Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1222/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący: SSA Elżbieta Uznańska

SSA Andrzej Szewczyk

SSA Barbara Górzanowska

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2012 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. Ś.

przeciwko Skarbowi Państwa (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda od zarządzenia Przewodniczącego posiedzenia Sądu Okręgowego w Tarnowie Wydział I Cywilny z dnia 15 czerwca 2012r., sygn. akt I C 365/12

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczącego posiedzenia Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 15 czerwca 2012r. zwrócono pozew złożony przez powoda Z. Ś., a to wobec nieuzupełnienia braków formalnych w zakresie przedłożenia brakującego odpisu pozwu oraz skonkretyzowania okoliczności faktycznych, uzasadniających roszczenie o zapłatę.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód Z. Ś., zarzucając błędne przyjęcie, że wniesiony pozew obarczony był brakami formalnymi.

Sąd Apelacyjny zważył:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie zaznaczenia jednak wymaga, że trafnie podnosi skarżący, iż braki w zakresie wskazania podstawy faktycznej powództwa, o uzupełnienie których powód został wezwany, nie stanowiły braków formalnych pozwu, a więc też nie mogły skutkować jego zwrotem.

Zgodnie z treścią art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie. Podkreślenia wymaga, że o spełnieniu wymogów formalnych pisma procesowego - w tym pozwu – w zakresie sprecyzowania żądania i wskazania podstawy faktycznej powództwa nie decyduje obiektywne istnienie roszczenia podlegającego ochronie, lecz istnienie twierdzeń powoda o wystąpieniu stosunku prawnego z zakresu objętego materią prawa cywilnego. Tej zaś powinności powód zadośćuczynił przez wskazanie w pozwie, że zasądzenia kwoty 300.000 zł odszkodowania domaga się z uwagi na niezapobieżenie przez pozwanego nieuzasadnionemu zwolnieniu powoda z pracy w firmie (...) w T., w wyniku czego naraził on powoda i jego rodzinę na zagładę. Ta podstawa roszczenia pozwala na gruncie procesowym przypisać żądaniu powoda postawę materialną odpowiedzialności prawnej pozwanego w postaci żądania zapłaty odszkodowania.

Żądanie "sprecyzowania", dlaczego powód domaga się określonej kwoty, dotyczy materii zasadności powództwa, a nie wymogów formalnych pozwu, określonych w art. 187 § 1 k.p.c. Ewentualne uznanie, że powód nie uczynił zadość temu wezwaniu może skutkować oddaleniem powództwa w całości lub części z uwagi na jego nieudowodnienie w całości lub odpowiedniej części, natomiast nie może stanowić podstawy zwrotu pozwu w trybie art. 130 § 2 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2005 r. sygn. akt II CK 778/04).

Podniesione przez powoda zarzuty nie mogą jednakże prowadzić do uchylenia zaskarżonego zarządzenia, gdyż Przewodniczący posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Tarnowie zasadnie wezwał powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez przedłożenie brakującego odpisu pozwu (art. 128 § 1 k.p.c.), albowiem na skutek zaistniałego braku nie mógł on otrzymać prawidłowego biegu.

Skarżący wniósł co prawda pismo, zmierzające do uzupełnienia wskazanych braków, jednakże nie sposób uznać, że uczynił on zadość skierowanemu do niego wezwaniu, skoro do pisma nie został załączony odpis pozwu. Niedołączenie odpisu pozwu uniemożliwia nadanie mu biegu, a w konsekwencji - rozpoznanie, w związku z czym brak w tym zakresie, nieusunięty w wyznaczonym terminie, uzasadnia zwrot pozwu (art. 130§2 k.p.c.).

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art.385 k.p.c. w zw. z art.397§ 2 k.p.c.