII pkt 1.1 i 1.4 SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu.
Wymagane było złożenie dokumentów w odniesieniu do p–ktu1.1 i 1.4 jednolicie od
wszystkich, natomiast w zakresie wypisu z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
wystarczające było złożenie tego dokumentu przez jednego z konsorcjantów, o czym
stanowił pkt 6.3 rozdziału VIII SIWZ i pkt 8 rozdziału IX.
Ad. pkt 7.
a) żądanie oświadczenia wykonawcy o 24 godzinnym podtrzymywaniu zasilania
elektrycznego jest konieczne i uprawnione ponieważ potwierdza spełnienie
parametrów technicznych sieci,
b) urządzenia oferowanej sieci ATM muszą nadawać się do współpracy z brzegowymi
urządzeniami w infrastrukturze IT Zamawiającego, co mają potwierdzać dokumenty
charakterystyki technicznej i oświadczenie firmy Cisco Systems.
Ad. pkt 8. Wymóg wynika z konieczności zapewnienia dwóch niezależnych dróg transmisji
danych w terminie określonym przez Europejski Bank Centralny, zatem okres przejściowy
3 miesięcznego świadczenia tej usługi drogą radiową nie może być wydłużony.

Na przedmiotowe rozstrzygnięcie w dniu 11 lipca 2008 r. zostało złożone odwołanie, z kopią
przekazaną Zamawiającemu w tym samym terminie, w którym zostały podtrzymane zarzuty
w odniesieniu do rozdziału III pkt 1.6.15 i pkt 1.6.1,rozdziału VII, VIII pkt 6.1, rozdziału IX pkt

6 i pkt 7 SIWZ oraz postanowień § 2 i pkt 3 i 4 wzoru umowy wraz z wnioskami o dokonanie
modyfikacji ewentualnie o unieważnienie postępowania.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej dopuścił i przeprowadził dowody:
z dokumentacji akt sprawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyjaśnieniami,
protokołu postępowania.
Nadto rozważył stanowiska pełnomocników stron, przedstawione do protokołu rozprawy.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej ustalił co następuje.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje:
– w rozdziale III pkt 1.6.1 ( pkt 1.5) termin uruchomienia usługi 19.10.2008 r.,
– w rozdziale III pkt 1.6.15, że wykonawca dostarczy na własny koszt niezbędne urządzenia
i wyposażenie dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania kanałów będących
przedmiotem zamówienia np. karty, dekodery, modemy, kable połączeniowe itp.
– w rozdziale VII wymagany termin realizacji zamówienia od 19.10.2008 r. do 31.10.2011 r.
(umowa na 36 miesięcy i 12 dni) z możliwością przesunięcia terminu rozpoczęcia
i zakończenia usługi, za pisemną zgodą Zamawiającego,
– w rozdziale VIII pkt 6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, na podstawie art. 23 Pzp, wymagane jest aby w zakresie warunków udziału
określonych w rozdziale IX pkt 1.1 ( w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek) i 1.4
(w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp) zostało
udokumentowane, że każdy z wykonawców spełnia ten warunek. Każdy z wykonawców
złoży wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 1 – 4 SIWZ, a więc:
– aktualny odpis z właściwego rejestru,
– zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i składek ZUS,
– aktualną informację z KRK dla odnośnych osób i podmiotów zbiorowych.
W rozdziale VIII pkt 6.3 (rozdział IX pkt 8) SIWZ, dokumentu – wyciągu z rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zamawiający żądał jedynie od jednego z członków
konsorcjów.
– w rozdziale IX pkt 6 wymagane było oświadczenie wykonawcy, że sieć ATM, w której
będą znajdować się oferowane do dzierżawy kanały posiada w całej swojej strukturze
bezprzerwowe elektryczne zasilanie, gwarantujące pracę całej sieci przez 24 godziny na
dobę,
– w przypadku zaoferowania kart równoważnych, o których mowa w rozdziale III pkt 1.6.7
SIWZ, powinny one zostać zaakceptowane przez autoryzowany serwis Cisco. Na

potwierdzenie, powyższej akceptacji, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
producenta przełącznika Catalyst 6500 (firma Cisco Systems), że proponowane karty będą
współpracowały z urządzeniami firmy Cisco Systems oraz dołączyć do oferty standardową
dokumentację producenta w języku polskim dla proponowanych urządzeń równoważnych
( rozdział IX pkt 7).
– w § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy Zamawiający wymagał wpisania terminu rozpoczęcia
świadczenia usługi, określonego w SIWZ. Przy czym w okresie przejściowym, nie dłuższym
niż 3 miesiące zostało dopuszczone zastosowanie połączeń z użyciem aparatury radiowej
wykonanej na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

W trakcie rozprawy Odwołujący nie podtrzymał zarzutów dotyczących rozdziału III pkt 3.1.15
SIWZ ( pkt 3 niniejszego uzasadnienia).

