Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2308/13
WYROK
z dnia 16 października 2013 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2013r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2013 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: OPTeam
S.A., ROTOMAT Sp. z o.o., 36 – 002 Jasionka, Tajęcina 113 w postępowaniu
prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską, 50 – 370 Wrocław, ul. Wybrzeże St.
Wyspiańskiego 27

przy udziale wykonawcy ELEKTROTIM S.A., 54 – 156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczego o sygn. akt KIO 2308/13 po
stronie zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy: ELEKTROTIM S.A. oraz dokonanie
powtórzenia badania i oceny ofert,
2. kosztami postępowania obciąża Politechnikę Wrocławską, 50 – 370
Wrocław, ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, i
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: OPTeam S.A., ROTOMAT Sp. z
o.o., 36 – 002 Jasionka, Tajęcina 113 tytułem wpisu od odwołania,
2.2 zasądza od Politechniki Wrocławskej, 50 – 370 Wrocław na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: OPTeam
S.A., ROTOMAT Sp. z o.o., 36 – 002 Jasionka, Tajęcina 113 kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący:…………………….

Sygn. akt: KIO 2308/13
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50 370
Wrocław wszczął postępowanie o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu
i Bezpieczeństwa Fizycznego w Uczelni”, (znak sprawy AC/BZP/96/2013).

Ogłoszenie o zamówieniuzostałoopublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia Dz.U./S z dnia 28 czerwca 2013 r. S 126 215538-2013-PL.

Informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania Odwołujący: wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka,
2) ROTOMAT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134, 54-062
Wrocław, powziął w dniu 17 września 2013 r. informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawcy: Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul Stargardzka 8, 54-156 Wrocław w
przedmiotowym postępowaniu.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem przetargu Odwołujący w dniu 27
września 2013r.wniósł odwołanie do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej.

W swoim odwołaniu Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie w trakcie
przedmiotowego postępowania następujących przepisów:
1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907), zwanej dalej ustawą Pzp, poprzez
przeprowadzenie przedmiotowego Postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców podczas dokonywania oceny ofert złożonych w
przedmiotowym postępowaniu,
2. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a
Elektrotim negocjacji dotyczących treści złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w złożonej
ofercie,
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy Elektrotim,
4. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty niebędącej
najkorzystniejszą spośród złożonych w Postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu.

Z powyższych względów Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz

nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty Elektrotim jako najkorzystniejszej w
postępowaniu,
2. dokonania powtórnego badania i oceny ofert,
3. dokonania odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu przez Elektrotim,
4. dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego, jako
najkorzystniejszej w postępowaniu.

W pierwszej kolejności wskazał, że Zamawiający w Załączniku 5b do SIWZ
stanowiącym wzór kalkulacji cenowej i zestawienia urządzeń objętych ofertą określił swoje
wymagania w zakresie minimalnych właściwości, jakie spełniać powinny oferowane
urządzenia, a oferenci w Załączniku 5b zobowiązani byli do określenia rodzaju, modelu, typu,
producenta oraz parametrów, które były wymagane przez Zamawiającego.

Zdaniem Odwołującego Zamawiający w sposób nieuprawniony wezwał wykonawcę
Elektrotim do wyjaśnienia treści oferty powołując się na art. 87 ustawy Pzp, bowiem zgodnie
z wymogami SIWZ wyrażonymi w pkt III.9. oferta wykonawcy Elektrotim powinna zostać
odrzucona.

Powołał się na postanowienia SIWZ, które stanowią: „III.9. W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę pola dotyczącego „Typ, rodzaj, model, producent
zaoferowanego urządzenia” odpowiednio wymaganego przez Zamawiającego w Załączniku
5b do SIWZ lub niepodania powyższych jednoznacznych informacji w ofercie - Zamawiający
zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą wyrażoną np. w Wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. (KIO
1292/11) informuje, że oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPzp -
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg podania
„Typu, rodzaju, modelu, producenta zaoferowanego urządzenia" jest zobowiązaniem
ofertowym - częścią oferty rozumianej, jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do
określonego wykonania zamówienia. Tym samym brak podania takiej informacji nie może
zostać zakwalifikowany, jako dokument podmiotowy podlegający uzupełnieniu.”.

Zauważył przy tym, że w powołanym przez Zamawiającego wyroku Izba wskazała, że
„Brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy
uznać za niezgodność treści oferty z SIWZ polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z
wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu dostawy.”.

Według Odwołującego w oparciu o wskazane w ofercie Elektrotim uchybienia oferta
Wykonawcy nie odpowiadała treści specyfikacji i jako taka powinna zostać odrzucona.

Poza tym zwrócił uwagę, że nie istniały podstawy faktyczne jak również prawne dla
podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty Wykonawcy.

W ocenie Odwołującego Załącznik 5b stanowiący szczegółową specyfikację
oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją cenową stanowi treść oferty.

Zarzucił, że w ofercie złożonej przez Elektrotim brak jest informacji określających w
sposób jednoznaczny oferowane urządzenia i/lub licencje, co prowadzi do wniosku, że oferta
złożona przez tego wykonawcę jest niezgodna z SIWZ i jako taka powinna zostać odrzucona
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Powołał się na okoliczność, że niezgodność oferty wykonawcy Elektrotim z SIWZ
została stwierdzona przez Zamawiającego, który pismem z dnia 2 września 2013 r. wezwał
wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Zauważył, że wskazanym pismem Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia
szeregu niejasności i błędów w odniesieniu do rodzaju oferowanych urządzeń, które zdaniem
Odwołującego stanowiły podstawę dla odrzucenia oferty Elektrotim zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, jako niemożliwe do poprawienia w trybie art. 87 ustawy Pzp - tj. w drodze
wyjaśnień treści oferty lub poprawy omyłek.

