Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2177/11
POSTANOWIENIE
z dnia 18 października 2011 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska

Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 18 października 2011 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7
października 2011r. przez HORIBA ABX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w
Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital
Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu

przy udziale wykonawcy Beckman Coulter Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. znieść koszty postępowania odwoławczego wzajemnie;

3. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
HORIBA ABX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, kwoty
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej całość
kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący:………………………….

Sygn. akt: KIO 2177/11

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, podłoża i
sprzętu laboratoryjnego.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze
zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp.

W dniu 7 października 2011 roku wykonawca HORIBA ABX Sp. z o.o. wniósł
odwołanie wobec:

a) czynności zamawiającego, tj. dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty w
ramach pakietu nr 43 firmę Sysmex Polska Sp. z o.o.,
b) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest odrzucenia oferty firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. jako
niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach pakietu nr 43,
c) czynności zamawiającego odrzucenia oferty odwołującej w ramach pakietów nr 30
oraz 43,
d) zaniechania czynności zamawiającego polegającej na dokonaniu poprawienia oferty
odwołującej w ramach pakietów nr 30 oraz 43 w trybie art. 87 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 3 ustawy
Pzp,
bądź z ostrożności proceduralnej:
e) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp, tj. zaniechania przez zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie 93 ust.
1 pkt 7 Pzp w ramach pakietów nr 30 oraz 43
oraz z ostrożności proceduralnej:
f) zaniechania czynności uchylenia czynności unieważnienia postępowania z dnia
20.09.2011 r. w części dotyczącej pakietów nr 30 oraz 43.

Odwołujący się wniósł o:
I. uwzględnienie odwołania, poprzez:
1. nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności oceny i wyboru oferty
najkorzystniejszej w ramach pakietu nr 43,
2. nakazanie zamawiającemu wykonania czynności odrzucenia oferty wykonawcy
Sysmex Polska Sp. z o.o. w ramach pakietu nr 43,
bądź z ostrożności proceduralnej:
3. nakazanie zamawiającemu wykonania czynności poprawienia oferty odwołującego
się w ramach pakietów nr 30 oraz 43 w trybie art. 87 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 3 ustawy Pzp,
bądź z ostrożności proceduralnej:
4. nakazanie zamawiającemu unieważnienia postępowania na podstawie 93 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp w ramach pakietu nr 43 ww. zamówienia, oraz z ostrożności proceduralnej:
5. nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w
ramach pakietu nr 43.
II. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego.
W dniu 13 października 2011 roku po postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego się przystąpił wykonawca Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Pismem z dnia 17 października 2011r., które wpłynęło do siedziby Krajowej Izby
Odwoławczej w tym samym dniu zamawiający odpowiedział na odwołanie stwierdzając, że w
zakresie pakietu nr 43 zamawiający pismem z dnia 14 października 2011 roku uwzględnił w
całości zarzuty odwołującego się zawarte w odwołaniu. Jednocześnie zamawiający
poinformował, że odwołujący się pismem z dnia 14 października 2011 roku wyraził zgodę na
cofnięcie odwołania dotyczącego pakietu nr 30, co należy potraktować jako wyrażenie zgody
na unieważnienie postępowania w zakresie tego pakietu, bowiem podstawa prawna jest taka
sama jak w pakiecie nr 43. Tym samym zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i wniósł
o umorzenie postępowania odwoławczego.

Pismem z dnia 17 października 2011 roku odwołujący się cofnął odwołanie w
zakresie pakietu nr 43 postępowania w części żądania poprawienia oraz wyboru oferty
HORIBA ABX Sp. z o.o., podtrzymał żądanie dot. unieważnienia postępowania w zakresie
pakietu nr 43 postępowania, wyraził zgodę na uznanie odwołania przez zamawiającego

polegającego na unieważnieniu prowadzonego postępowania w zakresie pakietu nr 30. Na
posiedzeniu niejawnym z udziałem stron pełnomocnik odwołującego się oświadczył, że cofa
odwołanie w zakresie pakietu Nr 30.


Izba zważyła co następuje:

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało
umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 zd.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

Zgodnie z art.186 ust. 2 zd.1 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1
ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Z wskazanych przepisów
wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy
albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza koszty od zamawiającego na
rzecz odwołującego.

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których
mowa w ust. 2 art.186 ustawy Pzp, a w takiej sytuacji w myśl ust.6 pkt 1 powyższego
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust. 2 zd.1 ustawy Pzp orzeczono
jak w sentencji.

Przewodniczący: …………