Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 597/14

WYROK
z dnia 9 kwietnia 2014 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

Protokolant: Natalia Dominiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2014 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – Konsorcjum -
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy -
sp.k., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego – Gminę Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432
Łubnice,

przy udziale wykonawcy – Hydro-Partner Sp. z o.o., ul. Gronowska 4, 64-100 Leszno,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z udziałem oferty
wnoszącego odwołanie - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego – Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT
Sp. z o.o. i ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - sp. k. z Częstochowy;

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Gminę Łubnice, ul. gen.
Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego –
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ABT

Sp. z o.o. i Wspólnicy - sp. k., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa tytułem wpisu
od odwołania,
2.2. zasądza od zamawiającego - Gminy Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego
102, 98-432 Łubnice na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego – Konsorcjum - Przedsiębiorstwo
Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - sp.k., ul.
Bór 139, 42-202 Częstochowa kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.Przewodniczący: …………………………

Sygn. akt: KIO 597/14

Uzasadnienie

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego –Gminę Łubnica na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
[ustawa Pzp), w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest "Budowa stacji
uzdatniania wody w Dzietrzkowicach".

Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - Przedsiębiorstwo
Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. (Pełnomocnik) oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy z
Częstochowy wniósł odwołanie wobec czynności polegającej na odrzuceniu jego oferty i
zarzucił naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych oraz obrazę art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, albowiem jego zdaniem oferta jest zgodna z treścią specyfikacji.

Wykonawca wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
jako najkorzystniejszej oraz przeprowadzenie ponownej oceny ofert i nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, a także
zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa.

W uzasadnieniu zarzutów odwołania – powołując się na orzecznictwo KIO - podał w
szczególności, że niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia musi
mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obowiązku
poprawienia oferty wynikającego z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) i jego zdaniem zaoferował
świadczenie, które w pełni odpowiada wymaganiom określonym w siwz i które zapewnia
realizację przedmiotu zamówienia - budowę stacji uzdatniania wody w Dzierzkowicach - w
sposób opisany w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Wykonawca podał, że stosownie do treści pkt 3 specyfikacji część „B" - [Szczegółowy zakres
rzeczowy zamówienia określają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, (jako materiał pomocniczy). Dalej podał, że
w siwz oraz dokumentacji projektowej zostały wskazane konkretne materiały, które miałyby
zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w tym w
szczególności filtr odżelaźniający i odmanganiający typ TFB50/GT 6,4 bar śr. 2100 prod.
Eurowater Sp. z o.o.

W pkt 4.6 SIWZ część „B" Zamawiający zastrzegł, że „Przytoczone w opracowaniach
projektowych nazwy firm, producentów materiałów i urządzeń są przykładowe. Wykonawca
może zastosować w ofercie materiały i urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych
niż wymienione w opracowaniu. W przypadku zastosowania urządzenia równoważnego
Wykonawca załączy do oferty parametry techniczne tego urządzenia."

Z powyższego – zdaniem wykonawcy - wynika, że dla potrzeb ubiegania się o przedmiotowe
zamówienie publiczne wykonawcy mogli zaproponować zarówno materiały i urządzenia
wprost wskazane w dokumentacji projektowej (o tożsamych parametrach w zakresie
standardów jakościowych), jak i materiały i urządzenia równoważne (o parametrach "nie
gorszych").

Podkreślił, że dla złóż filtra odżelaziającego i odmanganiającego Zamawiający wskazał w
siwz tylko jeden parametr, a mianowicie wysokość, odpowiednio 1,1 m dla złoża
odżelaziającego oraz 0,1 m dla złoża odmanganiającego. Zamawiający nie wskazał
jednocześnie innych parametrów przedmiotowych złoży, w tym parametrów niezbędnych dla
oceny równoważności oferowanych materiałów równoważnych.