W swoim odwołaniu Odwołujący zwrócił uwagę na następujące uchybienia oferty
konkurencyjnej:
„ 1. W tabeli 2 pkt 1 na stronie 38 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Podniesienie Licencji” w kolumnie 5 należało określić nazwę licencji oferowanych przez
Wykonawcę. Elektrotim wskazał nazwę producenta oprogramowania, które zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego miało zostać upgrade'owane. Nazwa Keyprocessor w żaden
sposób nie określa oferowanego oprogramowania, ale zapewne miała wskazywać jego
producenta, którym jest Keyprocessor BV. Producent Keyprocessor BV posiada w swojej
ofercie kilkaset różnych modułów oprogramowania, upgrade'ów, opcji, które klient może
zakupić w ramach jej oferty produktowej.
Dopiero w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień Wykonawca wskazał dokładne
nazwy oprogramowania, jakie miałoby być dostarczone zgodnie z tym punktem oferty, tj:
• Upgrade iProtect, Medium to Large szt.l nr kat. 505-2500
• iProtect dla 64 procedur szt. 1 nr kat. 505-4360
• iProtect -1000 kar KD nr kat. 505-4200,

2. W tabeli 2 pkt 2 na stronie 38 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Licencja
Rozpoznawania Tablic” w kolumnie 5 należało określić nazwę licencji oferowanych przez
Wykonawcę. Elektrotim ponownie wskazał oznaczenie producenta Keyprocessor, z tą jednak
różnicą, że producent ten nie posiada w swojej ofercie żadnego oprogramowania do
rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Takie oprogramowanie posiada np. firma VDG
Security BV. W wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 Wykonawca przekazał informację, że
oferuje oprogramowanie z grupy oprogramowania Diva Pro co również jest nieprecyzyjne,
ponieważ Diva Pro stanowi grupę oprogramowania i podanie takiej informacji nie stanowi
jednoznacznego określenia przedmiotu oferty. Po ponownym zapytaniu Zamawiającego,
Wykonawca w dniu 13 września 2013 udzielił informacji, że oferowane oprogramowanie
spełniające wymagania Zamawiającego w Tabeli 2 pkt. 2 Załącznika 5b do SIWZ to:
oprogramowanie Diva Pro w wersji DIVA-P-CARR2.
W tym miejscu podkreślił, że producentem oprogramowania z grupy Diva Pro w tym
DIVA-P-CARR2 jest VDG Security BV, a nie jak wskazywał Wykonawca - Keyprocessor.
Wyjaśnienia Wykonawcy, że „użył takiego nazewnictwa ze względu na tworzenie
zintegrowanego kompletnego systemu składającego się z kilku podsystemów gdzie
wiodącym systemem jest Keyprocesor" są co najmniej niejasne. Zamawiający oczekiwał
podania nazwy wyłącznie oprogramowania wskazanego w tabeli 2 pkt 2 Załącznika 5b,
którym jak się okazało z wyjaśnień Wykonawcy jest DIVA- P-CARR2, którego producentem
jest zupełnie inny podmiot niż wskazany przez Wykonawcę.
3. W tabeli 2 pkt 3 na stronie 38 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Stacja
operatorska" w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową
specyfikację oferowanego urządzenia. Wykonawca nie załączył karty katalogowej
zaoferowanego modelu stacji operatorskiej, którą wskazał tj. VDG NVH-1500S-X. Dodatkowo
w ofercie Wykonawca określił procesor będący jednym z parametrów zaoferowanego
urządzenia, jako Intel i5, gdzie „i5” oznacza grupę kilkudziesięciu modeli procesorów, a nie
konkretny model. Co więcej w odpowiedzi z dnia 4 września 2013 Wykonawca wskazał inną
grupę procesorów, tj. „i7” ze wskazaniem na konkretny model Intel Core i7-3770, co stanowi
zmianę treści oferty Wykonawcy. Zamawiający kolejny raz zwrócił się do Wykonawcy o
wyjaśnienia dotyczące tego punktu ponieważ w ofercie Elektrotim brak było karty
katalogowej zaoferowanego urządzenia. W dniu 13 września 2013 Wykonawca
jednoznacznie wyjaśnił, że oferowane urządzenie miałoby być dostarczone z procesorem 3rd
Generation Intel Core i7-3770.
Co więcej Zamawiający wymagał w tym miejscu określenia systemu operacyjnego jaki
będzie posiadać stacja operatorska, wskazując np. na system Windows 7 Spl Professional
(64 Bit). Wykonawca w ofercie wskazał nieprecyzyjnie na system Windows 7 SP1 co jest
jedynie określeniem rodzaju systemu, który posiadać może kilka wersji m.in. Home,
Professional.

