Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 780/10

WYROK
z dnia 18 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Emil Kawa

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego w
dniu 4 maja 2010 r. przez GRUPA 3J S.A., ul. śegańska 19, 04-713 Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Specjalistyczny Szpital im.
dr Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4. 58-309 Wałbrzych,

przy udziale wykonawcy Zakład Usługowo-Remontowy IDZIASZEK Sp. z o.o.,
ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe Miasto zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie
zamawiającego,

orzeka:
1. oddala odwołanie;

2. kosztami postępowania obciąża GRUPA 3J S.A., ul. śegańska 19, 04-713 Warszawa i
nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości
10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez
GRUPA 3J S.A., ul. śegańska 19, 04-713 Warszawa stanowiący koszty
postępowania odwoławczego,

2) dokonać wpłaty kwoty 3 681 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt jeden złotych zero groszy) przez GRUPA 3J S.A., ul. śegańska
19, 04-713 Warszawa na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda
Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4. 58-309 Wałbrzych stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,
uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty sądowej za odpis z KRS.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowe Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

………………………………
UZASADNIENIE


Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych zwany
dalej „zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
rozbudowa budynku B Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu na
potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji . Ogłoszenie o zamówieniu na roboty
budowlane zostało ogłoszone w dniu 08.04.200 roku. Wartość zamówienia jest niższa niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 uPzp O otrzymanie
niniejszego ubiegało się trzech wykonawców.
W dniu 28 kwietnia 2010 roku zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty
Zakładu Usługowo – Remontowego „Idziaszek” sp. Z o.o. ul. Jęczmienna 6 63-040 Nowe
Miasto nad Wartą. Oferta wykonawcy Grupa 3J SA ul. śagańska 19 04-713 Warszawa zwany
dalej „odwołującym „ została odrzucona. Powodem odrzucenia oferty zgodnie z informacją
zamawiającego był fakt iż „w kosztorysie ofertowym, w części budowlanej, w poz . 308-312
stwierdzono niezgodność z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wymagał
przedstawienia kosztorysu szczegółowego z podaniem składników cenotwórczych . Fakt ,że w
tych pozycjach Zamawiający jako podstawę kalkulacji podał analizę własną, to nie zwalnia to
Wykonawcy do przedstawienia wartości poszczególnych składników. Ujęcie w pracach
montażowych wyłącznie kosztu materiału . bez robocizny jest niezgodne z zasadami
kosztorysowania. - w kosztorysie ofertowym, w części sanitarnej, w poz. 158 i 176
stwierdzono niezgodność z SIWZ polegającą na przyjęciu niewłaściwego obmiaru. W obu
przypadkach powinno być 5 sztuk, a Wykonawca przyjął 6 sztuk."
Pismem z dnia 4 maja 2010 roku odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od w/ w decyzji zamawiającego, w który zarzucił zamawiającemu naruszenie art.
89 ust.1 pkt.2 ustawy poprzez jego zastosowanie i naruszenie art. 87 ust.2 pkt.3 u Pzp
poprzez jego nie zastosowanie., oraz wniósł żądanie o unieważnienie decyzji o wyborze
najkorzystniejszej oferty , powtórzenie oceny ofert zgodnie z zasadami i sposobem