Zaznaczył, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
zamawiający wskazując w SIWZ konkretne urządzenia, oraz dopuszczając możliwość
rozwiązania równoważnego, powinien określić przynajmniej minimalne parametry, albo
oczekiwania technologiczne, czy funkcjonalności, które mają być zapewnione przez to
urządzenie. Zamawiający nie dookreślając wcześniej wymagań dotyczących technologii i
funkcjonalności wymaganych od urządzeń równoważnych nie może ich następnie oceniać i
wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że Zamawiający na etapie
przygotowania dokumentacji nie wskazał, choćby w sposób ogólny, swoich wymagań
dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem oceny równoważności
zaproponowanych materiałów. Wykonawca podkreślił, że wskazanie dopiero w trakcie oceny
ofert na pewne parametry równoważności, nieokreślone wprost w dokumentacji, a
wynikające jedynie pośrednio przez podanie konkretnych nazw producentów, nie może
stanowić o nieodpowiedniości treści oferty z treścią siwz i skutkować odrzuceniem na tej
podstawie oferty oraz, że ocena ofert winna odbywać sie wyłącznie w oparciu o dokumenty,
parametry i kryteria wprost określone w dokumentacji postępowania. Odrzucenie oferty w
oparciu o dokumenty inne niż podane w dokumentacji stanowi naruszenie art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.

Dalej podał, że w stanie faktycznym sprawy zaoferował, jako urządzenie równoważne filtr
odżelazniający i odmanganiający (zestaw filtracyjny) typ FP2100 prod. Dynamik Filtr Nocoń i
Wspólnicy s.j. i wskazał parametry techniczne tego równoważnego urządzenia oraz załączył
Atest Higieniczny nr HK/W/0565/01/2013 dla filtra ciśnieniowego (zestawu filtracyjnego) DF-
FP2100 produkcji Dynamik Filtr N………. i Wspólnicy s. j., zawierającego zbiornik ze stali
konstrukcyjnej St3s z atestowaną wewnętrzną powłoką epoksydową lub ze stall nierdzewnej,
złoża filtracyjne, zawór odpowietrzający, elektrozawory, armaturę, orurowanie, sondy
pomiarowe, inne elementy wg deklaracji producenta.

W zakresie złóż filtrów Odwołujący zaoferował „złoże odżelaziające - 1, 1 m" (dla
odżelaziaczy) oraz złoże „Hydrolit Mn - 0,1" (dla odmanganiaczy) tj. złoże przewidziane w
dokumentacji przetargowej.

Stwierdził także, że w wezwaniu z dnia 13 marca 2014 r. [do uzupełnienia m. in.
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. Atestu PZH
na oferowane złoża filtrów firmy Dynamik Filtr N………. i Wspólnicy s. j., jak również do
wyjaśnienia treści oferty w zakresie porównywalności pomiędzy projektem a złożoną ofertą w
zakresie zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych tj. „Złoża filtrów Dynamik Filtr
N………. i Wspólnicy s.j., ponieważ jego zdaniem złoża te nie odpowiadają właściwością
złóż zastosowanych w projekcie np. złożu Nevtraco] Zamawiający nie sprecyzował w żaden
sposób w jakim zakresie oferowane złoża filtrów „Dynamik Filtr" N……… i Wspólnicy sp. j.
nie odpowiadają właściwościom złóż zastosowanych w projekcie, w tym złożu Nevtraco.

Zatem w odpowiedzi na to wezwanie Odwołujący wyjaśnił, że złoża filtrów firmy „Dynamik
Filtr" N……….. i Wspólnicy sp. j. odpowiadają właściwościom złóż zastosowanych w
projekcie technicznym i ta firma, jako dostawca posiada w swym asortymencie dostaw złoża
filtracyjne wielu producentów, które mogą być, jeśli zajdzie taka potrzeba dobierane i
wykonywane każdorazowo dla indywidualnych potrzeb, co gwarantuje spełnienie wymogów.

Na dowód powyższego Odwołujący przedłożył atesty PZH producentów złóż przewidzianych
w dokumentacji technicznej. Jednocześnie w odniesieniu do złoża odżelaziającego
Odwołujący doprecyzował również, że oferuje zastosowanie równoważnego do złoża
Nevtraco złoże o nazwie Hydro-Karbonat, przedkładając jednocześnie kartę katalogową oraz
atest PZH potwierdzający równoważność złoża.

