Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1381/14

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14.11.2014 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Monika Kiwiorska-Pająk

Protokolant :st. sekretarz sądowy Magdalena Karaś

przy udziale zainteresowanego J. Ś.

po rozpoznaniu w dniu 14.11.2014 r. w Świdnicy

sprawy Firma (...) s.c.s.c A. S. (1), A. S. (2)w Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego

na skutek odwołania Firma (...) s.c.s.c A. S. (1), A. S. (2)w Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 11.08.2014 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od strony powodowej Firmy (...)s.c A. S. (1), A. S. (2)w Ś.na rzecz strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VIIU 1381/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa - Firma (...) s.c. A. S. (1) i A. S. (2) w Ś. złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 11.08.2014 r., którą stwierdzono że zainteresowany J. Ś. (1) jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek – Firma (...) s.c. A. S. (1) i A. S. (2) w Ś. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. oraz określono z tego tytułu podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Strona powodowa wskazała, że nie zgadza się z zaskarżoną decyzją, zarzucając w szczególności naruszenie:

- art. 24 §4 u.o.s.u.s. wskazując, że należności z tytułu składek uległy przedawnieniu, w związku z czym decyzja w przedmiotowej sprawie nie może być wydana.

- art. 107 §1 k.p.a. w związku z 123 u.o.s.u.s wskazując, że zaskarżona decyzja nie zawiera podpisu z podania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji, w związku z czym jest nieważna.

Strona pozwana - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniosła o oddalenie odwołania i zasądzenie na rzecz organu rentowego kwoty 120 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie strona pozwana powołała się na przeprowadzone postępowanie kontrolne w wyniku którego ustalono, że podstawa wymiaru składek za styczeń 2003 r. z tytułu zatrudnienia zainteresowanego J. Ś.w PW (...)s.j. wyniosła 760 zł i była niższa od minimalnego, w związku z czym zainteresowany w tym okresie powinien podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zawartej ze stroną powodową.

Postanowieniem z dnia 14.10.2014 r. na podstawie art. 47711 §2 k.p.c. wezwano J. Ś.do udziału w postępowaniu w charakterze zainteresowanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zainteresowany J. Ś. (1) został zgłoszony od dnia 01.06.2002 r. do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia zawartej ze stroną powodową - Firmą (...) s.c. A. S. (1) i A. S. (2) w Ś. i podlegał temu ubezpieczeniu do dnia 09.03.2003 r. Jednocześnie w okresie od 17.11.2000 r. do 30.06.2003 r. podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w PW (...) Spółka jawna. Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za styczeń 2003 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przeliczeniu na okres miesiąca wynosiła 760 zł i była niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wysokość w 2003 r. wynosiła 800 zł.

W związku z powyższym zainteresowany z tytułu umowy zlecanie ze stroną powodową w styczniu 2003 r. podlegał, poza obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu.

Strona pozwana działając z urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające w przedmiocie ustalenia obowiązku podlegania przez J. Ś.w okresie od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia ze stroną powodową.

O wszczętym postępowaniu wyjaśniającym strony zawiadomione zostały prawidłowo.

Decyzją z dnia 11.08.2014 r. organ rentowy stwierdził, że zainteresowany J. Ś. (1) jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek – Firma (...) s.c. A. S. (1) i A. S. (2) w Ś. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. oraz określono z tego tytułu podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

dowód: akta ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

W niniejszej sprawie strona powodowa nie kwestionowała podstawy wymiaru składek na wskazane w decyzji ubezpieczenia: emerytalne i rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. z tytułu zawartej umowy zlecenia. Wskazała natomiast, że należności z tytułu składek uległy przedawnieniu, w związku z czym decyzja w przedmiotowej sprawie nie może być wydana oraz że zaskarżona decyzja została podpisana przez osoby nieuprawnione do jej wydania, tj. przez Kierownika Wydziału(...) K. B.oraz przez specjalistę W. P., w związku z czym decyzja jest dotknięta takimi wadami formalnymi, które dyskwalifikują je w stopniu odbierającym jej cechy aktu administracyjnego.

Sąd w powyższym zakresie uznał zarzut strony powodowej za bezpodstawny, ponieważ, po pierwsze, Kierownik Wydziału (...) K. B., która podpisała zaskarżoną decyzje, ma upoważnienie Prezesa ZUS z dnia 06.03.2008 r., nr (...), na podstawie którego została ona upoważniona do wydawania w imieniu ZUS decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz do wydawania w imieniu Prezesa ZUS decyzji i postanowień w sprawach wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zadań powierzonych ZUS lub Prezesowi ZUS na podstawie innych ustaw - zgodnie z zakresem zadań i czynności powierzonych na zajmowanym stanowisku.

Nadto należało podnieść, że Sąd w zasadzie nie wnika w kwestie formalne decyzji, co wynika z orzecznictwa, lecz skupia się głównie na kwestii materialnej. Odstępstwo od tej zasady mogą stanowić jedynie naruszenia formalne które są na tyle poważne, że wpływają na treść decyzji od strony materialno – prawnej. W niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się takiego naruszenia w zakresie formalnym decyzji strony pozwanej w oparciu o powołany regulamin, aby miało to wpływ na materialno - prawną kwestie decyzji i prowadziło by do zmiany zaskarżonych decyzji.

Przechodząc do kolejnego zarzutu strony powodowej odnośnie przedawnienia należności z tytułu składek należy wskazać, że ponieważ niniejsza sprawa dotyczy ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego, to zastosowanie mają przepisy, które normują zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, tj. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz.1442 t.j.).

W myśl art. 6 ust 1 pkt 4, art. 11 ust. 2 art. 12 ust 1 w związku z art. 13 pkt 2 - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W odniesieniu do umów zawartych po 13.01.2000 r., każda umowa, bez względu na okres, na jaki została zawarta, rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek.

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust 1 w/w ustawy systemowej osoby spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług (…), mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a., który stanowi, że ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy (…) w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, należ wskazać, że zainteresowany z tytułu umowy zlecenia zawartej ze stroną powodową obowiązkowo podlegał poza ubezpieczeniem zdrowotnym również ubezpieczeniom społecznym i wypadkowym, bowiem wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę osiągane w tym okresie, tj. od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. było niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nadto należy wskazać, że płatnik składek podpisując umowę zlecenia musi zażądać od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia o tym czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń; a jeśli tak, to jaka jest wysokość osiąganego wynagrodzenia, czy wyższa, czy też niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Uzyskanie bowiem przez płatnika składek od zleceniobiorcy informacji o ewentualnym dodatkowym źródle utrzymania oraz osiąganym dochodzie jest o tyle istotne, że przy niektórych zbiegach tytułów do ubezpieczeń może mieć to wpływ na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Strona powodowa nie mając stosownej wiedzy o powyższych okolicznościach nie mógł prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia.

Zatem, odnosząc się do zarzutu strony powodowej odnośnie przedawnienia należności z tytułu składek, należy wskazać, że dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o obowiązkowym podleganiu zainteresowanego ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej ze stroną powodową umowy zlecenia w okresie od 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r. sporządzone zostaną dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, na których podstawie organ rentowy ustali, czy należności za okres od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r. uległy przedawnieniu.

Mając zatem na uwadze okoliczności faktyczne i prawne niniejszej sprawy należało stwierdzić, że zaskarżona decyzje organu rentowego jest prawidłowa i ma uzasadnienie w obowiązującym stanie prawnym. Z tych też względów Sąd odwołanie jako bezzasadne oddalił na podstawie art. 47714 §1 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach oparto o przepisy art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 i §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490).