Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 691/11

WYROK
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
Protokolant: Paweł Nowosielski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2011 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: THALES Polska Sp. z o.o., ul. Zachodnia 15,
60-701 Poznań, Polska (pełnomocnik), TRAKCE-TOR Sp. z o.o., ul. Pokoju 1, 43-400
Cieszyn, Polska, TRAKCE, a.s., Hlávkova nr 428/3, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a
Přivoz, Czechy, adres pełnomocnika - ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań, w
postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bombardier
Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
(pełnomocnik), Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków,
Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-Projektowe SABEL, ul. Wagonowa 28B, 53-609
Wrocław, adres pełnomocnika - ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice, zgłaszających
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:
1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: THALES Polska Sp. z o.o., ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań, Polska
(pełnomocnik), TRAKCE-TOR Sp. z o.o., ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn, Polska,

TRAKCE, a.s., Hlávkova nr 428/3, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a Přivoz, Czechy,
adres pełnomocnika - ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: THALES Polska Sp. z o.o., ul. Zachodnia 15,
60-701 Poznań, Polska (pełnomocnik), TRAKCE-TOR Sp. z o.o., ul. Pokoju 1, 43-400
Cieszyn, Polska, TRAKCE, a.s., Hlávkova nr 428/3, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a
Přivoz, Czechy, adres pełnomocnika - ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań tytułem wpisu od
odwołania,

2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: THALES
Polska Sp. z o.o., ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań, Polska (pełnomocnik), TRAKCE-
TOR Sp. z o.o., ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn, Polska, TRAKCE, a.s., Hlávkova nr 428/3,
702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a Přivoz, Czechy, adres pełnomocnika - ul.
Zachodnia 15, 60-701 Poznań na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszy
wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący:
………………………………

Sygn. akt KIO/691/11

UZASADNIENIE


Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie:
THALES Polska Sp. z o.o., TRAKCE-Tor Sp. z o.o., TRAKCE, a.s. - wniósł
odwołanie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji z siedzibą w Warszawie, o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane – pn. Projekt i zabudowa urządzeń
sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych
w ramach projektu POliŚ 7.1-4 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław
- Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego”, numer
referencyjny: IRZRf-216-01/10-POIiŚ 7.1-4.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE w dniu
24 listopada 2010 r. nr 2010/S 228-348499.

Odwołanie dotyczy niezgodnej z przepisami ustawy czynności, podjętej przez
zamawiającego polegającej na:
1) wykluczeniu odwołującego z postępowania i uznaniu jego oferty za odrzuconą,
2) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. oraz Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-
Projektowe SABEL, zwanych w dalej części konsorcjum Bombardier, konsorcjum lub
wykonawcą, jako oferty najkorzystniejszej, pomimo przesłanek do wykluczenia tego
wykonawcy oraz odrzucenia jego oferty,
3) odmowie ujawnienia odwołującemu dokumentów złożonych przez konsorcjum
Bombardier, mimo iż nie zawierały one tajemnicy przedsiębiorstwa, korzystającej z
ochrony prawnej.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej w dalszej części „ustawą”:
1. W odniesieniu do odwołującego:
1) art. 24 ust. 2 pkt 4 przez uznanie, że odwołujący nie wykazał spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie wykazał, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na dzień składania ofert,
2) ewentualnie art. 26 ust. 4 przez zaniechanie wezwania odwołującego do
złożenia wyjaśnień w zakresie oświadczenia o posiadanych uprawnieniach przez
osoby wskazane do realizacji zamówienia.

2. W odniesieniu do konsorcjum Bombardier:
1) art. 24 ust. 2 pkt 1 przez nie dokonanie wykluczenia z postępowania pomimo,
że wykonawca posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobą uczestniczącą
bezpośrednio w czynnościach związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania,
2) art. 24 ust. 2 pkt 4 przez nie dokonanie wykluczenia z udziału w postępowaniu
pomimo nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) art. 89 ust. 1 pkt 2 przez nie dokonanie odrzucenia oferty, pomimo, iż
zaoferowany system nie spełnia wymagań opisanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (w skrócie siwz), co powoduje, że oferta jest niezgodna z
siwz,
4) art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503, z późn.
zm.), zwanej uoznk, przez nie dokonanie odrzucenia oferty wykonawcy pomimo, iż
jego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na utrudnianiu innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku, przez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich
wytworzenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców,
5) art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 przez nie dokonanie prawidłowej
oceny oferty i wyjaśnień złożonych przez wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny i
zaniechanie uznania, że oferta zawiera rażąco niską cenę, a w konsekwencji
zaniechanie odrzucenia oferty,

6) art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 96 ust. 3 przez nie odtajnienie części informacji
objętych wyjaśnieniami wykonawcy z dnia 24 lutego 2011 r. dotyczącymi rażąco
niskiej ceny, a także oświadczenia złożonego wraz z wyjaśnieniami z dnia 25 lutego
2011 r. pomimo, że informacje nie spełniają warunków umożliwiających uznanie, że
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
- a także:
7) art. 7 ust. 1 ustawy przez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania i uznania
oferty za odrzuconą,
2) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
3) powtórzenia czynności oceny i wyboru ofert,
4) wykluczenia konsorcjum Bombardier z postępowania, ewentualnie odrzucenia
oferty tego wykonawcy,
5) wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej,
6) odtajnienia informacji, które wykonawca zastrzegł jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, a objętych wyjaśnieniami z dnia 24 lutego 2011 r. oraz 25 lutego
2011 r.

W uzasadnieniu odwołania odwołujący umotywował zarzuty następująco.