Podkreślił, że zaoferowane przez Odwołującego złoża odmanganiające są tożsame z
wymaganymi przez Zamawiającego, a zatem w pełni odpowiadają wszystkim cechom

jakościowym i parametrom technicznym określonym w dokumentami projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w treści SIWZ.

Zaoferowane złoża odżelaziające są złożami równoważnymi do złoża Nevtraco, o wysokości
1,1 m, co potwierdzają przedłożone przez Odwołującego karta katalogowa oraz atest PZH i
tym samym nie ma niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ.

Podkreślił ponownie, że jedynym parametrem wskazanym dla złoża odżelaziającego w
dokumentacji przetargowej była jego wysokość tj. 1,1 m. Oferując urządzenie równoważne
wykonawcy mogli zatem odnosić się wyłącznie do tego parametru. Oferując złoże
odżelaziające o wysokości 1,1 m tj. identycznej, jak przewidziana w dokumentacji
przetargowej dla złoża Nevtraco i Odwołujący niewątpliwie złożył ofertę zgodną z siwz.

Nie zgodził się również z twierdzeniem Zamawiającego, jakoby Odwołujący nie wyjaśnił
równoważności proponowanego w ofercie rozwiązania, ani nie uzupełnił oferty o atest PZH
na złoża. W tym zakresie zarzut Zamawiającego jest zupełnie niezrozumiały, skoro
wyjaśnienia złożone zostały w piśmie z dnia 14 marca 2014 r., do którego załącznikiem były
karta katalogowa i atest PZH filtra Hydro-Karbonat, jako jedynego złoża równoważnego
oferowanego przez Odwołującego.

Stwierdził także, że w ofercie wskazał wprost złoże odżelaziające o wysokości 1,1 m
Odwołujący, a, w wyjaśnieniach doprecyzował jedynie jego nazwę i w tej sytuacji o
jakiejkolwiek zmianie oferty przez Odwołującego nie może być mowy.

Podniósł również, że wybór oferty Odwołującego w żaden sposób nie mógłby prowadzić do
uzyskania przez Zamawiającego świadczenia niezgodnego z opisanym w SIWZ. specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. Zgodnie z
zapisem pkt 2.1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00-00
„Wymagania ogólne" „Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i
TTB (ub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb Zamawiającego). Ponadto,
w myśl pkt 2.5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00-00
„Wymagania ogólne" „Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora."

Wykonawca zwrócił także uwagę, że w treści formularza ofertowego złożył wymagane
oświadczenia odpowiednio w pkt 1 i 3 ["Oferujemy realizację zamówienia publicznego
polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, zgodnie z warunkami
dokumentacji przetargowej" oraz "Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi
dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy"], z których jednoznacznie wynika, że
obowiązkiem wykonawcy po zawarciu umowy będzie stosowanie w ramach inwestycji
wyłącznie materiałów spełniających wymagania opisane w SIWZ. Tym samym Zamawiający
ma gwarancję, że w przypadku wyboru oferty Odwołującego przedmiot zamówienia zostanie
wykonany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, a także specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.

Reasumując stwierdził, że zaproponowane przez Odwołującego rozwiązania równoważne
odpowiadają treści specyfikacji i w tych okolicznościach odrzucenie jego oferty dokonane
zostało z naruszeniem dyspozycji przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, albowiem złożył ofertę z
najniższą ceną i uwzględnienie odwołania otworzy drogę do wyboru oferty Odwołującego,
jako najkorzystniejszej.

Wykonawca podał także, że zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazane
zostało Odwołującemu w dniu 18 marca 2014 roku. Odwołanie składane jest zatem w
ustawowym terminie tj. przed upływem 5 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania, a w przypadku
nieuwzględnienia wniosku o jego oddalenie.

