Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 1012/09

POSTANOWIENIE
z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata
Członkowie: Ewa Jankowska
Sylwester Kuchnio
Protokolant: Łukasz Sierakowski

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 12 sierpnia 2009 r. odwołania
wniesionego przez Agnieszkę Marlińską-Czyżewską prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą „RANGDZIN” z siedzibą Poznaniu przy ul. Niegolewskich 6 m 5 od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul.
Snycerska 8 protestu z dnia 1 lipca 2009 r.

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Agnieszki Marlińskiej-Czyżewskiej prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą „RANGDZIN” z siedzibą Poznaniu przy ul.
Niegolewskich 6 m 5 kwoty 6 750,00 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz
XXX koszty postępowania w kwocie XXX zł XXX gr (słownie: XXX).

U z a s a d n i e n i e

Odwołujący, na posiedzeniu Izby w dniu 12 sierpnia 2009 roku, przed otwarciem
rozprawy oświadczył, iż wycofuje odwołanie złożone do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych dnia 14 lipca 2009 roku
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 189 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zmianami), postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba nakazała zwrot na
rzecz Odwołującego się kwoty 6 750 zł 00 gr, stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:

………………………………….


………………………………….