4. W tabeli 2 pkt 9 na stronie 40 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Moduł
rozszerzenia serwera interkomowego” nie wypełnił kolumny nr 5, tj. w ogóle nie określił, jakie
urządzenie oferuje. W wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 Wykonawca stwierdził, że w tej
pozycji ujęty został moduł rozszerzenia „GE 300 230V”. Oznaczenie to w żaden sposób nie
identyfikuje modułu rozszerzającego do serwera interkomowego GE300. W związku z tym
Zamawiający ponownie poprosił o wyjaśnienie tego punktu i Wykonawca w dniu 13 września
2013 przedstawił oświadczenie, że oferowany moduł zawiera zasilanie oraz 5 gniazd
rozszerzeń dla kart abonenckich oraz dołączył kartę katalogową. Jednak Wykonawca nadal
nie wskazał konkretnego modelu modułu rozszerzenia serwera interkomowego, jedynie
dołączył kartę katalogową produktu, która zawiera kilka modeli modułu rozszerzenia
interkomowego. Z karty tej nie można jednoznacznie wskazać jaki model Wykonawca
zaproponował. Prawidłowym modelem powinien być: GEZ 300EU, natomiast karta
katalogowa przedstawiona przez Elektrotim zawiera 10 modeli z różnymi elementami
wyposażenia.
5. W tabeli 2 pkt 10 na stronie 40 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Karta
abonencka IP" w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową
specyfikację oferowanego zestawu. Wykonawca wskazał producenta firmę COMMEND,
natomiast prawidłowa nazwa producenta to Commend International GmbH. Wykonawca
wskazał, że oferuje kartę abonencka IP, model: C- G3-IP-4B (GE300 karta 4 IP - TYP B).
Karta zaoferowana przez Elektrotim nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ
Zamawiający wymagał, aby była to „Karta abonencka IP dla maksymalnie 8 stacji
interkomowych IP wraz z licencją rozszerzającą funkcjonalność stacji interkomowych do
poziomu stacji zarządzającej MASTER (typ D)”. Takie warunki spełnia karta w sytuacji
połączenia dwóch elementów tj. karty „Model: GE300 karta 4 IP - TYP B, C-G3-IP-4B" oraz
licencji rozszerzającej „GE300 upgrade 4B do 4D”. Wykonawca w ofercie nie zaproponował
rozszerzenia funkcjonalności stacji interkomowych do poziomy stacji zarządzającej MASTER
(typ D). Dopiero w wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 informuje, iż pozycja ta zawiera
również licencję rozszerzającą, której nie wskazał w ofercie. Takie działanie oferenta stanowi
bezsprzecznie ingerencję w treść złożonej oferty i prowadzi do jej zmiany, która z całą
pewnością nie może być potraktowana, jako nieistotna, ponieważ w sposób istotny zmienia
przedmiot oferty.
6. W tabeli 2 pkt 11 na stronie 40 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Programatora kart IP BOX” w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać
szczegółową specyfikację oferowanego zestawu. Wykonawca w ogóle nie wskazał modelu
„Programatora kart IP BOX” jaki oferuje Zamawiającemu oraz nie zawarł w ofercie informacji
czy pozycja ta zawiera licencje systemu kontroli dostępu dla 1 czytnika, która również była
wymagana przez Zamawiającego. Informacje te zostały przez Wykonawcę dodane dopiero w
wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013.

7.W tabeli 2 pkt 17 na stronie 41 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Serwer
systemowy” w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową
specyfikację oferowanego urządzenia. Wykonawca niepoprawnie wskazał Keyprocessor,
jako producenta serwera systemowego, ponieważ nie produkuje on serwerów systemowych.
Firma ta należy do grupy podmiotów o nazwie TKH Group NV, natomiast serwery
systemowe w tej grupie produkuje TKH Security Solutions. Dodatkowo Wykonawca w piśmie
z dnia 4 września 2013 dołączył kartę katalogową, dla oferowanego serwera, która nie
została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Tym samym wskazana karta katalogowa nie może być
elementem oferty, co powoduje, iż Wykonawca nie dostarczył wymaganych przez
Zamawiającego kart katalogowych.
8.W tabeli 3 pkt 3 na stronie 42 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Czytnik
kontroli dostępu" w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową
specyfikację oferowanego zestawu. Wykonawca nie wskazał wymaganego przez
Zamawiającego modelu i rodzaju licencji dla oferowanego czytnika. Wskazał tylko numer
producenta czytnika, nie podając informacji czy wraz z czytnikiem zaoferowana została
licencja systemu kontroli dostępu dla 1 czytnika, która była bezwzględnie wymagana przez
Zamawiającego. Dopiero w wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 Wykonawca informuje, iż
w tej pozycji zawarł również wymaganą licencję tzn. iProtect KD -1 czytnik.
9. W tabeli 3 pkt 4 na stronie 43 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Kontroler sieciowy systemu kontroli dostępu w obudowie wraz z baterią i zasilaczem" w
kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową specyfikację
oferowanego zestawu. Wykonawca zaoferował kontroler sieciowy w wersji Polyx D+
natomiast Zamawiający wymagał kontrolera sieciowego w wersji Polyx ND+. Kontroler
sieciowy w wersji Polyx ND+ stanowi połączenie dwóch elementów: kontrolera sieciowego w
wersji Polyx D+ (nr. Kat. 503-1816) oraz upgrade'u dla modułu Polyx D+ (nr. Kat. 505-4101).
Wykonawca w swojej ofercie zaproponował jedynie model: 503-1816.
Co więcej wskazany przez Wykonawcę w ofercie model: 503-1816 nie zawiera
obudowy, akumulatora oraz zasilacza, niezbędnych do prawidłowego zbudowania i
funkcjonowania zestawu oraz bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego. W związku
z tym oferowany element nie spełnia wymagań SIWZ. Wykonawca w piśmie z dnia 4
września 2013 wyjaśniał, że niemożliwe było jednoznaczne określenie modelu, ponieważ
składał się on z pięciu elementów tj.
• Sieciowy kontroler drzwi Polyx D+ szt. 1 nr kat. 503-1816
• Upgrade dla modułu Polyx D+ szt. 1 nr kat. 505-4101
• Zasilacz AD55B (24V/1,8 A) szt. 1 nr kat. 501-1533
• Bateria 7 Ah (KD/SSWiN) szt. 1 nr kat. 500-3207-PL
• Obudowa ochronna IPU8/Orbit/P szt. Nr kat. 501-1865-PL