W uzasadnieniu wniosku o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust.2 pkt 7 ustawy
Pzp podał, że Odwołujący w dniu 24.03.2014 o godz. 15, 54 przesiał za pomocą faksu
odwołanie, który to termin upływał - jego zdaniem zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - w
dniu 24.03.2014 o godz. 14,00, a Zamawiający potwierdził otrzymanie odwołania faksem w
dniu 25.04.2014 o godz. 7, 00 i dopiero w tym dniu mógł zapoznać się z jego treścią.

Zwrócił uwagę, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób precyzyjny
określił sposób kontaktowania się z Zamawiającym, wskazując dni i godziny kontaktu (od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00) i w tych dniach i godzinach, z
zachowaniem terminu określonego w art. 182 ust 5 ustawy Pzp, Odwołujący powinien
powiadomić Zamawiającego o wniesionym odwołaniu. Powołując się na art. 27 ust.2 ustawy
Pzp stwierdził, że (…) Ustawodawca świadomie wprowadził ograniczenie czasowe, które
zdaniem zamawiającego należy interpretować w ten sposób, że odwołanie wykonawca
wnosi nie tylko w terminie rozumianym, jako dzień liczony na podstawie ustawy Kodeks
cywilny, ale także godziny pracy zamawiającego, w których to może on zapoznać się z
treścią odwołania”. Wskazał także, że (…) przez pojęcie kopia odwołania, użyte w art. 180
ust 5 ustawy, rozumie się nie tylko samo odwołanie, ale także załączniki do niego. Przesłane
faksem odwołanie zawierało 12 stron a nie jak informował odwołujący 28 stron”.

Co do niezasadności zarzutów Zamawiający podał, że zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych jest bezpodstawny, albowiem treść oferty
Odwołującego wbrew jego twierdzeniom nie jest zgodna ze specyfikacją, w tym w
szczególności z projektem oraz STWiOR, a wyjaśnienia wykonawcy z dnia 14.03.2014 r. nie
potwierdzały, że zaoferowane w ofercie urządzenia i materiały są równoważne w stosunku
do wymogów zamawiającego.

Dalej podał, że wykonawca w ofercie zaproponował, jako równoważne w stosunku do
wymogów zamawiającego: (1) urządzenie - filtr ciśnieniowy FP 2100 oraz (2) materiał - złoża
filtrów firmy Dynamik Filtr N……….. i Wspólnicy s. j..

Zamawiający badając ofertę Odwołującego zwrócił się - na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art.
87 ust. 1 ustawy Pzp - do wykonawcy odwołującego: (1) o uzupełnienie dokumentu to jest
atestu PZH na oferowane złoża filtrów firmy Dynamik Filtr N………. i Wspólnicy S.j. oraz (2)

o wyjaśnienie treści złożonej oferty, dotyczące zaoferowanych, jako równoważne: złoża
filtrów firmy Dynamik Filtr N……….. i Wspólnicy S.j. oraz filtra ciśnieniowego FP 2100.

Zamawiający stwierdził, że wystąpienie do odwołującego podyktowane było brakiem w
ofercie wykonawcy atestu PZH na proponowane przez niego równoważne złoża filtrów firmy
Dynamik Filtr N…….. i Wspólnicy S.j., który to atest PZH jest niezbędnym dokumentem do
uznania, że oferowane złoże jest dopuszczone do stosowania w procesie produkcji wody.
Zwrócił uwagę, że zastosowane w projekcie złoże taki atest posiada. Także proponowane w
tym zakresie w ofertach innych wykonawców złoża np. Hydro Karbonat posiadały atesty
PZH. Z kolei wątpliwości dotyczyły równoważności zastosowanego urządzenia - filtr
ciśnieniowy FP 2100 oraz materiału - złoża filtrów firmy Dynamik Filtr N……… i Wspólnicy
S.j..

Zamawiający podniósł, że art. 87 ust. 1 ustawy Pzp umożliwia zamawiającemu, żądanie od
wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert, tak, aby być pewnym, że jej treść jest zgodna
z SIWZ. Brak żądania wyjaśnień w tym konkretnym przypadku byłoby zaniechaniem
czynności, do jakiej jest zobowiązany zamawiający.