1. W zakresie wykluczenia z postępowania i uznania oferty odwołującego za
odrzuconą.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z żądaniem zamawiającego zawartym w pkt 9.1.2.
lit. b siwz (instrukcja dla wykonawców) na potwierdzenie wymagań zawartych w pkt
8.2.2. złożył załącznik nr 4, w którym podał wymagane informacje. Zamawiający
wezwał odwołującego pismem z dnia 22 lutego 2011 r. do złożenia wyjaśnień i
uzupełnienia dokumentów powołując się na pkt 9.1.2. lit. b siwz oraz stwierdził, że w
dokumentach odwołującego brak jest oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. W
piśmie z dnia 1 marca 2011 r., w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,
odwołujący oświadczył, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w tym wskazane w załączniku nr 4 posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Pomimo tego zamawiający pismem z dnia 22 marca 2011 r. zawiadomił
odwołującego o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy podając
w uzasadnieniu, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenie, w zakresie
posiadania przez wskazane w ofercie osoby wymaganych uprawnień, nie potwierdza
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Odwołujący uznał czynność za sprzeczną z prawem podając, że oświadczenie o
wymaganej treści wynikało z załącznika nr 4, a także z innych dokumentów,
uzupełnienie zostało złożone w dacie właściwej dla jego wystawienia w związku z
wezwaniem zamawiającego, nie mogło być wystawione z datą wsteczną.
Zamawiający mając wątpliwości, w ocenie odwołującego, powinien był wezwać do
złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy.

2. Zarzuty dotyczące konsorcjum Bombardier i złożonej przez tego wykonawcę
oferty.
1) Zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, pomimo posługiwania się w
celu sporządzenia oferty, osobą uczestniczącą bezpośrednio w czynnościach
związanych z przygotowaniem postępowania.
Odwołujący podał, że Jacek Małas, projektant i inżynier z zakresu sterowania ruchem
kolejowym, długoletni pracownik Romana Sabata, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-Projektowe SABEL
(jednego z członków Konsorcjum Bombardier), zajmował się przygotowaniem
dokumentacji projektowej w postępowaniu. Wiedza jaką posiadał pracownik
wykonawcy, ułatwiła konsorcjum przygotowanie oferty i miała istotny wpływ na
zaoferowaną cenę. Zaniechanie wykluczenia wykonawcy stanowi naruszenie art. 24
ust. 2 pkt 1 ustawy.
2)Zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, pomimo nie wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy.

Odwołujący wskazał, że zamawiający wymagał w punkcie 8.2.1 siwz (instrukcja dla
wykonawców), potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
przez wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
zmówienia lub zamówień obejmujących łącznie co najmniej wykonanie: (…)
- wyposażenia 3 obiektów stacyjnych w urządzenia telekomunikacyjne (…).
Wykonawca wskazał w poz. 5 wykazu Projekt nr 2001/PL/16/PT/013-01A
Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec – Legnica: ”Wykonanie
projektu i budowy urządzeń sterowania ruchem i łączności LOT A”.
Odwołujący zarzucił, że wskazany w drugiej kolumnie wykazu zakres rzeczywiście
wykonanych prac jest niespójny z wskazanym w ostatniej kolumnie warunkiem, jaki
ma potwierdzać.
Ponadto, z treści referencji przedłożonej na potwierdzenie należytego wykonania
usług podanych w punkcie 5 wykazu nie wynika, by faktycznie wykonawca wyposażył
3 obiekty stacyjne w urządzenia telekomunikacyjne.
W treści referencji wskazano jedynie, iż w zakresie teletechniki wykonane zostały:
- budowa kabli teletechnicznych i światłowodowych OTK td 24j - 156 km;
- budowa teletechnicznych kabli miejscowych TKM - 78 km.
W ocenie odwołującego, konsorcjum nie potwierdziło spełniania wskazanego
warunku, zatem powinno zostać wykluczone z postępowania.

3) Zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum, pomimo nie spełniania przez
zaoferowany system wymagań zamawiającego, co powoduje niezgodność oferty z
siwz.
Uzasadnienie odwołującego: zamawiający w siwz TOM III A /B CZĘŚĆ R -
Urządzenia automatyki kolejowej, Program funkcjonalno-użytkowy w pkt. 1.2.1.1 (str.
37) określił szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów
sterowania ruchem kolejowym wobec oferowanego przedmiotu zamówienia.
Przywołany został dokument pt.: „Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń
sterowania ruchem kolejowym - praca CNTK z lutego 1998r., zatwierdzona przez DG
PKP, Naczelny Zarząd Automatyki i Telekomunikacji, pismem nr KA2b-5400-01/98 z
dnia 1998-02-06”.
Po dokonanej modyfikacji siwz pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. zamawiający
wskazał, że „Dla systemów zdalnego sterowania wymagany jest 2 poziom

bezpieczeństwa w zakresie poleceń normalnych, a w zakresie poleceń specjalnych 4
poziom bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie
„Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem” Warszawa, luty
1998”.
Odwołujący ocenił, że zaoferowany przez konsorcjum Bombardier system sterowania
i kierowania ruchem kolejowym typu EbiScreen 3, posiadający świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia
ruchu kolejowego nr U/2007/0161, nie spełnia wymagań w zakresie 2 poziomu
bezpieczeństwa oraz 4 poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do poleceń
specjalnych.
W treści świadectwa dopuszczenia do eksploatacji systemu nie ma wyznaczonego
poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, w powszechnie dostępnej dokumentacji
technicznej systemu nie ma informacji o zastosowaniu rozwiązań, spełniających
wymagany poziom bezpieczeństwa pracy systemu.
Dla porównania wskazał, że w analogicznych dokumentach dotyczących systemu
oferowanego przez odwołującego (Command 900), takie informacje widnieją w
posiadanych świadectwach dopuszczenia typu eksploatacji urządzenia
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.
Wobec braku informacji o spełnianiu wymaganych norm dotyczących poziomów
bezpieczeństwa w dokumentach konsorcjum, w ocenie odwołującego, zamawiający
powinien był powziąć co najmniej wątpliwości co do spełniania przez wykonawcę
stawianych wymagań.
Odwołujący uznał, że oferta konsorcjum Bombardier jest niezgodna z siwz i powinna
zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