Tym samym Wykonawca sam wskazał, że w ofercie ujął jedynie pierwszy z pięciu
elementów, które łącznie stanowią zestaw, jakiego oczekiwał Zamawiający, tym samym
potwierdził, że jego oferta była niekompletna.
10.W tabeli 3 pkt 5 na stronie 43 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Punkt
kamerowy do montażu na słupie" w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać
szczegółową specyfikację oferowanego zestawu, tj. kompletnego punktu kamerowego do
montażu na słupie. Punkt taki powinien obejmować:
• kamerę IP 2Mpx wraz z
• obiektywem o ogniskowej 2,8-12mm
• w obudowie zewnętrznej IP66
• z grzałką oraz
• adapterem do montażu na słupie.
Dodatkowo punkt kamerowy należało wyposażyć w zewnętrzny oświetlacz
podczerwieni o zasięgu min do 50m i kącie 90st.
Wykonawca w swojej ofercie wskazał tylko kamerę IP 2Mpx opisując ją jako model:
GCI-K1503B. Natomiast w swojej ofercie nie uwzględnił pozostałych elementów których
wymagał Zamawiający, jako kompletnego zestawu pn. „Punkt kamerowy do montażu na
słupie". Oczywiście w swoich wyjaśnieniach w dniu 04.09.2013 Wykonawca przedstawia, że
zaoferowany „Punkt kamerowy do montażu na słupie” jest kompletny i zawiera następujące
elementy:
• IP kamera 2MP, ICR, WDR szt. 2 model: GCI-K1503B
• Obiektyw MPx 1/3" 2.8-12 mm szt. 2 model: YV4.3X2.8SA-SA2
• Obudowa zewnętrzna 300 mm z daszkiem szt. 2 model: HEK30K1Y000
• Wspornik ścienny do obudów szt. 2 model: WBOV
• Adapter do słupa szt. 2 model: WSFPA
Jednakże należy zauważyć, że w powyższym zestawieniu w dalszym ciągu
Wykonawca nie wskazał „oświetlacza podczerwieni o zasięgu min do 50m i kącie 90st", który
był Wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający po raz kolejny wezwał Wykonawcę do
Wyjaśnień i w piśmie z dnia 13 września 2013 Wykonawca podał, że w tym punkcie zawarł
również punkt podczerwieni IRD-50/90, którego nie opisał w ofercie z dnia 22 sierpnia 2013
jak również w wyjaśnieniu z dnia 4 września 2013.
11.W tabeli 3 pkt 8 na stronie 44 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Szlaban wjazdowy wraz z automatyką” w kolumnie 5 należało określić producenta, model i
podać szczegółową specyfikację oferowanego zestawu. Zamawiający wymagał
zaoferowania kompletnego „Szlabanu wjazdowego wraz z automatyką”, który miał
obejmować m.in. dwa modele detektorów pętli indukcyjnych (jednokanałowy i dwukanałowy).
Wykonawca w ofercie zaoferował tylko model dwukanałowy tj. CAME SMA2, natomiast w
wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 stwierdził, że jego oferta zawiera detektor pętli

indukcyjnej „produkcji CAME z rodziny SMA". Paleta produktów firmy CAME zawiera
zarówno detektory jednokanałowe (CAME SMA) jak i dwukanałowe (CAME SMA2).
Wykonawca odpowiadając na wyjaśnienia Zamawiającego wskazał, że oferuje model CAME
SMA, chociaż w ofercie wskazał model CAME SMA2. Po ponownej prośbie Zamawiającego,
zawierającą sugestię, że należało wskazać zarówno detektor jednokanałowy jak i
dwukanałowy, w piśmie z dnia 13 września 2013 Wykonawca wskazał, że oprócz detektora
dwukanałowego zawartego w ofercie, wyjaśnia, iż jako detektor jednokanałowy zostanie
użyty model SMA produkcji CAME, który, jak należy podkreślić, nie został wskazany w
ofercie.
12.W tabeli 7 pkt 1 na stronie 54 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Kontroler systemowy kontroli dostępu w obudowie wraz z baterią i zasilaczem” w kolumnie 5
należało określić producenta, model i podać szczegółową specyfikację oferowanego
zestawu. Zamawiający wymagał aby „Kontroler systemowy kontroli dostępu w obudowie
wraz z baterią i zasilaczem" był kompletnym zestawem opisanym w pkt. 1 tabela 7.
Kompletny zestaw składa się z następujących elementów:
• Kontroler sieciowy iPU8, 501-1855
• Zasilacz na szynę, DIN501-1830
• Bateria 7 Ah, 500-3207-PL
• Obudowa ochronna, IPU8/Orbit/P, 501-1865-PL
Wykonawca wskazał w swojej ofercie tylko pierwszy element, tj. Kontroler sieciowy
iPU8, 501-1855. Pozostałe elementy nie zostały ujęte w ofercie, tym samym nie spełniała
ona wymagań Zamawiającego. Zamawiający poprosił aby Wykonawca uzupełnił element z
tabeli 7 pkt. 1 „Kontroler systemowy kontroli dostępu w obudowie wraz z baterią i
zasilaczem” zarówno o elementy składowe jak i o opis rozwiązania. W piśmie z dni 4
września 2013 Wykonawca uzupełnił tylko informacje dotyczące opisu rozwiązania natomiast
nie uzupełnił informacji dotyczącej elementów składowych zaoferowanego kontrolera
systemowego. Oferta Wykonawcy w tym punkcie jest niezgodna z wymaganiami
Zamawiającego i powinna zostać odrzucona, jako niespełniająca zapisów SIWZ.
13.W tabeli 7 pkt 2 na stronie 54 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu
„Kontroler przejścia wraz z baterią i zasilaczem” w kolumnie 5 należało określić producenta,
model i podać szczegółową specyfikację oferowanego zestawu. W tej pozycji Zamawiający
wymagał kompletnego zestawu zawierającego:
• Kontroler
• Zasilacz
• Baterię
• Obudowę.
Wykonawca w swej ofercie przedstawił tylko kontroler, jako model: Orbit 2, bez
zasilacza, baterii oraz obudowy. Dopiero w piśmie wyjaśniającym z dnia 4 września 2013

