Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 78/12

WYROK
z dnia 24 stycznia 2013 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska
Protokolant: Paweł Nowosielski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 stycznia 2013 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2013 r. przez
wykonawcę Sprint Spółkę Akcyjną z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26 w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Olsztyn, Pl. Jana Pawła II nr 1

orzeka:
1. Oddala odwołanie,
2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Sprint Spółkę Akcyjną z siedzibą w
Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26 i :
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Sprint
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26 tytułem wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący: ……………

Sygn. akt KIO 78/13
Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę i montaż systemu ITS zostało wszczęte przez zamawiającego Gminę Olsztyn, Pl.
Jana Pawła II nr 1 ogłoszeniem w siedzibie i na stronie internetowej opublikowanym także w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 3 stycznia 2013r. za numerem 2013/S 002-
002021.
W dniu 14 stycznia 2013r. ( 13 stycznia 2013r. – niedziela dzień ustawowo wolny od pracy)
odwołujący Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26 wniósł
odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz).
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm. –
dalej ustawy) oraz innych wskazanych w treści odwołania przepisów ustawy.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania wnioskowanych w treści uzasadnienia zmian
w siwz. Odwołujący wniósł również o dokonanie analogicznych modyfikacji ogłoszenia o
zamówieniu.
Odwołujący wskazał, że jako wykonawca specjalizujący się w realizacji tego typu zamówień
posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, a tymczasem działania
zamawiającego w sposób istotny i nieuzasadniony utrudniają mu uzyskanie tego
zamówienia.
W uzasadnieniu wskazał, że zamawiający określił swoje wymagania w sposób funkcjonalny,
bez wskazywania konkretnych rozwiązań, technologii lub urządzeń. Przy czym zamawiający
żąda podania w ofercie wyłącznie ceny za realizację zamówienia, bez jakiegokolwiek opisu
przedmiotu oferty. Nie zażądanie od wykonawców opisu oferowanego systemu, co najmniej
w zakresie podstawowych rozwiązań, w ocenie odwołującego, uniemożliwia zamawiającemu
dokonanie weryfikacji oferty, w szczególności pod kątem oceny zgodności oferowanego
rozwiązania z wymaganiami określonymi w siwz. Odwołujący wskazał, że budowa takiego
systemu polega w uproszczeniu na doborze i dopasowaniu (wdrożeniu) kilku (pod)systemów
informatycznych oferowanych przez różnych producentów, ich integracji oraz na doborze,
kalibracji, instalacji i podłączeniu do systemu różnych urządzeń końcowych (detektory,
kamery, stacje meteorologiczne, tablice itp.). Wykonawcy powinni zostać zobligowani do
wskazania przynajmniej podstawowych elementów systemu, zarówno w zakresie
oprogramowania, jak i urządzeń. W przeciwnym wypadku zamawiający nie będzie na etapie
postępowania i zawarcia umowy wiedział co jest mu oferowane. Tymczasem nie jest to
obojętne dla osiągnięcia zakładanej przez zamawiającego funkcjonalności. Odwołujący