4)Zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Bombardier, pomimo zaoferowania
wykonania zamówienia za cenę dumpingową, co stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji.
W ocenie odwołującego wystąpiły przyczyny uzasadniające odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji. Odwołujący powołał się na art. 15 ust. 1 pkt 1 uoznk z którego wynika,
że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu
do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich

wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu
eliminacji innych przedsiębiorców.

5)Zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Bombardier, pomimo rażąco niskiej
ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Odwołujący podniósł, że wyjaśnienia złożone przez wykonawcę w piśmie z dnia 24
lutego 2011 r. w znacznej części zostały zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Pomimo braku możliwości zapoznania się z wyjaśnieniami
wykonawcy, odwołujący podał, że z rozeznania rynku branży kolejowej wynika, że
cena jest rażąco niska.
Wskazał art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podniósł, że zamawiający
w celu wyjaśnienia, czy zaoferowana cena powinna zostać uznana za rażąco niską,
powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Powołał się na przepis art. 90
ust. 2 ustawy określający zasady oceny wyjaśnień wykonawcy w przedmiocie rażąco
niskiej ceny oferty.
Powołał się orzecznictwo KIO (wyroki - z dnia 2 sierpnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP
1515/10 i z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 2604/10).
Odwołujący przedstawił analizę wartości na potwierdzenie zarzutu rażąco niskiej
ceny, wskazując, że wartość zamówienia prowadzonego postępowania została
ustalona na kwotę 299.045.608,00 zł, w tym wartość zamówień uzupełniających
23.000.000,00 zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał, iż
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 336.775.641,76
zł brutto.
Ceny ofert złożonych w postępowaniu kształtują się następująco:
1) konsorcjum Bombardier - 116.350.182,00 zł brutto.
2) odwołującego - 202.253.148,42 zł brutto.
Porównanie cen ofert do kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia wskazuje, iż cena przez konsorcjum stanowi 34,55% tej kwoty,
natomiast cena odwołującego 60,06%, co stanowi podstawę stwierdzenia, w ocenie
odwołującego, że zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Podał, że również znajomość rynku danej branży świadczy, że cena oderwana jest
od realiów rynkowych i niewiarygodna.

Dla porównania cen kształtujących się na rynku urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, odwołujący wskazał zamówienia udzielone przez zamawiającego (PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.) w latach 2010 - 2011. W analizie wziął pod uwagę
zamówienia o podobnym, bądź większym rozmiarze, by uwzględnić zjawisko efektu
skali, tj. im większe zamówienie tym niższa może być cena w przeliczeniu na
element jednostkowy (np. zwrotnicę).
Odwołujący podał, że zamawiający, w piśmie z dnia 30 marca 2011 r. stanowiącym
odpowiedź na wniosek odwołującego o udostępnienia informacji dotyczących
szacowania wartości zamówienia w postępowaniu, wskazał, że szacunkowe koszty
realizacji inwestycji przedłożone przez ekspertów były weryfikowane w oparciu o
realizowane i zrealizowane przez zamawiającego inwestycje o podobnym
charakterze i zakresie.
Zatem, odwołujący dokonując obliczeń odniósł ceny ofert w przedmiotowym
postępowaniu do cen oferowanych w postępowaniach zamawiającego
prowadzonych w latach 2010 - 2011:
a. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź - Etap II,
odcinek Warszawa Zach. - Skierniewice w ramach projektu „Modernizacja linii
kolejowej Warszawa - Łódź, Etap II, LOT-A - Odcinek Warszawa Zachodnia -
Skierniewice” - przetarg Skierniewice;
b. Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków -
Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków
Mydlniki (km 0,000 - 6,847 Linii nr 134) oraz (km 15,810 - 67,636 Linii nr 133) -
przetarg nr 4; Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, Odcinek Zabrze - Katowice –
Kraków – przetarg nr 1 modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa - Trzebinia
(km 15,810 - 29,110 linii nr 133); Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec Jęzor (km 0,000
- 6,847 linii nr 134 ) - przetarg nr 1; Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek
Zabrze - Katowice – Kraków - Modernizacja odcinka: Trzebinia - Krzeszowice (km
29,110 - 46,700 linii nr 133) - przetarg nr 2; Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,
odcinek Zabrze - Katowice – Kraków- przetarg nr 3 - Modernizacja odcinka:
Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy (km 46,700 - 67,200 linii nr 133) - przetarg
nr 3.
c. Przedmiotowe postępowanie.
Ad. a. Odcinek Warszawa - Skierniewice zawierający w zakresie zabudowę urządzeń
automatyki kolejowej dla 5 stacji o łącznej liczbie 141 scentralizowanych zwrotnic

