Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 164/13

POSTANOWIENIE
z dnia 7 lutego 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
Protokolant: Mateusz Michalec

wobec cofnięcia w dniu 7 lutego 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2013 r. przez wykonawcę GTS
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska
15 w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa,
ul. Nowy Świat 6/12,
przy udziale wykonawców:
A. Netia Spółka Akcyjna, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13,
B. Exatel Spółka Akcyjna, 04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47
- zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy GTS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-674 Warszawa,
ul. Marynarska 15 kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………

Sygn. akt KIO 164/13


U z a s a d n i e n i e


Odwołujący - GTS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie - wniósł w dniu 25 stycznia 2013 r. odwołanie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego - Agencję Rynku Rolnego z
siedzibą Warszawie na: świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na połączeniu
siecią rozległą WAN Centrali Agencji Rynku Rolnego z 16 Oddziałami Terenowymi i
Centrum Zapasowym.

W dniu 7 lutego 2013 r. przed otwarciem posiedzenia Izby z udziałem stron i
uczestników postępowania odwoławczego, odwołujący wniósł pisemne oświadczenie o
cofnięciu odwołania.
Cofnięcie odwołania zostało dokonane skutecznie, wobec tego, Krajowa Izba
Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych i z uwagi na cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy,
nakazała dokonanie zwrotu odwołującemu kwoty 13 500 zł, stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu od odwołania.


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).Przewodniczący: ………………