podkreślił, że przedmiotem zamówienia nie są dostawy standardowych urządzeń nie
różniących się istotnymi parametrami. Zamawiający, w ocenie odwołującego, decyduje się
kupić przysłowiowego „kota w worku”: system ITS, o którym nie będzie posiadał żadnej
wiedzy.
Odwołujący wniósł o rozszerzenie opisu sposobu przygotowania oferty zawartego w siwz o
żądanie dołączenia do Formularza Oferty opisu oferowanego systemu zawierającego co
najmniej informacje o podstawowych elementach systemu oraz ich parametrach (odwołujący
pozostawił do decyzji zamawiającego rozstrzygnięcie co do stopnia szczegółowości
wymaganego opisu).
Ponadto odwołujący podniósł, że zamawiający określił niezwykle krótki termin realizacji
zamówienia: do dnia 31 października 2014 r. Wskazał, że po pierwsze, zważywszy nieznany
obecnie okres trwania procedury przetargowej oraz nieznany termin zawarcia umowy -
zamawiający nie powinien określać terminu realizacji datą kalendarzowa, lecz okresem od
zawarcia umowy. Tylko w ten sposób określony termin realizacji pozwala wykonawcom na
weryfikację jego realności, złożenie rzetelnej i wiążącej oferty i w konsekwencji przyjęcie
odpowiedzialności za ewentualne uchybienie terminowi. Po drugie, można założyć, że na
zrealizowanie zamówienia wykonawca będzie miał niewiele więcej, niż rok. Tymczasem
przedmiot zamówienia obejmuje szereg złożonych prac, które muszą być realizowane
sukcesywnie, jako następujące po sobie etapy. Odwołujący wskazał, że w szczególności, w
pierwszej kolejności musza być wykonane prace koncepcyjne, studialne, następnie prace
projektowe, dalej uzgodnienia projektów z właściwymi organami i uzyskiwanie stosownych
zgód i decyzji, a w dalszej kolejności roboty budowlane związane budową kanalizacji
kablowej, przebudową sygnalizacji świetlnych, a także prace związane z instalacją
czujników, kamer, tablic przystankowych, komputerów pokładowych itd.
Co do zasady, wdrożenie kolejnych etapów jest warunkowane pomyślnym zakończeniem
etapu wcześniejszego. Stąd termin realizacji zamówienia musi stanowić sumę terminów
realizacji etapów. W szczególności odnosi się to do etapów prac koncepcyjnych oraz
projektowych, które muszą się zakończyć zaakceptowaniem koncepcji przez
zamawiającego, uzyskaniem uzgodnień projektowych oraz decyzji administracyjnych oraz
uzyskaniem pozwoleń budowlanych, a następnie wybudowaniem systemu zgodnie z
zaakceptowaną dokumentacją.
Zważywszy konieczny czas trwania tych etapów, w ocenie odwołującego, całkowity czas
realizacji zamówienia powinien wynosić co najmniej 18 miesięcy.
Odwołujący wniósł o zmianę terminu realizacji poprzez rezygnację z jego określania za
pomocą daty kalendarzowej i wyznaczenie terminu poprzez określenie, iż wynosi on 18
miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dodatkowo odwołujący wskazał, że przewidziane przez zamawiającego kary umowne za
opóźnienie w realizacji umowy dodatkowo potęgują niepewność wykonawców i
uniemożliwiają rzetelną kalkulacje oferty. W treści załącznika nr 6 do siwz stanowiącego
wzór umowy, zarówno w zakresie kar umownych (§7), jak i podstaw odstąpienia od umowy
(§10) zamawiający wprowadził pojęcie opóźnienia. Oznacza to, że wykonawca będzie
odpowiedzialny za nie dochowanie terminów realizacji zamówienia, niezależnie od tego jakie
będą tego przyczyny. Również w sytuacji, gdy opóźnienie wynikać będzie z przyczyn
niezależnych od wykonawcy, a nawet z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
Tymczasem wykonawca nie ma zwykle żadnego wpływu na okoliczności zewnętrzne oraz na
czynności zamawiającego. Nie sposób zatem, aby wykonawca ponosił odpowiedzialność za
zdarzenia pozostające poza jego kontrolą. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
umowę przy zachowaniu należytej staranności i powinien odpowiadać wobec
zamawiającego w przypadku niedochowania tej staranności. Wykonawca, zdaniem
odwołującego, nie może przejąć na siebie odpowiedzialności za dochowanie terminu
realizacji niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, zwłaszcza w sytuacji, gdy termin ten jest
określony datą kalendarzową, co oznacza, że składając ofertę wykonawca nie będzie miał
nawet świadomości jakim okresem czasu będzie faktycznie dysponował na wdrożenie
systemu.
Odwołujący wniósł o zastąpienie wyrazu „opóźnienie” w treści §7 i §10 wzoru umowy
wyrazem „zwłoka”.
W dalszej kolejności odwołujący podniósł, że zamawiający określił warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności odnoszące się do wiedzy i doświadczenia wykonawców.
Jednak, zdaniem odwołującego, wymagania te zostały określone z naruszeniem zasady
ustawy Pzp.
Zamawiający bowiem wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem m. in.:
,,d) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu pobierania opłat
za usługi komunikacji miejskiej za pomocą karty elektronicznej dla aglomeracji miejskiej,
obejmującego dostawę i instalację współpracujących z systemem:
- kasowników w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów mobilnych w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów stacjonarnych w minimum 20 różnych lokalizacjach.”
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia rzeczywiście przewiduje się wykonanie
również systemu pobierania opłat za usługi komunikacji miejskiej, jednak co do zasady
zamówienia tego typu nie są realizowane jako element systemu ITS. System pobierania
opłat ma niewiele wspólnego z systemem ITS i był dotychczas zamawiany zwykle w
odrębnych postępowaniach, których przedmiotem było wdrożenie kart elektronicznych (np.

Śląska Karta Usług Publicznych, Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna i inne tego
typu projekty).
Wykonawcy specjalizujący się w realizacji systemów ITS nie realizują projektów karty
miejskich, gdyż wymagają one zupełnie innych kwalifikacji, technologii, narzędzi,
oprogramowania. śądanie od wykonawców doświadczenia w tym zakresie istotnie utrudnia
dostęp do zamówienia do wąskiego grona wykonawców łączących doświadczenie w
zakresie systemów ITS oraz karty miejskiej.
W przeciwieństwie do systemu pobierania opłat, który nie jest zaliczany do systemu ITS,
system rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest jednym z ważniejszych elementów
(podsystemów) systemu ITS. Jego realizacja jest również wymagana w ramach
przedmiotowego zamówienia (rozdz.6 oraz 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia). Wykonanie
tego podsystemu jest szczególnie trudne, gdyż podsystem automatycznego rozpoznawania
tablic rejestracyjnych jest wykorzystywany w kilku podsystemach, takich jak, rejestracja
przejazdów na czerwonych świetle, rejestracja przekroczeń prędkości chwilowej oraz
kontrola rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym. W ocenie odwołującego,
wydaje się oczywistym, że doświadczenie wykonawcy w realizacji właśnie takiego systemu
powinno być jednym z kluczowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca, który nigdy nie zrealizował takiego systemu nie będzie w stanie wykonać
należycie przedmiotu zamówienia. Powierzając realizację zamówienia wykonawcy nie
posiadającemu doświadczenia w tym zakresie zamawiający naraża projekt na bardzo duże
ryzyko, graniczące wręcz z pewności, że co najmniej w tym zakresie wdrożony system nie
uzyska wymaganej funkcjonalności (zwłaszcza mając na uwadze wcześniejszy zarzut
dotyczący braku w ofertach jakiegokolwiek opisu sposobu realizacji systemu przez
wykonawców).
Odwołujący wniósł o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia poprzez określenie wymagania w
zakresie wykonania „systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
pojazdów wspierającego sterowanie i zarządzanie ruchem w mieście” i jego wprowadzenie
zamiast obecnej treści Rozdziału V pkt 1.2) ppkt d) siwz odnoszącej się do systemu
pobierania opłat, ewentualnie obok tego wymagania.
Dodatkowo odwołujący podniósł, iż niewłaściwie zostało określone wymaganie co do liczby
umów, na podstawie których wykonawca zrealizował określone przez zamawiającego
systemy. Zamawiający stwierdził mianowicie, że każdy z systemów wymienionych w
podpunktach od a) do e) mógł być wykonany na podstawie oddzielnej umowy. Oznacza to,
że każdy z tych systemów mógł być wykonany w innym czasie dla innego klienta i możliwa
jest sytuacja, iż w żaden sposób nie zostały one przez wykonawcę zintegrowane, powiązane
z innymi elementami systemu ITS. Tymczasem przedmiotem tego zamówienia, tak, jak i

