Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Gz 293/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Górski

Sędziowie: SSO Agnieszka Kądziołka

SSO Leon Miroszewski (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2011 roku, w Szczecinie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przeciwko K. T.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

w Szczecinie z dnia 30 października 2012 roku, sygnatura akt XI GNc 2184/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 października 2012 roku, sygnatura akt XI GNc 2184/12, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie odrzuciła sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 4 września 2012 roku. W uzasadnieniu stwierdził, że pozwany był wzywany do usunięcia braków formalnych sprzeciwu między innymi poprzez złożenie wskazanych jako załączniki, a nie dołączonych do sprzeciwu, dokumentów w postaci dowodu nadania pisma z dnia 25 czerwca 2012 roku i dowodu nadania odpowiedzi na wezwanie, z dnia 18 czerwca 2012 roku, jednak tego nie dokonał. Odrzucając sprzeciw, którego braków pozwany nie usunął, Sąd Rejonowy powołał się na art. 504 k.p.c.

Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie domagając się jego uchylenia. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania, w konkretnie art. 504 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że niedołączenie załączników w postaci dowodów nadania dwóch pism dołączonych do sprzeciwu stanowi podstawę jego odrzucenia. W uzasadnieniu zażalenia stwierdził, powołując się na orzecznictwo, że brak formalny, na który powołał się Sąd Rejonowy, nie uniemożliwiał nadania biegu, bowiem dokumenty, których pozwany nie dołączył stanowiły jedynie załączniki uzupełniające dowody, które pozwany powołał i przedłożył.

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła o jego oddalenie podnosząc, że niedołączenie do pisma załączników bądź ich odpisów stanowi brak formalny.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Pozwany nie zaprzeczył, że zaniechał usunięcia niektórych spośród braków formalnych wskazanych w wezwaniu z dnia 2 października 2012 roku. Wprawdzie pozwany zdaje się sugerować, że nie sposób mówić o brakach formalnych, gdy nie ma żadnej przeszkody do rozpoznania sprawy, jednak wolno przyjąć, że pozwanemu chodzi o to, że brak załączników w postacie dowodów nadania dwóch pism załączonych do sprzeciwu nie uniemożliwiał nadania mu biegu.

Jednym z wymogów formalnych pisma procesowego jest wymienienie załączników (art. 126 § 1 pkt 5 k.p.c.). Wymogiem formalnym jest też dołączenie do pisma procesowego jego odpisów i odpisów załączników, po jednym dla każdej z uczestniczących w sprawie osób (art. 128 § 1 k.p.c.). Obowiązek ten nie dotyczy jedynie pism składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 128 § 2 k.p.c.), ma więc zastosowanie również do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pozwany niewątpliwie zaniechał złożenia niektórych spośród załączników wskazanych w sprzeciwie od nakazu zapłaty, i nie jest to tylko niedołączenie dowodów powołanych na uzasadnienie własnego stanowiska procesowego. Jest to niedochowanie warunku formalnej kompletności pisma procesowego w świetle wymogów z art. 126-129 k.p.c., a co do sprzeciwu od nakazu zapłaty, również z art. 503 § 2 k.p.c.

Nie ma racji pozwany twierdząc, że pozostawienie braków formalnych bez usunięcia zgodnie z wezwaniem Sądu Rejonowego (nota bene opatrzonym wskazaniem uzupełniającym samą treść obowiązku wyjaśnieniem przyczyny wezwania), nie uniemożliwiało nadanie biegu pismu zawierającemu sprzeciw od nakazu zapłaty. Zgodnie z art. 132 § 1 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega bezpośredniemu doręczeniu pomiędzy stronami, choćby strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. W związku z tym złożenie sprzeciwu lub jego odpisu bez wskazanych załączników uniemożliwia doręczenie odpisu sprzeciwu powodowi zgodnie z jego treścią, a więc wraz z wskazanymi w niej załącznikami. Aktualny pozostaje więc obowiązek wynikający z art. 128 § 1 k.p.c., a jego niewypełnienie uniemożliwia nadanie biegu poprzez doręczenie sprzeciwu stronie powodowej. Skutkiem takiej sytuacji musi być wezwanie do usunięcia braków formalnych, na podstawie art. 130 § 1 k.p.c.

Jak widać, brak polegający na niedołączeniu wskazanych załączników i ich odpisów uniemożliwia doręczenie sprzeciwu stronie przeciwnej. Pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu gdy bieg ten uzależniony jest od usunięcia braku. Z kolei z art. 130 § 1 k.p.c. wynika, że usunięcie braku formalnego uniemożliwiającego nadanie pismu biegu spoczywa na stronie, która to pismo wniosła, a nie na sądzie. Dotyczy to również sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Odrzucając sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, czemu pozwany nie zaprzeczył, Sąd Rejonowy postąpił zgodnie z treścią art. 504 § 1 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe, należało, na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c., oddalić zażalenie jako bezzasadne.

SSO Agnieszka Kądziołka SSO Krzysztof Górski SSO Leon Miroszewski