Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Pa 36/13

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Solecka

Sędziowie: SO Aleksandra Wesołowska

SO Katarzyna Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Związku Zawodowego (...) Spółka Akcyjna w K.

przeciwko W. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony powodowej

na postanowienie Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

z dnia 19 kwietnia 2013 roku

postanawia:

- oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy w wyniku rozpoznania wniosku strony powodowej o wyłączenie od rozpoznania apelacji sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy w osobie J. Wilgi, K. Główczyńskiego, A. Marka oddalił wniosek o wyłączenie w/w sędziów.

Zażalenie na powyższe postanowienie nie zasługuje na uwzględnienie.

Powoływanie się przez stronę powodową na błędy proceduralne składu orzekającego skutkującego podejrzeniem bezstronności uznać należy jako zarzuty, które nie stanowią przesłanki powodującej podstawy do wyłączenia sędziów.

Zgodnie z treścią art. 49 kpc „wyłączenie sędziego, którego bezstronność może budzić wątpliwości, może nastąpić na własne żądanie lub na wniosek strony”.

Sędziowie złożyli w sprawie oświadczenie, iż nie łączy ich z żadną ze stron stosunek wskazujący na istnienie okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Natomiast oparcie twierdzenia powoda i powoływanie się na błędy proceduralne nie stanowią podstawy do wyłączenia sędziego.

Zażalenie strony zgodnie z treścią art. 394 2 kpc zostało rozpoznane przez Sąd Okręgowy bowiem na postanowienie Sądu II instancji którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu …. przysługuje zażalenie do innego składu sądu z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażaleń na postanowienie sądu pierwszej instancji.

Z tych też względów zgodnie ze wskazaną regulacją powierzenie równorzędnym składom sędziów drugiej instancji rozpoznawanie zażaleń na postanowienia tych sądów nie wywołuje obaw o brak obiektywizmu, a jedynie pozwala na szybsze rozstrzygnięcie kwestii incydentalnej.

Z tych też względów orzeczono jak na wstępie.