olbrzymiej większości innych zamówień tego typu jest budowa zintegrowanego systemu ITS.
Przedmiot zamówienia nie składa się z dostawy kilku „klocków”, które można oddzielnie bądź
razem kupić, dostarczyć i ułożyć obok siebie. Przedmiotem zamówienia jest zintegrowany
system ITS i właśnie integracja poszczególnych jego części stanowi największą trudność w
realizacji zamówienia. Zważywszy, że zamawiający (słusznie) dopuszcza możliwość
zbudowania jego systemu przy wykorzystaniu elementów pochodzących od różnych
producentów, a z drugiej strony (niesłusznie) nie wymaga nawet opisu oferowanych
elementów systemu - w jaki sposób miałby uzyskać przeświadczenie, że wybrany
wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia. Zdaniem odwołującego, jeżeli wykonawca
nigdy nie dokonywał integracji elementów (podsystemów) systemu ITS, to nawet, jeśli
dostarczył w przeszłości każdy z tych elementów oddzielnie - nie jest w stanie pokonać
największych trudności polegających na integracji systemu, zwłaszcza z elementów
pochodzących od różnych producentów.
Dlatego odwołujący wniósł o modyfikację zdania zamieszczonego w Rozdziale V pkt 1.2)
pod treścią ppkt e) siwz poprzez wykreślenie frazy „lub większej liczby umów (max. pięć
umów)” i zastąpienie jej wyrazem „umowy”. W przypadku nie uwzględnienia żądania
usunięcia warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie systemu poboru opłat, odwołujący
wniósł o dopuszczenie możliwości wykazania odrębnej umowy jedynie co do tego systemu.
Odwołanie zostało podpisane przez członka zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego
do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia
odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 14 stycznia 2013r. faksem.

W dniu 15 stycznia 2013r. zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej kopię
odwołania i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
Do postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny :
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Na ich podstawie Izba ustaliła, co następuje :
W sekcji II.1.5 ogłoszenia o zamówieniu Krótki opis zamówienia lub zakupu zamawiający
postanowił :
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i
uruchomienie systemu zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym dla miasta
Olsztyna. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi :

1) instalację nowych urządzeń dla zapewnienia oczekiwanych parametrów użytkowych oraz
bezpieczeństwa użytkowników systemu. Zamawiający dopuszcza także możliwość adaptacji
istniejącej infrastruktury sterowania ruchem zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Opisu
przedmiotu zamówienia”
2) rozbudowę terytorialną systemu sterowania ruchem.
3) dostarczenie nowego lub zaadaptowanie istniejącego systemu koordynacji obszarowej,
zarządzającej sygnalizacjami ulicznymi, pracującymi w trybie adaptacyjnym.
4) dostarczenie i zintegrowanie z systemem sterowania ruchem systemu zarządzania
transportem publicznym i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z priorytetem
dla transportu publicznego.
5) instalację systemu monitoringu wspomagającego sterowanie ruchem ulicznym.
6) instalację systemu monitorowania ruchu pojazdów.
7) instalację systemu rejestracji przejazdu na czerwonym świetlne i przekraczania prędkości
chwilowej.
8) zainstalowanie systemów łączności dla potrzeb przesyłu informacji pomiędzy
urządzeniami systemu.
9) uruchomienie centrum sterowania ruchem oraz centrum dyspozytorskiego dla pojazdów
transportu publicznego, w tym wykonanie niezbędnych prac budowlanych, związanych z
przebudową przeznaczonych na wyżej wymienione centra pomieszczeń zamawiającego.
10) dostawę systemu i urządzeń biletu elektronicznego.
11) przeprowadzenie szkoleń w oparciu o zasady opisane w „Opisie przedmiotu
zamówienia”.
12) wykonanie sieci teletransmisyjnych na terenie miasta Olsztyna, niezbędnej do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
13) uruchomienie i zsynchronizowanie całego systemu ITS.
2.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący
załącznik nr 1 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
W sekcji II.3 ogłoszenia o zamówieniu Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
zamawiający wskazał na termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 1.3.2013 i na termin
zakończenia - 31.10.2014
W sekcji III.2.3 ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przewidział w zakresie spornym
następujące kwalifikacje techniczne :
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
a) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu obszarowego systemu
sterowania ruchem obejmującego minimum:
- 40 skrzyżowań ulicznych z podłączeniem i zaprogramowaniem minimum 40 sterowników
sygnalizacji świetlnej,
-priorytetowanie pojazdów komunikacji publicznej na przynajmniej 15 skrzyżowaniach
i
b) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu zarządzania
transportem publicznym, zarządzającego minimum 60 pojazdami komunikacji miejskiej
i
c) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej z obsługą minimum 60 pojazdów i 30 tablic informacji przystankowej,
i
d) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu pobierania opłat
za usługi komunikacji miejskiej za pomocą karty elektronicznej dla aglomeracji miejskiej ,
obejmującego dostawę i instalację współpracujących z systemem:
- kasowników w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów mobilnych w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów stacjonarnych w minimum 20 różnych lokalizacjach.
i
e) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu nadzoru
wizyjnego składającego z minimum 50 kamer CCTV.
Zamawiający miał uznać warunek za spełniony również wówczas, gdy wyżej wymienione
zamówienia były realizowane łącznie ramach jednej lub większej liczby umów (max cztery
umowy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez zamawiającego
w rozdziale V SIWZ zamawiający żądał następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w pkt. 3
Formularza Ofertowego,
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ,
3) dokumenty potwierdzające, że dostawy o których mowa w ust. 2 pkt. 2) zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,
W sekcji IV.2.1 ogłoszenia o zamówieniu Kryteria udzielenia zamówienia zamawiający
przewidział jedno kryterium – cenę.
W sekcji IV.3 ogłoszenia o zamówieniu Informacje dodatkowe zamawiający wskazał:
1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja II.3) Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji podał przybliżony termin rozpoczęcia, który nie będzie wiążący dla Zamawiającego
i dla Wykonawcy. Termin został ustalony tylko na potrzeby niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu publicznym.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następujących wypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia i terminów realizacji poszczególnych etapów w przypadku
opóźnienia w budowie infrastruktury tramwajowej lub w dostawach taboru tramwajowego,
zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego,
d) terminu realizacji zamówienia i terminów realizacji poszczególnych etapów w wypadku
konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
e) terminu realizacji zamówienia i terminów realizacji poszczególnych etapów w wypadku
wstrzymania robót budowlanych przez uprawnione organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
f) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres
lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać
będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do
zmienionych przepisów.
Zamawiający w Rozdziale III siwz Opis przedmiotu zamówienia ponad informacje zawarte w
sekcji II.1.5. ogłoszenia o zamówieniu wskazał :
2.Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona na jest na sześć części tj.
1) Część I, w skład której wchodzi wykonanie pilota systemu sterowania ruchem,
zarządzania flotą i systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań, przystanków i pojazdów dla
ciągu ulic (załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia): Limanowskiego (od placu
Powstańców Warszawy), plac Bema, Kętrzyńskiego (do skrzyżowania z ul. Kościuszki) w
tym:
a) wyposażenie i uruchomienie komputerów pokładowych, kamer, terminali kierowców,
odbiorników gps, anten dwusystemowych gps/gsm, anten wifi w 12 autobusach: w 9
autobusach standardowych (po 3 kursujących na liniach 2, 7 i 9) i 3 pojazdach
przegubowych kursujących na linii 26,

b) dostawa i uruchomienie zintegrowanego systemu sterowania ruchem dla wszystkich
sygnalizacji znajdujących się na w/w ciągu ulicznym,
c) dostawa urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu skrzyżowań oraz przystanków na
w/w ciągu ulicznym,
d) zaprojektowanie, przebudowa pomieszczeń, dostawa i montaż urządzeń oraz
uruchomienie centrum sterowania ruchem,
e) podłączenie systemu sterowania ruchem i monitoringu skrzyżowań dla ciągu ulic:
Limanowskiego (od placu Powstańców Warszawy), Plac Bema, Kętrzyńskiego (do
skrzyżowania z ul. Kościuszki) do centrum sterowania ruchem.
2) Cześć II, w skład której wchodzi:
a) wdrożenie (roll-out) systemu zarządzania flotą i systemu monitoringu wizyjnego dla całej
floty pojazdów - instalacja i uruchomienie urządzeń pokładowych: tablic kierunkowych,
tablic LCD (w trybie testowym), kasowników (w trybie kasowania biletów papierowych),
systemu CCTV (kamery, rejestratory), systemu zliczania pasażerów (w trybie testowym)
b) dostawa i uruchomienie systemu elektronicznego biletu wliczając w to: wdrożenie
zaplecza systemu (tj. wdrożenie programów i aplikacji systemu biletowego w tym
programy konfiguracyjne, oprogramowanie POS -ów, oprogramowanie do personalizacji
kart, programy do raportów statystycznych), stanowiska personalizacji i terminale
kontrolerskie,
c) dostawa i instalacja testowa biletomatów stacjonarnych i mobilnych – instalacja 1 szt.
biletomatu stacjonarnego i 1 szt. biletomatu mobilnego,
d) zaprojektowanie, przebudowa pomieszczeń dostawa i montaż urządzeń oraz
uruchomienie centrum zarządzania transportem publicznym,
e) dostawa urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu przystanków oraz centrum
monitoringu wizyjnego przystanków,
f) dostawa urządzeń i uruchomienie zintegrowanego systemu sterowania, systemów
monitoringu skrzyżowań, systemu rejestracji pojazdów na czerwonym świetle na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wymienionych w załączniku nr 5 do opisu
przedmiotu zamówienia,
g) dostawa urządzeń i uruchomienie systemu informacji meteo w miejscach wskazanych
przez MZDIM w Olsztynie.
3) Cześć III, w skład której wchodzi:
a) dostawa i instalacja testowa 2 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (na
przystankach),
b) dostawa urządzeń i uruchomienie systemu zliczania pasażerów,
c) dostawa urządzeń i uruchomienie zintegrowanego systemu sterowania, systemów
monitoringu skrzyżowań, systemu rejestracji pojazdów na czerwonym świetle na