oraz Lokalne Centrum Sterowania (LCS) był realizowany za wynagrodzeniem
wykonawcy w kwocie 112.450.000,00 zł netto (branża automatyki kolejowej). Kwota
ta w przeliczeniu na jedną zwrotnicę wynosiła ok. 797.518,00 zł netto.
Ad. b. Odcinek Zabrze - Katowice - Kraków (realizowany w ramach przetargów - nr 1,
nr 2, nr 3 oraz nr 4) był zadaniem, zawierającym zabudowę urządzeń automatyki
kolejowej dla 5 stacji o łącznej liczbie 271 scentralizowanych zwrotnic oraz Lokalne
Centra Sterowania (LCS). Odwołujący zsumował ceny i zakresy podane we
wszystkich czterech przetargach. Wziął pod uwagę najniższe ceny w złożonych w
ofertach wykonawców, którzy uzyskali zamówienia i obliczył łączną cenę netto
183.798.699,00 zł, którą podzielił przez 271 zwrotnic. Uzyskując średnią cenę
zwrotnicy ok. 678.224,00 zł netto.
Ad. c. W prowadzonym postępowaniu zakres zadania obejmował zabudowę
urządzeń automatyki kolejowej dla 7 stacji o łącznej liczbie 153 scentralizowanych
zwrotnic oraz Lokalne Centrum Sterowania (LCS).
Przyjmując ceny - konsorcjum Bombardier 67.777.262,60 zł netto i odwołującego
124.263.751,00 zł netto, w przeliczeniu na łączną ilość zwrotnic, średnia cena za
jedną zwrotnicę wynosi ok. 443.000,00 zł netto w ofercie konsorcjum Bombardier i
812.181.00 zł netto w ofercie odwołującego.
N podstawie obliczonych wartości z punktów a, b, c odwołujący uzyskał średnią
arytmetyczną 682.730,00 zł.
Wskazał, że różnica pomiędzy ceną konsorcjum Bombardier i pozostałymi
wartościami jest na rażąco niskim poziomie - poniżej 35%.
Przy odrzuceniu skrajnie zaniżonej ceny konsorcjum Bombardier średnia cena
zwrotnicy uzyskana w wymienionych postępowaniach wynosiłaby 762.641,00 zł.
Oznaczałoby to, zdaniem odwołującego, że cena zaoferowana przez konsorcjum
Bombardier jest niższa o ponad 40% od ceny rynkowej. Odwołujący stwierdził, że
wyjaśnienia konsorcjum Bombardier z zakresie rażąco niskiej ceny nie są
wiarygodne. Nie odnoszą się do innych przetargów przywołanych w ich treści. Nie
wskazują podstaw do stwierdzenia ogromnego wzrostu konkurencji na rynku polskim
oraz znaczącej obniżki cen.
Odwołujący odniósł się również do twierdzenia zawartego w wyjaśnieniach z dnia 24
lutego 2011 r., iż w postępowaniu prowadzonym w 2009 r. na „Modernizację linii
kolejowej E30, etap II, pilotażowe wdrożenie ETRMS w Polsce na odcinku Legnica -
Węgliniec - Bielawa Dolna w części ETCS II” wygrywająca oferta stanowiła już tylko

43% szacowanej kwoty zamówienia. W ocenie odwołującego, porównywanie wyżej
wskazanego postępowania z postępowaniem prowadzonym jest nieuzasadnione z
uwagi na fakt, iż było to postępowanie o innym zakresie i dotyczyło odmiennej, nowej
na polskim rynku technologii, obejmowało pilotażowe wdrożenie ETRMS.
Odwołujący podsumował wywód, że uznając cenę oferty Konsorcjum Bombardier za
rażąco niską, zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy.

6) Nie odtajnienie przez zamawiającego dokumentów stanowiących część oferty
konsorcjum Bombardier, pomimo braku podstaw prawnych uzasadniających
utajnienie.
Odwołujący podniósł, iż dokonane przez konsorcjum zastrzeżenie informacji
zawartych w wyjaśnieniach z dnia 24 lutego 2011 r. jest nieuprawnione, zaś
informacje zawarte w tych dokumentach powinny zostać ujawnione.
Powołał się na treść art. 8 ust. 2 i 3 ustawy podnosząc, że zastrzeżeniu przez
wykonawców mogą podlegać wyłącznie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu uoznk.
Odwołujący wskazał, w odniesieniu do informacji zawartych w obu pismach, że
konsorcjum nie podało przyczyn objęcia informacji zastrzeżeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wykonawca podał wyłącznie, że tajemnica chroniona jest zarówno
przepisami prawa krajowego jak i regulacjami międzynarodowymi oraz, że nie
wyraża zgody na ich udostępnianie w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim.
Ponadto, wykonawca nie wykazał, że dokumenty objęte tajemnicą nie były ujawniane
w jakiejkolwiek formie poza postępowaniem oraz że konsorcjum podejmowało kroki
do zachowania tych informacji w poufności.
W ocenie odwołującego, informacje zawarte w wyjaśnieniach powinny zostać
odtajnione przez zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy, wykonawca
powinien zastrzec określone informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie od udziału w
postępowaniu. A contrario zamawiający ma obowiązek ujawnić te wszystkie
dokumenty, których treść nie została zastrzeżona w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uznał, że zastrzeżenie na etapie
składania wyjaśnień jest spóźnione i nieskuteczne.

7) Zarzut nie zachowania zasad równości wykonawców i uczciwej konkurencji.
Odwołujący podniósł także, iż zamawiający poprzez opisane działania i zaniechania
doprowadził do naruszenia zasad postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a mianowicie zasady równego traktowania wykonawców oraz
zachowania uczciwej konkurencji.
Za takim wnioskiem przemawia w szczególności fakt, iż działania zamawiającego
stanowiące nadmierny formalizm doprowadziły do wykluczenia odwołującego z
postępowania. Tymczasem pomimo licznych uchybień ze strony konsorcjum
Bombardier, zamawiający nie powziął przekonania o konieczności wykluczenia tego
wykonawcy z postępowania bądź odrzucenia jego oferty.