Jugo zdaniem, w odpowiedzi Odwołujący wyjaśnił tylko w sposób jednoznaczny
równoważność zastosowanego rozwiązania równoważnego odnośnie filtrów ciśnieniowych
FP 2100 - dostarczając między innymi nową kartę katalogową filtrów, która nie zawierała
błędu w jego wymiarach.

W zakresie złoża filtracyjnego Odwołujący nie przesłał atestu PZH, oświadczając tylko, że
(…) złoża filtrów Firmy „Dynamik Filtr" N………. i Wspólnicy Spółka Jawna odpowiadają
właściwością złóż zastosowanych w projekcie". W dalszej części wyjaśnień oświadczył
również, że w odniesieniu do złoża filtracyjnego Nevtraco proponuje zastosowanie
równoważnego złoża filtracyjnego o nazwie Hydro-Karbonat i w załączeniu przedłożył kartę
katalogową oraz atest PZH potwierdzający równoważność złoża.

Zdaniem Zamawiającego powyższe wyjaśnienia w sposób jednoznaczny świadczą o zmianie
treści oferty w zakresie złoża filtracyjnego, a zatem Zamawiający nie może na podstawie art.
87 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przyjąć za ważną i niepodlegającą
odrzuceniu ofertę wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego zmienia
treść oferty.

Podkreślił, że to wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że jego propozycja zamiany
urządzeń czy materiałów, przedstawiona w ofercie, jest równoważna w stosunku do
przedmiotu zamówienia, który zamawiający zdefiniował w SIWZ.

W konkluzji podał, że odwołanie wykonawcy zawiera sformułowania natury ogólnej i cytaty z
wyroków KIO oraz, że Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie nie wyjaśnił równoważności
pomiędzy złożami zaproponowanymi w ofercie, a wymienionymi w projekcie, a złoże Hydro-
Karbonat odwołujący zaproponował dopiero na etapie pisma w odpowiedzi na wezwanie,
podczas, gdy w ofercie w kolumnie 4 zadeklarował między innymi zestaw filtracyjny
producenta Dynamik Filtr N…………. i Wspólnicy S. j.

Tym samym w jego ocenie zarzut naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp przez
Zamawiającego nie został przez wykonawcę wykazany.


Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił przystąpienie
wykonawca - Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, wnosząc także o oddalenie odwołania i popierając w piśmie procesowym z
dnia 8 kwietnia br przedłożonym na posiedzeniu stanowisko zamawiającego, co do podstaw
odrzucenia oferty Odwołującego.Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba w pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki
do odrzucenia odwołania, o których stanowi przepis art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, w tym pkt 7
tego artykułu.

Zamawiający, wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust.2 pkt 7 ustawy Pzp
oparł na twierdzeniu, że nie otrzymał w dniu 24.03.2014 r. do godziny 14,00 kopii odwołania
oraz, że doręczona kopia po upływie tego terminu jest niekompletna.

Izba stwierdziła, że wyznaczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia [siwz]
sposób kontaktowania się z Zamawiającym ze wskazaniem dni i godzin kontaktu [od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00] nie mógł mieć zastosowania do

obliczania terminu przekazania kopii odwołania i przekazanie tej kopii w dniu 24 marca 2014
r. o godzinie 15,54 nie uchybiało terminowi, o którym stanowi art. 180 ust.5 ustawy Pzp.

Izba przede wszystkim podkreśla, że do sposobu obliczania wskazanego terminu z art. 180
ust.5 ustawy Pzp [podobnie jak do obliczania terminów wniesienia odwołania, o których
stanowi art. 182 ustawy Pzp] mają wprost zastosowanie – wbrew przeciwnym twierdzeniom
Zamawiającego - przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Tym samym wskazane w specyfikacji
godziny urzędowania instytucji zamawiającej pozostawały bez wpływu na zachowanie
terminu określonego w tym przepisie. Izba dodatkowo zauważa, że w tej sprawie kopia
odwołania przekazana została przed wniesieniem odwołania do Prezesa KIO, albowiem tę
kopię przekazano w dniu 24 marca o godz. 15,54, a odwołanie [według prezentaty] – o
godzinie 16,46.