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wymienionych w załączniku nr 6 do opisu
przedmiotu zamówienia.
4) Cześć IV, w skład której wchodzi dostawa i montaż urządzeń ITS na taborze
tramwajowym. Terminy dostawy i montażu urządzeń ITS należy uzgodnić z Zamawiającym
i dostawcą taboru tramwajowego i wykonać w fazie produkcji pojazdów. Odbiór urządzeń
ITS na tramwajach nastąpi w momencie odbiorów eksploatacyjnych poszczególnych
pojazdów, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Zamawiającego umowy na dostawę
taboru tramwajowego.
5) Cześć V, w skład której wchodzą szkolenia w oparciu o zasady opisane w „Opisie
przedmiotu zamówienia”.
6) Cześć VI, w skład której wchodzi:
a) dostawa urządzeń i uruchomienie pokładowego systemu biletu elektronicznego,
biletomatów stacjonarnych i mobilnych, podsystemów informacji pasażerskiej: via SMS,
na pokładzie pojazdów, na przystankach (tablice SIP), internetowego system informacji
pasażerskiej.
b) dostawa urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego przystanków ( z
wyłączeniem ciągu Limanowskiego – Bema – Kętrzyńskiego do Kościuszki).
c) uruchomienie i zsynchronizowanie całego systemu ITS.
3.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący
załącznik nr 1 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 niniejszej SIWZ.
9.Zamawiający po podpisaniu umowy wymaga złożenia harmonogramu rzeczowo –
finansowego realizacji prac wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz
jego ceny, który po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy z wybranym
Wykonawcą. Powyższy dokument nie stanowi części oferty.
10.Wykonawcza dostarczy Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu wyniki badań (testów),
atesty, zezwolenia, świadectwa bądź inne dokumenty stwierdzające, że dostarczone i
zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia, są zgodne z
wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww dokumenty przed podpisaniem protokołu
bezusterkowego odbioru danej części zamówienia.
W rozdziale IV siwz Termin wykonania zamówienia
W Rozdziale IV zamawiający wskazał termin wykonania zamówienia podając –
„Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31 października
2014 r., w tym:
Część I – w 4 miesiące od dnia podpisania umowy,
Część IV – w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Cześć VI – w terminie do dnia 31 października 2014 r.

Terminy części nie wymienionych powyżej zgodnie z zatwierdzonym po podpisaniu umowy
harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Szczegółowy zakres części od I do VI znajduje się w § 5 wzory umowy.
W rozdziale Rozdział V siwz zawarto opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w pkt 1.2. zgodny z sekcją III.2.3. z
tą różnicą, że w zamawiający miał uznać warunek za spełniony również wówczas, gdy wyżej
wymienione zamówienia były realizowane łącznie ramach jednej lub większej liczby umów
(max. pięć umów), a nie jak w ogłoszeniu max cztery umowy..
W ust. 2. Rozdziału V siwz zamawiający wskazał, że ocena potwierdzenia czy wykonawca
wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1) do 1.5), nastąpi na
podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i
oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi
wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia
dokumentów.
W Rozdziale VI siwz w pkt 2.2) i 2.3) zamawiający wskazał na te same dokumenty, co w
sekcji III.2.3. ogłoszenia o zamówieniu.
W Rozdziale XII siwz wskazał na jedyne kryterium oceny ofert – cenę.
W Rozdziale XIV ust. 5 siwz zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w
analogicznych przypadkach jak w sekcji IV.3 ogłoszenia.
W § 6 wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz zamawiający wskazał, że umowa zostanie
zrealizowana w terminie do dnia 31 października 2014 r., a w ust. 3, że wymaga
zrealizowania niżej wymienionych części zamówienia w następujących terminach :
1) Części I – w 4 miesiące od daty podpisania umowy.
2) Części IV- w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.
3) Części VI – w terminie do dnia 31 października 2014 r.
W § 7 wzoru umowy – załącznik nr 6 do siwz w ust. 1 określił sytuacje, w których wykonawca
zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) 10 % łącznej ceny wynikającej z umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 4 ust. 1 w
przypadku naruszenia przez Wykonawcę umowy, które to naruszenie uprawniać będzie
Zamawiającego do odstąpienia od niej.
2) za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru odpowiednio każdej z części, karę w
wysokości 15.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie
umownego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru, do dnia faktycznego zgłoszenia
gotowości do odbioru,

3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze odpowiednio
każdej części lub przy odbiorze ostatecznym karę w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia
faktycznego ich usunięcia,
4) za nieuprawnione całkowite wyłączenia sygnalizacji lub przełączenie w tryb pracy
pulsującej, kary w wysokości 2000,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę, od momentu
stwierdzenia takiego wyłączenia lub przełączenia przez Zamawiającego,
5) za nieterminowe usuwanie w okresie gwarancji awarii urządzeń kary w wysokości:
a) 10.000,00 zł w przypadku braku przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy
sygnalizacji świetlnej lub urządzeń sterowniczych w ciągu 1 godziny od zgłoszenia
awarii,
b) 5.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę w przypadku przekroczenia czasu usuwania
awarii powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, które wystąpią w
urządzeniach informatycznych, telekomunikacyjnych i towarzyszących
zainstalowanych w serwerowniach oraz zasilaczach awaryjnych,
c) 5.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę w przypadku przekroczenia czasu usuwania
awarii powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, które wystąpią w
urządzeniach transmisji danych,
d) 3.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę w przypadku przekroczenia czasu usuwania
awarii powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii dotyczącej oprogramowania,
e) 5.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę w przypadku przekroczenia czasu usuwania
awarii powyżej 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii pozostałych
urządzeń nie wymienionych w lit. a) - c).
6) za brak udziału w przeglądach w okresie gwarancji, karę w wysokości 5.000,00 zł - za
brak obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w każdym wyznaczonym
przeglądzie.
W dniu 23 stycznia 2013r. zamawiający wyjaśnił treść siwz i zmodyfikował § 7 wzoru umowy
w pkt 2 i 3 i §10 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy zastępując słowo „opóźnienie”, słowem
„zwłoka”.