poinformował Zamawiającego, że pozycja wskazana w jego ofercie zawiera:
• Kontroler Orbit-2 nr kat. 501-1802
• Zasilacz AD55A (12V/2,3A) nr kat. 501-1534
• Bateria 7 Ah (KD/SSWiN) nr kat. 500-3207-PL
• Obudowa ochronna IPU8/Orbit/P nr kat. 501-1865-PL
Oferta nie zawiera żadnych informacji, które mogłyby wskazywać na fakt, iż taki
zestaw został Zaproponowany przez Wykonawcę. Wprost przeciwnie, oferta jednoznacznie
wskazuje jedynie kontroler model Orbit 2, w związku z tym nie spełnia wymagań
postawionych przez Zamawiającego.
14.W tabeli 7 pkt 3 na stronie 55 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Czytnik
kart zbliżeniowych” w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać szczegółową
specyfikację oferowanego zestawu. Zamawiający wymagał, aby w ofercie zaoferować czytnik
kart zbliżeniowych wraz z licencją systemu kontroli dostępu dla 1 czytnika. Wykonawca w
swojej ofercie zaoferował czytnik kontroli dostępu model: 801-5060, ale bez wymaganej
licencji systemu kontroli dostępu, co powoduje, iż ten element oferty jest niezgodny z SIWZ.
Co prawda Wykonawca w piśmie z dnia 4 września 2013 wyjaśnia, że w tej pozycji jest
zawarta wymagana licencja, ale konkretny model wskazany przez Wykonawcę określa tylko i
wyłącznie czytnik kart zbliżeniowych. Natomiast licencja jest oddzielnym elementem (iProtect
KD - 1 czytnik), którego Wykonawca nie zawarł w swojej ofercie.
15.W tabeli 8 pkt 1 na stronie 57 oferty Elektrotim w odniesieniu do elementu „Serwer
systemu CCTV (ARTR)” w kolumnie 5 należało określić producenta, model i podać
szczegółową specyfikację oferowanego urządzenia. Wykonawca w ofercie określił „Procesor:
Intel Core i7” gdzie „i7” oznacza grupę kilkudziesięciu modeli procesorów, a nie konkretny
model np. Intel Core i7-4600M. W związku z tym nie można wskazać, jaki konkretnie
procesor podał Wykonawca i czy procesor ten spełnia wymagania SIWZ określone przez
Zamawiającego. W wyjaśnieniach z dnia 4 września 2013 Wykonawca wskazuje konkretny
model procesora tj. 3rd Genaration Intel Core i7- 3770 processor, podając jednocześnie, że
jest on zawarty w stacji operatorskiej. Natomiast ten punkt oferty, odnosi się do „Serwera
Systemu CCTV (ARTR)” w związku z czy wyjaśnienia Wykonawcy odnoszą się do całkowicie
innego elementu oferty. Brak zatem jakiejkolwiek podstawy dla uznania, że w tym zakresie
oferta Elektrotim jest zgodna z SIWZ.”

Niezależnie od wskazanych powyżej uchybień, które były przedmiotem wyjaśnień
Odwołujący wskazał, że w tabeli 3 pkt 2 Wykonawca w ofercie nie określił następujących
elementów składowych dla elementu „Wjazdowy/wyjazdowy terminal interkomowy IP”:
• Brak wskazania czy zestaw zawiera obudowę podtynkową w pełni licowaną z
powierzchnią ściany szt. 1, oraz
• Brak wskazania czy zestaw zawiera kolumnę dla Interkomów serii WS szt.1

Wykonawca w ofercie określił jedynie model stacji naściennej wchodzącej w skład terminala
interkomowego, natomiast w żaden sposób nie określił pozostałych elementów terminala.

W związku z powyższymi brakami – zdaniem Odwołującego - oferta zwycięskiego
wykonawcy, w kolejnym już punkcie, nie spełnia warunków określonych przez
Zamawiającego w SIWZ i powinna zostać odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp.

Powyższe okoliczności doprowadziły Odwołującego do wniosku, że działania
Zamawiającego i prowadzone z wykonawcą Elektrotim negocjacje dotyczące treści złożonej
oferty naruszają przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a efektem tych negocjacji było
wprowadzenie kilkunastu zmian w treści oferty Elektrotim, co stanowi naruszenie
powyższego przepisu.

Zauważył, że Zamawiający w SIWZ w pkt. III.9. w sposób jednoznaczny określił
obowiązek precyzyjnego określenia produktów oferowanych przez wykonawców, a zatem
brak jest podstaw prawnych dla uznania za dopuszczalne konwalidacji niezgodności treści
oferty z SIWZ poprzez wykorzystanie instytucji wyjaśnień treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1
ustawy Pzp.

Argumentował, że niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści oferty, wyjątki od
tej sytuacji przewiduje ustawa Pzp w art. 87 ust. 2, określając kategorie omyłek, jakie mogą
być prostowane w tym trybie, ograniczając to uprawnienie do omyłek (i) pisarskich, (ii)
rachunkowych, lub (iii) innych polegających na niezgodności oferty z SIWZ, jeśli nie
powodują istotnej zmiany w treści oferty.