Rozpatrując sprawę w granicach utrzymanych zarzutów, skład orzekający Krajowej Izby
Odwoławczej zważył co następuje.

Do Ad. 1. Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania
przetargowego, konkretnej daty 19.10.2008 r. rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że
przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą,
umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. W szczególności wymienione
postanowienie wymaga zmian, gdy Zamawiający wyłącznie od swojej arbitralnej decyzji
uzależnił przedłużenie terminu na rozpoczęcie świadczenia usługi, a zwłoka zgodnie
z postanowieniami wzoru mowy powoduje obowiązek zapłaty kar umownych.
Z tych względów skład orzekający Izby nakazał dokonanie modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5
i 1.6.1 oraz w rozdziale VII SIWZ i w odnośnych postanowieniach wzoru umowy, przez
oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy.
Postulowany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia usługi od dnia 19.10.2008 r. może
być zatem dotrzymany, o ile odpowiednio przed tym terminem zostanie dokonany wybór
oferty i zawarta umowa. Termin realizacji zamówienia należy do sposobu wykonania
zobowiązania, zatem może być objęty modyfikacją SIWZ, co dodatkowo potwierdza treść
art. 140 ust. 2 Pzp.
Sam Zamawiający na rozprawie przyznał, że termin na zestawienie łączy i rozpoczęcie
usługi powinien wynosić od 6 do 9 tygodni. W podanym okresie Zamawiający nie uwzględnił
czasu niezbędnego na zawarcie ewentualnej umowy dzierżawy łączy przez wykonawcę
z operatorem sieci.
Wyznaczenie terminu rozpoczęcia usługi po zawarciu umowy, a więc w sposób
umożliwiający wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia,

z zaangażowaniem finansowym i organizacyjnym włącznie, winien być tak określony aby
dawał możliwość wywiązania się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas
świadczyły tego rodzaju usługi telekomunikacyjne (w tym na rzecz Zamawiającego)
i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę sieciową, jak i tym podmiotom, które dla
realizacji zamówienia muszą zawierać umowy dzierżawy łączy od firm, będących ich
właścicielami czy dysponentami. W przeciwnym bowiem wypadku zostałby naruszony art. 7
ust. 1 Pzp, gwarantujący równe traktowanie wykonawców z przestrzeganiem zasad uczciwej
konkurencji i równego dostępu do zamówienia.

Zarzuty do Ad. 2, Ad.3 i Ad.4 nie podlegały rozpoznaniu wobec ich wycofania.

Do Ad. 5. Skład orzekający Izby podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w punkcie do Ad. 1.
w sprawie terminu realizacji usługi.

Do Ad. 6. Zarzut bezzasadny. W rozdziale VIII pkt 1.1,1.2,1.3 i 1.4 SIWZ Zamawiający
określił warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z unormowaniem ustawowym zawartym
w art. 22 ust 1 Pzp.
W rozdziale IX pkt 1 SIWZ na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
między innymi wymagał aktualnego wypisu z właściwego rejestru. W ocenie składu
orzekającego Izby, w pojęciu tym mieści się również przedstawienie wypisu z rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Zatem wymieniony dokument byli zobowiązani złożyć wykonawcy
samodzielnie ubiegający się o zamówienie i konsorcja. W przypadku konsorcjów
Zamawiający w punkcie 6.3 rozdziału VIII i rozdziale IX pkt 8 SIWZ uznał za wystarczające,
aby wymienionym wypisem dysponował i złożył go tylko jeden z członków konsorcjum.
W oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 ze zm.) należy
stwierdzić, że działalność telekomunikacyjna ma charakter regulowany, a posiadanie wpisu
do rejestru warunkuje dopuszczenie do obrotu gospodarczego w danym obszarze.
Nie wyklucza to złożenia wyciągu z wymienionego rejestru przez jednego z członków
konsorcjum, stosownie do wewnętrznego uregulowania podziału zadań.
Doprecyzowanie wymagań Zamawiającego na powyższy temat możliwe było w drodze
odpowiedzi na zapytania, bez dokonywania zmiany warunków udziału i sposobu oceny ich
spełnienia w SIWZ.