Izba zważyła, co następuje :

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.

Do postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił.

Izba stwierdziła, że odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jest podmiotem, który
specjalizuje się w wykonywaniu dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Pobrał siwz i zamierza ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Podnoszone przez niego
zarzuty zmierzają do wykazania naruszeń zamawiającego ograniczających mu dostęp do
zamówienia. Tym samym odwołujący wnosząc odwołanie zwiększa swoje szanse na
uzyskanie zamówienia. Odwołujący może ponieść szkodę w postaci nie możności uzyskania
przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie osiągnięcia zysków jakie zakłada z tytułu
realizacji przedmiotowego zamówienia przesłanka materialno prawna z art. 179 ust. 1
ustawy została wypełniona.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 ustawy

Zarzuty nie zasługują na uwzględnienie w znacznej części. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. Przepis ten
wyznacza granice kognicji Izby, co przekłada się na zakres rozpoznania odwołania przez
Izbę, czemu ustawodawca dał wyraz w art. 192 ust. 2 ustawy nakazując Izbie uwzględnić
odwołanie wyłącznie w sytuacji, gdy Izba stwierdzi naruszenie przepisów ustawy i to tylko
takie, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia. Powyższe przepisy wskazują zatem, że Izba rozstrzygając sprawę odwoławczą
uprawniona jest do badania czynności i zaniechań zamawiającego wyłącznie kierując się
kryterium legalności. Dodatkowo zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Izba jest związana
granicami zarzutów. Izba nie może badać czynności i zaniechań zamawiającego co do ich
celowości, gospodarności czy rzetelności. Izba nie może także orzekać o racjonalności
wydatkowania przez zamawiającego środków publicznych. W tym zakresie kontrolę
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sprawują inne upoważnionego do tego
organy państwowe jak np. Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe czy
Główne Komisje Orzekające w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Wskazanie granic kognicji Izby w niniejszej sprawie odwoławczej jest
konieczne z uwagi na podniesioną przez odwołującego na rozprawie argumentację
postawionych zarzutów wskazującą na nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych
przez zakup przedmiotu zamówienia od wykonawcy, który oferuje nieweryfikowalny
przedmiot oferty, od wykonawcy, który nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia.
Jednocześnie odwołujący wskazał na naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji tj. art. 7 ust. 1 ustawy i na naruszenie zasady proporcjonalności i związania z
przedmiotem zamówienia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia – art. 22 ust. 4 ustawy. W ocenie Izby
zamawiający nie żądając od wykonawców opisu oferowanego systemu nie naruszył art. 7
ust. 1 ustawy. Brak takiego wymogu dotyczy wszystkich potencjalnych wykonawców w
jednakowy sposób, zapewnia zatem równe traktowanie wykonawców, natomiast odwołujący
w żaden sposób nie wykazał tego, że brak żądania opisu oferowanego systemu narusza
uczciwą konkurencję. Argumentacja odwołującego sprowadzała się wyłącznie do obaw
odwołującego, co do tego, że zamawiający nabywa zaoferowany przedmiot w ciemno nie
mając możliwości jego weryfikacji na etapie składania ofert. Zamawiający jednak na gruncie
ustawy nie ma obowiązku żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających, że
oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom zamawiającego. Opis oferowanego systemu
należy bowiem zaliczyć do kategorii dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817 ze zm.). Art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
określa uprawnienie zamawiającego, a nie obowiązek i w odniesieniu do dokumentów
przedmiotowych brak jest odpowiednika normy art. 26 ust. 1 ustawy. Skoro brak jest
obowiązku po stronie zamawiającego do żądania takiego dokumentu wynikającego z
przepisów ustawy, to nie można stwierdzić uchybienia zamawiającego polegającego na
zaniechaniu działania do którego zamawiający był zobligowany z mocy ustawy. Z tego
względu Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy
poprzez zaniechanie żądania opisu oferowanego systemu w treści siwz.
Izba nie dopatrzyła się także naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy w określeniu przez
zamawiającego terminu zakończenia realizacji zamówienia w dniu 31 października 2014r.
Obowiązki zamawiającego związane z określeniem terminu realizacji zamówienia określają
art. 36 ust. 1 pkt 9, art. 41 pkt 6 ustawy – nakazujące zamawiającemu wskazanie w
ogłoszeniu i siwz terminu realizacji zamówienia, art. 94 ustawy – określający
najwcześniejszą możliwą datę zawarcia umowy oraz art. 142 i 143 ustawy określające
przesłanki zawarcia umowy na czas oznaczony i maksymalny okres zawarcia umowy, oraz
przesłanki zawarcia umowy na czas nieoznaczony. śaden z powyższych przepisów nie
zakazuje zamawiającemu określenia momentu zakończenia umowy przez podanie daty
dziennej. Oczywiście w doktrynie i orzecznictwie zalecanie jest unikanie takiego określenia
terminu realizacji zamówienia, w związku z zakazem zmiany umowy o zamówienie publiczne
wynikającym z art. 144 ustawy. Jednak zalecenie nie może być traktowane jako podstawa do
stwierdzenia przez Izbę, że zamawiający naruszył określony obowiązek wynikający z
przepisów ustawy. Ponadto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewidział w siwz
sytuacje, w których istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji i dotyczą one sytuacji określonych w rozdziale XIV pkt. 5 ust. 1a, 1d, 1e. Tym