Stwierdził, że takiego charakteru nie mają zmiany treści oferty będące efektem
wyjaśnień wykonawcy Elektrotim, ponieważ brak wskazania przedmiotu oferty w sposób
kompletny oraz jednoznaczny czy też brak wskazania w ogóle przedmiotu oferty nie może
podlegać poprawie.

Wywodził, że art. 87 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza jedynie wyjaśnienie treści oferty, w
związku z tym dopuszczalne jest jedynie poruszanie się Zamawiającego i Wykonawcy w
„ramach” oferty Wykonawcy, podczas gdy wyjaśnienia przedstawione przez Elektrotim
wykraczają poza zakres dopuszczalny w art. 87 ust. 1, ponieważ charakteru wyjaśnienia
treści oferty nie mogą spełniać informacje przekazane Zamawiającemu przez Elektrotim, w
których w sposób oczywisty zmienia on treść złożonej oferty.

Ponadto zaznaczył, że wymiana korespondencji pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą, w której Zamawiający kilkukrotnie prosi o dookreślenie nieprecyzyjnych i
niejednoznacznych sformułowań zawartych w ofercie oraz wyjaśnieniach Elektrotim stanowi
negocjacje pomiędzy tymi podmiotami.

Według Odwołującego brak precyzyjnego określenia przedmiotu oferty i dopuszczenie
jego sprecyzowania w formie wyjaśnień stanowiłoby negocjacje pomiędzy Wykonawcą i
Zamawiającym pozwalającą im „uzgodnić” już po otwarciu ofert, jakiego rodzaju urządzenia
są przedmiotem oferty Wykonawcy. Takie działania byłyby sprzeczne z celem i
podstawowymi zasadami ustawy Pzp i jako takie są niedopuszczalne.

Zdaniem Odwołującego dopuszczenie przez Zamawiającego dookreślenia oferty
Elektrotim stanowi naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jako wykraczające poza ramy
określone tym przepisem tj. udzielenie wyjaśnień do treści złożonej oferty, a nie jej zmiana
czy doszczegółowienie.

Ponadto zarzucił, że takie postępowanie Zamawiającego prowadzi do sytuacji, w
której stawia on Elektrotim w uprzywilejowanej pozycji dając mu więcej czasu na
przygotowanie oferty, a co więcej w chwili, gdy oferta Odwołującego jest już znana, co
narusza fundamentalną zasadę równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.

Podniósł, że Zamawiający w sposób rażący naruszył art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie niedopuszczalnych negocjacji i w konsekwencji dokonując
niedopuszczalnych zmian w treści oferty złożonej przez wykonawcę Elektrotim, a jego
działania stanowiły w efekcie naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty, której treść nie odpowiada SIWZ.

Zwrócił także dobitnie uwagę, że wykonawca konkurencyjny w wielu miejscach
niestarannie i w sposób niejednoznaczny określił przedmiot oferty w wyniku czego oferta
przez niego złożona nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Jako przykłady braku należytej staranności konkurenta wskazał niekompletne
oznaczenia producentów:
- Keyprocessor - powinno być: Keyprocessor BV,
- C&C - powinno być: C&C Partners Telecom Sp. z o.o.,
- Edge-core - powinno być: Edge-Core Networks Corporation,]
- MMC - powinno być: Multimedia Connect,

- Commend - powinno być: Commend International GmbH,
- VDG - powinno być: VDG Security BV,
- Siqura - powinno być: Siqura B.V.

Ostatecznie stwierdził, że błędy, brak precyzji oraz jednoznacznego i zgodnego z
wymaganiami SIWZ określenia przedmiotu oferty prowadzić muszą do odrzucenia oferty,
jako nieodpowiadającej treści SIWZ tj. zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W dniu 2 października 2013r. zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego wykonawca: ELEKTROTIM S.A., zwany dalej Przystępującym.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w
oparciu o treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty Przystępującego,
wezwania Zamawiającego do wyjaśnień z dnia 2 i 11 września 2013r., wyjaśnień
Przystępującego z dnia 4 i 13 września 2013r., zgłoszonego przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, jak również na podstawie złożonych na rozprawie
przez strony i uczestnika wyjaśnień i pism Izba postanowiła odwołanie uwzględnić.

Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego
uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego
odrzucenia.

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach
Zamawiającego naruszenia przepisu art.7 ust.1 i 3, art. 87 ust. 1 pkt. 2, art.89 ust.1 pkt. 2,
art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz.907).

Istotnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie była
kwestia czy Zamawiający miał dostateczne podstawy prawne do prowadzenia wyjaśnień
treści oferty Przystępującego oraz czy to postępowanie nie prowadziło w istocie do
negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Przystępującym, a także czy treść złożonej przez
niego oferty nie pozostawała w sprzeczności z treścią SIWZ.

Według zapatrywania Izby, Zamawiający może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w trybie przepisu art.87 ust.1 ustawy Pzp, jedynie w warunkach uprzedniego
upewnienia się, co do braku występowania sprzeczności pomiędzy treścią złożonej oferty a

treścią SIWZ.

Zamawiający w rozdziale III ust. 9 SIWZ zawarł stosunkowo restrykcyjne
postanowienie, że w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola dotyczącego „Typ,
rodzaj, model, producent zaoferowanego urządzenia” odpowiednio wymaganego przez
Zamawiającego w Załączniku 5b do SIWZ lub niepodania powyższych jednoznacznych
informacji w ofercie - Zamawiający zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą wyrażoną np. w
Wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. (KIO 1292/11) informuje, że oferta taka zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPzp - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że wymóg podania „Typu, rodzaju, modelu,
producenta zaoferowanego urządzenia” jest zobowiązaniem ofertowym - częścią oferty
rozumianej, jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania
zamówienia.