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
konsorcjum Bombardier wniósł o oddalenie odwołania uznając je za niezasadne.
Wskazał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zatem ma interes w
rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy.
Odwołujący posiada interes, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy, wnosząc
odwołanie, jest bowiem jednym z dwóch wykonawców uczestniczących w
postępowaniu i w razie udowodnienia, iż czynność zamawiającego polegająca na
wykluczeniu z postępowania ze skutkiem odrzucenia oferty oraz udowodnienia, że
wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego do postępowania
odwoławczego – konsorcjum Bombardier został dokonany z naruszeniem przepisów
ustawy, miałby możliwość uzyskania zamówienia.

1.Wykluczenie odwołującego z postępowania i uznanie oferty za odrzuconą. Odwołujący
udowodnił zarzut wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z
art. 26 ust. 3 ustawy oraz uznania oferty za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5
w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy, bez uprzedniego wyczerpania możliwości złożenia
wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy.

Ustalono w tym zakresie, że zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku
wynikającego z pkt 8.1.3 siwz i opisanego w pkt 8.2.2 lit.b, wymagał w pkt 9.1.2 lit. b
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (…) oraz
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. We wzorze
załącznika nr 4 w części B (część dotycząca sporu) siódmą kolumnę w tabeli
zatytułowano „Uprawnienia (kwalifikacje) zawodowe”. Nie wskazano w załączniku innego
miejsca, w którym należało złożyć wymagane oświadczenie. Z porównania treści pkt
9.1.2 lit. b oraz pkt 15 siwz (zawartość kompletnej oferty), nasuwa się wniosek, że
wymagane oświadczenia należało złożyć poprzez wypełnienie wskazanej kolumny w
załączniku nr 4. Odwołujący zamieścił w załączniku nr 4 złożonym wraz z ofertą
informację o uprawnieniach dotyczących wskazanych dwóch osób. Nie są to
szczegółowe informacje dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, jednakże nie sposób uznać, że zamieszczenie informacji
w załączniku wymaganym przez zamawiającego i w kolumnie do tego wskazanej,
świadczy o tym, że wykonawca pominął oświadczenie w przedmiocie wymaganych
uprawnień w dacie składania ofert. Wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3
i 4 ustawy (do złożenia wyjaśnień i/ lub uzupełnienia brakujących oświadczeń lub
dokumentów dotyczących złożonej oferty - pismo z dnia 22 lutego 2011 r.), zgodnie z pkt
3 pisma, dotyczyło złożenia oświadczenia (art. 26 ust. 3 ustawy), którego brakowało w
ofercie, co oznacza w ocenie Izby, że pomimo braku zakwestionowania treści złożonego
załącznika nr 4, zamawiający żądał złożenia oświadczenia niejako poza załącznikiem, w
sytuacji gdy taki wymóg nie wynikał z siwz.

Podnieść należy, że zgodnie opinią prawną UZP, z brzmienia przepisu art. 26 ust. 3
ustawy dotyczącego uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, zamawiający ma ustawowe upoważnienie i jednocześnie
obowiązek skierowania do wykonawców wezwania do uzupełnienia dokumentów tylko w
odniesieniu do tych dokumentów, które były przez zamawiającego pierwotnie wymagane

i które zostały wyraźnie określone treścią stosownej informacji zawartej w siwz
(www.uzp.gov. pl/opinie prawne).

Wobec złożenia załącznika nr 4, w którym została zawarta informacja dotycząca
uprawnień dwóch wskazanych w wykazie osób oraz potwierdzenia odwołującego
zawartego w piśmie z dnia 1 marca 2011 r. (odpowiedź na wezwanie), zamawiający był
jak najbardziej uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień
w wymaganym zakresie, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy. Również należy podnieść,
że w okresie jaki upłynął od terminu składania ofert do dnia 1 marca 2011 r. mało
prawdopodobne jest by nastąpiła zmiana w zakresie uprawnień, które zostały już
wskazane w ofercie. Uznanie, że odwołujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, które powoduje wykluczenie z postępowania ze skutkiem uznania oferty
za odrzuconą, było, w ocenie Izby, przedwczesne i powinno być poprzedzone
zastosowaniem wskazanej procedury.

KIO podnosi, że zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli
stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, rozumiany w myśl art. 2 pkt 7a ustawy,
jako dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego.

Zatem, dla uwzględnienia odwołania niezbędne było także wykazanie przez
odwołującego, że zamawiający naruszył przepisy ustawy poprzez zaniechanie czynności
wykluczenia konsorcjum Bombardier z postępowania ze skutkiem odrzucenia złożonej
oferty lub czynności odrzucenia oferty, na podstawie wskazanych w odwołaniu
przepisów (oferta wykonawcy zawiera niższą cenę stanowiącą jedyne kryterium oceny
ofert).
W ocenie Izby odwołujący nie udowodnił zarzutów podniesionych w tym zakresie w
odwołaniu.
1. Odwołujący nie potwierdził zasadności żądania wykluczenia wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 1 ustawy wobec posługiwania się osobą
uczestniczącą bezpośrednio w czynnościach związanych z przygotowaniem

