Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Kz 1190/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy, w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Maria Antecka

Sędziowie: SO Marek Surmacz

SO Wojciech Janicki (sprawozdawca)

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Matecka

przy udziale Prokuratora Jolanty Stańczyk

po rozpoznaniu w sprawie T. K.

podejrzanego o przestępstwa z art. 53 ust. 1 i 2 w zbiegu z art. 63 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k.

zażaleń obu obrońców podejrzanego

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w przedmiocie przedłużeniu tymczasowego aresztowania

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 439 § 1 punkt 4 k.p.k.

postanawia:

1) uchyla zaskarżone postanowienie w części przedłużającej okres stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego od dnia 25 grudnia 2014 roku do dnia 25 stycznia 2015 roku;

2) utrzymuje to postanowienie w zakresie rozstrzygającym o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego do dnia 25 grudnia 2014 roku;

3) wniosek Prokuratora Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Ł. w zakresie przedłużenia wobec podejrzanego stosowania tymczasowego aresztowania po dniu 25 grudnia 2014 roku przekazuje według właściwości do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Łodzi, Wydział IV Karny.