Zastrzegł także, że tym samym brak podania takiej informacji nie może zostać
zakwalifikowany, jako dokument podmiotowy podlegający uzupełnieniu.

Podobnie kategoryczne wymaganie odnośnie treści oferty Zamawiający opisał w
rozdziale III ust. 8 SIWZ oczekując na jednoznaczność i kompleksowość oferty, tj., że musi
obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wskazał przy tym, że przedmiot
zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami
niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania.

Poza tym Izba zwróciła uwagę, że Zamawiający wyraźnie zaznaczył w powyższym
postanowieniu SIWZ, że wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia
zaoferowanych odpowiednio w załączniku nr 5b do SIWZ urządzeń, charakteryzując je
poprzez wskazanie np.; na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, modelu, znaku
towarowego, nazwy producenta oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech.

W oparciu o tak sformułowane wymogi SIWZ Izba nie mogła uznać za prawnie
dopuszczalne prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Przystępującym ustaleń
doprecyzowujących essentialia negotii, które powinny być ściśle określone w załączniku nr
5b.

O braku określenia w ofercie Przystępującego istotnych jej elementów świadczy w
sposób jednoznaczny ocena Zamawiającego tej oferty zawarta w piśmie z dnia 2 i 11

września 2013r.

Według Izby Zamawiający pod pozorem prawidłowego zastosowania art.87 ust.1
ustawy Pzp w związku z wątpliwościami dotyczącymi opisu zaoferowanego przedmiotu
zamówienia w istocie wyraził negatywną ocenę oferty Przystępującego, co potwierdzają jego
komentarze towarzyszące zadawanym rozlicznie pytaniom odnoszącym się do treści
oświadczenia woli Przystępującego zawartego w ofercie (załącznik nr 5b do SIWZ).

O pozornym działaniu Zamawiającego świadczy między innymi jego pouczenie
zawarte w piśmie z dnia 2 września 2013r. adresowane do Przystępującego zawierające
„przypomnienie”, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 uPzp, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

W ramach prowadzonego niezgodnie z prawem przez Zamawiającego wyjaśnienia
treści oferty Przystępującego, Izba dostrzegła między innymi, że w piśmie z dnia 2 września
2013r.w pkt.2 Zamawiający oświadczył, że według niego podanie nazwy Keyprocessor jest
niejednoznaczne.

Dopiero powyższa informacja skłoniła wykonawcę do określenia w piśmie z dnia 4
września 2013r. rodzaju oferowanego żądanego przez Zamawiającego elementu poprzez
wskazanie: Upgrade iProtect, Medium to Large szt.1 nr kat. 505-2500, iProtect dla 64
procedur szt. 1 nr kat. 505-4360, iProtect -1000 kar KD nr kat. 505-4200, co Przystępujący
powinien uczynić sporządzając ofertę.

Z powyższego względu oferta Przystępującego już z tej przyczyny popadła – według
zapatrywania Izby - w kolizję z treścią rozdziału III ust. 8 i 9 SIWZ oraz wymaganymi
elementami oferty wskazanymi w załączniku nr 5b SIWZ tabela 2.

Następnie w pkt.3 powyższego pisma Zamawiający odnośnie licencji rozpoznawania
tablic stwierdził, że zgodnie z jego wiedzą firma Keyprocessor nie posiada w swojej ofercie
wymaganego elementu. W następstwie tego oświadczenia wiedzy Zamawiającego
Przystępujący w piśmie z dnia 4 września 2013r.wskazał na oprogramowanie Diva Pro.

Dodatkowo Zamawiający w piśmie z dnia 11 września 2013r. nadal nie mając
możliwości identyfikacji modelu licencji prowadził wyjaśnienia tej okoliczności. Dopiero w
piśmie z dnia 13 września 2013r. Zamawiający uzyskał informację, że chodzi o
oprogramowanie Diva Pro w wersji Diva-P-CARR2.

Na tle tego stanu rzeczy Izba stwierdziła, że Przystępujący w swojej ofercie na str.38
w rubryce tabeli nr 2 poz.5 - oferowany element(rodzaj, model, typ, producent elementu,
parametry) nie podał zarówno rodzaju licencji, jak i jej modelu, co automatycznie powinno go
eliminować z przetargu na zasadzie art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp z powodu sprzeczności tej
oferty z treścią rozdziału III ust. 8 i 9 SIWZ oraz wymaganymi elementami oferty wskazanymi
w załączniku nr 5b SIWZ tabela 2.

Natomiast Izba uznała, że żądanie Zamawiającego udzielenia informacji dotyczącej
nazewnictwa wobec procesora w zakresie stacji operatorskiej mieściło się w formule
wyjaśnień, o których mowa w art.87 ust.1 ustawy Pzp. Wyjaśnienia te doprowadziły do
sytuacji ustalenia nazewnictwa procesora przyporządkowanego do modelu VDG NVH –
1500S – X, który Przystępujący w swojej ofercie zadeklarował.

Poza tym Izba ustaliła, że Przystępujący w ogóle nie podał żadnych informacji(pusta
rubryka) na stronie 40 swojej oferty w zakresie oferowanych elementów modułu rozszerzenia
serwera interkomowego, zaś w odniesieniu do karty abonenckiej IP nie określił rodzaju
licencji oraz nie wskazał modelu programatora kart IP BOX, co w sposób niebudzący
wątpliwości oznacza sprzeczność treści tej oferty z treścią rozdziału III ust. 8 i 9 SIWZ oraz
wymaganymi elementami oferty wskazanymi w załączniku nr 5b SIWZ tabela 2, l.p.9, 10, 11.