Do Ad. 7. zarzut częściowo uzasadniony. Zamawiający ma prawo opisać, jakie parametry
techniczne przedmiot zamówienia ma spełniać. Ma też prawo wymagać oświadczenia
wykonawcy, że przedmiot zamówienia spełnia sprecyzowane wymogi, o czym stanowi
art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Tak wiec postanowienia SIWZ zobowiązujące wykonawców do
złożenia oświadczeń, że sieć ATM, w której znajdować się będą oferowane kanały posiada
w całej swej strukturze bezprzerwowe elektryczne zasilanie, gwarantujące możliwość pracy
przez 24 godziny na dobę jest prawidłowe. Nie dotyczy to wymaganego oświadczenia
o możliwości współpracy oferowanych urządzeń z infrastrukturą informatyczną
Zamawiającego wystawionego przez producenta urządzeń infrastruktury końcowej.
W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych opisanym w SIWZ Zamawiający
zasadnie posłużył się opisem funkcjonalnym w rozumieniu art. 30 ust 6 Pzp, podając że
urządzenia równoważne (karty odpowiadające Enhanced ATM Port Adapter PA–A3–
OC3SMI) powinny poprawnie współpracować z urządzeniami (przełacznikami Catalyst
6500, routerami) firmy Cisco Systems, które posiada na wyposażeniu brzegowym,
umożliwiającym podłączenie wskazanych lokalizacji do sieci ATM. Nie zmienia tego faktu
przedłożenie na rozprawie oświadczenia firmy Cisco Systems, że zaprzestał produkcji kart
danego typu, gdyż mogą się one nadal znajdować w obrocie handlowym i nie były
wymagane nowe urządzenia.
W zakresie dokumentów, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, roboty,
usługi wymagań oczekiwanych przez Zamawiającego zastosowanie znajduje § 3 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006. r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605), który upoważnia do żądania
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Brak jest zatem
podstawy do żądania oświadczenia wydanego przez firmę Cisco Systems, że zastosowane
urządzenia będą poprawnie współpracowały z posiadanymi zasobami wyposażenia
teleinformatycznego Zamawiającego. Zamawiający nie wykazał, że firma Cisco System jest
podmiotem uprawnionym do kontroli jakości, w rozumieniu przywołanego przepisu
rozporządzenia i ma obowiązek na wniosek wykonawców żądanego oświadczenia.
Z tych względów skład orzekający Izby nakazał modyfikacje postanowień rozdziału IX pkt 7
SIWZ przez zmianę żądanego dokumentu – oświadczenia firmy Cisco Systems na
zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w oparciu
o specyfikacje techniczną przełącznika Catalyst 6500 i wymagania odnośnych norm.
Nie budzi natomiast zastrzeżeń Izby żądanie informacji na temat produktu i jego zastosowań,
standardowo wymagane odrębnymi przepisami np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych
z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. nr 73, poz. 659) czy przepisów
ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej z dnia 13.04.2007 r.( Dz. U. nr 82556), które
wymagają dołączenia przy sprzedaży produktu opisu i informacji jego o zastosowaniach,
sposobie używania ( instrukcji obsługi ).

Do Ad. 8. Zarzut częściowo zasadny. śądanie aż 12 miesięcznego okresu na wprowadzenie
usługi podstawowej dzierżawy kanałów ATM nie znajduje jednak podstaw. Odwołujący nie
podał obiektywnych przesłanek, które uniemożliwiłyby, uruchomienie usługi drogą kablową
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usługi, zgodnie
z nakazaną w sentencji wyroku modyfikacją SIWZ i po zaprzestaniu wykorzystywania usługi
z wykorzystaniem sieci radiowej. Wymaganie Zamawiającego jest uzasadnione, gdyż
dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych poprzez połączenia sieciowe
między wskazanymi lokalizacjami, a wykonawca nie musi budować sieci kablowych a jedynie
je wydzierżawić.
Wobec faktu, że Izba nakazała zmianę sposobu rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie
9 tygodni od podpisania umowy, uznaje też za konieczne dokonanie modyfikacji pkt 1.6.13
rozdziału III SIWZ i § 2 ust 4 wzoru umowy.

W ocenie składu orzekającego Izby powyższe ustalenia potwierdzają trafność zarzutów
Odwołującego dotyczących naruszenia przepisów art. 7 ust 1 i art. 25 ust 1 pkt 2.

W tym stanie rzeczy Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i orzekła jak
w sentencji, na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania, uwzględniając koszty zastępstwa
prawnego pełnomocnika Odwołującego w wysokości 2 440,00 zł, na podstawie faktury
złożonej do akt sprawy, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) na niniejszy wyrok/postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

________
*
niepotrzebne skreślić