Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1329/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący - Sędzia SO Magdalena Balion - Hajduk

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR(del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2014 r.

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce (...) w C., Banku (...) Spółki Akcyjnej w (...) Banku Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikom E. H. (H.), (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. w likwidacji

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi dłużników na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafała Majewskiego – opis i oszacowanie nieruchomości
w sprawie o sygn. akt Km 103/11

na skutek zażalenia dłużnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. w likwidacji

na postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu

z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I Co 178/11

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSR(del.) Marcin Rak SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Raciborzu odrzucił zażalenie (...) sp. z o.o. w L. w likwidacji na postanowienie tego sądu z dnia 20 listopada 2013r., wobec nieusunięcia braków formalnych zażalenia w przepisanym terminie w oparciu o art. 370 k.p.c. w związku z art. 394 § 3 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniosła (...) sp. z o.o. w L. w likwidacji wskazując, że osoba odbierająca pocztę 30 stycznia 2014r. nie przekazała przedmiotowego wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Sąd Rejonowy, zgodnie z regulacją prawnej z art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., uprzednio stwierdzając istnienie braku fiskalnego i formalnego wniesionego zażalenia, prawidłowo wezwał dłużniczkę do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia. Zobowiązanie to doręczono w dniu 30 stycznia 2014r. (k. 100).

W wyznaczonym terminie, tj. do 6 lutego 2014r., dłużniczka nie wykonała nałożonego na nią zobowiązania. Zastosowanie zatem przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Andrzej Dyrda