określonym w SIWZ oraz wybór oferty najkorzystniejszej z poszanowaniem zasad uczciwej
konkurencji. Ponadto w odwołaniu zarzucił zamawiającemu iż, podana przez Zamawiającego
podstawa formalna odrzucenia oferty nie upoważniała go do zastosowania przepisu o którym
mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 tj. sytuacji w której istnieje nieusuwalna niezgodność treści oferty
ze specyfikacją. Podkreślił , że pełna treść powyższego przepisu zastrzega warunek o którym
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp. W zakresie spornej niezgodności w poz. 308-312
kosztorysu ofertowego tj. ujęcia w przedmiarach tylko kosztów materiałów pomocniczych
bez robocizny, należy wskazać iż sam Zamawiający w poz. 308 do 312 zamieszczając w
książce przedmiarów informację dotyczącą sporządzenia analizy własnej montażu kolumn
pozostawił wykonawcy dowolność przy wycenie tej pozycji. Należy sądzić, że było to
spowodowane trudnością Zamawiającego przy przygotowaniu przedmiarów w zakresie
wyceny samego montażu. Regułą bowiem jest iż dostawca kolumn w cenę dostawy ma
wkalkulowany również montaż, wiąże się to m.in. z udzielaną gwarancją producenta
obejmującą zarówno urządzenie jak i prawidłowy jego montaż. Odnośnie drugiego zarzutu
będącego wg. Zamawiającego podstawą odrzucenia oferty Grupa 3J S.A. dotyczy poz. 158 i 176
kosztorysu ofertowego gdzie zamawiający stwierdza niezgodność ze SIWZ polegającą na przyjęciu
niewłaściwego obmiaru. W obu przypadkach powinno być 5 sztuk , a Wykonawca przyjął 6 sztuk
grzejników metalowych.
Również w tym zakresie Odwołujący uważa, że podana przez Zamawiającego podstawa formalna
odrzucenia oferty nie upoważniała zamawiającego do zastosowania przepisu o którym mowa w art. 89
ust. 1 pkt. 2 tj. sytuacji w której istnieje nieusuwalna niezgodność treści oferty ze specyfikacją, gdyż
w powyższym zakresie mamy do czynienia z niezgodnością z treścią SIWZ jednej pozycji
kosztorysu ofertowego, mającej charakter omyłki, a więc niecelowego, działania wykonawcy,
która to omyłka nie ma jednak charakteru zasadniczego i nadaje się do poprawienia, nie
powodując istotnych zmian w treści oferty w tym przede wszystkim zmiany ceny oferty.
Omyłka ta, pomimo iż prowadzi wprost do stwierdzenia niezgodności oferty z SIWZ, powinna
podlegać poprawieniu w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
W dniu 7 maja 2010 roku do toczącego się postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie
po stronie zamawiającego, wykonawca którego oferta została wybrana przez zamawiającego
jako najkorzystniejsza- Zakład Usługowo –Remontowy „Idziaszek” sp. z o.o. ul. Jęczmienna 6
63-040 Nowe Miasto nad Wartą..
Przystępujący podał, że posiada interes w przystąpieniu do postępowania toczącego się w
wyniku wniesionego odwołania i rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego, albowiem
czynności Zamawiającego przeprowadzone zostały poprawie i oferta Przystępującego jako
zgodna z ustawą PZP, odpowiadająca treści SIWZ i nie podlegającą odrzuceniu, jest
rzeczywiście najkorzystniejsza.
Podnosi, że odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy Prawo
zamówień publicznych skutkujących bezpodstawnym (w jego ocenie) odrzuceniem jego
oferty, w sytuacji gdy popełnione przez niego błędy są nieistotne bądź usuwalne.
W ocenie Przystępującego argumentacja Odwołującego jest całkowicie chybiona.
Pominięcie w kosztorysach ofertowych w części budowlanej w pięciu pozycjach robocizny
(w pozycjach montażowych podano wyłącznie koszt materiału) skutkowało słusznym
uznaniem przez Zamawiającego, iż jest to niezgodne z zasadami kosztorysowania i ofertę
