Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXII GWo 12/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w P.

przeciwko (...) A. K., T. (...) spółce jawnej w W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia : zwrócić wnioskodawcy (...) S.A. w P., z kasy Sądu, kwotę 72 (siedemdziesiąt dwa) złote uiszczoną w dniu 20 czerwca 2012 r., a zaksięgowaną pod pozycją (...)/ (...).

UZASADNIENIE

Występując z wnioskiem o wydanie dalszego tytułu wykonawczego (...) S.A. w P. uiścił opłatę sądową w kwocie 72 zł, która podlega zwrotowi wobec cofnięcia wniosku. (art. 79 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych )

Zarządzenie : (...)

27.06.2012 r.