Odnośnie zarzutu dotyczącego niekompletności kopii Izba zwraca uwagę, że brak ten [tak
jak wskazano w wykazie załączników – ostatnia strona odwołania] dotyczył odpisów KRS
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz dowodu doręczenia
kopii odwołania Zamawiającemu.

Odpisy KRS zostały - jak wynika z ustaleń Izby - dołączone w pierwszej kolejności do oferty,
a doręczenie kopii odwołania do adresata, nie wymagało w tym przypadku w korespondencji
skierowanej do Zamawiającego odrębnego dowodzenia.

Dodatkowo Izba stwierdza, że okoliczność, o której mowa w przepisie art. 189 ust. 2 pkt 7
ustawy Pzp mogłaby znaleźć zastosowanie, tylko wówczas, gdyby kopia odwołania
przekazana zamawiającemu odbiegała w swej treści merytorycznej od odwołania
wniesionego do Prezesa KIO np. nie zostałyby przekazane załączniki, które pomimo ich
formalnego wyodrębnienia w istocie stanowiłyby element konstytuujący treść odwołania. W
tej sprawie brak przekazania wymienionych załączników wraz z odwołaniem nie
uniemożliwiał oceny zarzutów podniesionych w odwołaniu, a ich treść w istocie była
dostępna Zamawiającemu.

Tym samym w tej sprawie wskazywana podstawa odrzucenia odwołania - przesłanka z pkt 7
art. 189 ust.2 pkt 7 ustawy Pzp - nie mogła mieć zastosowania.

Izba stwierdziła także, że wykonawca w tych konkretnych okolicznościach faktycznych ma
legitymację procesową w rozumieniu art. 179 ust.1 ustawy Pzp do wniesienia odwołania,
albowiem, złożył ofertę cenową brutto kwalifikowaną na pierwszym miejscu [cena jedynym

kryterium wyboru] i tym samym uwzględnienie zarzutu, co do braku podstaw odrzucenia jego
oferty umożliwia temu wykonawcy uzyskanie zamówienia.

Rozpoznając niniejsze odwołanie Izba miała w szczególności na uwadze dyrektywę z art.
180 ust.2 ustawy Pzp.

Przedmiotem tego zamówienia jest robota budowlana - „Budowa stacji uzdatniania wody w
Dzietrzkowicach" - której wartość nie przekracza w dniu 10.01.2014 r. kwoty ustalonej
przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot [stanowi kwotę
5.060.847,82 zł, co stanowi równowartość 1.197.862,16 euro].

Tym samym w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z
którym w postępowaniach o wskazanej wartości odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności: (1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub
zapytania o cenę; (2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu; (3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; oraz
wobec (4) odrzucenia oferty odwołującego.

Czynnością zaskarżoną, w niniejszym odwołaniu jest czynność odrzucenia oferty
Odwołującego z naruszeniem art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, a zatem zarzut ten wobec treści
art. 180 ust.2 ustawy Pzp podlega rozpoznaniu przez Izbę.

Tak jak ustaliła Izba - zgodnie z pkt. 4.6 specyfikacji „B” - Zamawiający zezwolił na
zastosowanie w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych zamieszczając w Uwadze do
tego punktu stosowną klauzulę.

Izba jednocześnie stwierdza, że zgodnie z literalnym brzmieniem tego wymagania, tylko w
stosunku do zastosowanych urządzeń równoważnych wymagał załączenia do oferty
parametrów technicznych takiego urządzenia [tu: „W przypadku zastosowania urządzenia
równoważnego wykonawca załączy do oferty parametry techniczne.”]

