Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 151/13
POSTANOWIENIE
z dnia 7 lutego 2013 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

wobec cofnięcia w dniu 6 lutego 2013 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2013 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm:
Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie oraz Izan + Sp. z.o.o., z siedzibą
ul. śabiniec 46, 31- 215 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.
postanawia:
1. umarza postępowanie odwoławcze.

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -
konsorcjum firm: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie oraz Izan + Sp. z.o.o.,
z siedzibą ul. śabiniec 46, 31- 215 Kraków kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
3. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w
Krakowie oraz Izan + Sp. z.o.o., z siedzibą ul. śabiniec 46, 31- 215 Kraków i:
3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1 500 zł 00 gr (słownie:
tysiąc pięćset złotych), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Spółdzielnia Inwalidów
Naprzód w Krakowie oraz Izan + Sp. z.o.o., z siedzibą ul. śabiniec 46, 31- 215 Kraków
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący

……………………………..

Sygn. akt: KIO 151/13

U z a s a d n i e n i e

W dniu 6 lutego 2013 roku odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w
Krakowie oraz Izan + Sp. z.o.o., złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2013 roku, w postępowaniu
prowadzonym przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na usługę sprzątania i transportu wewnątrzszpitalnego oraz
usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod poz. 2012/S 92-152329.
Izba ustaliła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania, złożone ze pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej, zostało opatrzone certyfikowanym podpisem przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu odwołującego i skutkuje koniecznością
umorzenia postępowania odwoławczego.
W związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła o zwrocie
na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.

Przewodniczący:

…………………………