prowadzonego postępowania w celu sporządzenia oferty.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Na podstawie opinii UZP
należy przyjąć, że interpretacja przepisu pozwala sformułować trzy przesłanki
pozytywne, których łączne wystąpienie powoduje konieczność wykluczenia z
postępowania wykonawcy, którego one dotyczą oraz jedną negatywną niweczącą
podstawę wykluczenia. Po pierwsze, wykluczeniu z postępowania podlegają
wykonawcy, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z prowadzonym
postępowaniem albo posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu czynności związanych z prowadzonym
postępowaniem. Po drugie, obowiązek wykluczenia dotyczy wykonawców, którzy (lub
osoby, którymi posługiwali się w celu sporządzenia oferty) brali udział w przygotowaniu
tego postępowania. Przez „przygotowanie postępowania” zgodnie z ustawą należy
rozumieć czynności podejmowane przez zamawiającego wymienione w Rozdziale II
„Przygotowanie postępowania”, art. 29 - 38 Pzp. Zaliczyć do nich należy: opis
przedmiotu zamówienia, w przypadku robót budowlanych - sporządzenie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-
użytkowego; oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku robót
budowlanych poprzez sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; przygotowanie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po trzecie, musi zachodzić bezpośredni
związek pomiędzy rezultatem pracy podmiotu uczestniczącego w postępowaniu
przygotowawczym a jego wykorzystaniem przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Przesłanka negatywna, stanowi, iż wystąpienie powyższych
okoliczności nie może stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania,
jeżeli udział tego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji. Wykładnią tej przesłanki
zajmował się Europejski Trybunału Sprawiedliwości i zgodnie z wyrokiem z dnia 3 marca
2005 r. (w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03 w postępowaniach Fabricom S.A.
przeciwko Państwu belgijskiemu) należy przyjąć, że brak jest podstaw do wykluczenia
wykonawcy, który spełnia przesłanki z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy bez umożliwienia tej

osobie wykazania, że w danym przypadku zdobyte przez nią doświadczenie nie mogło
zniekształcić konkurencji, co oznacza, że pozycja wykonawcy w postępowaniu - z uwagi
na opracowanie dokumentacji - nie jest korzystniejsza od innych wykonawców
uczestniczących w postępowaniu, którzy informacje o postępowaniu czerpali z siwz.
Sam udział w przygotowaniu postępowania np. poprzez opracowanie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi wystarczającej przyczyny wykluczenia
wykonawcy z postępowania, w którym zamawiający udziela zamówienia na wykonanie
robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Jeżeli udział wykonawcy nie stanowi
utrudnienia uczciwej konkurencji, brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy.
W toku rozprawy ustalono, że nie ma żadnych rozbieżności co faktu, że Jacek Małas brał
udział w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego (część R – urządzenia
automatyki kolejowej) oraz, że jest pracownikiem firmy Roman Sabat Biuro
Wdrożeniowo-Projektowe SABEL, uczestnika konsorcjum Bombardier.
Zbędny był zatem, dla potwierdzenia zatrudnienia wskazanej osoby w firmie, raport
detektywistyczny złożony przez odwołującego. Przystępujący w sposób przekonujący
wyjaśnił, wobec braku przeciwnego dowodu ze strony odwołującego, że w
przygotowaniu oferty, nikt poza pracownikami lidera konsorcjum Bombardier, tj.
Bombardier Transportation (ZWUS) - w osobach Małgorzaty Zębik i Andrzeja Lisa, nie
brał udziału. Ponadto, ofertę przygotowano w siedzibie lidera konsorcjum.
Odwołujący wskazywał w odwołaniu, że wiedza Jacka Małasa nabyta podczas
opracowania mogła mieć wpływ na cenę oferty, co nie zostało jednak potwierdzone w
toku rozprawy, zwłaszcza, że dokumentacja związana z przygotowaniem ofert została
udostępniona obu wykonawcom na równych zasadach oraz upubliczniona i ujawniona.
Ponadto program zawiera wyłącznie opis zakresu zadania, wymagań technicznych i
funkcjonalnych oraz ilustruje przykładowe rozwiązania. Dopiero przedmiotem zadania
jest szczegółowy projekt i zabudowa urządzeń (oświadczenia i informacje wyjaśniające z
dnia 4 kwietnia 2011 r. opracowane przez firmę Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-
Projektowe SABEL, złożone do akt sprawy).

2. Zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy przez zaniechanie wykluczenia
konsorcjum z udziału w postępowaniu, pomimo nie wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Zamawiający żądał wykazu wykonanych lub wykonywanych zamówień w ramach,

których wykonawca wykonał łącznie wyposażenia 3 obiektów stacyjnych w urządzenia
telekomunikacyjne (pkt 9.1.1 lit. a w zw. z pkt 8.2.1 lit. a siwz). Przystępujący złożył w
ofercie wykaz - załącznik nr 5, w którym wskazał 6 zamówień. Odwołujący
zakwestionował jedno zamówienie podane w poz. 5 podnosząc zarzut sprowadzający
się do stwierdzonych rozbieżności pomiędzy treścią kolumny 3 i 7 tabeli, co oznaczało w
ocenie odwołującego, że z opisanego przedmiotu wykonanych robót nie wynika
potwierdzenie wyposażenia 3 obiektów stacyjnych w urządzenia telekomunikacyjne, w
zestawieniu z listem referencyjnym z dnia 24.05.2010 r., w którym wskazano budowę
kabli teletechnicznych i światłowodowych oraz budowę teletechnicznych kabli
miejscowych o długości odpowiednio 156 i 78 km.
Przystępujący złożył umowę podwykonawczą z dnia 7 lipca 2005 r. wraz z załącznikiem
nr 1 oraz protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 6 sierpnia 2008 r. Zarówno w
załączniku nr 1 do umowy w pozycjach 1.3, 1.4, 1.5 (wskazanych przez
przystępującego) jak i w protokole odbioru końcowego w pkt 4 podano, że wykonawca
realizował wskazany zakres robót. Jednak z zawartego opisu nie wynika w sposób
niewątpliwy stwierdzenie wyposażenia 3 obiektów stacyjnych w urządzenia
telekomunikacyjne. Podnieść należy, że spośród podanych 6. zamówień w wykazie,
odwołujący analizował wyłącznie zamówienie podane w poz. 5 (oświadczenie złożone na
rozprawie). Natomiast na rozprawie wykazano, że zamówienie podane w poz. 1 wykazu
wykonawcy potwierdza spełnianie warunku w zakresie kwestionowanym przez
odwołującego (kolumna 7 tabeli w wykazie i referencje z dnia 8 maja 2007 r.), co
powoduje, że brak jest podstawy uwzględnienia żądania wykluczenia wykonawcy z
postępowania.

3. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 przez zaniechanie odrzucenia oferty, pomimo, że
zaoferowany system nie spełnia opisanych wymagań, co powoduje, że oferta jest
niezgodna z siwz.
W części 15 siwz pt. Zawartość oferty pkt j) oraz k) zamawiający wskazał, iż kompletna
oferta musi zawierać m.in. załączniki nr 10 i 11. Załącznik nr 10 dotyczy oświadczenia o
posiadaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji przez urządzenia, które wykonawca
zamierza zainstalować w ramach zamówienia, wydane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.94, z późn.
zm.). Załącznik 11 dotyczy wykazu systemów srk, łączności, DSAT oraz innych

przewidzianych do zabudowy w ramach zamówienia.
Wykonawca wypełnił załącznik nr 10 podpisując oświadczenie według wzoru
sporządzonego przez zamawiającego, że wszystkie urządzenia wymagane i oferowane
w postępowaniu posiadają świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 103, poz.1090, z
późn. zm.)
W załączniku nr 11 wykonawca zaoferował system zdalnego sterowania i kierowania
ruchem - urządzenie EbiScreen 3. Odwołujący zakwestionował urządzenie podając w
odwołaniu, że system nie spełnia 2 poziomu bezpieczeństwa w zakresie poleceń
normalnych i 4 poziomu w zakresie poleceń specjalnych. Przedłożył dwie strony grafiki
wersji elektronicznej przedstawiającej obraz stacji (odnoszący się do systemu EbiScreen
3), wyjaśniając, że na skutek wydania poleceń specjalnych obraz stacji wyświetlony na
monitorze jest częściowo zasłonięty przez polecenia dostępne, co powoduje, iż system
nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, z pewnością na poziomie 4, a po pewnej chwili
dodał, że również na poziomie 2.
Przystępujący w ramach złożonych wyjaśnień zakwestionował przedstawioną grafikę,
przy braku zaprzeczenia ze strony odwołującego, twierdząc, iż przedstawia ona
archiwalną wersję systemu.
Izba stwierdziła, że zamawiający pomimo, iż określił, że dla systemów zdalnego
sterowania wymagany jest 2 poziom bezpieczeństwa w zakresie poleceń normalnych, a
w zakresie poleceń specjalnych 4 poziom bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumencie „Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania
ruchem” Warszawa, luty 1998 (pismo z dnia 3 grudnia 2010 r.), nie żądał w siwz,
żadnego potwierdzenia ze strony wykonawców spełniania przez system wymagań w
zakresie poziomów bezpieczeństwa, poza złożeniem oświadczenia dotyczącego
świadectwa opisanego w załączniku 10. Zatem, zamawiający nie mając na etapie
badania ofert potwierdzenia, co do zgodności systemu z wymaganiami bezpieczeństwa,
nie miał możliwości odrzucenia oferty z tego powodu.
Mając na uwadze powyższe, Izba nie uwzględniła wniosku odwołującego o
przeprowadzenie dowodu z treści świadectw obu wykonawców, które Izba miałaby
uzyskać z Urzędu Transportu Kolejowego (obaj wykonawcy posiadali świadectwa nie

ujawniając ich treści na rozprawie). Nie uwzględniła także wniosku o przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego (specjalisty w przedmiocie oceny poziomu bezpieczeństwa
urządzenia), która miałaby wykazać, czy oferowany przez konsorcjum system spełnia
wymagania bezpieczeństwa.