Komentując ten zarzut należy wyraźnie podkreślić, że Zamawiający nie miał prawa w
ramach wyjaśnień opartych o przepis art.87 ust.1 ustawy Pzp żądać od Przystępującego
wskazania wymaganego w ofercie elementu z tabeli 2, l.p.9, to samo dotyczy elementów z
tabeli 2, l.p.10, 11.

Jeżeli Przystępujący w ofercie nie wskazał tych elementów (rodzaj, model, typ,
producent elementu, parametry) zgodnie z treścią instrukcji Zamawiającego dla oferowanego
elementu umieszczonego w SIWZ, to taka oferta powinna podlegać odrzuceniu na zasadzie
art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Nadto za uzasadnione Izba uznała oczekiwane przez Zamawiającego wyjaśnienia
oferty przez Przystępującego w zakresie tabeli 2, l.p.17, jako, że – w ocenie Izby – wszystkie
wymagane elementy zostały w niej wskazane na stronie 41, l.p.17.

Izba stwierdziła również, że informacje ofertowe zawarte w tabeli 3, l.p. 3 i 4 były
niekompletne z powodu braku opisania przez Przystępującego rodzaju licencji, zaś w tabeli
3, l.p. 5 nie były wyspecyfikowane wszystkie elementy oferowanego przedmiotu zamówienia,

w tym nie określone były modele tych elementów, tj. Przystępujący nie ujął następujących
elementów: IP kamera 2MP, ICR, WDR szt. 2 model: GCI-K1503B, Obiektyw MPx 1/3" 2.8-
12 mm szt. 2 model: YV4.3X2.8SA-SA2, Obudowa zewnętrzna 300 mm z daszkiem szt. 2
model: HEK30K1Y000, Wspornik ścienny do obudów szt. 2 model: WBOV, Adapter do słupa
szt. 2 model: WSFPA.

Odnośnie zarzutu dotyczącego elementów szlabanu wjazdowego wraz z automatyką
Izba uznała, że Odwołujący nie udowodnił, że model pętli indukcyjnej SMA2 producenta
CAME nie spełnia oczekiwań Zamawiającego w zakresie detekcji jedno i dwukanałowej pętli
indukcyjnej.

Izba nie uznała również za zasadne zarzuty odwołania o nr 12, 13, 14, 15, z powodu
opisania przez Przystępującego wszystkich minimalnych elementów oferty, a zatem
dodatkowe wyjaśnienia mieściły się w granicach przepisu art.87 ust.1 ustawy Pzp.

Ostatecznie Izba również przyjęła, że brak elementów, na które powołuje się w
odwołaniu wykonawca odnoszących się do tabeli 3, l.p.2 – wjazdowy/wyjazdowy terminal
interkomowy IP nie oznacza nie spełniania wymagań oferowanych elementów.

Izba uznała, że wymienione w tabeli 3, l.p.2 w poz.5, na stronie 42 oferty elementy są
wystarczające.

Reasumując Izba stoi na stanowisku, że niewskazanie przez Przystępującego w
swojej ofercie odpowiednio żądanych przez Zamawiającego elementów przedmiotowo
istotnych lub ich niepełne wskazanie oznacza, że oferta jest sprzeczna z treścią SIWZ w
zakresie obowiązku określenia oferowanych elementów.

W sytuacji wystąpienia takich sprzeczności bezprzedmiotowe jest prowadzenie
postępowania wyjaśniającego w trybie art.87 ust.1 ustawy Pzp, a wdrożenie takiej procedury
jest równoznaczne z prowadzeniem negocjacji zmierzających do ustalenia treści
zobowiązania i ukształtowania nowej treści oferty.

Należy wskazać, że o negocjacyjnym charakterze dochodzenia do konsensu w
przedmiotowym przetargu świadczy – w ocenie Izby – stopniowe uzgadnianie treści oferty
pomiędzy Zamawiającym a Przystępującym, której elementy przedmiotowo istotne nie były
Zamawiającemu znane w chwili oceny ofert.

Poza tym zakres tych uzgodnień był dosyć szczegółowy i znaczny pod względem

ilościowym.

Izba stoi przy tym na stanowisku, że Zamawiający nie znając dokładnie
zaoferowanego przez Przystępującego przedmiotu świadczenia nie miał podstawy prawnej
do jego konkretyzacji w ramach przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w trybie
przepisu art.87 ust.1 ustawy Pzp, niejako uzupełniającego treść złożonej oferty, lecz miał
obowiązek odrzucenia tej oferty na zasadzie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, ponieważ jej
treść pozostawała w sprzeczności z treścią SIWZ.

Takie bardzo liberalne interpretowanie przez Zamawiającego przepisu art.87 ust.1
ustawy Pzp, skutkowało również naruszeniem dyspozycji przepisu art.7 ustawy Pzp,
stawiając Przystępującego w lepszej sytuacji procesowej niż jego konkurentów składających
kompletne i skonkretyzowane oferty.

Powyższej oceny Izby nie zmieniają przedłożone przez Przystępującego na rozprawie
kopie dokumentów, do których nie zostały sformułowane jakiekolwiek tezy dowodowe.

W tym stanie rzeczy, uznając, iż stwierdzone powyżej naruszenia przepisów ustawy
Pzp miały lub mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,
Izba na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).


Przewodniczący:……………….