Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2204/11


POSTANOWIENIE
z dnia 18 października 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 października 2011 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 października
2011 r. przez Odwołującego - Cheque Dejeuner sp. z o.o. ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - KOMPANIA WĘGLOWA
S.A., 40 - 039 Katowice ul. Powstańców 30,

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Cheque Dejeuner sp. z o.o. ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa kwoty 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej kwotę uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący:

………………………………

Sygn. akt: KIO /2204/11

U z a s a d n i e n i e


Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę - Odwołującego – Cheque Dejeuner sp. z o.o.
z Warszawy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Kompania Węglowa
S.A. z Katowic w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa
bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych
oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) handlowych i
gastronomicznych dla pracowników KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice" i KWK
„Sośnica - Makoszowy" w okresie 12 miesięcy - zadanie 1”. Krajowa Izba Odwoławcza,
rozpatrując niniejszą sprawę ustaliła, że Zamawiający w dniu 14 października 2011 r. [pismo
z dnia 13 października 2011 r.] poinformował wykonawców o wniesionym odwołaniu,
wzywając jednocześnie do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. Zatem
termin na zgłoszenie przystąpienia zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) upłynął w dniu
17 października 2011 r. śaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia do postępowania
odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego. Izba stwierdziła także, że Zamawiający
pismem z dnia 14 października 2011 r. [data wpływu pisma do Prezesa KIO: 18 październik
2011 r.] wniósł odpowiedź na odwołanie oświadczając, że na podstawie art.186 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

Mając powyższe na względzie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgodnie z
treścią art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzą przesłanki do wydania
postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron. Izba wskazuje ponadto, iż zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 zdanie drugie
ustawy Pzp w przypadku umorzenia postępowania przez Izbę na skutek uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. Orzekając o zwrocie wpisu Izba
miała na względzie art. 186 ust. 6 ust. 1 ustawy Pzp, oraz przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

………………………….