Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 141/13


POSTANOWIENIE
z dnia 7 lutego 2013 r.

wydane w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Packo
Izabela Niedziałek – Bujak
Andrzej Niwicki

Protokolant: Paweł Nowosielskiwobec cofnięcia w dniu 7 lutego 2013 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2013 r. przez wykonawców

M………. S………. i M………… R………….. prowadzących działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod nazwą „SALIX”, ul. Górna 16, 77-130 Lipnica

w postępowaniu prowadzonym przez

Nadleśnictwo Osusznica, Osusznica 3, 77-130 Lipnica

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców M……….. S………. i M……….. R……….. prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „SALIX”, ul. Górna 16, 77-130
Lipnica kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku.
Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……

Sygn. akt: KIO 141/13

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – M……….. S……….. i M………. R……… prowadzący działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod nazwą „SALIX” przed otwarciem rozprawy cofnął odwołanie
wniesione 24 stycznia 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Osusznica w 2013 roku” prowadzonym
przez Nadleśnictwo Osusznica.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osoby
uprawnione do reprezentowania odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust.
1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……