Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 1137/09POSTANOWIENIE
z dnia 17 września 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk
Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz
Ryszard Tetzlaff
Protokolant: Paulina Zalewska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 września 2009 r. odwołania
wniesionego przez M & S Pomorską Fabrykę Okien Sp. z o.o., ul. Grottgera 15, 76-200
Słupsk od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin protestu z dnia 23 lipca 2009 r.


postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz M & S Pomorskiej Fabryki Okien Sp. z o.o., ul. Grottgera
15, 76-200 Słupsk kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz XXX koszty postępowania w kwocie
XXX zł XXX gr (słownie: XXX).

U z a s a d n i e n i e

W trakcie posiedzenia Izby pełnomocnik Odwołującego, tj. M & S Pomorska Fabryka
Okien Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, upoważniony do reprezentacji Odwołującego,
oświadczeniem złożonym do protokołu posiedzenia Izby cofnął odwołanie złożone w dniu
4 sierpnia 2009 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: „Wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie,
Al. Armii Krajowej 56”, prowadzonego przez Gminę Wołomin.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1 zdanie drugie oraz
art. 191 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), postanowił umorzyć postępowanie
odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga
za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….