Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 774/10

POSTANOWIENIE
z dnia 18 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marek Szafraniec
Emil Kuriata
Honorata Łopianowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego
w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez występujących wspólnie wykonawców: Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Hager + Elsässer GmbH, Ruppmannstr. 22,
70565 Niemcy w postępowaniu prowadzonym przez Vattenfall Heat Poland S.A.,
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
na rzecz występujących wspólnie wykonawców: Budimex S.A. ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa oraz Hager + Elsässer GmbH, Ruppmannstr. 22, 70565
Niemcy kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej uiszczony przez Odwołującego wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………