Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/2065/10

POSTANOWIENIE
z dnia 5 października 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafraniec

Protokolant: Paulina Zalewska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 5 października 2010 r.
w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 23 września 2010 r. przez Piotra
Fabijańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Clean Service Piotr
Fabijański, 05-500 Piaseczno, Chyliczki, Melanii 21 B w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. do kosztów postępowania odwoławczego zalicza wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez Piotra
Fabijańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Clean Service
Piotr Fabijański, 05-500 Piaseczno, Chyliczki, Melanii 21 B,
3. zasądza od Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, Al. Jerozolimskie
97, 00-909 Warszawa na rzecz Piotra Fabijańskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Clean Service Piotr Fabijański, 05-500 Piaseczno,
Chyliczki, Melanii 21 B kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych
zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty obejmujące uiszczony przez
Wykonawcę wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………
Sygn. akt: KIO/2065/10

U z a s a d n i e n i e

Skład orzekający Izby ustalił, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Wykonanie usługi
stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych utwardzonych
w kompleksach wojskowych w Grójcu i Ogrodzienicach administrowanych przez WAK
Grójec”, zostało wszczęte przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie, zwany dalej:
„Zamawiającym”, w dniu 20 lipca 2010 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
W dniu 15 lipca 2010 r. powołane ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający przekazał
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w wyniku czego ukazało się ono
w dniu 20 lipca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2010/S 138-212457).
W dniu 21 września 2010 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy: Piotrowi
Fabijańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Clean Service Piotr
Fabijański informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W dniu 23 września 2010 r. powołany Wykonawca wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia
oferty złożonej przez Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski MOP 83 Sp. z o.o. Zarzucał
on Zamawiającemu naruszenie postanowień art., 7 ust. 1 i 3, 89 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 6) i 8) i
91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Uwzględniając powyższe Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert, odrzucenia oferty złożonej
przez Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski MOP 83 Sp. z o.o. oraz dokonanie wyboru
oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej.
W dniu 23 września 2010 r. Zamawiający otrzymał kopię odwołania.
Zamawiający w dniu 24 września 2010 r. za pośrednictwem faksu przekazał kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
wzywając jednocześnie tych Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
Izba ustaliła, że w ustawowym, trzydniowym terminie, tj. w dniu 27 września 2010 r.
Wykonawca: Zakład Sprzątania Wnętrz Józef Jankowski MOP 83 Sp. z o.o. doręczył
za pośrednictwem faksu Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie przystąpienia
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. W tym samym dniu przekazał
on kopie powołanego zgłoszenia tak Zamawiającemu, jak i Odwołującemu. W oryginale,
w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem Odwołującego, powołane
przystąpienie zostało doręczone Prezesowi Izby w dniu 1 października 2010 r., a tym samym
po upływie określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp terminu na zgłoszenie przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
Wobec powyższego Izba uznała, iż Wykonawca Zakład Sprzątania Wnętrz Józef
Jankowski MOP 83 Sp. z o.o. nie uzyskał statusu uczestnika postępowania odwoławczego.
W dniu 5 października 2010 r., po rozpoczęciu posiedzenia Izby z udziałem stron,
Zamawiający przedłożył Izbie na piśmie oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności okoliczność, że w terminie
określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie przystąpił w sposób skuteczny żaden
z Wykonawców, Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania odwoławczego.
W oparciu o § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz.U. Nr 48 poz. 280),
ogłoszenie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu
niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Izby, a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu.
Odpis postanowienia przesyła się stronom postępowania odwoławczego.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu
o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), a w szczególności § 5 ust. 1
pkt 1) powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy uwzględnienie
w całości zarzutów nastąpiło po rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza
koszty od Zamawiającego na rzecz Odwołującego.

Przewodniczący:

………………………………