Odwołującego należało odrzucić. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający w
przedmiarach robót w żaden sposób nie sugerował, iż tej pozycji nie należy wyceniać, a w
SIWZ wskazał wprost, że oferta winna zawierać „Kosztorysy szczegółowe łącznie z tabelą
elementów scalonych w cenach brutto wraz z zestawieniem materiałów oraz składnikami
cenotwórczymi (stawka robocizny, narzuty)" – pkt. 12 tabeli dotyczącej zawartości oferty.
Podaje, że że pominięcie pozycji robocizny w kosztorysie stanowi błąd nieusuwalny.
Odwołujący w 5 pozycjach kosztorysu ofertowego pominął całkowicie koszt robocizny. Brak
ten jest błędem, którego nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, albowiem
Zamawiający nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania wyceny pozycji kosztorysu
ofertowego. W takim przypadku konieczne byłoby uzupełnienie treści oferty (po upływie
terminu do jej złożenia) przez wskazanie ceny jednostkowej. Oznaczałoby prowadzenie
niedozwolonych negocjacji z wykonawcą i stanowiło naruszenie art. 7 PZP poprzez
dopuszczenie do dowolnej modyfikacji wybranych jednostronnie przez zamawiającego ofert i
wpływanie na ich treść (wypaczało by całą istotę postępowania przetargowego). Nadto
dodał ,że w przedłożonym przez odwołującego kosztorysie ofertowym jest wiele błędów
polegających na niepełnym wycenieniu wielu pozycji przedłożonego kosztorysu, czego
zamawiający nie podniósł w odrzuceniu oferty, ale niewątpliwie taki fakt miał miejsce.
Pismem z dnia 14 maja 2010 roku zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie. W przedmiotowym piśmie podtrzymał swoje dotychczasowe
stanowisko o zasadności odrzucenia oferty odwołującego i podał ,że w spornych pozycjach
odwołujący się wskazał wyłącznie koszt materiału , bez
robocizny, Nie określił go również jako koszt równy 0,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji o
odrzuceniu oferty Odwołującego się Zamawiający dokonał dokładnego zbadania treści art. 87
ustawy PZP pod kątem, czy ujawnione w treścioferty błędy mają charakter usuwalny czy też
nie, Całokształt materiału oraz analiza orzecznictwa KIO skłoniła Zamawiającego do podjęcia
decyzji o odrzuceniu tej oferty. Omyłki, o których mowa w art, 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki
charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału
wykonawcy w tej czynności . Nadto przepis art, 87 ust. 2 pkt 3 Pzp obliguje Zamawiającego
do poprawiania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego omyłek w treści
oferty, jeżeli zachodzą łącznie dwie okoliczności: stwierdzona przez Zamawiającego
niezgodność treści oferty ze SIWZ ma charakter omyłki i poprawienie tej omyłki nie
spowoduje istotnych zmian w treści oferty. W ocenie zamawiającego w niniejszej sprawie nie
zaszła żadna z wyżej wymienionych przesłanek, Zdaniem Zamawiającego pominięcie w
kosztorysie pozycji robocizny stanowi błąd nieusuwalny, Wstawienie przez Zamawiającego w tej
pozycji jakiejkolwiek wartości stanowiłoby bowiem nieuprawnione ingerowanie
Zamawiającego w treść oferty. Dodatkowo odnosząc się do sugestii odwołującego iż nie
wpisanie w pozycji kosztorysu ofertowego jakiejkolwiek wartości należy uznać za wycenę tej
pozycji jako 0,00 podaje ,że taką interpretację Zamawiający mógłby uwzględnić tylko wówczas,
gdyby odwołujący konsekwentnie we wszystkich rubrykach opartych na analizie własnej
przyjmował taką wycenę. Tymczasem oferta np. w pozycjach 135 i 218 kosztorysu zawiera
zapis 0,00 zł. Zamawiający miał zatem prawo przyjąć, iż Odwołujący się pominął tę pozycję, a
