Pełny tekst orzeczenia

KIO 1236/10 1
Sygn. akt: KIO 1236/10

POSTANOWIENIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Agnieszka Trojanowska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu 30 czerwca 2010 r.
w Warszawie odwołania w dniu 18 czerwca 2010 r. przez LINTER spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łobzowie w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna w Bogdance
postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz LINTER spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łobzowie kwoty 15 000 zł. 00 gr. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy)

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.


………………………………

Skład orzekający Izby
KIO 1236/10 2
U z a s a d n i e n i e
W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że wobec wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez Izbę odwołanie po dniu
29 stycznia 2010 r., w którym weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 223, poz. 1778) do jego rozpoznania mają zastosowanie przepisy tej ustawy
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm,
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego zostało
wszczęte przez zamawiającego – Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna w Bogdance
ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 czerwca 2010r. za
numerem 2010/S 112-170673. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz) w tym
dniu zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.lw.com.pl.
Na treść ogłoszenia i siwz odwołanie w dniu 18 czerwca 2010r. – wpływ bezpośredni do Izby -
LINTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łobzowie, zwany dalej
odwołującym Odwołujący podniósł zarzuty w odniesieniu do do ogłoszeniach do pkt. III.2.1 pkt.
4 o treści
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali minimum dwa zamówienia
obejmujące dostawę przenośników taśmowych o długości powyżej 1500 m i szerokości
taśmy minimum 1200 mm, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych.
I w zakresie pkt III.2.3 o treści
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zamówień obejmujących dostawę przenośników taśmowych o długości powyżej 1500 m i
szerokości taśmy minimum 1200 mm, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach
górniczych, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie
Oraz w odniesieniu do siwz do rozdziału V pkt 1 ppkt. 4 o treści
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali minimum dwa zamówienia
KIO 1236/10 3
obejmujące dostawę przenośników taśmowych o długości powyżej 1500 m i szerokości
taśmy minimum 1200 mm, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych.
i w zakresie rozdziału VI pkt. 1 ppkt. 9
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
zamówień obejmujących dostawę przenośników taśmowych o długości powyżej 1500 m i
szerokości taśmy minimum 1200 mm, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach
górniczych, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Odwołujący zarzucił
- naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 USTAWY poprzez nierówne traktowanie wykonawców
oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
- naruszenia art. 29 ust 2 USTAWY poprzez zastosowanie w opisie wymagań w ogłoszeniu i
SIWZ kryteriów które jako nieproporcjonalne naruszają uczciwą konkurencję
Wniósł o uwzględnienie odwołania , obciążenie zamawiającego kosztami postępowania i
dokonanie zmiany treści powyższych postanowień w następujący sposób :

Pkt III.2.1.pkt4
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali minimum dwa
zamówienia obejmujące dostawę przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum
1200 mm przeznaczonych do prac podziemnych w zakładach górniczych.
Pkt III. 2.3.
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zamówień
obejmujących dostawę przenośników taśmowych szerokości taśmy minimum 1200 mm
przeznaczonych do pracy w podziemnych w zakładach górniczych, (...)
Rozdział V pkt 1 ppkt 4
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali minimum dwa
zamówienia obejmujące dostawę przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum
1200 mm przeznaczonych do prac podziemnych w zakładach górniczych.
Rozdział VI pkt 1. Ppkt 9
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zamówień obejmujących
KIO 1236/10 4
dostawę przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum 1200 mm
przeznaczonych do pracy w podziemnych w zakładach górniczych, (...)
Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu odwołującego uprawnionego do
jednoosobowej reprezentacji zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, zgodnie
z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została zamawiającemu
przesłana w dniu 18 kwietnia 2010r.
W dniu 18 kwietnia 2010r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania
oraz wezwał ich do wzięcia udziału w postępowaniu.
W dniu 28 czerwca 2010r. zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie i postanowił
zmienić warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia poprzez
modyfikację treści ogłoszenie i siwz, zgodnie z wnioskiem odwołującego w następujący
sposób :
Zapis aktualny : „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali minimum dwa
zamówienia obejmujące dostawę przenośników taśmowych o długości powyżej 1500 m i
szerokości taśmy minimum 1200 mm, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach
górniczych”
Treść zapisu po dokonaniu modyfikacji : „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy:
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali minimum dwa
zamówienia obejmujące dostawę przenośników taśmowych o szerokości taśmy minimum
1200 mm przeznaczonych do prac podziemnych w zakładach górniczych”.
Zamawiający wskazał, ze powyższa modyfikacja wpływa na zmianę treści rozdziału VI pkt 1
ppkt. 9 oraz załącznika nr 4 do siwz.
Odpowiedź została podpisana przez dwóch członków zarządu zamawiającego.
Izba ustaliła, że do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowym, trzydniowym
terminie, tj. do dnia 21 czerwca 2010 r. żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do
postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 2 ustawy Pzp).

Izba, porównując brzmienie kwestionowanego warunku udziału w postępowaniu
w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy, zawartego w sekcji III.2.1.4 i III.2.3
ogłoszenia o zamówieniu (2010/S 112-170673) oraz Rozdziale V pkt 1. ppkt 4 i VI pkt. 1
ppkt. 9 SIWZ z brzmieniem, którego żąda Odwołujący uznała, że we wszystkich
przypadkach odwołujący domaga się modyfikacji warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego wymaganego przez zamawiającego doświadczenia oraz dokumentów
KIO 1236/10 5
mających służyć potwierdzeniu spełniania tego warunku. Odwołujący oczekiwał modyfikacji
poprzez usunięcie z warunku jak i opisu, co powinien potwierdzać dokument - wykaz
wykonanych dostaw wymogu wykazania się dostawą przenośników taśmowych o długości
powyżej 1500m.
Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu
stanowiska Odwołującego uznał słuszność argumentacji Odwołującego (str. 2 odpowiedzi)
oraz zobowiązał się do modyfikacji SIWZ i ogłoszenia w brzmieniu usuwającym zapis o
długości przenośnika taśmowego powyżej 1500m, to stwierdzić należy, że Zamawiający
uznał w pełni zarzuty Odwołującego oraz uczynił zadość żądaniom Odwołującego.
Zamawiający zobowiązał się do dokonania zamian zarówno w ogłoszeniu jak i w siwz oraz
modyfikacji wszystkich postanowień tych dokumentów przetargowych, które wiążą się z
przedmiotowym wymogiem doświadczenia.

Wobec ustalenia, że:
1. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniug,
2. po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca
skład orzekający Izby stwierdził, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego skład orzekający Izby uwzględnił
okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 ust. 1 ustawy
Pzp, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).


………………………………

Skład orzekający Izby