Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 127/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący:

SSA Piotr Wójtowicz (spr.)

Sędziowie:

SA Joanna Skwara-Kałwa

SO del. Tomasz Ślęzak

Protokolant:

Małgorzata Korszun

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa Samorządu Województwa (...) Urzędu Pracy w K.

przeciwko Agencji (...) Spółce Akcyjnej w J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 20 września 2012 r. sygn. akt I C 154/12,

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżony wyrok i pozew odrzucić.

Sygn. akt I ACa 127/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w uwzględnieniu powództwa Samorządu Województwa (...) (...) Urzędu Pracy w K., zasądził na jego rzecz od pozwanej Agencji 93045,50 zł z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia 22 września 2006 r. oraz orzekł o kosztach.

Apelację od opisanego wyżej wyroku wniosła pozwana, która domagała się jego zmiany przez oddalenie powództwa lub jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Udział w postępowaniu cywilnym brać udział mogą wyłącznie te podmioty, które maja zdolność sądową. Zgodnie z art. 64 k.p.c. zdolność taką mają osoby fizyczne i prawne (§1), nie będące osobami prawnymi jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (§1 1 ), a także dopuszczone do działania organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej (§2). Działający w sprawie niniejszej po stronie powodowej podmiot (tak jak został oznaczony) nie należy do żadnej spośród wymienionych w art. 64 k.p.c. kategorii. Z pewnością wszak nie jest on osobą fizyczną ani organizacją społeczną, nie jest jednak też osobą prawną ani taką jednostką organizacyjną, której ustawa przyznałaby zdolność prawną.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osobowość prawną mają jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. W art. 164 ust. 1 Konstytucja określa jedną tylko jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, określenie innych jednostek tego samorządu pozostawiając ustawie (ust.2). Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590) powołana została jednostka samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Jednostką tą jest jednak nie Samorząd Województwa (któremu ustawa przyznaje uprawnienia zarządcze i administracyjne), a samo województwo, któremu w rozdziale 4 ustawa przyznaje prawa majątkowe, wypełniając w ten sposób dyspozycję art. 165 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

W sprawie niniejszej z powództwem wystąpił dysponujący fachową obsługą prawną podmiot określający sam siebie jako Samorząd Województwa (...) (z dodatkowym zbędnym wskazaniem (...) Urzędu Pracy), nie było zatem rzeczą rozpoznających sprawę sądów dociekanie, czy nie chodziło o ukryty pod tą nazwą inny podmiot, dysponujący osobowością prawną. Nie sposób też w obowiązujących przepisach doszukać się norm, które, przy braku osobowości prawnej, zdolność prawną przyznałyby samorządowi województwa lub jednej z jednostek organizacyjnych tego samorządu, jaką jest urząd pracy.

Skoro pozew wniesiony został przez podmiot nie dysponujący zdolnością sądową, a brak tej wymaganej normą art. 64§1 1 k.p.c. przesłanki procesowej jest nieusuwalny w sposób określony w art. 70§1 k.p.c., należało go na podstawie art. 199§1 pkt 3 k.p.c. odrzucić.

Zaistnienie przesłanek do odrzucenia pozwu uczyniło zbędnym dociekanie, czy w imieniu Samorządu Województwa (...) działał w sprawie należycie umocowany pełnomocnik; dla porządku zatem jedynie wskazać warto, że w świetle znajdującego się na karcie 6 akt pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi (...) Urzędu Pracy jego upoważnienie do udzielania pełnomocnictw procesowych jest co najmniej wątpliwe.

Z powyższych względów na podstawie art. 386§3 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.