to stanowi niezgodność oferty z SIWZ. Takie pominięcie nie stanowi omyłki usuwalnej na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3, a istotny brak oświadczenia Odwołującego się. Ponadto
zamawiający wskazał na okoliczność iż w przedmiotowym postępowaniu cena ofertowa jest
ceną kosztorysową i ma zawierać wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie
załączonych przedmiarów i zasad wyceny określonych w SIWZ, a Zamawiający przewiduje
również ewentualne udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe lub uzupełniające, co w sytuacji
braku wyceny wszystkich wymaganych pozycji kosztorysu uniemożliwić może również rozliczenie
wykonanych etapowo robót.
Po ustaleniu że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania, Izba przeprowadziła
rozprawę, podczas której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.i pondto w
uzupełnieniu materiału dowodowego podniosły następujące kwestie: Odwołujący -
precyzuje, iż, zgodnie z odwołaniem, zgłasza zarzut naruszenia przez Zamawiającego art.
89 ust. 1 pkt. 2 oraz zaniechanie zastosowania art. 87 ust. 2 uPzp i wnosi o uwzględnienie
odwołania, unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie odrzucenia oferty
Odwołującego i zobowiązanie Zamawiającego do ponownej oceny i wyboru oferty,
Jeśli chodzi o zarzut nie podania w kosztorysie ofertowym kosztu robocizny dotyczących
poz. 308-312 kosztorysu to podnosi on fakt, iż Zamawiający nie sprecyzował, co oznacza
„wycena na podstawie analizy własnej”. W związku z tym Odwołujący wycenił tę pozycję jako
całość. według analizy własnej nie wyodrębniając stawki roboczogodziny.
Zamawiający – wniósł o oddalenie odwołania podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i
wskazał ,że podstawą odrzucenia oferty był brak podania wartości poszczególnych
składników cenotwórczych w poz 308-312 kosztorysu ofertowego. Zamawiający w żadnym
punkcie kosztorysu ofertowego, który złożył wykonawca, nie wyłączył podawania w pełni
składników cenotwórczych danej pozycji. Wskazuje, że Odwołujący w wielu pozycjach
złożonej oferty dokonywał jej wyceny w oparciu o analizę własną i prawie w każdej z tych
sytuacji podawał wszystkie składniki cenotwórcze, za wyjątkiem pozycji 308-312, która była
przedmiotem odrzucenia oferty. Podaje, że podanie konkretnego składnika cenotwórczego
jest dla Zamawiającego bardzo istotne, gdyż przy rozbiciu kosztów danej pozycji na
elementy składowe ceny mają możliwość monitorowania jakość montowanego sprzętu.
Podaje, że w kwestii zawyżenia pozycji z 5 do 6 odnoszącej się do grzejników, to ten fakt nie
miał zasadniczego znaczenia dla odrzucenia oferty Odwołującego, a był on tylko
wskaźnikiem poglądowym niestaranności sporządzenia oferty przez Odwołującego.
Ponadto nadmienia, że gdyby przy prawidłowym sporządzeniu oferty i wykazaniu wszystkich
kosztów, które Odwołujący winien był zawrzeć w ofercie, to mogłoby się okazać, że oferta
złożona przez Odwołującego wcale nie byłaby najtańsza.
Przystępujący; poparł stanowisko zamawiającego i wskazał ,że oferta odwołującego przy
ujęciu w ofercie wszystkich wymaganych składników kosztów, wcale nie byłaby ofertą
najtańszą. Jako przykład podał , że gdyby poz. 308 -312 zawierała nie tylko koszt
materiałow pomocniczych ale również koszt materiałów i robocizny , to zamiast podanej
wartości 22 680 zł, powinna oscylować około 220 340 zł, gdyż taki rząd wielkości ceny
podali za te pozycje pozostali oferenci, a Ooerta odwołującego była tańsza od oferty
wybranej tylko o kwotę około 98 tys. złotych.