Zgodnie z pkt 4.7 Projektu przebudowy sieci wodociągowej (…) [tom II. Instalacje sanitarne -
na filtrach ciśnieniowych odżelaźniających i odmanganiających] w odniesieniu do filtracji
wody - przyjęto przykładowo zastosowanie filtrów produkcji Eurowater sp. z o.o. oznaczając
je jako filtry fi 2100 mm i F =3,42 m2, faktyczną prędkość filtrów oraz podano wymagania w

zakresie wypełnienia filtrów i ich dekompresji. Wskazano także dostawcę złoża dla
oferowanych filtrów.

Izba, w związku z przepisem art. 180 ust.2 ustawy Pzp, rozpoznając zarzut bezpodstawnego
odrzucenia oferty Odwołującego - z naruszeniem art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - musiała
mieć na uwadze wymaganie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
[kluczowym, obok Ogłoszenia o zamówieniu, dokumencie, wymaganym przepisami prawa
zamówień publicznych dla oceny zgodności treści oferty w danym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego], a także treść wezwania skierowanego do wykonawcy oraz
wyjaśnienia Odwołującego [odpowiednio pismo z dnia 13.03. 2014 r. i pismo z dnia
14.03.2014 r.] i stanowisko Zamawiającego odnośnie podstaw odrzucenia jego oferty.

Tak jak ustaliła Izba, w podstawach odrzucenia oferty Odwołującego w oparciu o art. 89 ust.1
ustawy Pzp wskazano, że wykonawca ten nie wykazał (…) równoważności proponowanego
w ofercie rozwiązania równoważnego to jest złoża filtrów firmy Dynamik Filtr N………… I
Wspólnicy S. j.,” do czego był zobowiązany na podstawie art. 30 ust.5 ustawy Pzp.
Wskazano także, że (…) nie uzupełnił oferty o atest PZH na w/w złoża.” Podano również, że
(…) w wyjaśnieniach wykonawca zmienił treść swojej oferty proponując złożę filtracyjne
„Hydro-Karbonat” (…), co jest niedopuszczalne w świetle art. 87 ust.1 ustawy Pzp.

Z kolei wezwanie – oparte na art. 26 ust.3 ustawy Pzp oraz art. 87 ust.1 ustawy Pzp –
dotyczyło uzupełnienia atestu PZH na oferowane złoża filtrów firmy Dynamik (…) oraz
złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie porównywalności pomiędzy projektem, a złożoną
ofertą, co do zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych m.in. odnośnie złoża
filtrów firmy Dynamik (…), które to złoża zdaniem Zamawiającego (…) nie odpowiadają
właściwością złóż zastosowanych w projekcie np. złożu Nevtraco.

Izba zwraca uwagę, że zgodnie z pkt 4.7 urządzeniem były filtry, a nie ich wkłady [warstwy
filtrujące], stanowiące element filtra.

Wymagane zatem załączenie do oferty parametrów technicznych równoważnego urządzenia
dotyczyło tylko filtrów, a nie ich wypełniaczy.

Izba jednocześnie stwierdza, że dla wypełniaczy Zamawiający postawił ściśle określone
wymaganie, a mianowicie, co do spornych złóż – jak słusznie podniósł Odwołujący -
Zamawiający wskazał w siwz tylko jeden parametr - wysokość, odpowiednio 1,1 m dla złoża
odżelaziającego oraz 0,1 m dla złoża odmanganiającego.

Takie parametry został w ofercie Odwołującego [str 45] podane.

Izba jednocześnie zwraca uwagę, że specyfikacja wymagała załączenia do oferty
parametrów technicznych dla równoważnego urządzenia, nie określając, jakim dokumentem
te parametry mają być potwierdzone. Tym samym jednym ze sposobów ich potwierdzenia
mógł być wykaz opracowany na str 45 oferty przez Odwołującego lub też karta katalogowa
producenta lub samo oświadczenie, o ile parametry były analogiczne jak żądane.

Izba stwierdza, że specyfikacja w tym postępowaniu nie uprawniała do żądania w ofercie
atestów PZH dla złoża zastosowanego w oferowanym filtrze, czy nawet dla samego flitra.