4 i 5. Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
pomimo, iż jego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na utrudnianiu
innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, przez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich
wytworzenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy przez
zaniechanie prawidłowej oceny oferty i wyjaśnień złożonych przez wykonawcę w
zakresie rażąco niskiej ceny i zaniechanie uznania, że oferta zawiera rażąco niską cenę,
a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty.
Zgodnie z przepisami ustawy zamawiający ma obowiązek dokonać oceny, czy istotnie
cena oferty nie jest rażąco niska. W rozpoznawanej sprawie zamawiający wystąpił do
wykonawcy pismem z dnia 15 lutego 2011 r. na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy
wskazując jaki zakres powinno zawierać wyjaśnienie w przedmiocie oferowanej ceny.
Wykonawca złożył obszerne wyjaśnienia pismem z dnia 24 lutego 2011 r. doręczonym
zamawiającemu w dniu 25 lutego 2011 r., w którym wyjaśnił aspekty dotyczące
zaoferowanej ceny stosownie do wezwania zamawiającego. Zamawiający uznał
wyjaśnienie za wystarczające. Z wyjaśnień objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w części
III – VII wynika, że zostały podane konkretne uwarunkowania i obiektywne czynniki
brane pod uwagę przy obliczaniu ceny oferty.
Odwołujący w celu wykazania rażąco niskiej ceny przedstawił w odwołaniu bardzo
obszerną analizę ceny przez porównanie jej do wartości zamówienia i do kwoty
przeznaczonej na realizację zamówienia oraz do cen przyjętych w postępowaniach
prowadzonych przez zamawiającego. W omawianych 4 przetargach wskazał średnie
ceny w przeliczeniu na jedną zwrotnicę, twierdząc, że jest to miarodajny sposób oceny w
przedmiocie rażąco niskiej ceny.
Zdaniem Izby, dokonując powyższej oceny należy uwzględnić interpretację przepisów
zawartą w opinii prawnej UZP, w której stwierdzono: „Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt
4 ustawy - zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez
zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia. Nie
definiują go również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące u podstaw
przedmiotowej regulacji. Znaczenia tego wyrażenia nie wyjaśnia również orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mając na względzie cel przedmiotowej
regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną
niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień.
Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji
zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną
wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy
albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub
niewykonaniem zamówienia w przyszłości.”
W przedmiocie porównania ceny oferty wykonawcy do wartości zamówienia, w opinii
UZP podano: „Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż wyznacznik ten nie jest jednak
wyznacznikiem bezwzględnie wiążącym i ostatecznym, ze względu choćby na możliwość
oszacowania przez zamawiającego wartości zamówienia z nienależytą starannością
(…). Ponadto, wyznacznik ten powinien służyć tylko i wyłącznie podjęciu decyzji o tym,
czy cena może być rażąco niską i uruchomienia procedury przewidzianej w art. 90
ustawy, a więc żądania wyjaśnień. Nie może jednak decydować jeszcze o tym, że cena
jest ceną rażąco niską. W tym przypadku, odniesienie ceny do wartości zamówienia
powiększonej o VAT ma charakter jedynie pomocniczy i służyć powinien jedynie podjęciu
decyzji o tym, czy na zamawiającym ciąży obowiązek żądania wyjaśnień od
wykonawcy”.
W ocenie Izby, trudno jest przyjąć, że wyliczenia odwołującego poprzez wskazanie
średniej ceny jednej zwrotnicy są miarodajne do stwierdzenia rażąco niskiej ceny oferty
przystępującego. W trzech porównywanych przetargach przedmiotem zamówienia były
roboty budowlane stanowiące ok. 80% przedmiotu zamówienia, natomiast zamówienie
odpowiadające przedmiotowi rozpoznawanego postępowania, wynosiło zaledwie ok.
20%.
Ponadto, istotne znaczenie ma ujawniony na rozprawie przez zamawiającego i
przystępującego fakt, że przetargiem do którego można najbardziej porównać ceny ofert
w tym postępowaniu, był przetarg oznaczony jako 4.
W przetargu wzięli udział wyłącznie obaj wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym

postępowaniu (liczący się na rynku specjaliści w przedmiocie zamówienia) oraz
przedmiot zamówienia odpowiadał prowadzonemu postępowaniu. W omawianym
postępowaniu wystąpiła odwrotna sytuacja do obecnej, a mianowicie odwołujący
zaoferował znacznie niższą cenę w stosunku do wartości zamówienia i kwoty
przeznaczonej na realizację zamówienia oraz do ceny oferty przystępującego, która była
znacznie wyższa (wartość zamówienia wynosiła 198.114.000,00 zł; kwota przeznaczona
na realizację zamówienia wynosiła 241.699.000,80 zł, cena oferty odwołującego
wynosiła 95.912.740,00 zł; cena oferty przystępującego wynosiła 176.778.000,00 zł).
Odwołujący złożył wówczas wyjaśnienia na wezwanie zamawiającego i uzyskał
zamówienie.
W ocenie Izby, brak jest podstaw do przyjęcia, iż zamawiający naruszył przepisy ustawy
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty na podstawie wskazanej w odwołaniu.
Odwołujący poza wyliczeniem różnic w cenach ofert nie wykazał, że kwestionowana
cena jest nieadekwatna i nierealna i, że za tę cenę nie jest możliwe wykonanie
zamówienia.
Odwołujący nie wykazał również by przystępujący, poza konkurowaniem przez obu
wykonawców w uzyskiwaniu zamówień, podjął jakiekolwiek czynności, które utrudniają
odwołującemu dostęp do rynku, w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 uoznk.

6. Zarzut naruszenia art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 96 ust. 3 przez nie odtajnienie części
informacji objętych wyjaśnieniami wykonawcy z dnia 24 lutego 2011 r. dotyczącymi
rażąco niskiej ceny, a także oświadczenia złożonego wraz z wyjaśnieniami z dnia 25
lutego 2011 r. pomimo, że informacje nie spełniają warunków umożliwiających uznanie,
że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zarzut jest niezasadny. Istotę jego stanowi przekonanie odwołującego, że utajnienie
może dotyczyć wyłącznie informacji składanych wraz z ofertą.
Pogląd powyższy przeczy możliwości objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji
składanych w toku badania i oceny ofert, mimo, że informacje spełniają przesłanki z art.
11 ust. 4 uoznk, który stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.

Odwołujący nie występował do zamawiającego o udostępnienie dokumentów objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa, również nie kwestionował czynności przystępującego.
Podnieść należy, że obaj wykonawcy zastrzegli tajemnicę przedsiębiorstwa odnośnie
załącznika nr 4 i związanej z nim treści, natomiast objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa
wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na cenę oferty, znajduje
uzasadnienie w treści wskazanego art. 11 ust. 4 uoznk.

7. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy przez nie zapewnienie zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Odwołujący nie wykazał naruszenia
przepisu. Zamawiający podjął w zakresie porównywalnym jednakowe czynności wobec
obu wykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust.
1 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku sprawy na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy i § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.
U. Nr 41, poz. 238), uwzględniając wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w
kwocie 3600 zł, na podstawie przedłożonego rachunku.

Przewodniczący
…………………….