Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 817/10

POSTANOWIENIE
z dnia 18 maja 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Honorata Łopianowska
Członkowie: Jolanta Markowska
Agata Mikołajczyk

Protokolant: Mateusz Michalec

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 18 maja 2010 r. odwołania wniesionego
przez Konsorcjum firm: CA Consulting S.A., ComArch S. A., ITTI Sp. z o.o.,; 02-001
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 protestu z dnia 8
kwietnia 2010 r.


orzeka:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum firm: CA Consulting S.A., ComArch S. A.,
ITTI Sp. z o.o.,; 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

U z a s a d n i e n i e

Odwołujący, tj. Konsorcjum firm: CA Consulting S.A., ComArch S. A., ITTI Sp. z o.o.,;
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, oświadczeniem złożonym
w piśmie z dnia 17 maja 2010 r., doręczonym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
drogą faksową w dniu 17 maja 2010 r., tj. przed otwarciem posiedzenia Izby, cofnął
odwołanie złożone w dniu 29 kwietnia 2010 r. (nadanie przesyłki w urzędzie pocztowym
operatora publicznego) w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Audyt Systemów Informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ogłoszenie o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 7 sierpnia 2009 r., nr 2009/S 150-219692).

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1 zdanie drugie oraz
art. 191 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - wobec wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez Izbę odwołanie, przed dniem
29 stycznia 2010 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009
r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 223, poz. 1778) w brzmieniu dotychczasowym, tj. sprzed wejścia w życie
wskazanych przepisów - postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………