W tym miejscu Izba zwraca uwagę, że atest PZH – co podniósł także Zamawiający w
odpowiedzi na odwołanie - jest dokumentem niezbędnym do uznania, że oferowane
urządzenie [materiał] jest dopuszczone do stosowania w procesie produkcji wody. Nie może
zatem służyć – co potwierdza również treść dokumentu atestu – ocenie parametrów
technicznych w procedurze oceny równoważności oferowanego urządzenia. Dla tej sprawy
to ustalenie o tyle ma dodatkowo ważne znaczenie, że Zamawiający – zgodnie z siwz - nie
wymagał przedłożenia w ofercie takiego dokumentu.

Tak jak słusznie zauważył Odwołujący, dla potwierdzenia wymagania pkt 2.1. Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00-00 „Wymagania ogólne"
[odnośnie posiadania przez wszystkie materiały budowlane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosownych atestów PZH i TTB (lub zharmonizowane z
państw Unii Europejskiej wg potrzeb Zamawiającego), Zamawiający wymagał dla
równoważnych materiałów i urządzeń, tylko oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty, o
stosowaniu w ramach inwestycji wyłącznie materiałów i urządzeń spełniających wymagania
opisane w specyfikacji, a zatem takich, które z uwagi chociażby na przedmiot zamówienia
nie będą zagrażały zdrowiu lub życiu - czego potwierdzeniem ma być stosowny atest.

Izba dodatkowo zwraca uwagę, że uzyskanie przez producentów i importerów atestów
higienicznych [wydawanych przez Państwowy Zakład Higieny] jest wymagane przepisami
prawa krajowego.

Izba stwierdza także, że w tym postępowaniu Zamawiający nie wymagał podania producenta
urządzenia, czy jego modelu lub typu. Z kolei parametr techniczny w spornym zakresie

został ograniczony tylko – jak już wskazano - do wysokości złoża [odpowiednio 1,1 m dla
złoża odżelaziającego oraz 0,1 m dla złoża odmanganiającego].

Zdaniem Izby, wykonawca w ofercie wprost wskazał - w ramach wymagań specyfikacji - na
równoważne złoże odżelaziające o wysokości 1,1 m, a w wyjaśnieniach wymienił jego nazwę
i wobec treści specyfikacji nie można uznać, że z tego powodu doszło do niedopuszczalnej
zmiany treści oferty.

W odniesieniu do drugiego złoża [odmanganiającego] nie mamy do czynienia niewątpliwie z
równoważnym wypełniaczem, a ze złożem wskazanym w dokumentacji przez
Zamawiającego - Hydrolit Mn.

Tym samym zdaniem Izby, brak było podstaw do żądania w ofercie, a następnie w
uzupełnieniu dokumentów wskazywanych atestów dla pierwszego, jak i drugiego złoża, a
ponadto te atesty nie mogły – w tym postępowaniu – służyć do oceny równoważności
oferowanych urządzeń.

Izba dodaje, że Zamawiający nie może interpretować wymagań siwz na etapie oceny ofert w
dostosowaniu m.in. do treści złożonych ofert przez innych wykonawców. Ewentualna
modyfikacja wymagań, bądź ich wyjaśnianie [celem usunięcia wątpliwości, co do danego
warunku i celem obiektywnego ustalenia woli zamawiającego, co do danego postanowienia
specyfikacji] powinno następować - zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych -
przed upływem terminu do składania ofert,. Rozszerzająca interpretacja postanowień
specyfikacji - na etapie oceny ofert prowadziłaby w konsekwencji – bez względu na pobudki
zamawiającego – do naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, o
których to zasadach stanowi art. 7 ust.1 ustawy Pzp.

Reasumując Izba stwierdziła, że w okolicznościach tej sprawy odrzucenie oferty
Odwołującego dokonane zostało z naruszeniem dyspozycji przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp i odwołanie podlega uwzględnieniu w związku z art. 192 ust.2 ustawy Pzp.W tym stanie rzeczy, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku sprawy na
podstawie przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, uwzględniając przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
………………………………………………….