samym termin 31 października 2014r. może ulec zmianie w ściśle określonych przez
zamawiającego przypadkach. W ocenie Izby zamawiający podając datę dzienną
zakończenia trwania umowy nie naruszył art. 7 ust. 1 ustawy. W zakresie zarzutu naruszenia
przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy przez określenie zbyt krótkiego okresu realizacji
zamówienia, Izba podziela stanowisko zamawiającego, że odwołujący zarzutu tego nie
udowodnił mimo, że z mocy art. 190 ust. 1 ustawy ciążył na nim taki obowiązek. Odwołujący
jedynie ogólnie wskazywał na niezależne od niego terminu pozyskiwania uzgodnień i
pozwoleń, oraz możliwość przedłużenia się tych terminów, jednak w żaden sposób nie
wykazał, że termin podany przez zamawiającego jest zbyt krótki. Odwołujący odwołał się do
przykładów innych realizowanych zamówień o zbliżonym przedmiocie, ale tych swoich
twierdzeń także nie udowodnił. W tym stanie rzeczy Izba nie mogła uwzględnić zarzutu
odwołania uznając go za nieudowodniony.
Natomiast rację należy przyznać odwołującemu, że zamawiający przewidział karę umowną
za niewykonanie, lub nienależyte świadczenie usługi, co koresponduje z postanowieniami
art. 483 kc stosowanym przez art. 14 ustawy. Zgodnie zaś z art. 471 kc odpowiedzialność
odszkodowawcza dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
dotyczy okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, a zgodnie z art. 742 kc
dłużnik odpowiedzialny jest za zachowanie należytej staranności. Wprawdzie, zgodnie z art.
743 § 1 kc dłużnik może przyjąć na siebie odpowiedzialność rozszerzoną na okoliczności, za
które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, jednak, że zamawiający powinien
wówczas przewidzieć we wzorze umowy okoliczności, za które dłużnik odpowiada, pomimo
tego, że nie ponosi za nie odpowiedzialności. Tym samym Izba stoi na stanowisku, że
zamawiający przed określeniem kary za opóźnienie powinien był określić, że wykonawca za
opóźnienie w realizacji określonych czynności na mocy przyszłej umowy o zamówienie
publiczne będzie odpowiadał. W tej sytuacji Izba uważa, że wobec braku postanowień
rozszerzających odpowiedzialność wykonawcy z tytułu przedmiotowej umowy brak było
podstaw do określenia obciążenia wykonawców karą umowną za opóźnienie. W ocenie Izby
rację ma odwołujący, że przy brak odmiennego od postanowień KC uregulowania pojęć
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na gruncie umowy o zamówienie
publiczne, zastrzeżenie kary umownej wykracza poza art. 483 kc. Z tego względu Izba
uznała, że wykonawcy powinni ponosić odpowiedzialność w postaci ryzyka zapłaty kar
umownych wyłącznie za zwłokę w realizacji określonych niepieniężnych obowiązków
umownych. W ocenie Izby działanie zamawiającego narusza w tym zakresie art. 7 ust. 1
ustawy, gdy prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez niejednoznaczny
zakres odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców, co w konsekwencji może
prowadzić do braku wyceny wszystkich istotnych elementów oferty, w tym ryzyk związanych
z realizacją kontraktu. Z tego względu Izba uznała, że zamawiający dopuścił się naruszenia

art. 7 ust. 1 ustawy poprzez określenie w §7 pkt 2 i 3 oraz §10 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy
kar umownych za opóźnienie. Wobec faktu, że w zakresie §7 pkt 2 i 3 oraz §10 ust. 1 pkt 2 i
3 wzoru umowy zamawiający dokonał już modyfikacji poprzez zmianę w tym zakresie
postanowień na odpowiedzialność za zwłokę, Izba uznała, że stwierdzone naruszenie nie ma
wpływu na wynik postępowania. Tym samym odwołanie z mocy art. 192 ust. 2 ustawy w tym
zakresie również należało oddalić. W zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art.
22 ust. 4 ustawy Izba uznała, że również ten zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.
Odwołujący na rozprawie przyznał, że uwzględnienie tego zarzutu może prowadzić do
ograniczenia konkurencji, uznawał jednak za dopuszczalne takie ograniczenie w świetle
postulatów zgłaszanych w doktrynie dotyczących zagwarantowania przez zamawiającego
wyboru wykonawcy dającego rękojmię wykonania zamówienia. Odwołujący nie
kwestionował, że system poboru opłat jest systemem objętym przedmiotem zamówienia
przez zamawiającego. Art. 22 ust. 4 ustawy można w ocenie Izby naruszyć z dwóch
powodów:
- po pierwsze kształtując opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w sposób nie związany z przedmiotem zamówienia,
- po drugie kształtując opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
W ocenie Izby przedmiotem analizy w ramach postawionego zarzutu może być wyłącznie
zarzut niezachowania przez zamawiającego proporcjonalności w stosunku do przedmiotu
zamówienia, albowiem opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu podany w literze d ppkt. 2 pkt 1 rozdziału V siwz jest związany z przedmiotem
zamówienia, gdyż system poboru opłat ma być zrealizowany w ramach przedmiotowego
zamówienia. Również zarzut naruszenia art. 22 ust. 4 ustawy poprzez dopuszczenie
możliwości wykazania się kilkoma umowami, a nie jedną - dającą gwarancję wykonania
integracji systemów, również jest zarzutem sprowadzającym się do nieproporcjonalności
opisu do przedmiotu zamówienia. Jednakże Izba zauważa, że art. 22 ust. 4 ustawy nie
określa, co należy rozumieć przez proporcjonalność w stosunku do przedmiotu zamówienia,
ani granic tej proporcjonalności. Tym samym w ocenie Izby przepis ten należy zestawić z art.
7 ust. 1 ustawy i za nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia uznać takie opisanie
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, które nie
gwarantuje równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Takie będą wszelkie
warunki nadmierne, wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia, choć z nim
związane. Ograniczą one dostęp do zamówienia i jako takie stanowią naruszenia przez
zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przedmiotowej sprawie zamawiający
oczekuje, że wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej:

a) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu obszarowego systemu
sterowania ruchem obejmującego minimum:
- 40 skrzyżowań ulicznych z podłączeniem i zaprogramowaniem minimum 40 sterowników
sygnalizacji świetlnej,
-priorytetowanie pojazdów komunikacji publicznej na przynajmniej 15 skrzyżowaniach i
b) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu zarządzania
transportem publicznym, zarządzającego minimum 60 pojazdami komunikacji miejskiej i
c) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej z obsługą minimum 60 pojazdów i 30 tablic informacji przystankowej i
d) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu pobierania opłat
za usługi komunikacji miejskiej za pomocą karty elektronicznej dla aglomeracji miejskiej,
obejmującego dostawę i instalację współpracujących z systemem:
- kasowników w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów mobilnych w minimum 60 pojazdach,
- biletomatów stacjonarnych w minimum 20 różnych lokalizacjach. i
e) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu nadzoru
wizyjnego składającego z minimum 50 kamer CCTV.
Każde doświadczenie w ramach punktów a)-e) ma być wykazane przez każdego
wykonawcę. Czyli wykonawca musi wykazać doświadczenie w ramach każdego z modułów
składających się na przedmiot zamówienia – świadczy o tym użyty łącznik „i” przy każdym z
punktów. Jedynym elementem, który dopuszcza zamawiający jest to, aby wykazać
wykonanie tych modułów nie koniecznie w ramach jednej umowy. Sam odwołujący na
rozprawie przyznał, że choćby moduł systemu pobierania opłat nie jest standardowo
zamawiany w ramach systemu ITS, stąd dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w
ramach kliku umów może zwiększyć konkurencyjność postępowania, ale i tak każdy z
wykonawców musi wykazać się doświadczeniem w realizacji wszystkich uznanych przez
zamawiającego za kluczowe elementów zamawianego systemu. W ocenie Izby zamawiający
ma rację wskazując, że zdolność implementacji weryfikuje w ramach litery a łączącej w sobie
system sterowania ruchem i system priorytetowania pojazdów komunikacji publicznej.
Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania zdolności integracji wszystkich zamawianych
systemów, zwłaszcza w sytuacji, gdy jak sam odwołujący przyznaje, dwa zamawiane
systemy nie są elementami klasycznego ITS, a jeden z tych systemów nie jest standardowo
zamawiany z systemem ITS. W tej sytuacji Izba uznała, że opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegający na dopuszczeniu więcej niż jednej
umowy obejmującej wszystkie wymagane doświadczenia nie jest nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia i nie narusza art. 22 ust. 4 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Co do zarzutu związanego z objęciem opisem sposobu dokonywania oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu doświadczenia polegającego na dostawie i uruchomieniu
systemu poboru opłat zamiast doświadczenia w dostawie i uruchomieniu systemu
automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, to Izba uważa, że zarzut ten
sprowadza się w istocie do tego, że odwołujący posługuje się pojęciem system ITS w
rozumieniu powszechnym, w oderwaniu od przedmiotu niniejszego zamówienia. W
przedmiotowym postępowaniu system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
i system poboru opłat są elementami zamawianego sytemu ITS i zamawiający wskazał, że
dla niego kluczowe znaczenie ma system transportu publicznego, bo jest to element
realizowanego przez niego projektu unijnego rozwoju transportu publicznego. Niewątpliwie
system poboru opłat dotyczy transportu publicznego w przeciwieństwie do systemu
automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który dotyczy raczej ogólnie
rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ocenie Izby zatem usprawiedliwione
było nadanie przez zamawiającego większego znaczenia doświadczeniu w realizacji
systemu związanego z transportem publicznym. Zamawiający nie ma obowiązku wymagania
tożsamego doświadczenia z zamawianym przedmiotem zamówienia i w granicach
wyznaczonych przez art. 22 ust. 4 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy ma prawo dokonywać
samodzielnego elementów, które będzie oceniał w ramach opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zdaniem Izby w niniejszej sprawie
zamawiający określił opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w sposób związany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny nie
naruszając art. 7 ust. 1 ustawy i art. 22 ust. 4 ustawy.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2
ustawy.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp. Odwołanie zostało oddalone przez Izbę, kosztami postępowania w sprawie należało
więc obciążyć odwołującego. Izba obciążyła odwołującego kosztami wpisu (zgodnie ze
złożonym rachunkiem) zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).


Przewodniczący: ……………