Izba zważyła, co następuje:
Odwołujący się posiada interes prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Oferta
Odwołującego się zawiera najniższą cenę. Cena zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartych
w ogłoszeniu i siwz stanowiła jedyne kryterium oceny ofert, zatem potwierdzenie zarzutów
odwołania stwarza Odwołującemu możliwość uzyskania zamówienia.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie
Odwołujący opiera swoje odwołanie na zarzucie naruszenia przez zamawiającego art.
87 ust.2 pkt. 3 uPzp który brzmi – ‘”zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty’”. Przepis ten budzi wątpliwości
interpretacyjne, gdyż trudno jest jednoznacznie określić na czym mogą polegać nieistotne
zmiany w treści umowy nie będąc równocześnie oczywistymi omyłkami pisarskimi i
oczywistymi omyłkami rachunkowymi, gdyż te jako wymienione przez ustawodawcę w
osobne pozycji nie mogą być tożsame z „innymi omyłkami”. Jednakże wspólną cechą jest
określenie, iż jest to również „omyłka” jakiej dopuścił się wykonawca w składanej ofercie.
Będzie to niedokładność spowodowana niezawinionym błędem osoby lub urządzenia
technicznego, np. programu komputerowego. Omyłką w tym znaczeniu nie będzie
celowe, chociażby wynikające z niewiedzy działanie człowieka. Omyłki, o których mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł
dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. Ich
poprawa winna mieć charakter czysto techniczny a nie wynikający z nowego
oświadczenia woli składającego ofertę. Wobec takiej analizy znaczenia pojęcia „inna
omyłka” Izba stanęła na stanowisku iż działanie odwołującego polegające na celowym
nieujęciu w poz.308-312 kosztorysu ofertowego kosztu robocizny jest błędem co do faktu,
odwołującego, spowodowanym przyjęciem nieuzasadnionego stanowiska iż, cyt. „regułą
jest iż dostawca kolumn w cenę dostawy ma wkalkulowany również montaż, wiąże się to
m.in. z udzielaną gwarancją producenta obejmującą zarówno urządzenie jak i prawidłowy
jego montaż .Dlatego też Odwołujący dokonujących wyceny tych pozycji przedmiarowych
wskazał w swoim kosztorysie ofertowym jedynie wycenę materiałów pomocniczych”
Nie jest dopuszczalne, w ocenie Izby, uznanie za omyłkę w treści oferty będącej
oświadczeniem woli wykonawcy, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, braku wyceny
którejś z pozycji kosztorysu ofertowego. Brak wskazania ceny jednostkowej, uniemożliwia
dokonanie wyceny pozycji, a zatem zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści
oświadczenia woli. W takim przypadku konieczne byłoby uzupełnienie treści oferty po
upływie terminu do jej złożenia przez wskazanie ceny jednostkowej i oznaczałoby
prowadzenie niedozwolonych negocjacji z wykonawcą. Celem regulacji art. 87 ust. 2 ustawy
Pzp, nie jest poprawianie wszystkich braków i błędów oferty, lecz umożliwienie
zamawiającemu poprawienie niektórych omyłek w treści oferty, niepowodujących istotnych
zmian w jej treści. Wystąpienie omyłki nie może pozostawiać wątpliwości co do zamierzonej
treści oświadczenia wykonawcy, a ten w niniejszej sprawie przyznał, że pominął całą
omawianą pozycję w kosztorysie. Brak wskazania ceny robocizny, niezależnie od wielkości
jej wpływu na wartość oferty, nie jest omyłką lecz istotnym brakiem oświadczenia woli, nie
mieszczącym się w pojęciu art.. 87 ust.2 pkt 3 uPzp. Również analiza różnicy w wartości
pozycji kosztorysu odwołującego w poz. 308-312 ,do wartości tych pozycji w pozostałych
złożonych ofertach wskazuje ,że ingerencja zamawiającego powodowałaby istotną zmianę
w treści oferty, gdyż wskutek podania przez odwołującego w w/w pozycjach tylko kosztu
materiałów pomocniczych, wartość tych pozycji kosztorysu odwołującego wynosi około 1/10
wartości tych pozycji w innych ofertach.
W zakresie braku poprawienia przez zamawiającego poz.308-312 kosztorysu ofertowego
Izba uznała, że zamawiający nie naruszył postanowień art.87 ust.2 pkt.3 uPzp.co skutkuje
oddaleniem odwołania.
W zakresie braku poprawienia przez zamawiającego omyłki w kosztorysie ofertowym w
części sanitarnej w poz. 158 i 176 dotyczącej omyłkowego przyjęcia przez odwołującego
kosztu montażu 6 zamiast 5 sztuk grzejników stalowych , Izba stanęła na stanowisku iż na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, omyłka w tym zakresie, była możliwa do
poprawienia gdyż nie wymagała pozyskiwania w tym celu dodatkowych informacji od
wykonawcy, z uwagi na to, że w ofercie wskazano ceny jednostkowe tych elementów, a
zatem możliwe jest uzyskanie właściwego kosztu 5 sztuk grzejników w drodze prostego
działania arytmetycznego.
Stanowisko Izby uzasadnia również fakt ,że w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający określił wprost wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia jako kosztorysowe. Brak wyceny wszystkich wymaganych pozycji kosztorysu
może nie tylko utrudnić, ale wręcz uniemożliwić prawidłowe rozliczenie wykonanych robót.
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zna pojęcia – jak w prawie cywilnym –
częściowego uwzględnienia odwołania, wobec tego oddalenie chociaż jednego zarzutu
żądania wskazanego w odwołaniu skutkuje oddaleniem całego odwołania.
Tym samym wobec braku podstaw do zastosowania art. 87ust.2 pkt.3 uPzp oferta
odwołującego została zasadnie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 u Pzp.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 192 ust.1 u Pzp orzeczono jak w sentencji.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.192 ust. 9 i10 ustawy
pzp. oraz zgodnie z przepisem § 5 pkt.1 i 2 i § 3 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U. Nr 41 poz. 238)


………………………………