Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 1685/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2014 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Sąd Gospodarczy
XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Skóra

Protokolant : Jakub Chlebowski

po rozpoznaniu w dniu 09 października 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę 1 805,03 zł

I.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. W. kwotę 773,67 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwot:

158,67 zł od dnia 16 maja 2013 r. do dnia zapłaty;

615,00 zł od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałej części;

III. zasądza od K. W. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 339,56 zł (trzysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, stosunkowo rozdzielonych;

IV. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa Kasy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w W. od K. W. kwotę 140,86 zł (sto czterdzieści złotych osiemdziesiąt sześć groszy) oraz od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 106,27 zł (sto sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.